Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 92 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
THERMAL-F, a.s.
HOTEL THERMAL – VÝMĚNY HLINÍKOVÝCH PODHLEDŮ   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky a montáže nových hliníkových interiérových a exteriérových podhledů včetně závěsného systému a dalšího příslušenství. Předmět veřejné zakázky přesně specifikují Smlouva o dílo (příloha č.1 Zadávací dokumentace) a projektová dokumentace zpracovaná společností Energy Benefit Centre a.s., IČ 29029210 (příloha č.2 Zadávací dokumentace). Veřejná zakázka byla vyhlášena dne 20.12.2019.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Inštalovanie stolárskych a tesárskych výrobkov
Město Plesná
Revitalizace areálu Tosta Aš v Plesné   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem VZ je revitalizace areálu Tosta Aš v Plesné do podoby výstavních a odpočinkových ploch. Náplní objektu SO 01 (hlavní budova) budou výstavní plochy se zázemím, odkazující na historii textilní výroby v městě Plesná. Objekt bude představovat ukázku původní architektury místa s bohatou průmyslovou historií. Zadní část pozemku bude po odstranění většiny původních staveb sloužit jako výstavní a odpočinková plocha. Zůstane zachována část kotelny, která bude sloužit jako zahradní altán – observatoř. Dále budou zachovány části stávajících budov SO 04 a SO 05 do výše až 1NP. Tyto půdorysné fragmenty budou odkazovat na původní rozsah areálu a budou atrakcí pro návštěvníky.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Město Hlinsko
Rekonstrukce hasičské zbrojnice Hlinsko - Blatno   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je celková rekonstrukce, odvlhčení a zateplení budovy hasičské zbrojnice v Hlinsku – Blatno, které zajistí zkvalitnění stávajícího stavu objektu. Napojení na rozvody vody, plynu a elektrické energie zůstává stávající, splašková kanalizace bude řešena novou kanalizační přípojkou podmíněnou zhotovením kanalizačního přivaděče v ulici Resslova. Dešťové vody sváděné do původní kopané studny a částečně do terénu budou nově z části sváděné do vsakovací jímky.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Město Jirkov
Rekonstrukce synagogy v ulici 5. května v Jirkově   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je ralizace rekonstrukce synagogy v ulici 5. května v Jirkově, včetně stavebních úprav a úpravy zeleně okolních pozemků přiléhající k objektu. Po rekonstrukci bude objekt využíván jako kulturní zařízení místního významu, jenž bude městěm využíváno pro příležitostné výstavy a koncerty.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
ČESKÝ ROZHLAS
VZ01/2020 - ČRo Brno - III. etapa rekonstrukce budovy   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je III. etapa rekonstrukce budovy ČRo Brno, na adrese Beethovenova 25/4, 657 42 Brno, která zahrnuje zejména rekonstrukci jednotlivých podlaží budovy, střechy a souvisejících instalací systémů technického zabezpečení budovy ČRo Brno ve věcném rozsahu dokumentace pro provedení stavby.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Statutární město Zlín
Vybudování učeben řemeslných oborů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Veřejná zakázka je rozdělena na části 1 a 2: Část 1: „Vybudování učeben řemeslných oborů“ – Stavební práce Část 2: „Vybudování učeben řemeslných oborů“ – Dodávky vybavení učeben
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Domov pro seniory Malešice
Modernizace kotelny v budově B č.p. 577 – opakované zadání   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je celková modernizace kotelny Domova pro seniory Malešice. V rámci veřejné zakázky bude provedena výměna technologie stávající plynové kotelny II. kategorie za plynové kondenzační kotle v prostorách původní kotelny, napojení na stávající rozvody UT a úprava regulační řady plynu včetně měření plynu. Dále bude provedena výměna kompaktní stanice přípravy TV a zabezpečovacího zařízení a nová elektroinstalace a nadřazené měření a regulace.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Římskokatolická farnost Náklo
Fara Náklo – stavební úpravy barokního letohrádku - fasáda   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy Fary Náklo, barokního letohrádku. Jedná se o stavební úpravy , které spočívají v opravě fasád čtyř průčelí stavby včetně sanace zdiva zasaženého zemní vlhkostí, vstupní portály s vraty budou v další etapě stavby. Objekt je kulturní památkou rej. č. 20326/8-1887.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
ČR - Krajský soud v Hradci Králové
KS Hradec Králové - výměna oken   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna 384 ks původních dřevěných oken (výplní okenních otvorů) za jejich dřevěné repliky na budově Krajského soudu v Hradci Králové včetně výroby a dodávky těchto dřevěných replik a jejich záruční údržba, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Inštalovanie stolárskych a tesárskych výrobkov
Domov pro seniory Ďáblice
Rekonstrukce stravovacího provozu včetně vybavení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce stravovacího provozu včetně vybavení dle výkazu výměr a činností a technických zpráv a projektu (příloha č. 2 této výzvy). Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části. V souladu s § 35 ZZVZ, dle kterého zadavatel může rozdělit veřejnou zakázku na více částí, pokud tím neobejde povinnosti stanovené tímto zákonem a stanovit pravidla pro účast dodavatele v jednotlivých částech a pro zadání těchto částí, zadavatel rozdělil tuto veřejnou na 2 části: • 1. část stavební práce – obchodní podmínky jsou obsaženy v příloze č. 1a, • 2. část gastro technologie - obchodní podmínky jsou obsaženy v příloze č. 1b. Dodavatel je oprávněn podat nabídku do kterékoliv části veřejné zakázky, do části č. 1 či 2 či do obou částí. V takovém případě je povinen vyplnit příslušný návrh smlouvy v podobě obchodních podmínek s tím, že dodavatelé obou částí mají povinnost při realizaci díla spolupracovat.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Inštalovanie stolárskych a tesárskych výrobkov
THERMAL-F, a.s.
HOTEL THERMAL – VÝMĚNY HLINÍKOVÝCH PODHLEDŮ   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky a montáže nových hliníkových interiérových a exteriérových podhledů včetně závěsného systému a dalšího příslušenství. Předmět veřejné zakázky přesně specifikují Smlouva o dílo (příloha č.1 Zadávací dokumentace) a projektová dokumentace zpracovaná společností Energy Benefit Centre a.s., IČ 29029210 (příloha č.2 Zadávací dokumentace).
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Inštalovanie stolárskych a tesárskych výrobkov
Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Infrastruktury – ZŠO Gajdošova, ZŠO Gen. Píky, ZŠO Nádražní – stavební úpravy   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této zakázky jsou stavební úpravy objektů 3 základních škol v rámci městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a to: a) Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace - Nádražní 1217/117, 702 00 Ostrava, b) Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková organizace - Gen. Píky 13A/2975, 702 00 Ostrava, c) Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace - Gajdošova 9/388, 702 00 Ostrava.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
MERO ČR, a.s.
Nátěry nádrží na CTR 2020-2023   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy o dílo pro provádění nátěrů nádrží na centrálním tankovišti ropy („CTR“) v Nelahozevsi.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Centrum sociálních služeb Praha
Rámcová smlouva na malířské práce – opakované zadání   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody na zajištění malířských prací pro potřebu Centra sociálních služeb Praha.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Ministerstvo obrany - Česká republika
Praha – rekonstrukce budovy pro ÚH AČR   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je realizace stavby dle zpracované projektové dokumentace pro provádění stavby na rekonstrukci budovy Ústřední hudby AČR v Praze. Zadavatel upozorňuje, že areál Ústřední hudby AČR se nachází v památkově chráněném území městské památkové rezervace Hradčany (podrobně v PD).
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie