Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 27 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
České vysoké učení technické v Praze
ČVUT-CIIRC: Dynamometry   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku dynamometrů (dále také jako „zařízení“) pro zadavatele. Zadavatel veřejnou zakázku za účelem efektivnější soutěžení rozdělil do 2 dílčích části.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje
Česká zemědělská univerzita v Praze
Rámcová dohoda na dodávky automatických bodových dendrometrů   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka automatických bodových dendrometrů (nových, nepoužívaných, originálních) vč. všech součástí a příslušenství nezbytných pro řádné užívání zařízení. Přístroje budou používány pro detailní měření reakcí stromů na změny klimatu a stresu suchem. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže vymezen v Závazném vzoru rámcové dohody a v příloze Technická specifikace, které tvoří přílohu a jsou nedílnou součástí zadávacích podmínek.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje
Dopravní podnik hl.m.Prahy, a.s.
Dodávky pantografových sběračů pro tramvajové vozy včetně náhradních dílů   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky bude uzavření dvou rámcových dohod na zajištění dodávek pantografových sběračů a s nimi souvisejících náhradních dílů pro tramvajové vozy 15T a KT8. Detailní specifikace předmětu veřejné zakázky bude uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na základě předběžných tržních konzultací (viz bod VI.3) tohoto formuláře.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje  >  Kresliace (rysovacie) stoly
CESNET, zájmové sdružení právnických osob
Protokolový analyzátor PCIe gen 4   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka protokolového analyzátoru sběrnice PCI Express dle PCIe specifikace revize 4.0 pro šířku x16 podle stanovených technických parametrů, uvedených v zadávací dokumentaci. Součástí dodávky musí být také příslušná sonda pro sledování provozu mezi slotem hostitelského systému a testovanou PCIe kartou. Dodávka bude realizována formou dodání nového přístroje. Součástí plnění je poskytnutí záruky na jakost dodávaného zařízení na 12 měsíců .
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje
ČR-Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Ruční spektrometry   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodání 27 kusů ručních spektrometrů. Součástí předmětu veřejné zakázky je dodání provozní dokumentace a zaškolení uživatelů.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje  >  Nástroje na meranie množstva
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
UTB – Rozšíření stávajícího spektrometru o frekvenční rozsah   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je rozšíření stávajícího impedančního spektrometru s teplotní regulací o měření v RF oblasti pořizované pro potřeby Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
INMODOS_ERDF_Analytické váhy   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka 12 kusů analytických vah, dle uvedené specifikace a rozdělení počtu kusů.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje  >  Presné váhy
Institut pro regionální spolupráci, o.p.s.
Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů_Třetí dodávka pro Biologii a Environmentální měření   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 28ks sad pomůcek na biologii a 28licencí softwaru, který je kompatibilní se sadami pomůcek, v rámci projektu s názvem: „Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů“. Sada bude obsahovat pomůcky pro provádění experimentů v tématech jako biologie rostlin a organismů (CO2, tlak, apod.), dále pro sledování dějů ve fyziologii člověka (teplota, tep, tlak) pro sledování základní environmentálních podmínek (sledování parametrů počasí, kvalita vody) či sledování environmentálních podmínek (skleníkový efekt, teploměr, sledování počasí a měření základních atmosférických podmínek, teplota, tlak, terénní environmentální měření – např. sledování kvality vody)dle technických podmínek. SW musí umožnit sběr dat a jejich vizualizaci prostřednictvím ukazatele hodnoty, měřidla, grafu a tabulky.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje
Institut pro regionální spolupráci, o.p.s.
Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů_Třetí dodávka Fyziky   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 42ks sad pomůcek na fyziku a 42 licencí softwaru, který je kompatibilní se sadami pomůcek, v rámci projektu s názvem: „Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů“. Sada bude obsahovat základní pomůcky pro měření veličin síly, pohybu a elektrického napětí, dále pak pro experimenty v tématech magnetismu, kmitání a vlnění. Pomůcky budou určeny pro odborný tým i pro použití žákem při výuce daného předmětu. Sada pomůcek na fyziku bude mimo jiné obsahovat senzor síly, senzor pohybu, senzor elektrického napětí, senzor elektrického proudu, senzor magnetického pole a polovodičové diody. SW musí umožnit sběr dat a jejich vizualizaci prostřednictvím ukazatele hodnoty, měřidla, grafu a tabulky.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje
Institut pro regionální spolupráci, o.p.s.
Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů_Třetí dodávka Chemie   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 42ks sad pomůcek na chemii a 42 licencí softwaru, který je kompatibilní se sadami pomůcek, v rámci projektu s názvem: „Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů“ Sada bude obsahovat pomůcky pro analýzu chemických látek, roztoků, pro vysvětlení chemické podstaty přírodních jevů a pro sledování průběhu chemických reakcí dle technických podmínek. SW musí umožnit sběr dat a jejich vizualizaci prostřednictvím ukazatele hodnoty, měřidla, grafu a tabulky.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Quenching DILATOMETR   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky (dále také VZ) je dodávka přístroje Quenching DILATOMETR s dodávkou kompletního příslušenství, návodů na obsluhu a údržbu zařízení, dopravu na místo plnění, instalaci, kalibraci a zaškolení obsluhy. Podrobná technická specifikace předmětu dodávky je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
DMS-VZ-19-08: Dvouosý lock-in zesilovač s regulační smyčkou   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je nákup dvou kusů jednoosého lock-in zesilovače s regulační smyčkou. Zpětnovazební zesilovač bude sloužit k chlazení opticky vázané nanočástice v prostředí s nízkým tlumením. Experimentální konfigurace spočívá ve využití stabilizovaného laserového svazku k bezkontaktní fixaci polohy částice o rozměrech desítek nanometrů v prostoru vakuové komory.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje
Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.
Bio CCSu: Měřicí systém pro přechodové děje   
Stručný popis: Měřicí systém pro přechodové děje“. Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorních přístrojů pro přesnou digitalizaci a záznam rychlých analogových signálů, zejména optoelektronických a tlakových snímačů. Systém bude realizován z vysoce výkonných měřicích karet a hardwarového příslušenství, měřicího osciloskopu pro extrémně rychlé optické signály a velmi přesného digitalizačního multimetru. Systém bude použit pro modernizaci expanzních mlžných komor, které jsou jedinečným experimentálním zařízením, které bude využito pro výzkum nerovnovážné kondenzace (nukleace a růstu). Dále pak pro vývoj a testování prototypového zařízení pro adiabatickou separaci kondenzátů z plynu bohatého na CO2. Měřicí systém je založen na PC a je modulární, modularita umožní přizpůsobení se neočekávaným experimentálním okolnostem. Systém bude mobilní a bude také využit pro měření na prototypu separátoru. Výsledky měření budou využity pro sestavení matematických modelů separačních procesů.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje
Střední průmyslová škola TOS VARNSDORF s.r.o.
Vybavení odborných učeben pro výuku strojírenských předmětů - metrologie   
Stručný popis: Dodávka měřidel a měřících přístrojů.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje
Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.
Bio CCSu: Měřicí systém pro přechodové děje   
Stručný popis: „Měřicí systém pro přechodové děje“. Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorních přístrojů pro přesnou digitalizaci a záznam rychlých analogových signálů, zejména optoelektronických a tlakových snímačů. Systém bude realizován z vysoce výkonných měřicích karet a hardwarového příslušenství, měřicího osciloskopu pro extrémně rychlé optické signály a velmi přesného digitalizačního multimetru. Systém bude použit pro modernizaci expanzních mlžných komor, které jsou jedinečným experimentálním zařízením, které bude využito pro výzkum nerovnovážné kondenzace (nukleace a růstu). Dále pak pro vývoj a testování prototypového zařízení pro adiabatickou separaci kondenzátů z plynu bohatého na CO2. Měřicí systém je založen na PC a je modulární, modularita umožní přizpůsobení se neočekávaným experimentálním okolnostem. Systém bude mobilní a bude také využit pro měření na prototypu separátoru. Výsledky měření budou využity pro sestavení matematických modelů separačních procesů.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie