Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 295 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Město Velké Hamry
Demolice budovy č.p. 562 Velké Hamry   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby nebo provedení stavebních prací spojených s realizací projektu „Demolice budovy č.p. 562 Velké Hamry“ dle projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které zpracoval Ing. Miloslav Jon, Liberecká 22, 463 31 Chrastava, IČ 13345028
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Obec Skalka u Doks
Skalka u Doks - odkanalizování obce individuálními DČOV – dodávky   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky domácích čistíren odpadních vod (dále jako „DČOV“) pro likvidaci odpadních vod soustavou individuálních čistíren odpadních vod pomocí DČOV do 50 EO. Odpadní vody budou čištěny z 38 objektů v obci. Dodáno bude 35 ks DČOV 0-6 EO a 3 ks DČOV 6-9 EO. Součástí dodávky je rovněž zajištění servisu včetně technické revize odborně způsobilou osobou.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
Město Hrádek nad Nisou
Instalace systému nuceného větrání s rekuperací do budovy ZŠ T. G.Masaryka v Hrádku nad Nisou (opakované zadání č.2)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v instalaci systému nuceného větrání s rekuperací do budovy ZŠ T. G. Masaryka v Hrádku nad Nisou.
Stavebné práce
Liberecký kraj
TDI - Silnice III/26836 Lindava   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí činnosti technického dozoru investora při provádění stavební akce: „Silnice III/26836 Lindava“ a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci, za předpokladu, že bude stavba realizována.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Silnice LK a.s.
ASFALTOVÁ SMĚS URČENÁ PRO STROJNÍ A RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ FRÝDLANT 2019 - 2020   
Stručný popis: Předmětem plnění smlouvy je závazek prodávajícího (společnosti Liberecká obalovna s.r.o.) k průběžným dodávkám asfaltové směsi ACO 8 pro souvislou údržbu povrchu vozovek strojním a ručním zpracováním pro středisko (cestmistrovství) zadavatele nacházející se na adrese Dlouhá 3267, 464 01 Frýdlant - Větrov. Průběžné dodávky budou prováděny odběrem zboží v provozovně prodávajícího. Smlouva byla uzavřena na dobu trvání 12 měsíců.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Ropné, uhoľné a olejové výrobky  >  Olej a produkty odvodené z uhlia
Technická univerzita v Liberci
138_KV_Nákup výpočetní techniky pro střediska TUL   
Stručný popis: Dodávka výpočetní techniky pro střediska TUL dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Liberecký kraj
Výměna dvou osobních výtahů a jednoho evakuačního na SOŠ a SOU Česká Lípa IV.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka tří výtahů, jejich instalace a montáž, demontáž, likvidace původních výtahů a s tím související stavební práce a dále zhotovení realizační dokumentace provádění díla - v objektu E – Střední školy a Středního odborného učiliště Česká Lípa, ul. 28. října 2707. Objekt má 9 nadzemních podlaží a jedno podlaží podzemní. Poslední nadzemní podlaží je (10.NP), není podlažím užitným ale technickým. Pod 1.PP je technický prostor pro vedení instalací. Nové výtahy budou umístěny do stávajících výtahových šachet. Pro evakuační výtah je nutno provést doplnění náhradního zdroje – dieselagregátu (DA). Tento náhradní zdroj bude umístěn v 1. PP a to hned u evakuačního výtahu. Nový el. kabel bude natažen ze stávající el. rozvodny. Oba nové osobní výtahy budou s min. nosností 535 kg (7 osob) budou DUPLEX typu: elektrický trakční lanový nebo pásový výtah s bezpřevodovým strojem.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
Rekonstrukce silniční zeleně na Frýdlantsku - komunikace č. III/03512 a III/0352   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je ošetření stávající silniční zeleně, výsadba dřevin a jejich následná rozvojová 3letá péče. Konkrétně: - ošetření 231 ks silniční zeleně na komunikaci č. III/0352 v úseku od Černous po křižovatku se silnicí I/13 z Frýdlantu na Habartice, - a ošetření 81 ks silniční zeleně a výsadba 51 ks dřevin a jejich následná péče na komunikaci č. III/03512 v celé délce komunikace (tj. mezi III/03511 a III/0353 u Kunratic). Předmět plnění veřejné zakázky bude proveden v rozsahu a za podmínek stanovených v závazném návrhu smlouvy o dílo včetně její přílohy č. 2. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky jsou obsahem „Projektové dokumentace“, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
Liberecký kraj
BOZP - Silnice II/270 Doksy - Dubá   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která zahrnuje činnosti dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, (dále jen „BOZP“) a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky této zadávací dokumentace (dále jen „ZD“), za předpokladu, že bude stavba realizována.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Liberecký kraj
TDI - silnice II/270 Doksy – Dubá   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí činnosti technického dozoru investora (dále jen „TDI“) při provádění následující stavební akce: „Silnice II/270 Doksy – Dubá“ a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky této zadávací dokumentace (dále jen „ZD“), za předpokladu, že bude stavba realizována.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Liberecký kraj
Silnice II/270 Doksy - Dubá   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je rekonstrukce silnice II/270 Doksy - Dubá Jedná se o stávající komunikaci II. třídy nekategorijní šířky, spojující obce Dubá a Doksy včetně mezilehlých obcí. Stávající komunikace živičného povrchu vykazuje četné poruchy. Systém odvodnění je zastaralý, příkopy jsou zanesené, případně nejsou zřízeny vůbec. Rekonstrukcí dojde ke zvýšení únosnosti vozovky, zlepšení jízdních parametrů a zvýšení bezpečnosti silničního provozu na komunikaci.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Botanická zahrada Liberec
oprava nátěrů střechy nad garážemi a dílnou elektroúdržby   
Stručný popis: odstranění nátěrů, vybroušení a nátěr zkorodovaných ploch
Opravárske a údržbárske služby
Statutární město Jablonec nad Nisou
Modernizace ZŠ Liberecká v Jablonci nad Nisou - nákup počítačů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je nákup 4 ks počítačů včetně softwaru, instalace a uvedení do provozu pro odborné učebny fyziky a chemie, přírodopisu, dílen a jazykové učebny ZŠ Liberecká v Jablonci nad Nisou dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Stavba vodních nádrží VN1, VN2 a polní cesty HPC4 v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu a k.ú. Kristiánov   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Výstavba 2 vodních nádrží na Heřmanickém potoce a výstavba přístupové polní cesty v k. ú. Heřmanice u Frýdlantu a k.ú. Kristiánov. VN1 - objem při normálním nadržení 4176 m³, plocha 2501 m². Zemní hráz délky 126 m, výšky 3,5 m, objemu 2950 m³, opevnění makadamem. Železobetonový požerák, korunový bezpečnostní přeliv. VN2 - objem při normálním nadržení 19376 m³, plocha 6494 m². Zemní hráz délky 125 m, výšky 5,3 m, objemu 5341 m³, opevnění makadamem. Železobetonový požerák, korunový bezpečnostní přeliv. HPC4 - Délka 1536 m, kategorie P 4,5/30. Podloží upraveno Dorosolem C 30. Celková tl. konstrukce bez zpevnění je 44 cm, kryt z asfaltobetonu. 3 propustky, 3 výhybny. Odvodnění příkopem, podélnou drenáží, příčným sklonem a podélným sklonem pláně a vozovky. Dvojité příčné struhy. Součástí díla je vytyčení hranic pozemku stavby před započetím stavebních prací, geodetické zaměření skutečného provedení díla, vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Město Turnov
Stavební úpravy a přístavba základní školy Mašov, Turnov   
Stručný popis: Jedná je o stavební úpravy a přístavbu k ZŠ Mašov u Turnova.
Stavebné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie