Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 686 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ostravská univerzita
Parní sterilizátor   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka parního sterilizátoru (autoklávu) pro Vivárium pro potřeby Lékařské fakulty Ostravské univerzity v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) „Nové směry biomedicínského výzkumu na Ostravsku“ s reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010060. Technická specifikace je uvedena v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace. Jedná se o veřejnou zakázku financovanou z prostředků projektu OP VVV „Nové směry biomedicínského výzkumu na Ostravsku“ s reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010060.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
ZDRAVOTNICKÉ VOZÍKY MULTIFUNKČNÍ - DODÁVKA   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Veřejnou zakázkou na dodávky je veřejná zakázka, jejímž předmětem je koupě zdravotnických vozíků multifunkčních v předpokládaném rozsahu, dle potřeb zadavatele, v souladu se zadávacími podmínkami a technickou specifikací.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace
Revitalizace areálu SPŠ a OA Bruntál   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je demolice objektů domova mládeže, stavba víceúčelového hřiště a oprava komunikace. Stavba víceúčelového sportovního hřiště je rozdělená na stavební objekty: • Odstranění objektů č. pop. 816 a č. pop. 817 na pozemku par. č. 2242 a 2243 v k.ú. Bruntál-město • Novostavba sportovního hřiště včetně zázemí • Oprava účelových komunikací v areálu SPŠ Bruntál II. etapa
Stavebné práce
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Den s ČPZP 2020 - 2023   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této zakázky je návrh postupu realizace, přípravná organizační činnost a následná realizace projektu „Den s ČPZP“ pořádaného pro zadavatele, v zadavatelem zvolených lokalitách České republiky. Projekt Den s ČPZP bude spočívat v pořádání akcí za účelem propagace a prezentace zadavatele s cílem vzdělávání široké veřejnosti. Vybraný dodavatel bude povinen zajistit stany či výstavářský systém pro pořádání Akcí, včetně jejich vybavení požadovaného zadavatelem. Dodavatel bude povinen zajistit všechna potřebná povolení městských úřadů, policie ČR, technických služeb měst, správ majetků měst, krajských úřadů, krajských a místně příslušných hygienických stanic a případně dalších subjektů nezbytná pro konání Akcí. Dodavatel zajistí pro konání každé Akce v daném městě 3 lékaře s atestací dermatologie, 3 hostesky pro přímé oslovování účastníků za účelem podpory Akce, 1 hostesku se zdravotním vzděláním pro obsluhu přístroje pro analýzu složení těla a technický tým.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Demonstrační instalace výrobní linky pro praktickou prezentaci principů Průmyslu 4.0   
Stručný popis: Předmětem plnění je kompletní dodávka zahrnující návrh, realizaci, integraci a dodávku produkčního prostředí pro realizaci montáže výrobků z lego dílů, stavební lego základny a připravených elektronických součástí. Pro každý produkt bude v závěru svého výrobního cyklu provedena inspekční kontrola na testovací stanici vč. vygenerování a záznamu výstupního reportu o správnosti a funkčnosti výrobku. Součástí dodávky je rovněž kompletní technická dokumentace díla specifikovaná v zadávací dokumentaci. Dodavatel musí v rámci plnění díla integrovat a předvést v produkčním chodu celý kompletní systém včetně všech komponentních subsystémů, přičemž robotický subsystém a subsystém řízení a vizualizace budou dodavateli poskytnuty zadavatelem k integraci a jejich pořízení není předmětem plnění této veřejné zakázky. Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění, instalace a montáž systému, jeho zprovoznění, ověření funkčnosti a zaškolení obsluhy v rozsahu minimálně 40 hodin.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti
statutární město Třinec
Komplexní pojištění statutárního města Třinec na období 2020 a 2021   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je poskytování pojišťovacích služeb pro statutární město Třinec (včetně všech příspěvkových organizací zřízených městem) v období od 01.01.2020 do 31.12.2021 (včetně obou těchto dnů) za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Ostravská univerzita
Dodávka zdravotnických přístrojů pro LF OU   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity specifikovaných v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace. Součástí předmětu plnění je u všech částí veřejné zakázky doprava do místa plnění, předání dokladů, které se ke zboží vztahují, poplatky, cla. Další požadavky na součásti předmětu plnění pro jednotlivé části jsou uvedeny v Příloze č. 1 – Technické specifikaci předmětu plnění. Součástí předmětu plnění musí být také dodání návodů ke všem přístrojům v českém nebo anglickém jazyce.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Obec Lichnov
Chodníkové těleso Lichnov podél silnice III/4865 - horní konec   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem stavby je výstavba nových chodníkových těles včetně odvodnění podél silnice III/4865. Součástí veřejné zakázky je také výstavba opěrné zdi v celkové délce 62,25 m. Účelem stavby je zlepšení stávajícího stavu řešeného území, zvýšení bezpečnosti chodců a celkové bezbariérovosti uličního prostoru díky vybudování nového chodníkového tělesa.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
VZ 102.19 „Regenerace sídliště Hrabůvka – 2. etapa, Zeleň Savarin“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Stavba má zkvalitnit fungování provozních vztahů a orientaci v území pomocí úprav trasování cestní sítě a celkového zjednodušení tvarosloví zpevněných ploch. Dalším účelem navrhovaných změn je nabídnout návštěvníkům rozmanité rekreační aktivity. Aktivita a rekreační potenciál území se zvýší doplněním logicky umístěných odpočinkových zón, realizací okružní naučné stezky s environmentálně laděnou tematikou a vybudování netradičního herního prostoru s cestami a terénními modelacemi pro děti na kolech, skateboardech či kolečkových bruslích. Centrální shromažďovací prostor u komerčního centra Savarin nově nabídne k užívání návštěvníkům pítko a interaktivní mlhoviště, které bude současně zlepšovat mikroklima na této ploše viz. Technická zpráva. Součástí veřejné zakázky je následná údržba zeleně po dobu 3 let dle PD. Tato zakázka je částečně hrazená ze Státního fondu rozvoje bydlení. Stavební práce musí být zahájeny nejpozději do 6 měsíců ode dne uzavření dotační smlouvy.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Národní stavební klastr z.s.
Zajištění výuky pro zaměstnance členů Národního stavebního klastru v oblasti nedestruktivního zkoušení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění výuky pracovníků v oblasti nedestruktivního zkoušení (dále též „NDT“). Cílovou skupinou vzdělávání jsou zaměstnanci členů Národního stavebního klastru.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Školiace (výcvikové) služby  >  Služby týkajúce sa odborných školení
Statutární město Ostrava
Rekonstrukce kanalizačního sběrače D v úseku šachet Š1-Š3   
Stručný popis: Jedná se o rekonstrukci kanalizačního sběrače „D“ v úseku šachet Š1-Š3, v k. ú. Přívoz, obec Ostrava. Rekonstrukce spočívá v komplexním odbourání degradovaného vnitřního betonového ostění sběrače s následným vystrojením profilu sklolaminátovými troubami SKL DN2600, SN10000 a výplní meziprostoru betonem. Současně bude provedena sanace šachet Š2 a Š3. Veškerá montážní a stavební činnost bude probíhat za provozu Ústřední čistírny odpadních vod. Stavba bude realizována dle projektové dokumentace pro provádění stavby, zpracované společností GePS-Geotechnik, s.r.o., IČO: 06704778 se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava v září 2018.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Statutární město Havířov
Sanace obytného domu na ul. Mánesova 44 – 48, Havířov – Město   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o sanaci obytného domu o 4 nadzemních podlažích se zastřešením plochou střechou. Zateplení bude provedeno z kontaktního certifikovaného zateplovacího systému. Jako izolant bude použit EPS. V rámci zateplení budou vyměněny stávající venkovní parapety oken včetně mříží. Vstupní dveře do objektu budou vyměněny za nové hliníkové. Celá střecha bude zateplena a opravena. Při opravě bude provedeno vyspravení prohlubní natavením vrstev modifikovaných asfaltových pásů. Střecha bude zateplena pomocí EPS, nově bude položena střešní krytina z fólie mPVC. Stávající komíny na střeše budou vybourány. Budou provedeny nové hromosvody. Dále budou rekonstruovány balkóny. Nad balkóny v posledním podlaží budou provedeny nové stříšky. Stavební práce budou prováděny za provozu.
Stavebné práce
Obec Kobeřice
Obecní dům Kobeřice, komerční prostory 1. PP   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních úprav komerčních prostorů v 1. PP označených v projektové dokumentaci jako místnost č. 005 – komerční prostor, č. 006 – sklad a č. 006a – sklad. Předmětné prostory v 1. PP budou po stavebních úpravách: místnost č. 005 – restaurace, č. 005a – bar, č. 005b – sklad, č. 005c – kuchyň, č. 005d – chodba, č. 006 – zázemí zaměstnanců, č. 006a – sklad, č. 006b – úklidová místnost. Předmětem zakázky je i vyhotovení dílenské dokumentace k těm částem zakázky, kde je to třeba.
Stavebné práce
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
„Servis angiografického RTG systému Allura Xper FD10 C po dobu 3 let“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření servisní smlouvy na pozáruční servis a údržbu angiografického RTG systému Allura Xper FD10 C, který je majetkem zadavatele. Smlouva bude uzavřena na dobu 3 let. Rozložení plateb bude do měsíčních paušálních splátek.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení
Školní statek, Opava, příspěvková organizace
Dodávka motorové nafty pro Školní statek Opava   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka motorové nafty dle ČSN EN 590 v objemu cca 200.000 litrů, a to od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 Zadavatel předpokládá odběr pro jednotlivé typy nafty v objemu: - 128 000 l nafta letní - 60 000 l nafta přechodová - 12 000 l nafta zimní
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie