Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 27 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
město Slatiňany
Zajištění provozu sběrného dvora především pro objemné a nebezpečné odpady a s tím spojené zajištění zpětného odběru elektrozařízení   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je: (a) zajištění vhodných prostor a ploch pro provozování zařízení sběrného dvora, jakožto místa: (i) v jehož určité oddělené části bude provozováno zařízení pro sběr odpadů blíže specifikovaných v zadávací dokumentaci a (ii) v jehož jiné oddělené části bude provozováno místo zpětného odběru elektrozařízení, a to na základě smluv uzavřených mezi zadavatelem a provozovateli příslušných kolektivních systémů; (b) komplexní (tj. personální, materiální a finanční) zajištění provozu, správy a údržby obou částí zařízení představujícího sběrný dvůr, přičemž v případě části sběrného dvora vymezené jako místo zpětného odběru elektrozařízení s výjimkou vybavení a případných činností, které zajišťuje příslušný provozovatel kolektivního systému.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Město Bystřice
"Sběr, svoz a odstraňování komunálních odpadů pro Město Bystřici 2020"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb při nakládání s odpady (konkrétně směsného komunálního odpadu) ve správním území města Bystřice, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, právními předpisy ČR a obecně závaznou vyhláškou zadavatele o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Jedná se o pravidelný sběr, přepravu a odstraňování směsného komunálního odpadu (katalogové číslo 200301) z odpadových nádob o objemu 80 l, 110 l, 240 l a 1100 l a z označených pytlů. Součástí poskytnutých služeb bude rovněž úklid sběrných míst po provedení sběru odpadů a vedení evidence o množství shromážděného, přepraveného a odstraněného odpadu.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Obec Velké Přílepy
Svoz a odstraňování odpadu vznikajícího na území obce Velké Přílepy   
Stručný popis: Předmět zakázky je rozdělen do tří částí (Část 1, Část 2, Část 3). Předmětem zakázky je závazek dodavatele (smluvního partnera) zajistit po dobu 4 let: Část 1: Svoz a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území obce Část 2: Svoz a odstraňování tříděného odpadu v kontejnerech Část 3: Svoz a odstraňování biologicky rozložitelného odpadu v popelnicích
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
ČESKÝ ROZHLAS
VZ04/2017 - Svoz odpadu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody podle § 131 ZZVZ mezi zadavatelem a jedním vybraným dodavatelem, přičemž předmětem jednotlivých dílčích plnění zadávaných na základě rámcové dohody bude dle aktuálních potřeb zadavatele poskytování služeb v oblasti svozu odpadu.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
MERO ČR, a.s.
Ekologická asistence na ropovodech MERO ČR, a.s.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na ekologickou asistenci při pracích na ropovodech DRUŽBA a IKL v délce 4 let. Ekologickou asistencí se rozumí čerpání a přeprava ropy UN 1267, Třída 3, klas. kód F1, OS II v cisternách v režimu ADR, přeprava a odstranění ropných odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v objektech (přečerpávacích stanicích, koncových zařízeních, armaturních šachtách) a na trasách ropovodů a tlakové čištění ropou znečištěných ploch
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Česká republika - Ministerstvo financí
„SEZ - Sanace areálu spol. Palivo Trans s.r.o. Oslavany“   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Screening a aktualizace projektu sanace v areálu firmy Palivo Trans“ (titulní strana a přílohy z října 2017, aktualizovaný text zohledňující vyhrazené změny z února 2019 + 7 nákresů betonových konstrukcí, které byly převzaty z původního projektu sanace před jeho aktualizací), zpracovaný společností O.S.A. s.r.o., Svobodova 135/11, 128 00 Praha 2, která je přílohou č. 3 ZD.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
město Slatiňany
Zajištění svozu a využití některých samostatně vytříděných využitelných složek komunálního odpadu (papír, sklo a plasty s nápojovými kartony)   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění pravidelného svozu a využití některých samostatně vytříděných využitelných složek komunálního odpadu, a to papíru, plastů s nápojovými kartony, skla bílého (čirého), skla směsného (barevného), a zajištění jejich využití, popř. jiného způsobu nakládání za podmínek stanovených v zákoně č. 185/2001 Sb, o odpadech a o změně některých dalších zákonů, jakož i v dalších právních předpisech.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
město Slatiňany
Zajištění svozu a odstranění směsného komunálního odpadu z nádob na odpad a z kontejnerů na odpad   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je pravidelný svoz směsného komunálního odpadu z domácností, z rekreačních objektů a ze zařízení ve vlastnictví nebo ve správě zadavatele, jakož i odpadu podobného odpadu komunálnímu, který vzniká při činnosti fyzických a právnických osob oprávněných k podnikání, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Město Chlumec nad Cidlinou
Svoz a nakládání se separovaným odpadem města Chlumec nad Cidlinou II   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb při svozu a nakládání se separovaným, nebezpečným a jiným odpadem města Chlumec nad Cidlinou a v místních částech Kladruby, Lučice, Pamětník (dále jen území města) v rozsahu uvedeném v Projektu, který je přílohou č.4 zadávací dokumentace
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Město Valašské Meziříčí
Poskytování služeb v oblasti nakládání se separovaným odpadem papír a plast   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je provádění činností v oblasti systému nakládání se separovaným odpadem na území města Valašské Meziříčí a jeho místních částech, v souladu s platnými obecně závaznými vyhláškami zadavatele (v současnosti č. 2/2015 „o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Valašské Meziříčí“ a č. 1/2019 „o veřejném pořádku“) a se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, přičemž tyto služby budou, co do rozsahu a obsahu vymezeny ve smlouvě, Harmonogramu svozu separovaného odpadu papíru a plastu a v Ceníku služeb.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Městys Brodek u Přerova
Svoz směstného komunálního odpadu (SKO), sběr tříděného/separovaného odpadu, včetně svozu a odstranění odpadu ze sběrného dvora   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky na službu je zabezpečení komplexního nakládání s odpady pro městys Brodek u Přerova v souladu s obecně závaznými vyhláškami městyse a v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů a rovněž v souladu s dalšími obecně závaznými předpisy. I. zajištění svozu (odstranění, manipulace a dopravy) směsného komunálního odpadu (SKO) II. sběr, přeprava a odstranění (využití) tříděného/separovaného odpadu. III. svoz a odstranění odpadu (ostatní a nebezpečný) ze sběrného dvora
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Obec Troubsko
Svoz komunálního a tříděného odpadu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb svozu a likvidace odpadu v obci Troubsko.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Město Dobruška
Svoz směsného a tříděného komunálního a jemu podobného odpadu na území města Dobrušky   
Stručný popis: Předmětem zakázky je svoz určených složek komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu na území města Dobrušky v období od 01.01.2020 do 31.12.2020. Jde o vyprazdňování odpadových nádob o objemu 120 l a 1100 l na směsný komunální odpad, který vzniká na území města Dobrušky z činnosti fyzických osob, jehož původcem je město Dobruška (dále jen „SKO“), a přepravu SKO na skládku komunálního odpadu v Křovicích u Dobrušky. Předmět veřejné zakázky dále zahrnuje vyprazdňování sběrných nádob o objemu 240 l, 1100 l, 1500 l, 1800 l a 2150 l pro sběr vytříděných složek komunálního odpadu - biologicky rozložitelného odpadu, plastů a nápojových kartonů, papíru, skla a kovů, který vzniká na území města Dobrušky z činnosti fyzických osob a stejných složek (vyjma biologicky rozložitelného odpadu a kovů) odpadu podobného komunálnímu vznikajícího na území města Dobrušky z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání a jejich předání k materiálovému využití.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
UTB – Svoz papírového odpadu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je svoz papírového odpadu. Předmět veřejné zakázky bude poskytován pro potřeby Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (dále také „UTB ve Zlíně“) a je dále vymezen Smlouvou, která tvoří přílohu Zadávací dokumentace.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Obec Pchery
Svoz a likvidace odpadů v obci Pchery   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění plnění zákonných povinností zadavatele, které vyplývají ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě samostatné části podle povahy předmětu veřejné zakázky, tj. služby Sběr a odvozu komunálního odpadu – část 1. a služby sběru vytříděného odpadu – část 2. veřejné zakázky s tím, že předmět jednotlivých částí je podrobně definován v přílohách zadávací dokumentace. Zadavatel stanovuje shodné požadavky na kvalifikaci pro obě části veřejné zakázky. Podrobně viz ZD.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie