Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 70 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
H - Agrana s.r.o.
Obnova lesa po kalamitě   
Stručný popis: Lesnická opatření pro obnovu lesního potenciálu porostů, poškozených suchem na LHC Libnič - Mojč. 100% zasažených porostů jsou lesy zařazené v kategorii "les hospodářský". V současné době jsou kalamitní plochy ze zpracovány těžebně a dříví vyklizeno. Předmětem plnění je: 1) Vyklizení porostů - vyčištění plochy, odstranění uschlého porostu těžbou, úklid klestu do hromad a drcením, dočištění plochy po těžbě. 2) Zalesnění sadbou - ruční jamková výsad stanovištně vhodných dřevin. 3) Ochrana výsadeb - proti buřeni mechanická i chemická, proti hmyzím škůdcům a proti poškození zvěří nátěry, oplocení, individuální ochrana sazenic oplůtky, vyžínání buřeně kolem sazenic, chemická likvidace buřeně v pruzích, ošetření nově vysazených kultur proti žíru klikoroha borového.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby
TS služby s.r.o.
Pěstební a těžební činnosti na LHC městské lesy Nového Města na Moravě na období 2019-2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) provádění pěstebních a těžebních činností na lesním hospodářském celku s plochou 361,13 ha
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
Lesy České republiky, s.p
Těžební činnosti 2019-05   
Stručný popis: Předmětem plnění VZ(resp. jejích jednotlivých částí) je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci vymezené smluvní územní jednotky (SÚJ). Lesnické činnosti, které bude vybraný účastník na SÚJ vykonávat, zahrnují těžební činnosti, jakož i poskytování dalších souvisejících služeb a dodávek, které jsou zadavatelem blíže specifikovány v ZD a jejích přílohách. Bližší informace budou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby
Lesy České republiky, s.p
Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – rok 2019+   
Stručný popis: Předmětem plnění VZ (resp. jejích jednotlivých částí) je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci vymezené smluvní územní jednotky (SÚJ). Lesnické činnosti, které bude vybraný účastník na SÚJ vykonávat, zahrnují a) pěstební činnosti, vč. dodávek sadebního materiálu; b) těžební činnosti, jakož i poskytování dalších souvisejících služeb a dodávek, které jsou zadavatelem blíže specifikovány v ZD a jejích přílohách. Bližší informace budou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby
Lesy České republiky, s.p
Lesnické činnosti 2019-09   
Stručný popis: Předmětem plnění VZ (resp. jejích jednotlivých částí) je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci vymezeného území. Lesnické činnosti, které bude vybraný účastník na vymezeném území vykonávat, zahrnují a) pěstební činnosti, vč. dodávek sadebního materiálu; b) těžební činnosti, jakož i poskytování dalších souvisejících služeb a dodávek, které jsou zadavatelem blíže specifikovány v ZD a jejích přílohách. Bližší informace v zadávací dokumentaci.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby
Lesy České republiky, s.p.
Založení lesních společenstev na revíru Luh   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je poskytování pěstebních činností, vč. dodávek sadebního materiálu zahrnující zejména v níže uvedené činnosti: • Příprava ploch (odstranění stávajícího porostu, příprava půdy a GPS vytyčení) • Oplocení a oplůtky (ochrana proti zvěři) • Výsadba • Ochrana proti hlodavcům • Ochrana proti buřeni – ožínání celoplošné • Následná péče (ožínání, vylepšování a oprava oplocení) Součástí předmětu plnění jsou též dodávky sadebního materiálu, staniček proti hlodavcům, pletiva, kůlů a dalších materiálů nezbytných k řádnému provedení předmětu plnění. Blíže viz zadávací dokumentace.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby
Lesy České republiky, s.p
Lesnické činnosti 2019-09   
Stručný popis: Předmětem plnění VZ (resp. jejích jednotlivých částí) je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci vymezeného území. Lesnické činnosti, které bude vybraný účastník na vymezeném území vykonávat, zahrnují a) pěstební činnosti, vč. dodávek sadebního materiálu; b) těžební činnosti, jakož i poskytování dalších souvisejících služeb a dodávek, které jsou zadavatelem blíže specifikovány v ZD a jejích přílohách. Bližší informace v zadávací dokumentaci.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby
Lesy České republiky, s.p
Těžební činnosti 2019-10   
Stručný popis: Předmětem plnění VZ je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci vymezeného území. Lesnické činnosti, které bude vybraný účastník na vymezeném území vykonávat, zahrnují těžební činnosti, jakož i poskytování dalších souvisejících služeb a dodávek, které jsou zadavatelem blíže specifikovány v ZD a jejích přílohách. Bližší informace budou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby
Správa Národního parku České Švýcarsko
Odstranění nepůvodních druhů z lesních porostů - OPŽP   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení následujících lesnických činností: • odstranění náletu borovice vejmutovky výřezem v lesních porostech • odstranění náletu borovice vejmutovky výřezem na skalách, včetně úklidu vyřezané hmoty s využitím horolezeckých technik • těžba dřeva JMP, odvětvení, manipulace a měření dřevní hmoty • těžba dřeva JMP a měření dřevní hmoty bez odvětvení • odkornění • ruční úklid klestu • ruční úklid špalků z turistických cest a jejich bezprostředního okolí
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Výroba dříví harvestorovou technologií na divizi Lipník nad Bečvou (LS Libavá, LS Hlubočky, LS Bruntál)   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb souvisejících s výrobou dříví harvestorovou technologií zejména pro zpracování soustředěných i rozptýlených nahodilých těžeb a úmyslných těžeb v předpokládaném celkovém objemu až 220 000 m3 za dobu trvání smlouvy pro organizační jednotku zadavatele – divizi Lipník nad Bečvou (lesní správa Libavá, Hlubočky, Bruntál) v předpokládaném celkovém objemu až 220 000 m3. Součástí předmětu plnění je i manipulace dříví harvestorem na OM i ES včetně třídění a uložení na skládky vyvážečkou do vzdálenosti 100 m. Výsledkem zadávacího řízení bude smlouva s jedním dodavatelem na dobu určitou do 31.12. 2020.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
Mendelova univerzita v Brně
Dynamický nákupní systém na provádění lesnických činností   
Stručný popis: Zajištění lesnických činností podle požadavků zadavatele a to: Kategorie 1 Pěstební činnosti Pěstební činnosti zahrnují veškeré činnosti spojené s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, vč. dodávek zadavatelem specifikovaných chemických přípravků, pletiva a dalších materiálů nezbytných k provádění pěstebních činností. Kategorie 2 Těžební činnosti Těžební činnosti zahrnují veškeré činnosti spojené s těžbou, manipulací a soustřeďováním vyrobeného dříví.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby
Lesy města Písku s.r.o.
Doplnění těžebních kapacit 2019 - rámcová dohoda   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je zajištění dodavatelských těžebních kapacit pro kalamitní těžbu dříví harvestorem a následné soustřeďování dříví pomocí vyvážecí soupravy. Výsledkem řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení prvku soutěže. Veřejná zakázka je členěna na 4 části podle územně administrativního klíče. V každé části se očekávání plnění jednoho vybraného dodavatele, a to na základě jednotlivých výzev k plnění. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu do 30.4.2020 či do vyčerpání předpokládané hodnoty zakázky - podle toho, která situace nastane dříve.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
Správa Krkonošského národního parku
Přibižování dřevní hmoty vyvážecím traktorem na OM na území KRNAP a jeho OP   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o dokončené přibližování dřevní hmoty vyvážecím traktorem s vytříděním sortimentů na OM na území KRNAP a jeho OP.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
Lesy České republiky, s.p.
Lesnické činnosti 2019-06   
Stručný popis: Předmětem plnění VZ (resp. jejích jednotlivých částí) je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci vymezeného území. Lesnické činnosti, které bude vybraný účastník na vymezeném území vykonávat, zahrnují a) pěstební činnosti, vč. dodávek sadebního materiálu; b) těžební činnosti, jakož i poskytování dalších souvisejících služeb a dodávek, které jsou zadavatelem blíže specifikovány v ZD a jejích přílohách. Bližší informace v zadávací dokumentaci.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby
Lesy České republiky, s.p.
Těžební činnosti 2019-05   
Stručný popis: Předmětem plnění VZ(resp. jejích jednotlivých částí) je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci vymezené smluvní územní jednotky (SÚJ). Lesnické činnosti, které bude vybraný účastník na SÚJ vykonávat, zahrnují těžební činnosti, jakož i poskytování dalších souvisejících služeb a dodávek, které jsou zadavatelem blíže specifikovány v ZD a jejích přílohách. Bližší informace budou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie