Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 215 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Město Přeštice
ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDU MĚSTA, ZIMNÍ ÚDRŽBY A SEKÁNÍ TRAVNATÝCH PLOCH V PŘEŠTICÍCH, SKOČICÍCH, ŽEROVICÍCH A ZASTÁVCE   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidu města, zimní údržby a sekání travnatých ploch v Přešticích, Skočicích, Žerovicích a Zastávce.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Služby na čistenie a zametanie ulíc
město Slatiňany
Zajištění svozu a využití některých samostatně vytříděných využitelných složek komunálního odpadu (papír, sklo a plasty s nápojovými kartony)   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění pravidelného svozu a využití některých samostatně vytříděných využitelných složek komunálního odpadu, a to papíru, plastů s nápojovými kartony, skla bílého (čirého), skla směsného (barevného), a zajištění jejich využití, popř. jiného způsobu nakládání za podmínek stanovených v zákoně č. 185/2001 Sb, o odpadech a o změně některých dalších zákonů, jakož i v dalších právních předpisech.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
město Slatiňany
Zajištění svozu a odstranění směsného komunálního odpadu z nádob na odpad a z kontejnerů na odpad   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je pravidelný svoz směsného komunálního odpadu z domácností, z rekreačních objektů a ze zařízení ve vlastnictví nebo ve správě zadavatele, jakož i odpadu podobného odpadu komunálnímu, který vzniká při činnosti fyzických a právnických osob oprávněných k podnikání, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Česká republika - Úřad práce ČR
JMK- Úklidové služby pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Brně   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb v administrativních budovách kontaktních pracovišť (dále také jen „KoP“) Krajské pobočky ÚP ČR v Brně. V budovách je provozována činnost úřadu práce: • Kuřim - Hmotná nouze, Sociální služby, příspěvek na péči a Dávky pro osoby se zdravotním postižením, • Vranov nad Dyjí - Zprostředkování zaměstnání, Státní sociální podpora a Hmotná nouze
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
Odstraňování nebezpečných a ostatních odpadů produkovaných Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s.   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou služby konečné odstraňování a likvidace nebezpečných a ostatních odpadů produkovaných Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s. (dále jen KNTB), které jsou blíže specifikovány v příloze č. 2 této zadávací dokumentace, v zařízení, které má povolení k odstraňování odpadů uvedených katalogových čísel. Zadavatel si vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 100 odst.1) ZZVZ a to v případě, že vyhraje účastník, který bude odpady odstraňovat v zařízení na termické zneškodňování odpadů ve vzdálenosti do 20 km od areálu KNTB, tedy Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín, bude si dopravu odpadů zajišťovat sama KNTB vozidlem splňujícím podmínky pro přepravu ADR. Doprava odpadů se pak bude uskutečňovat vždy od pondělí-soboty, dle potřeby a domluvy předem i o státních svátcích, ve 2 návozech. Vykládku zajistí pracovníci KNTB. Pokud budou odpady odstraňovány v zařízení, které bude v dojezdové délce přes 20 km, požaduje KNTB zajistit a přistavit pro přepravu toh
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Služby súvisiace s rádioaktívnym, toxickým,...
Lesy hl. m. Prahy
Nakládání s odpady pro Lesy hl. m. Prahy   
Stručný popis: Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je poskytování služby v oblasti nakládání s odpady, včetně nebezpečných. Blíže předmět plnění specifikován v zadávací dokumentaci a návrhu rámcové dohody.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Prevádzka skládok
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Rozšíření rozsahu úklidových služeb v okrese Svitavy - RP Hradec Králové   
Stručný popis: Z důvodu přestěhování klientského pracoviště VZP ČR v Poličce je potřeba provést změnu rozsahu úklidových prací v následujícím rozsahu: a) ukončení poskytovaných služeb v místě plnění Polička, Riegrova 48, b) rozšíření o pravidelný a mimořádný úklid v novém místě plnění na adrese Polička, Tyršova 169. Předmětem plnění této veřejné zakázky je provádění úklidových služeb, a to pravidelných, mimořádných a operativních v objektu na adrese Polička, Tyršova 169.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Město Vamberk
Svoz komunálního a separovaného odpadu ve Vamberku   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb v odpadovém hospodářství Města Vamberk (včetně místních částí Peklo nad Zdobnicí, Merklovice) při nakládání s komunálním odpadem a při nakládání s vytříděnými složkami separovaného odpadu.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Olomoucký kraj
Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče vybraných evropsky významných lokalit a monitoring sečených ploch   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování inventarizačních průzkumů, plánů péče a monitoringů vybraných ploch pro následující zvláště chráněná území (ZCHÚ) a evropsky významné lokality (EVL).
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby
MERO ČR, a.s.
Čištění nádrže H06   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je vyčištění velkokapacitní nádrže H06 na ropu v Centrálním tankovišti ropy Nelahozeves ve vlastnictví zadavatele. Čištěním se rozumí kompletní zajištění odstranění kapalných i pevných zbytků, které zůstanou v nádrži po jejím technologickém vyprázdnění a odstavení z provozu, a to včetně odmaštění nádrže, střechy po demontáži střešního těsnění (demontáž zajišťuje objednatel) a dna meziprostoru po dokončení prací. Předpokládané složení zbytků: ropa, ropné kaly, a úsady z větší části vyčerpatelné, tuhé parafinické nevyčerpatelné zbytky, mechanické nečistoty.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Obec Vyžlovka
Provozování VH infrastruktury obce Vyžlovka   
Stručný popis: Předmětem zakázky je uzavření smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu ve vlastnictví obce Vyžlovka (dále jen „koncesní smlouvy“ nebo „provozní smlouvy“), tj. smlouvy o provozování ve smyslu § 8 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoVaK“) s právem výběru vodného a stočného náležející koncesionáři ve smyslu § 8 odst. 13 a 14 ZoVaK. Koncesionář bude za vodohospodářskou infrastrukturu hradit nájemné v souladu s § 2332 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Za zajištění provozování kanalizace postoupí zadavatel vybranému účastníkovi své právo vlastníka kanalizace a vodovodu pro veřejnou potřebu na předpis a výběr vodného a stočného od odběratelů. Podrobně viz ZD.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Kanalizačné služby  >  Služby na odvádzanie splaškov
Statutární město Teplice
Čištění a zimní údržba komunikací ve městě Teplice na období od 1.4. 2020 do 31.3. 2024   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem bez obnovení soutěže. Vítězný účastník bude vyzýván k poskytování činnosti na základě jednotlivých objednávek. Konkrétně je předmětem veřejné zakázky je čištění a zimní údržba komunikací ve městě Teplice Komunikací ve městě Teplice
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Služby na čistenie a zametanie ulíc
Město Chlumec nad Cidlinou
Svoz a nakládání se separovaným odpadem města Chlumec nad Cidlinou II   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb při svozu a nakládání se separovaným, nebezpečným a jiným odpadem města Chlumec nad Cidlinou a v místních částech Kladruby, Lučice, Pamětník (dále jen území města) v rozsahu uvedeném v Projektu, který je přílohou č.4 zadávací dokumentace
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
VOP CZ, s.p.
035/2/2018 Úklidové služby 4/2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zajištění a provádění úklidových prací a souvisejících služeb v nebytových prostorách Zadavatele VOP CZ, s.p. v areálu Šenov u Nového Jičína a v areálu Bludovice u Nového Jičína, jejichž přesná specifikace, plochy a četnost je uvedena ve Smlouvě o zajištění a provádění úklidových prací
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Město Starý Plzenec
PROVOZ A SPRÁVA SBĚRNÉHO DVORA ODPADŮ VE MĚSTĚ STARÝ PLZENEC NA ROKY 2020 - 2023   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem podlimitní veřejné zakázky je úplné zajišťování provozu a správy sběrného dvora odpadů ve městě Starý Plzenec (dále jen „sběrný dvůr“) v souladu s platnou legislativou, dále zabezpečení provozu místa zpětného odběru elektrozařízení pocházejícího z domácností. Poskytovatel zahájí činnost od 1.1.2020 na dobu určitou do 31.12.2023. Personální obsazení sběrného dvora zajistí město Starý Plzenec. Předmět veřejné zakázky přesně specifikují Smlouva pro provoz a správu sběrného dvora odpadů Starý Plzenec (příloha č.1 Zadávací dokumentace) a výkaz výměr (příloha č.2 Zadávací dokumentace).
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie