Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 18 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Statutární město Opava
Rekonstrukce mostu ul. Mostní   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o demolici stávající nosné konstrukce mostu ev. č. 1b-1 včetně krajních opěr a vybudování nové mostní konstrukce o třech polích s mostovkou z prefabrikovaných předpjatých nosníků, na stavbě spřaženou monolitickou desku a příčníky. Most bude dodatečně předpjat. Šířka mostní konstrukce je 10,50 m. Jednotlivá mostní pole jsou délky 17,35 m, 19,54 m a 17,35 m. Krajní nové opěry budou založeny hlubině na vrtaných ŽB pilotách. Součástí stavby je úprava napojení komunikací na most a výstavba nového veřejného osvětlení.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Česká republika - Úřad práce České republiky
ÚP ČR Ostrava rekonstrukce oken, 30.dubna 3130/2c,2d   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem díla, k jehož provedení je zhotovitel povinen, jsou stavební práce, jakož i dodávky či služby související s těmito stavebními pracemi, vymezené v projektové dokumentaci (dále PD) ÚP ČR – Ostrava - rekonstrukce oken , 30. dubna 3130/2c,2d, zhotovitelem PD, Ing. Štěpán Šňupárek - projekce, 30. dubna 2034/14, 702 00 Moravská Ostrava, zvláště pak ve výkazu výměr, který odpovídá objemu prací a je nedílnou součástí projektové dokumentace a této smlouvy a dále v podmínkách pro realizaci stavby.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Výrobky stavebného stolárstva
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.b etapa: Vraňansko – Hořínský kanál Zhotovitel stavby 001, 002B   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení stavebních prací dle této zadávací dokumentace a jejích příloh (dále jen „stavba“ nebo „dílo“), přičemž realizace díla „STAVBA 001 Silniční most na silnici III/24635 – Vrbno – zhotovitel stavby“ bude provedena dle dokumentace pro provedení stavby, která byla vyhotovena společností „Společnost SP + VPÚ_Podjezdné výšky_Část 1“, účastníci společnosti: SUDOP PRAHA a.s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, 130 00, IČO 25793349, a VPÚ DECO PRAHA a.s., Praha 6, Podbabská 1014/20, 160 00, IČO 60193280. Realizace díla „STAVBA 002B Úprava hospodářských mostů, HM Zelčín – zhotovitel stavby“ bude provedena dle dokumentace pro provedení stavby, která byla vyhotovena společností Pontex, spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČO 40763439.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Technologie Hlavního města Prahy, a.s.
Pořízení kulatých stožárů   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dobu 48 měsíců na dodávky kulatých stožárů podle technických specifikací zadavatele.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Fakultní nemocnice Ostrava
Estetizace COS: sály 7 – 14 - automatické posuvné dveře   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž 16 ks jednokřídlových a 1 ks dvoukřídlových automatických posuvnách dveří na Centrální operační sály. V rámci předmětu plnění bude rovněž demontáž a likvidace starých dveří, zaměření místa instalace, doprava a instalace zařízení včetně funkční zkoušky a uvedení do provozu. Instalace budou prováděny v termínech určených vedením COS po jednotlivých, nebo skupinách operačních sálů, pravděpodobně o víkendech.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Výrobky stavebného stolárstva
Bergasto s.r.o.
Zařízení na úpravu odpadu Bergasto - technické vybavení - Sestava obytných buněk   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zadávané podlimitní VZ je dodávka sestavy obytných buněk podle Technické specifikace, která tvoří nedílnou Přílohu návrhu Kupní smlouvy. Předpokládaná hodnota VZ ……………………………………….. 1.400.000,--Kč bez DPH
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Statutární město Opava
Rekonstrukce mostu ul. Mostní   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o demolici stávající nosné konstrukce mostu ev. č. 1b-1 včetně krajních opěr a vybudování nové mostní konstrukce o třech polích s mostovkou z prefabrikovaných předpjatých nosníků, na stavbě spřaženou monolitickou desku a příčníky. Most bude dodatečně předpjat. Šířka mostní konstrukce je 10,50 m. Jednotlivá mostní pole jsou délky 17,35 m, 19,54 m a 17,35 m. Krajní nové opěry budou založeny hlubině na vrtaných ŽB pilotách. Součástí stavby je úprava napojení komunikací na most a výstavba nového veřejného osvětlení.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Statutární město Prostějov
„Letní scéna Prostějov – Nové řízení“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je pořízení zboží letní scény skládající se z demontovatelného zastřešeného pódia, osvětlovací a ozvučovací techniky a 170 kusů stohovatelných židlí.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Krajská zdravotní, a.s.
Dodávka, montáž a výměna protipožárních dveří, včetně funkční výbavy, v areálu Nemocnice Teplice, o.z. II   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka, montáž a výměna protipožárních dveří, spolu s odpovídajícím příslušenstvím včetně - demontáže a ekologické likvidace stávajících zárubní a dveří - začišťovacích prací - nivelizace podlah - předání všech příslušných dokladů - záručního servisu za podmínek stanovených v obligatorním návrhu smlouvy - likvidace obalového materiálu
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Výrobky stavebného stolárstva
Městská část Praha 11
„ELEVACE KC ZAHRADA“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla s názvem „ELEVACE KC ZAHRADA“, a to v souladu s dokumentací pro provedení stavby a v rozsahu stanoveném v soupisu dodávek a služeb s výkazem výměr vypracovaném společností INGPRO Praha s.r.o., Legerova 1820/39, 120 00 Praha 2, IČO: 45803153.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
„Dodávka a montáž vnitřních dveří 2019“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je demontáž a likvidace stávajících dveří a následná dodávka a montáž nových vnitřních hliníkových dveří jednokřídlých, dvoukřídlých, automatických a mechanických, v celkovém počtu 27 kusů. Bližší specifikace jednotlivých dveří jsou uvedeny popisem v rozpočtu, příloha č. 4 ZD.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Výrobky stavebného stolárstva
Bergasto s.r.o.
Zařízení na úpravu odpadu Bergasto – technické vybavení   
Stručný popis: sestava obytných buněk
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
statutární město Liberec
Dodávka stojanů pro cyklistická kola v rámci i nad rámec systému sdílených kol v Liberci, včetně instalace a nezbytných stavebních úprav   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka stojanů pro cyklistická kola v rámci i nad rámec systému sdílených kol v Liberci a jejich instalace. Tato veřejná zakázka je realizována v rámci projektu „100 kol pro bikesharing v Liberci“, vyhlášeném Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR, výzva č. 14/2017.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Pořízení kulatých stožárů   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dobu 48 měsíců na dodávky kulatých stožárů podle technických specifikací zadavatele.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Jihomoravský kraj
Regionální muzeum v Mikulově-oprava oken a dveří zámku - 1. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je oprava oken dvou sálů na budově zámku v Mikulově, spočívající zejména v odstranění stávající barvy louhem a přebroušení, odstranění poškozených částí oken a nahrazení novými dřevěnými prvky, vyfrézování drážky pro izolační dvojsklo – vnitřní křídlo s novým zasklením vnitřního křídla izolačním dvojsklem 4/8/4.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Výrobky stavebného stolárstva
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie