Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 84 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
Pipetovací krystalizační robot   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je dodávka jednoho nového přístroje – pipetovacího krystalizačního robota.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
Navýšení kapacity krystalizačního hotelu RI1000   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je navýšení kapacity krystalizačního hotelu RI1000 na 500 pozic.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
INMODOS_HPLC systém   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodání HPLC systému.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
POSTUP_Dodávka 6 plynových chromatografů   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 6 plynových chromatografů včetně požadovaného příslušenství.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
IROP – Perinatologie -Tromboelastograf   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka tromboelastografu pro Gynekologicko-porodnickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze; blíže viz zadávací podmínky. Přístrojové vybavení je pořizováno v rámci 5. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, z projektu Modernizace Centra vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii ve VFN v Praze, registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0005465. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Tato položka je uvedena v Seznamu doporučeného vybavení center vysoce specializované zdravotní péče v perinatologii ve Věstníku MZČR 14/2015 pod názvem Přístroje pro péči porodní str. 16, pol. 74 – Tromboelastograf.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Česká republika, Státní ústav pro kontrolu léčiv – organizační složka státu
SÚKL VZ10/2019 - Nákup kapalinového chromatografu s hmotnostním spektrometrem   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka kapalinového chromatografu s hmotnostním spektrometrem specifikovaným v zadávací dokumentaci s příslušenstvím (PC s ovládacím software, generátor dusíku, záložní zdroj, knihovna spekter) do sídla zadavatele, včetně vypracování designové dokumentace, instalace přístroje s příslušenstvím, provedení instalační a operační kvalifikace přístroje, zaučení obsluhy a zajištění záručního servisu přístroje, a to vše od dodavatele autorizovaného výrobcem.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Český hydrometeorologický ústav
Obnova a doplnění přístrojové techniky na měření ve stanicích povrchových vod   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka hydrologické přístrojové techniky (dataloggery - měřící stanice), tlakové čidla, tepelná čidla, plováková čidla, vodivostní sondy, radarový snímač hladiny) včetně jejich příslušenství, dokumentace a manuálů, které musí být psány v češtině, dopravy, instalace do určených lokalit/objektů, nastavení parametrů včetně odesílání výstražných automaticky generovaných zpráv (SMS) na vybrané adresáty zahrnující i příslušné povodňové orgány a další spolupracující organizace, otestování jejich funkčnosti (nastavení datových toků a přenosů směrem do sběrných serverů a databází ČHMÚ), seznámením obsluhy s technikou, záruka. Obnova, doplnění a modernizace bude provedena na 286 vodoměrných hlásných profilech. Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena přímo v ZD a v jejich přílohách (příloha č. 7 ZD) a v přílohách závazného návrhu smlouvy. CPV:38423000-6, 38341300-0, 38422000-9, 38424000-3.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Nástroje na meranie prietoku, hladiny a tlaku...
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
InoMed – Hmotnostní spektrometr typu trojitého kvadrupólu ve spojení s vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka hmotnostního spektrometru typu trojitého kvadrupólu ve spojení s vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií pro Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
Spotřební materiál pro laboratoř DNA   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Bližší specifikace viz zadávací podmínky
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Fakultní nemocnice Ostrava
Systém pro terapeutické monitorování hladin léčiv (obměna)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je dodávka nového systému pro terapeutické monitorování hladin léčiv pro Ústav laboratorní diagnostiky - Oddělení klinické farmakologie vč. poskytování záručních a pozáručních servisních služeb k dodanému systému po dobu minimálně 5-ti let.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Generální ředitelství cel
Zajištění dodávky 1 ks vysokorozlišujícího hmotnostního spekrometru s iontovou mobilitou ve spojení s kapalinovou chromatografií   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodání 1 ks vysokorozlišujícího hmotnostního spektrometru s iontovou mobilitou ve spojení s kapalinovou chromatografií pro analýzu proteinů a malých molekul sloužícího jak pro identifikaci, tak pro kvantifikaci sledovaných látek včetně řídící jednotky a softwaru pro ovládání systému a zpracování dat do místa plnění.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Technická univerzita v Liberci
048_Ve_ERDF_Úlohy pro pokusy s průmyslovým řízením – FM_026, FM_027/Fluid proces control and measurement systém and Float in air stream levitation   
Stručný popis: Měření a řízení průtoku tekutin ………………… 2 kusy Fluid flow process control and measurement system … 2 pieces Plovák na vzdušném proudu ..…..…………….. 3 kusy Float in air stream levitation … 3 pieces
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Nástroje na meranie prietoku, hladiny a tlaku...
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
UTB – Automatický podavač pro diferenční skenovací kalorimetr (DSC) II   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka automatického podavače pro diferenční skenovací kalorimetr pořizovaného pro potřeby Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rámci projektu Rozvoj studijního prostředí na UTB ve Zlíně, registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008536, financovaného z OP VVV, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Meracie nástroje
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Spektrometrické systémy   
Stručný popis: Veřejná zakázka „Spektrometrické systémy“ je zadávána dle ust. § 56 a násl. zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "ZZVZ") v otevřeném řízení. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena na 13 částí, tato zadávací dokumentace se týká části 10 – 13. Části 1 – 9 byly zahájeny a zadány v roce 2018 v samostatných zadávacích řízeních. Zadavatel dále uvádí, že vzhledem k aktuálně zjištěným okolnostem nebude vypisovat zadávací řízení na původně uváděnou část č. 12 – Rtg. detektor pro tomografii v komoře mikrosvazku. Současné měření na původně plánovaných třech rtg. detektorech není potřebné a realizace zařízení Komora mikrosvazku bude splněna v plánované kvalitě i po zrušení této položky. 13. část – Modulární řídicí počítač včetně příslušenství pro externí svazek (nově označováno jako část č. 12)
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Plynové analyzátory 2019   
Stručný popis: Předmětem dodávky je několik různých typů analyzátorů plynu do laboratoří a terénu.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie