Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 143 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Město Votice
Zajištění komplexního sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu na území města Votice včetně místních částí   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je: A: svoz a odstranění směsného komunálního odpadu B: svoz a předání k dalšímu využití separovaných složek směsného komunálního odpadu C: svoz a předání k dalšímu využití biologicky rozložitelných složek směsného komunálního odpadu D: svoz a odstranění nebezpečných složek komunálního odpadu E: mimořádný svoz F: provoz sběrných dvorů Blíže specifikováno v příloze č. 2a – Specifikace a rozsah předmětu plnění, 2b Provozní řád Sběrného dvora v Luční ulici, 2c Provozní řád Sběrného dvora skládky TKO Votice.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Česká republika - Ministerstvo financí
SEZ, Ochranné čerpání nádrže Nová voda střed, Litvínov, UNIPETROL a.s.   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Ochranné sanační čerpání v oblasti nádrží Nová voda střed, Litvínov, UNIPETROL, a. s.“. Projekt pro navazující provoz na období 5 let, zpracované společností AQUATEST a.s. v září 2018, a Dodatku č. 1 projektu pro navazující provoz na období 5 let, zpracovaného společností AQUATEST a.s. v říjnu 2018, které jsou společně dále označovány jako „projektová dokumentace“ a tvoří přílohu č. 3 ZD.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Sledovanie a monitorovanie znečistenia a sanácia
Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Aktualizace vrstvy mapování biotopů v roce 2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je sběr aktuálních dat o rozšíření a kvalitě přírodních biotopů, které probíhá formou terénního šetření. Data jsou následně zapisována do aplikace WANAS. Výstupem je digitalizovaná aktualizovaná vrstva mapování biotopů, která umožňuje sledování stavu přírodních stanovišť. Povinnost sledovat stav stanovišť ukládá orgánům ochrany přírody ustanovení směrnice č. 92/43/EEC, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Další povinností, vycházející z této směrnice, je odevzdání hodnotících zpráv o stavu přírodních stanovišť Evropské komisi v pravidelných šestiletých intervalech. Aktualizovaná vrstva mapování biotopů představuje hlavní datový podklad pro jejich tvorbu.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Environmentálny manažment
Sociální služby Praha 9, z.ú.
Zajištění úklidových prací v domově seniorů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zajištění komplexních úklidových prací v domově seniorů provozovaném zadavatelem; úklid bytů klientů a společných prostor.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Obec Bezvěrov
Sběr, svoz a odstraňování směsných komunálních odpadů v obci Bezvěrov   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je sběr, svoz a odstraňování netříděného i tříděného komunálních odpadů v obci Bezvěrov v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). Jedná se o směsné komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce. Předmětem zakázky je sběr z místa k tomu určenému, následný svoz a zajištění využití či odstranění.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Obec Olšany u Prostějova
Sanační zásah na podzemních vodách kontaminovaných chlorovanými ethyleny v okolí obce Olšany u Prostějova II   
Stručný popis: Předmětem plnění zakázky je sanační zásah vedoucí k nápravě staré ekologické zátěže na podzemních vodách přímo ohrožující jímací území v Dubanech na Hané a Hrdibořicích a zasahující na území CHOPAV „Kvartér řeky Moravy“ v souladu s „Projektovou dokumentací sanačního zásahu na podzemních vodách kontaminovaných chlorovanými ethyleny v okolí obce Olšany u Prostějova“ vypracovanou společností GEOtest, a.s. (duben 2017), včetně Dodatku (srpen 2017). V následujícím přehledu jsou uvedeny práce I. etapy sanačního zásahu, financované z OPŽP: - MIP průzkum (Membrane Interface Probe) - Vybudování reaktivních bariér nZVI (metoda direct push) - Geodetické práce - Krátkodobé hydrodynamické zkoušky - Karotážní měření - Vybudování dočasných účelových komunikací - Sanační zásah - Monitorovací práce (plošný monitoring) - Transportní model - Vyhodnocovací práce - Záznam výsledků sanace do databáze SEKM (podrobná specifikace předmětu plnění viz zadávací podmínky uveřejnění na profilu zadavatele)
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...
Městská část Praha 14
Úklid v objektech Úřadu městské části Praha 14 a KC Kardašovská   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je pravidelné provádění úklidových prací, a to dle prací uvedených v příloze smlouvy na základě závazných jednotkových cen, které jsou uvedeny v další příloze smlouvy. Četnost úklidu je stanovena přílohou smlouvy. Pro účely této smlouvy jsou ujednány tyto pojmy: Úklid – pravidelné provádění prací uvedených v příloze smlouvy v předmětných prostorech; Předmětné prostory – nebytové prostory v objektech Městské části Praha 14 na adrese Bratří Venclíků 1073 a Bratří Venclíků 1072, Praha 9, a na adrese Komunitního centra Kardašovská, Kardašovská 5, Hloubětín, Praha 9.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Univerzita Karlova,Koleje a menzy, Ústav jazykové a odborné přípravy
Likvidace odpadu Praha, Plzeň a Hradec Králové, opakované zadání   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele zajišťujícího komplexní služby v oboru sběru, svozu a dalšího nakládání se směsným, tříděným a velkoobjemovým odpadem v objektech veřejných zadavatelů. Veřejná zakázka je rozdělena do tří částí: 1. část veřejné zakázky – oblast Praha (objekty kolejí Jednota, Budeč, Švehlova, Na Větrníku, Hvězda, Kajetánka, Komenského, Nová – Brandýs nad Labem, 17. listopadu, Otava, Vltava, Hostivař a objekty menz Jednota, Arnošta z Pardubic, Právnická, Albertov, Budeč, Sport, Kajetánka, 17 listopadu, Hostivař a výdejna Jinonice) 2. část veřejné zakázky – oblast Plzeň (objekty kolejí Bolevecká, Heyrovského a Šafránkův pavilon a menza Šafránkův pavilon, výdejna Lidická a bufetu a výdejny LF) 3. část veřejné zakázky – oblast Hradec Králové (objekty kolejí Na kotli A2, Na kotli A3 a Jana Palacha a menza Na Kotli) Rozsah poptávaného plnění je blíže specifikován v technické specifikaci plnění pro každou část veřejné zakázky zvlášť (příloha 5. až 7. ZD)
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Česká republika - Úřad práce ČR
JMK - Zajištění úklidových služeb pro ÚP ČR - Kontaktní pracoviště Břeclav   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb v budově Úřadu práce ČR – Kontaktní pracoviště Břeclav na adrese: Fintajslova 1976/7, Břeclav
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Česká republika - Úřad práce ČR
JMK - Zajištění úklidových služeb pro ÚP ČR - Kontaktní pracoviště Mikulov   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb v budově Úřadu práce ČR – Kontaktní pracoviště Mikulov na adrese: Republikánské obrany 1584/1, Mikulov.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Jihočeské nemocnice, a.s.
Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu pro jihočeské nemocnice   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na provádění veškerých činností souvisejících se sběrem, odvozem a likvidací nebezpečného odpadu včetně evidence odpadů a zpracování povinných hlášení pro každou jednotlivou nemocnici Jihočeského kraje dle specifikace uvedené v příloze č. 2 těchto zadávacích podmínek. Přejímka a nakládání s nebezpečnými odpady musí být prováděna v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 185/2001 Sb., mimo jiné se zřetelem na § 12 odst. 3 a 4 zákona o odpadech a vyhláškami č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb., v platném znění.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Služby súvisiace s rádioaktívnym, toxickým,...
Generální ředitelství cel
Úklid v objektech Celní správy ČR III.   
Stručný popis: Úklid v objektech užívaných Celní správou ČR v Moravskoslezském kraji, Olomouckém kraji a Plzeňském kraji.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
Převzetí odpadů k dalšímu nakládání z provozoven společnosti SVK, a. s. na období 2020 až 2024   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby spočívající v převzetí odpadů vznikajících činností zadavatele k dalšímu nakládání (např. využití, odstranění). Jedná se o odpady vznikající při provozování čistíren odpadních vod, čerpacích stanic, kanalizací a úpraven pitných vod. Součástí plnění smlouvy je též přeprava odpadů z jednotlivých míst shromáždění u zadavatele do místa dalšího nakládání s těmito odpady Zhotovitelem v souladu s rozhodnutím příslušného krajského úřadu (dle § 14 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech). Nakládání s odpady musí být v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a taktéž se požaduje dodržení ostatních předpisů z oblasti odpadového hospodářství. Bližší popis předmětu VZ je v rámci zadávací dokumentace.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...
Statutární město Mladá Boleslav
Čištění města a zimní údržba   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění čištění města a zimní údržby ve správním území Statutárního města Mladá Boleslav včetně příměstských částí.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Služby na čistenie a zametanie ulíc
DIAMO, státní podnik
NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ - LAGUNY OSTRAMO, nadbilanční kaly, 2. Realizační etapa   
Stručný popis: Předmětem projektu je realizace nápravných opatření vedoucích k odstranění staré ekologické zátěže skládky odpadů s. p. DIAMO - lagun Ostramo v Ostravě - Mariánských Horách, část nadbilanční kaly v lagunách R1, R2 a R3 a zajištění souvisejících činností.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie