Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 35 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Vězeňská služba České republiky
Věznice Jiřice – dodávka materiálů pro výrobu kancelářského nábytku   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky matriálů pro výrobu kancelářského nábytku na základě rámcové dohody uzavřené s jedním dodavatelem.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Rôzne stavebné materiály
Olomoucký kraj
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 - oprava střechy II.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna střešní azbestocementové krytiny a souvisejících prvků, výměna poškozených částí krovu na střechách hlavní budovy Střední školy, Základní školy a Mateřské školy Šumperk, Hanácká 3. Dále jsou předmětem plnění veřejné zakázky související stavební práce jako např. výměna dvou vikýřových oken v podkroví, osazení bodového kopulového světlíku, rekonstrukce podkrovních místností, komínů aj.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
Lesy České republiky, s.p.
Dodávky fólií pro fumigaci (rámcová dohoda) - II   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky nesvařovaných polyethylenových fólií. Jedná se o běžně dostupné fólie užívané v zemědělství například pro zakrývání siláže. Zadavatel bude tyto fólie využívat při fumigaci dříví.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Dosky, plechy, pásy a fólie súvisiace so...
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Rámcová dohoda na dodávky horkých asfaltových směsí typu ACO 11, ACO 8   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky horkých asfaltových směsí typu ACO 11 a ACO 8 pro opravy místních komunikací - vozovek a chodníků na území města Hradec Králové v předpokládaném celkovém objemu 4.000 tun (horká asfaltová směs typu ACO 11 - předpoklad 2.700 tun, horká asfaltová směs typ ACO 8 - předpoklad 1.300 tun), realizované dle aktuálních potřeb zadavatele v roce 2019 ode dne účinnosti rámcové kupní smlouvy. Zboží bude dopravováno vlastními mechanizmy zadavatele - zboží bude odebíráno přímo v obalovně. Toto oznámení se týká zadání zakázek na základě uzavřené rámcové kupní dohody ve III. čtvrtletí roku 2019.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
Městys Náměšť na Hané
Modernizace ZŠ Náměšť na Hané - dodávka vybavení   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je výběr nejvhodnější nabídky účastníka, se kterým bude dále uzavřena smlouva. Konkrétním předmětem je dodávka vybavení v ZŠ Náměšť na Hané. Konkrétní požadavky na dodávky jsou uvedeny v příloze č. 2 – výkazu výměr. Předmět zakázky je rozdělen do 3 částí, které budou hodnoceny samostatně: část „A – nábytek“ (rozpočet oddíl 08) část „B – učební pomůcky“ (rozpočet oddíl 09) část „C – vybavení IT“ (rozpočet oddíly 07 a 2.4) Uchazeč může podat nabídku buď do části A, B nebo C, nebo do více částí zároveň. Každá část zakázky bude hodnocena samostatně a pro každou část zakázky bude podepsána samostatná smlouva.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
Obec Huntířov
Výstavba vodovodu a vodojemu Stará Oleška   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je stavba vodovodu a vodojemu na území obce Huntířov - Stará Oleška.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Diaľkové potrubia, potrubia, rúry,...
HRADECKÝ PÍSEK a.s.
Dodávka materiálu k výzkumu a vývoji mobilních okružních vleků pro vodní lyžování (wakeboarding) – HRADECKÝ PÍSEK a.s.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zadavatel realizuje projekt Výzkum a vývoj mobilních okružních vleků pro vodní lyžování – wakeboarding. Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj mobilního vodního vleku sloužícího pro vodní lyžování a wakeboarding. Činnost zadavatele bude zaměřena zejm. na vývoj plně automatizovaného systému pohonu vodních vleků vč. vysokopevnostních kompozitních hmot pro výrobu prefabrikátových prvků a vývoj hmot pro ochranu konstrukcí při jejich uložení ve vodě. Hlavním výstupem projektu je funkční prototyp mobilního okružního vodního vleku s třemi a více podpěrami. V rámci výše uvedeného bude zadavatel spotřebovávat materiál, který bude využit výhradně pro výzkum a vývoj nového řešení vodního vleku
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky
Liberecký kraj
Výměna podlahové krytiny na chodbách budov Krajského úřadu Libereckého kraje   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je výměna podlahové krytiny na chodbách budov A, B, C Krajského úřadu Libereckého kraje. Výměna bude provedena celkem v 15 patrech sídla Libereckého kraje. V I. etapě v roce 2019 – 2020 je plánovaná výměna koberců v budovách A, B, C. Na zmíněných chodbách je v současné době kobercová úprava, která bude odstraněna a nahrazena kobercovými čtverci ve všech patrech budovy. V II. etapě v roce 2020 je v plánu pokládka PVC v 1. a 3. patře budovy C.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
VERTITECH CZ s.r.o.
Dodávka materiálu k výzkumu a vývoji mobilních okružních vleků pro vodní lyžování (wakeboarding) – VERTITECH CZ s.r.o.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zadavatel jako partner žadatele spolu s ním realizuje projekt Výzkum a vývoj mobilních okružních vleků pro vodní lyžování – wakeboarding. Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj mobilního vodního vleku sloužícího pro vodní lyžování a wakeboarding. Činnost zadavatele bude zaměřena zejm. na výzkum a vývoj mobilní konstrukce vodních vleků s třemi a více podpěrami a prefabrikovaných prvků kotvení nosných konstrukcí vodních vleků. Hlavním výstupem projektu je funkční prototyp mobilního okružního vodního vleku s třemi a více podpěrami. V rámci výše uvedeného bude zadavatel spotřebovávat materiál, který bude využit výhradně pro výzkum a vývoj nového řešení vodního vleku. Předmětem tohoto výběrového řízení je dodávka materiálů. Součástí předmětu plnění jsou služby spojené s dodávkou.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky
Lesy České republiky, s.p.
Dodávky fólií pro fumigaci (rámcová dohoda) - II   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky nesvařovaných polyethylenových fólií. Jedná se o běžně dostupné fólie užívané v zemědělství například pro zakrývání siláže. Zadavatel bude tyto fólie využívat při fumigaci dříví.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Dosky, plechy, pásy a fólie súvisiace so...
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Dodávka betonu a cementopopílkové směsi   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je dodávka cementopopílkové suspenze a betonu na akci zadavatele - realizace zabezpečení komplexu starého důlního díla (SDD) „Orty“ v k. ú. Hosín v následujícím množství: Cementopopílková suspenze o minimální pevnosti v tlaku 2 MPa - 2 710 m3 + doprava s vykládkou. Beton 30/37 s kamenivem do 8 mm, o konzistenci pro čerpadlo a stupeň vlivu prostředí XF1- 80 m3 + doprava s vykládkou. Dodávka výše uvedeného materiálu bude probíhat dle harmonogramu dodávek, který bude přílohou kupní smlouvy.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky
ČEZ Distribuce, a. s.
DODÁVKY IZOLÁTORŮ PRO VENKOVNÍ VEDENÍ VN   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění Dodávek izolátorů pro venkovní vedení VN s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách izolátorů VN pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 12/2020 – 11/2026. S ohledem na rozsah zakázky, která je zakázkou nadlimitní bude postupováno dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Zakázka je rozdělená na Části ve smyslu § 35 ZZVZ : Část 1. Izolátory kompozitní závěsné VN Část 2. Izolátory keramické podpěrné VN Část 3. Izolátory keramické podpěrné VN s výřezem Část 4. Izolátory keramické závěsné VN Výsledkem sektorové veřejné zakázky zadávané formou Jednacího řízení s uveřejněním je uzavření Rámcové dohody o dodávkách zboží na 72 měsíců s vybraným jedním dodavatelem s nejnižší cenovou nabídkou za modelový případ v každé Části VZ. Kupní smlouvy nebudou uzavírány. Plnění dle Rámcové dohody na základ
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
ROMOTOP spol. s r.o.
Dodávka materiálového vybavení pro společnost ROMOTOP spol. s r.o. - 3. etapa   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka materiálového vybavení - keramizovaného žáruvzdorného skla a plechů. Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž doprava do místa plnění.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Výrobky príbuzné stavebným materiálom
Technické služby města Olomouce, a.s.
Dodávka betonových výrobků   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka betonových výrobků
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Dodávka obalovaných směsí ACO8, ACO11 a ACL16 na rok 2019-2020   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy nejméně se třemi a maximálně s 20 dodavateli na dodávku živičné obalované asfaltobetonové směsí
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie