Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 256 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
DIAMO,státní podnik
Sanace lomu Hájek - Eliminace vlivu přítoku podzemních vod do tělesa výsypky - (3. etapa zakázky)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je omezení přítoku podzemní vody do tělesa výsypky provedením subhorizontálních vrtů.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
Liberecký kraj
TDI - Přístavba výtahu pro budovu F, Jedličkův ústav, p. o.   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí činnosti technického dozoru investora (dále jen „TDI“) při provádění následující stavební akce: „Přístavba výtahu pro budovu F, Jedličkův ústav, p. o.“ a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky této zadávací dokumentace (dále jen „ZD“), za předpokladu, že bude stavba realizována.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
DIAMO, státní podnik
Pořízení pětimístného užitkového automobilu N1   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho nového pětimístného užitkového automobilu kategorie N1, rok výroby 2019, v provedení dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu tovaru
MIKROREGION JIZERSKÉ HORY
Kompostéry pro občany Mikroregionu Jizerské hory   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem projektu je pořízení zahradních kompostérů pro občany Mikroregionu Jizerské hory s cílem předcházet vzniku biologicky rozložitelných odpadů na území obcí Bedřichov, Dalešice, Janov nad Nisou, Maršovice, Pulečný. Kompostéry pomohou při kompostování posekané trávy a při podzimním zpracování shrabaného listí, ale také při odkládání biologických odpadů rostlinného původu z kuchyně a všech ostatních odpadů ze zahrady. Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
DIAMO, státní podnik
Třímístný užitkový automobil N1   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho nového třímístného užitkového automobilu kategorie N1, rok výroby 2019, v požadované specifikaci.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu tovaru
statutární město Liberec
MŠ Klubíčko, Jugoslávská 128/1, Liberec 3 – úprava kotelny   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je obnova plynové kotelny objektu Mateřské školy Klubíčko, Jugoslávská 128/1, 460 10 Liberec 3, včetně provedení všech dalších činností, které jsou s tímto spojeny a jsou specifikovány v položkovém výkazu výměr a projektové dokumentaci.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Spotrebiče pre domácnosť  >  Neelektrické prístroje pre domácnosť
Liberecký kraj, Město Ralsko
Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje   
Stručný popis: Předmětem plnění akce A je rekonstrukce úseku silnice II/268 nacházející se v okrese Česká Lípa na území obcí Ralsko a Mimoň v Libereckém kraji. Začátek úseku ve staničení km 22,106 je na konci obce Dolní Krupá, na hranici Libereckého a Středočeského kraje. Konec řešeného úseku ve staničení km 35,929 je v Mimoni před železničním přejezdem č. P3443. Celková délka rekonstruované silnice II/268 je 12,293 km. Předmětem plnění akce B je výstavba a úprava místních komunikací v úseku č. 4, chodníků a stezek se společným provozem chodců a cyklistů na území obce Kuřívody. Provedení navržených opatření vyplývá z provedených změn na trase silnice II/268 a úpravy křižovatky silnic II/268 × III/27235.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Liberecký kraj
TDI – Severozápadní obchvat města Zákupy   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí činnosti technického dozoru investora (dále jen „TDI“) při provádění následující stavební akce: „Severozápadní obchvat města Zákupy“ a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky této zadávací dokumentace (dále jen „ZD“), za předpokladu, že bude stavba realizována.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
Řešení problematiky hluku na silnicích ve vlastnictví Libereckého kraje - I   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby - zpracování podkladů a žádostí pro systémové řešení problematiky hluku vybraných úseků komunikací, a to zjištění možnosti aplikace staré hlukové zátěže (dále jen „SHZ“), případně aplikaci časově omezeného povolení (dále jen „ČOP“). Výsledným produktem budou materiály vedoucí k povolení (časově omezené povolení - ČOP) překračování hygienických limitů hluku v rozsahu požadovaném platnou legislativou. V rámci této veřejné zakázky bude rovněž poskytnuta doplňková služba - 24 hodinové měření hluku z dopravy v souladu s platnou legislativou - Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, Zákon č. 267/2015 Sb. a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, jako doplňující měření mimo rámec ČOP a SHZ v předem neurčené lokalitě na území Libereckého kraje. Zadavatel předpokládá dvě taková měření během trvání smluvního závazku, zadavatel však negarantuje žádný minimální rozsah této služby.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Sužby na sledovanie a monitorovanie znečisťujúcich...
Město Doksy
Od Valdštejna k Pücklerovi – knížecí kvalita služeb pro naše hosty – nábytek a vybavení   
Stručný popis: Předmětem plnění 1. části veřejné zakázky je dodávka interiérového vybavení Infocentra zámku Doksy. Předmětem plnění 3. části veřejné zakázky je dodávka AV techniky do Prohlídkového okruhu zámku Doksy. Předmětem plnění 2. části veřejné zakázky je dodávka interiérového vybavení Prohlídkového okruhu zámku Doksy.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...
statutární město Liberec
Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května - vybavení   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodání nového (nepoužitého) vnitřního vybavení do nově zrekonstruovaného objektu ZŠ 5. května v Liberci v budově I. stupně a budově II. stupně. Jedná se jak o vybavení audiovizuálního charakteru (projektory, interaktivní tabule, webové kamery včetně příslušného softwaru a dalšího příslušenství), vybavení odborných učeben, tak běžné vybavení učeben (katedry, židle apod.).
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Statutární město Jablonec nad Nisou
Pojištění nemovitého a movitého majetku a pojištění odpovědnosti za újmu statutárního města Jablonec nad Nisou   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za újmu.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
DIAMO, státní podnik
Dynamický nákupní systém na dodávky chemikálií 2018-2022   
Stručný popis: Dílčí řízení v rámci dynamického nákupního systému na dodávky kyseliny sírové a chloru kapalného elektrolytického za II. čtvrtletí 2019.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie  >  Základné anorganické chemikálie
Liberecký kraj
Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je rekonstrukce vozovky a řádné odvodnění silnice III/28411 v průjezdním úseku obcí Roztoky u Jilemnice (tj. od křižovatky se silnicí III/28312 (směr Tample) až po křižovatku se silnicí III/2935 (za žel. nadjezdem)). Celková délka řešeného úseku činí 4715 m. Rekonstrukce je navržena ve stávajících směrových a šířkových parametrech s doplněním krajnic a obrub. Výškově bude vozovka komunikace zvednuta dle zvolené technologie opravy v jednotlivých úsecích rekonstrukce. V úsecích obnovy živičného krytu bude zvednuta vozovka o cca 5 cm. V úseku celkové rekonstrukce zůstává niveleta ve stávající výšce.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Liberecký kraj
"Silnice III/28617 Mříčná"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce silnice III/28617 od křižovatky se sil. II/286 po křižovatku se silnicí III/28619. Celková délka stavební úpravy činí cca 2 020 m. Součástí stavby je i rekonstrukce dvou mostů ev. č. 28617-1 a 28617-2 a pěti stávajících zdí. Zároveň bude provedeno doplnění bezpečnostních systémů (zábradlí, směrové sloupky), proběhne oprava, „rekonstrukce“ nebo pročištění stávajících příčných a podélných propustků. Předmětem zakázky je i zajištění správného odvodnění komunikace a doplnění svislého a vodorovného dopravního značení. Vzhledem k náročnosti a délce stavebních prací je předpokladem, že stavba zasáhne 2 stavební sezony.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie