Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 16 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
MERO ČR, a.s.
Komunální a transportní služby   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o nákup služeb v oblasti komunálních prací (mytí a čištění ježků, likvidace odpadů z ježkování), jeřábnických prací, transportů zařízení, čištění přípravků údržby a manipulačních činností při údržbářských a provozních činnostech. Místem plnění zákazky je areál CTR (Centrální Tankoviště Ropy v Nelahozevsi) a dále trasa mezi CTR, ASS Uhy (Areál Servisních služeb Uhy), KZ Kralupy (Koncové zařízení ropovodu Družba a DN350 v Kralupech nad Vltavou).
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Sdružení obcí pro nakládání s odpady
Skládka SONO, etapa C3 – Likvidace skládkových vod z původní jímky   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění a řádné provedení odčerpání a likvidace skládkových vod na skládce SONO. Skládková voda představuje chemický roztok, který vzniká v matrici odpadu uloženého na skládku. Z technického řešení je Předmětem SO 1 je likvidace skládkových vod ze stávající jímky, která je v rámci stavby etapy C3 rušena a její prostor bude využit pro skládkování. Odčerpání skládkové vody z jímky a přepojení systému skládkových vod do nové jímky, stavěné v rámci C2 etapy, je podmínkou pro stavbu C3 - konečné etapy skládkování. Pro stanovení orientačního množství skládkových vod, určených k likvidaci, byl vypracován odborný odhad, který je součástí projektu. Skutečné množství se však může částečně lišit, protože technicky nebylo možné zaměřit hladiny vod ve stávajících vrtech, neboť vrtné stvoly nebyly průchodné až do úrovně hladiny.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
VOP CZ, s.p.
005/2/2019 Odstranění ostatních odpadů z VOP CZ, s.p.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Odstranění ostatních odpadů z VOP CZ, s.p.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Obec Rybnice
Sběr, svoz a likvidace odpadu v obci Rybnice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění plnění zákonných povinností zadavatele, které vyplývají ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o odpadech“), tedy komplexní služby v oblasti sběru, svozu a likvidace směsného komunálního odpadu, separovaného odpadu, objemného odpadu, biologicky rozložitelného odpadu, kovového odpadu a nebezpečného odpadu v obci Rybnice v období od 1.7.2019 do 30.6.2023.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Městys Kovářská
Zajištění sběru, svozu a zneškodnění odpadu v Městysu Kovářská   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je zajištění svozu, shromažďování a odstranění komunálních odpadů (uložení na skládku) ze správního území Městysu Kovářská.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Město Třinec
„Sběrný dvůr Třinec“   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zřízení a provozování sběrného dvora komunálního odpadu a další nakládání s tímto odpadem ve městě Třinci – počet obyvatel k 01. 01. 2017 je 36 245.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Obec Rohatec
Svoz a likvidace odpadů v obci Rohatec   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb, spojených se svozem a likvidací odpadu v obci Rohatec.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
MERO ČR, a.s.
Ekologická asistence na ropovodech MERO ČR, a.s.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na ekologickou asistenci při pracích na ropovodech DRUŽBA a IKL v délce 4 let. Ekologickou asistencí se rozumí čerpání a přeprava ropy UN 1267, Třída 3, klas. kód F1, OS II v cisternách v režimu ADR, přeprava a odstranění ropných odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v objektech (přečerpávacích stanicích, koncových zařízeních, armaturních šachtách) a na trasách ropovodů a tlakové čištění ropou znečištěných ploch
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Město Spálené Poříčí
MĚSTO SPÁLENÉ POŘÍČÍ - SBĚR, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM VČETNĚ SBĚRU A NAKLÁDÁNÍ SE SEPAROVANÝM ODPADEM   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) komplexní služby v oblasti sběru, svozu, odstraňování a likvidace směsného komunálního a tříděného odpadu pro Město Spálené Poříčí včetně místních částí, vše v souladu se zákonem o odpadech a se souvisejícími prováděcími předpisy.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
TS-technické služby, a.s.
Dodávka svozového vozidla a dalšího vybavení pro zavedení inteligentního systému třídění odpadů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zakázka rozdělena na dílčí části. Část A - dodávka svozového vozidla včetně nástavby, Část B - dodávka inteligentního systému evidence odpadů, Část C - dodávka sběrných nádob o objemu 1 100l.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Obec Bezvěrov
Sběr, svoz a odstraňování směsných komunálních odpadů v obci Bezvěrov   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je sběr, svoz a odstraňování netříděného i tříděného komunálních odpadů v obci Bezvěrov v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). Jedná se o směsné komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce. Předmětem zakázky je sběr z místa k tomu určenému, následný svoz a zajištění využití či odstranění.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
ČESKÝ ROZHLAS
VZ04/2017 - Svoz odpadu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody podle § 131 ZZVZ mezi zadavatelem a jedním vybraným dodavatelem, přičemž předmětem jednotlivých dílčích plnění zadávaných na základě rámcové dohody bude dle aktuálních potřeb zadavatele poskytování služeb v oblasti svozu odpadu.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
MERO ČR, a.s.
Ekologická asistence na ropovodech MERO ČR, a.s.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na ekologickou asistenci při pracích na ropovodech DRUŽBA a IKL v délce 4 let. Ekologickou asistencí se rozumí čerpání a přeprava ropy UN 1267, Třída 3, klas. kód F1, OS II v cisternách v režimu ADR, přeprava a odstranění ropných odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v objektech (přečerpávacích stanicích, koncových zařízeních, armaturních šachtách) a na trasách ropovodů a tlakové čištění ropou znečištěných ploch
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Obec Klínec
Sběr, svoz a likvidace směsného komunálního a tříděného odpadu na území obce Klínec   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění plnění zákonných povinností zadavatele, které vyplývají ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o odpadech“). Vybraný dodavatel veřejné zakázky zajistí komplexní služby v systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Klínec, vše v souladu se zákonem o odpadech a se souvisejícími prováděcími předpisy. Podrobný popis předmětu veřejné zakázky je uveden v přílohách zadávací dokumentace: Ceník služeb - příloha č. 2 zadávací dokumentace; Návrh smlouvy o poskytování služeb (závazný text) - příloha č. 5 zadávací dokumentace.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Brněnské komunikace a.s.
Převzetí a využití výkopové zeminy a stavebních a demoličních odpadů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je převzetí a využití vytěžené zeminy, stavebních a demoličních odpadů vznikajících při opravách a údržbě dopravních komunikací a jejich příslušenství. Veřejná zakázka je dělena na dvě dílčí části: Dílčí část č. 1: Převzetí a využití výkopové zeminy Dílčí část č. 2: Převzetí a využití stavebních a demoličních odpadů.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie