Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 200 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Správa Krkonošského národního parku
Vývoj metod pro sledování změn vegetace a krkonošské tundry analýzou dat z multispektrálních, hyperspektrálních a LIDAR senzorů UAV   
Stručný popis: Zadavatel má v úmyslu uzavřít smlouvu o dílo na zpracování jednak rektrospektrivní analýzy vegetace v historických leteckých snímcích, provedení opakovaného snímkování vegetace, terénní sběr referenčních vegetačních dat ve vybraných plochách, jejich vyhodnocení a především příprava monitoringu a akčního plánu.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Environmentálny manažment
Česká republika - Ministerstvo financí
II. etapa sanačních prací ve společnosti Visteon-Autopal Services, s.r.o. - lokalita Hluk   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace “Odstranění staré ekologické zátěže vzniklé před privatizací společnosti Visteon-Autopal Services, s.r.o., závod Hluk, II. etapa“ vč. příloh, zpracované společností AQUATEST a.s., dle Rozhodnutí ČIŽP Oblastní inspektorát Brno: • č.j. ČIŽP/471/OOV/SR01/0909324.008/10/BVA ze dne 19.5.2010 • č.j. ČIŽP/471/OOV/SR01/0909324.009/10/BVA ze dne 14.6.2010 • č.j. ČIŽP/471/OOV/SR01/0909324.010/10/BVA ze dne 01.9.2010 Předmětem plnění je odstranění krajně naléhavého, havarijního, závadného stavu spočívajícího v kontaminaci horninového prostředí a podzemní vody nepolárními extrahovatelnými látkami a chlorovanými uhlovodíky v důsledku existence staré ekologické zátěže na lokalitě Hluk společnosti Visteon International Holdings, Inc. (VIHI), resp. dokončení sanačního zásahu s následným postsanačním monitoringem.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Sledovanie a monitorovanie znečistenia a sanácia
Česká republika - Ministerstvo financí
„SEZ, innogy Energie, s.r.o. - lokalita Šumperk“   
Stručný popis: Předmětem plnění je provedení sanace kontaminace horninového prostředí, znečištěných stavebních konstrukcí a podzemních vod. V rámci sanace budou těženy kontaminované zeminy a stavební konstrukce z oblastí jímky a dehtojemu. Stavební jámy bude nutné staticky zajistit a během odtěžby zemin provádět stavební čerpání. Čerpaná podzemní voda bude dekontaminována a vypouštěna do kanalizace. Sanační práce II. etapy budou realizovány pouze v případě, kdy bude po I. etapě přetrvávat na lokalitě nadlimitní znečištění podzemních vod. Součástí prací je monitoring.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
VZ 36.19 Zimní údržba místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území MOb Ostrava-Jih pro zimní sezónu 2019/2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění a realizace zimní údržby místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území městského obvodu Ostrava – Jih pro zimní sezónu 2019/2020. Veřejná zakázka je rozdělena na tři samostatné dílčích částí dle jednotlivých zón: Pískové doly, Bělský les a Zábřeh, Zábřeh. Podrobněji je předmět plnění pro všechny části této veřejné zakázky uveden v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Odpratávanie snehu
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Zajištění služeb odpadového hospodářství pro VŠCHT Praha – OPAKOVÁNÍ   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je zajištění svozu a likvidace jednotlivých druhů odpadů, které jsou vymezeny v příloze č. 1 návrhu smlouvy a s tím souvisejících činností pro Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, to vše v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů a v souladu s vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších právních předpisů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy, které souvisejí s problematikou odpadového hospodářství.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
ČEZ, a. s.
Úklid venkovních prostor EDU   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je úklid venkovních prostor zahrnující údržbu zeleně, údržbu komunikací a další činnosti související s údržbou pozemků. Součástí předmětu plnění není nakládání a likvidace nebezpečných odpadů.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Městská část Praha 6
Odstraňování graffiti tvorby na území Prahy 6   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je odstraňování graffiti z nemovitostí fyzických a právnických osob na území MČ Praha 6 z herních zařízení či jejich částí, z informačních cedulí, odpadkových košů, stojanů na PE, popelníků, laviček, pomníků a z jiných zařízení ve veřejné zeleni či na veřejných prostranstvích, včetně provádění pravidelného monitoringu výskytu graffiti, a to v rozsahu a za podmínek stanovených touto zadávací dokumentací. Podrobně viz ZD.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Služby na odstraňovanie grafiti
Fakultní nemocnice v Motole
FN Motol – pravidelné i jednorázové dezinsekce, deratizace, fumigace prostor Fakultní nemocnice v Motole   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je provádění pravidelné i jednorázové dezinsekce, deratizace, fumigace, a to po dobu 48 měsíců.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Sanitárne služby v zariadeniach
Město Kouřim
Sběr, svoz a likvidace směsného a tříděného komunálního odpadu Města Kouřim   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby – zajištění svozu, odstranění a využití směsného a komunálního odpadu pro město Kouřim.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky
Zajištění běžných úklidových prací   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění běžných úklidových prací Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části, a to: 1. část - Zajištění běžných úklidových prací - areál zadavatele Hlučín 2. část - Zajištění běžných úklidových prací – Účelové zařízení Hať
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Správa majetku Líšeň, příspěvková organizace
SML – Rámcová dohoda na úklid společných prostor budovy Horníkova 34 v Brně-Líšni   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) 1) Pravidelný úklid chodeb, schodišť, čekáren včetně vynášení odpadu z odpadkových košů na toaletách, chodbách 2) Pravidelné mytí a leštění skel vchodů a zádveří 3) Pravidelný úklid kanceláří SML včetně vynášení odpadu z odpadkových košů 4) Pravidelný úklid skladů a technických prostor 5) Pravidelný úklid sociálních zařízení 6) Pravidelný úklid výtahů 7) Mytí oken, výloh, skleněných dveří 8) Držení úklidové pohotovosti pro okamžitý úklid 9) Úklid po mimořádných situacích 10) Zpracování desinfekčního plánu Součástí služeb jsou dodávky čistící chemie a čistících prostředků, pytlů do odpadkových košů, použití úklidových strojů, nástrojů a dalších potřeb dodavatele.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond a.s.
Zajištění úklidových služeb včetně dodávky čisticích a hygienických prostředků   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zajištění úklidových služeb včetně dodávky hygienických a čisticích prostředků
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Česká republika - Ministerstvo financí
„Sanační zásah mezi vnitroareálovou komunikací a břehem řeky Labe“   
Stručný popis: Předmětem plnění je odtěžba materiálu navážek kontaminovaného zejména rtutí, zpětný zásyp vhodným materiálem, zajištění stability přilehlé komunikace a další práce k uvedení terénu do původního tvaru.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Ochrana životného prostredia
VOP CZ, s.p.
005/2/2019 Odstranění ostatních odpadů z VOP CZ, s.p.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Odstranění ostatních odpadů z VOP CZ, s.p.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Hlavní město Praha, Odbor technické vybavenosti Magistrátu hl. m. Prahy
stavba č. 0132 - TV Točná, etapa 0001 - IS Cholupice, Infrastruktura bez SO 03 kanalizace I etapa, 1.část   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je provedení stavebních prací/ zhotovení stavby „stavba č. 0132 - TV Točná, etapa 0001 - IS Cholupice, Infrastruktura bez SO 03 kanalizace I etapa, 1.část“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle projektové dokumentace stavby zpracované společností D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. (D – PLUS)., spočívající ve výstavbě páteřní dešťové kanalizace v Cholupicích v Podchýšské ulici, s následným pokračováním v ulici U Poustek a vyústěním do Písnického potoka. Dešťové vody budou regulovány v nové rozsáhlé podzemní retenční nádrži (trubní retence o průměru 2 m a délce cca 59 m). Součástí stavebních prací je také výšková úprava vodovodu a úprava přítoku Písnického potoka, kam jsou dešťové vody vyústěny. Komunikace budou uvedeny do původního stavu.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Kanalizačné služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie