Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 291 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora
Dodávka vybavení odborných učeben   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné jsou níže uvedené dodávky. Veřejná zakázka je v souladu s ust. § 35 zákona rozdělena na dvě (2) samostatné částí, které budou předmětem samostatného posouzení a hodnocení. Zadavatel níže a v přílohách zadávací dokumentace vymezuje rozsah těchto částí a stanoví pravidla pro účast dodavatelů v jednotlivých částech pro zadání těchto částí v rámci veřejné zakázky. Jednotlivé části veřejné zakázky: 1) 1. Část veřejné zakázky – Předmětem první části veřejné zakázky je dodávka kompletního vybavení digitální jazykové učebny, dodávka vybavení analogových jazykových učeben (SW, HW), dodávka interaktivních tabulí včetně prezentačního SW, dataprojektoru a ozvučení; 2) 2. Část veřejné zakázky – Předmětem druhé části veřejné zakázky je dodávka stolních počítačů, monitorů, tiskáren a dataprojektorů s příslušenstvím Jednotlivé dodávky na jednotlivé části jsou detailně specifikovány v Příloze č. 1a Příloze č. 2 zadávací dokumentace.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
FaF UK - Dodávka příslušenství k přístroji Flash chromatograf Büchi v rámci projektu MOLABI-PL I   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka příslušenství k přístroji Flash chromatograf Büchi v rámci projektu MOLABI-PL pro Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován přílohou č. 1 – návrhem kupní smlouvy. Technická specifikace předmětu plnění je stanovena přílohami č. 2a – Technická specifikace a přílohami č. 2b – Technická specifikace s položkovým rozpočtem.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
FaF UK - Dodávka příslušenství k přístroji Kapalinový preparativní chromatograf v rámci projektu MOLABI-PL   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka příslušenství k přístroji Kapalinový preparativní chromatograf v rámci projektu MOLABI-PL pro Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován přílohou č. 1 – návrhem kupní smlouvy. Technická specifikace předmětu plnění je stanovena přílohami č. 2a – Technická specifikace a přílohami č. 2b – Technická specifikace s položkovým rozpočtem. Zadavatel požaduje kompatibilitu s přístrojem Waters AutopurificationSystem (Autopurifikace s PDA a Qda detektory).
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Motorizovaný epifluorescenční mikroskop   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístroje pro výzkum. Stručný popis přístroje: Motorizovaný epifluorescenční mikroskop s enviromentalní komorou a pevným antivibračním stolem.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Mikroskopy
Česká zemědělská univerzita v Praze
Pořízení vybavení do laboratoře protipožárních vlastností materiálů FLD   
Stručný popis: Předmět plnění je pořízení výukového a výzkumného vybavení sloužícího pro výuku a výzkum studijních programů (magisterských i doktorských) na FLD v nově vybudované laboratoři protipožárních vlastností materiálů. Soubor zařízení bude obsahovat zkušební zařízení pro testování dle norem ČSN EN ISO. Celkem se bude jednat o cca 19 přístrojů.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
Ústecký kraj
Pomůcky na polytechniku IKAP A a IKAP B   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Veřejná zakázka je rozdělena podle § 35 a § 101 zákona na 4 části s názvem: 1. část: Přístroje IKAP B 2. část: Přístroje IKAP A 3. část: Mikroskopické sady 4. část: Pomůcky pro polytechniku přičemž každý účastník zadávacího řízení může podat nabídku na jednu, dvě, tři nebo všechny části zakázky a každá část zakázky bude posuzována a hodnocena samostatně.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Mikroskopy
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
EFSA-CDN - Ionizační technika MALDI   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka ionizační techniky MALDI pro Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován přílohou č. 1 zadávací dokumentace – návrhem kupní smlouvy. Technická specifikace předmětu plnění je stanovena přílohami č. 2 zadávací dokumentace – Technická specifikace s položkovým rozpočtem. Zadavatel má v současné době k dispozici přístroj Waters Synapt G2-Si, kdy dodávka ionizační techniky MALDI musí být plně kompatibilní s daným přístrojem.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Simultánní termický analyzátor TGA-DSC/DTA pro vysokoteplotní měření a jeho dovybavení o hmotnostní spektrometr   
Stručný popis: Předmětem zakázky je pořízení přístroje pro provádění vysokoteplotní termické analýzy s rozšířením o hmotnostní spektrometrii. Součástí předmětu zakázky je též odkup stávající TGA-DSC/DTA aparatury zadavatele Setaram Setsys Evolution 16 protihodnotou.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Meracie nástroje
České vysoké učení technické v Praze
SYSTÉM PRO TERMOGRAVIMETRICKOU ANALÝZU   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je komplexní dodávka plně funkčního systému pro termogravimetrickou analýzu (dále také „TGA“) pevných vzorků, včetně softwaru pro vyhodnocování naměřených dat. Přístroj musí umožňovat simultánní TGA-DSC/DTA analýzu.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Fakultní nemocnice Ostrava
Systém pro terapeutické monitorování hladin léčiv (obměna)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je dodávka nového systému pro terapeutické monitorování hladin léčiv pro Ústav laboratorní diagnostiky - Oddělení klinické farmakologie vč. poskytování záručních a pozáručních servisních služeb k dodanému systému po dobu minimálně 5-ti let.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
Laboratorní přístroje pro ÚSKVBL   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka laboratorních přístrojů pro ÚSKVBL v rozsahu odpovídajícímu technické specifikaci jeho jednotlivých částí uvedených v této zadávací dokumentaci.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
„MODERNIZACE GEOGRAFICKÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU SMK“   
Stručný popis: Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky Předmětem plnění dle této smlouvy je dodávka, implementace, instalace, programování, nasazení, oživení, konfigurace, zaškolení obsluhy a další služby související s realizací díla - modernizace geografického informačního systému statutárního města Karviná, vč. dodání návodů na obsluhu, licence, licenční protokoly nebo certifikáty prokazující legálnost použitého programového vybavení (dále jen „dodávka systému“) a následné poskytování služeb technické podpory k dodanému systému. Více v podrobnostech vzoru smlouvy, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Geologické a geofyzikálne prístroje  >  Geologické prieskumné prístroje
Univerzita Pardubice
Dodávka modelů - Simulovaný pacient III   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka modelů, simulátorů a pomůcek pro vybavení Fakulty zdravotnických studií v rámci projektu OP VVV Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na Univerzitě Pardubice, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002413.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Rôzne vyhodnocovacie a testovacie nástroje  >  Výskumný, testovací a vedecký technický simulátor
Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky v.v.i.
UV DETEKTOR K PŘÍSTROJI FPLC:ÄKTA PURE   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka UV detektoru k přístroji FPLC:ÄKTA pure s příslušenstvím (dále také „Zařízení“), přičemž specifikace Zařízení je uvedena níže. Plnění veřejné zakázky zahrnuje i dodávku kompletního příslušenství Zařízení potřebného pro naplnění účelu dodávky Zařízení, ovládací software a užívací práva k tomuto software v rozsahu potřebném pro naplnění účelu dodávky Zařízení, dopravu do místa plnění, instalaci Zařízení a jeho plné zprovoznění v místě určeném zadavatelem, zaškolení obsluhy zadavatele v místě dodání v rozsahu potřebném pro naplnění účelu dodávky Zařízení, předání dokladů, které jsou nutné k převzetí a užívání Zařízení, a záruční servis. Podrobně viz ZD.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Dodávka rentgenového fluorescenčního mikroskopu - 2. kolo   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Funkční sestava vědeckého fluorescenčního mikroskopu s citlivou kamerou, výpočetní stanicí a softwarem umožňující automatické snímání mikroorganismů na filtrových výsečích na 1–8 sklíčkách. Zařízení bude využito pro kvantifikaci mikroorganismů (bakterií, pikosinic, prvoků a nálevníků) a bakteriálních genetických a funkčních skupin. Předpokládáme skenování a analýzu minimálně 32 000 vzorků během následujících čtyř let.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Mikroskopy
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie