Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 114 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Město Cheb
Cyklostezka Cheb – Dřenice – I. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je vybudování společné stezky pro pěší a cyklisty v trase centrum města – Švédský vrch a Dřenice. Společná stezka pro chodce a cyklisty bude obousměrná v minimální šířce 3 m vedená v celé své trase podél nové a stávající silnice III/2149. Dále je řešena stavba části komunikace III/2149, výstavba ochranné bariéry v podjezdech pod tratí železnice, nová autobusová nástupiště a přístřešek, úprava vstupu a vjezdu do zahrádek Švédský vrch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Město Plesná
Revitalizace areálu Tosta Aš v Plesné   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem VZ je revitalizace areálu Tosta Aš v Plesné do podoby výstavních a odpočinkových ploch. Náplní objektu SO 01 (hlavní budova) budou výstavní plochy se zázemím, odkazující na historii textilní výroby v městě Plesná. Objekt bude představovat ukázku původní architektury místa s bohatou průmyslovou historií. Zadní část pozemku bude po odstranění většiny původních staveb sloužit jako výstavní a odpočinková plocha. Zůstane zachována část kotelny, která bude sloužit jako zahradní altán – observatoř. Dále budou zachovány části stávajících budov SO 04 a SO 05 do výše až 1NP. Tyto půdorysné fragmenty budou odkazovat na původní rozsah areálu a budou atrakcí pro návštěvníky.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
EAF protect s.r.o.
Zařízení pro recyklaci a regeneraci regulovaných látek II   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení pro recyklaci a regeneraci regulovaných látek dle technické specifikace.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...
Statutární město Karlovy Vary
Výměna centrálních přístupových prvků   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky zařízení včetně služeb (dále také jen „řešení“) pro zajištění výměny centrálních přístupových prvků (dále jen „Dodávka“). Součástí předmětu plnění jsou dále služby spočívající v podpoře provozu po předání řešení do ostrého provozu (dále jen „Služby“). Podrobně viz ZD.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Operativní leasing automobilů KSÚS KK - 11 vozidel   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je pronájem automobilů zadavatelem a s tím související poskytování služeb operativního leasingu na tato vozidla. Operativní leasing bude poskytnut pro 11 automobilů.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
Velichov - vodovod do Vojkovic   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Celá akce zahrnuje výstavbu vodovodu z Velichova do Vojkovic včetně úprav na obou sítích.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Město Cheb
Vnitroblok Sadová – stavební úpravy uhelny a vnitrobloku   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je vybudování nových parkovacích míst ve vnitrobloku, dešťové kanalizace, veřejného osvětlení, rekonstrukce komunikace a chodníků, vybudování nové cyklostezky a stavební úpravy bývalé podzemní uhelny. Před zahájením stavby provede zhotovitel podrobné zpracování DIO, které nechá odsouhlasit DI PČR v Chebu a předloží jej na vědomí zadavateli a na jehož základě zajistí zvláštní užívání komunikace pro provádění stavebních prací.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Město Mariánské Lázně
Nájem nebytových prostor_3. ZŘ_JŘBU   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na nájem vhodných nebytových prostor za účelem provozu Městského úřadu v Mariánských Lázních, respektive jeho části s tím, že pronajaté prostory budou sloužit jako kanceláře a prostory pro skladování dokumentů po dobu rekonstrukce historické budovy radnice. Nájem (smlouva) na dobu určitou, na dobu 60 měsíců od protokolárního převzetí předmětu nájmu. Minimální požadavky zadavatele na nájem nebytových prostor: - Lokalita: město Mariánské Lázně, k.ú. Mariánské Lázně, k.ú. Úšovice. - Celková plocha pronajatých prostor 820 m2 kancelářských a skladovacích prostor (bez společných prostor) - Minimální počet kanceláří: 22 - Minimální plocha kanceláře: 11 m2 - Roční nájemné – maximální částka 1.100,00 Kč/m2
Realitné služby (služby s nehnuteľnosťami)  >  Prenájom alebo lízing vlastných nehnuteľností  >  Prenájom alebo lízing neobytných nehnuteľností
Město Aš
Provozování veřejné linkové dopravy, městská autobusová doprava Aš   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Provozování městské autobusové dopravy v Aši a příměstských oblastí
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Karlovarský kraj
Pořízení 2 diskových polí pro KÚ KK   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka 2 diskových polí včetně instalace a migrace dat ze stávajících úložišť, s následnou technickou podporou (náhradní díly, nové verze softwaru, odstraňování chyb a zranitelností a pomoc při řešení problémů s provozem) po dobu 5 let.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Město Nejdek
MODERNIZACE UČEBEN ZÁKLADNÍ ŠKOLA NEJDEK, NÁM. KARLA IV., p.o. – didaktická a IT technika – III. vyhlášení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka hardwaru, softwaru a didaktické techniky do nově modernizovaných výukových prostor odborných učeben základní školy, včetně montáže a zaučení obsluhy
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...
Město Luby
Zateplení sportovní haly města Luby a pořízení vzduchotechniky   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zateplení objektu: - zateplení obvodového pláště, - zateplení soklu, - zateplení střechy, - výměna otvorových výplní Instalaci systému větrání s rekuperací: - VZT jednotka o jednotlivém objemovém průtoku vzduchu min. 3.200 m3/h a účinnosti min. 81 %. Osazení čidla CO2 s IR senzorem. Vyregulování otopné soustavy
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Elektrárna Tisová, a.s.
DeSOx kotle K9 v ETI, a.s.   
Stručný popis: Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Zájemcům informace týkající se požadavků kladených na Nabídku a na Zadávací řízení. Předmětem Zakázky je Dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací, služeb spojených s přípravou a provedením intenzifikace odsíření provozovaného kotle K9 ve společnosti ETI, a.s. Zakázka bude mít charakter dodávky „na klíč“ a bude provedena v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi, které jsou podrobně obsaženy v Knize A a B Zadávací dokumentace. Základní rozsah Díla - Zadavatel předpokládá následující základní rozsah Díla tvořícího Zakázku: - zpracování dokumentace nutné pro přípravu a realizaci Díla, a to zejména v rozsahu dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění a další dokumentace včetně dodavatelské nutné pro zboží, služby a další činnosti spojené s přípravou a realizací Díla včetně jeho vyzkoušení, uvedení do provozu a předání Zadavateli, a - případné demolice a od
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce
THERMAL-F, a.s.
HOTEL THERMAL – VÝMĚNY HLINÍKOVÝCH PODHLEDŮ   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky a montáže nových hliníkových interiérových a exteriérových podhledů včetně závěsného systému a dalšího příslušenství. Předmět veřejné zakázky přesně specifikují Smlouva o dílo (příloha č.1 Zadávací dokumentace) a projektová dokumentace zpracovaná společností Energy Benefit Centre a.s., IČ 29029210 (příloha č.2 Zadávací dokumentace).
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Inštalovanie stolárskych a tesárskych výrobkov
Město Horní Slavkov
Demolice bytového domu č.p. 247,248,249 v ulici Dolní Příkopy   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o budovu s pěti nadzemními podlažími (suterén a 1.NP – 4.NP), podkrovím a valbovou střechou. Zdivo je provedeno z cihel plných pálených, stropy jsou pravděpodobně tvořeny škvárobetonovými stropními vložkami kladených do železobetonových stropních překladů, komíny jsou zděné z CPP. Zdivo nosné je tloušťky 450 a 300 mm. Příčky v objektu jsou provedeny z cihel plných pálených tl. 150 mm a 75 mm. Schodiště je železobetonové. Okna jsou dřevěná dvojitá. Konstrukce krovu je dřevěná z vazných trámů, stojek a krokví. Krov je podporován ležatými stolicemi s bačkorami. Střešní krytina je provedena z falcovaných plechů kladenými na laťování. Stavebním průzkumem bylo zjištěno, že nosné konstrukce budovy nejsou narušeny.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie