Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 421 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Středomoravská nemocniční a.s.
Ultrazvuk pro Nemocnici Přerov   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky (VZ) je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu 1 ks ultrazvuku pro Nemocnici Přerov. Předmět plnění VZ je detailně v požadovaných technických parametrech vymezen v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Minimální technická specifikace, která je v elektronické formě volně dostupná na profilu zadavatele.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Univerzita Palackého v Olomouci
LF - Přístroj pro termoforézu v malém měřítku   
Stručný popis: Předmětem zakázky je dodávka 1 ks kompletního nového přístroje na měření vazebných interakcí biomolekul pomocí termoforézy v malém měřítku (microscale thermophoresis, MST). Přístroj je určen pro stanovení interakcí mezi malými molekulami a protein nebo mezi proteiny navzájem, a to v roztoku. Zařízení sleduje chování molekul v mikroskopickém gradient teploty v reálném čase. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 Zadávací dokumentace.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
Univerzita Palackého v Olomouci
PřF/ITI – Dodávka laboratorního skla, chemikálií a kolon   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorního skla, základních a speciálních chemikálií a laboratorních kolon, jejichž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen Dodavatele, přičemž jsou zde uvedeny i technické parametry požadavků Zadavatele. Dodavatel vyplní žlutě označené sloupce. Předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s § 35 Zákona rozdělen na pět samostatných částí, přičemž Dodavatel může podat svou nabídku na kteroukoliv z částí veřejné zakázky, může podat svou nabídku i na všechny části veřejné zakázky. Zadavatel požaduje, aby Dodavatel ocenil a předložil v rámci své nabídky všechny položky stanovené v příloze č. 5 zadávací dokumentace pro příslušnou část veřejné zakázky, pro kterou podává nabídku. Dodavatel v příloze č. 5 zadávací dokumentace žádné položky nevynechá, nepřidá, nesloučí a žádná položka nebude oceněna hodnotou „0“.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Predmety osobnej starostlivosti  >  Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický...
Správa silnic Olomouckého kraje p.o.
Most ev.č. 0462-6, Brodek u Prostějova   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o stavební úpravu mostního objektu ev. č. 0462 – 6 Brodek u Prostějova tj. jeho snesení a postavení mostu nového na stejném místě, nezbytnou úpravu komunikace a přechodné dopravně inženýrské opatření. Most přes potok Broděnka (dnes používaný název Brodečka) se nachází v zastavěném území městyse Brodek u Prostějova na silnici III/0462 v km 8,632, spojující města Prostějov a Vyškov. Výstavba mostu bude probíhat za vyloučeného provozu na sil III/0462 v místě stavby. V souvislosti s plnou uzavírkou mostu po dobu stavby je zpracován návrh objížďky včetně provizorního dopravního značení. Stavba proběhne během jedné stavební sezóny. Délka stavby se předpokládá cca 4 měsíce. Vzhledem k vytíženosti komunikace a délce objízdné trasy je požadavek na co nejkratší dobu výstavby. Demolice a následně obnova části plotové zídky na pozemku parc. č. 62.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Bergasto s.r.o.
„Zařízení na úpravu odpadu Bergasto – technické vybavení“ Hydraulická manipulační ruka   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem dodávky bylo dodání hydraulické manipulační ruky.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Fakultní nemocnice Olomouc
Separátory PCS2 a MCS+ včetně spotřebního materiálu   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky: - spotřebního materiálu k separátorům plazmy PCS2 a bezplatná výpůjčka 7 ks těchto separátorů. - spotřebního materiálu k separátorům krevních buněk MCS+ a bezplatná výpůjčka 3 ks těchto separátorů.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Olomoucký kraj
SŠ, ZŠ a MŠ Prostějov, Komenského 10 - Bezbariérové užívání objektu ZŠ   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Stavební práce řešící bezbariérové užívání objektu ZŠ na ulici Komenského 10 v Prostějově. Provedení bezbariérového vstupu do objektu školy ve dvorní části objektu a výtahu propojující 1. PP až 3. NP budovy. Vstup do výtahu bude z chodby budovy. Dále se nově řeší hygienická zázemí v 1., 2. a 3. NP s ohledem na možné užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, šatny se sprchami a s tím související práce – bourání stávajících konstrukcí, nové rozvody kanalizace, vody, VZT, UT, výměna plynových kotlů, silnoproudé a slaboproudé rozvody elektroinstalace. Na základě požadavku správce sítí bude realizována nová vodovodní přípojka včetně zrušení stávající.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Fakultní nemocnice Olomouc
Oprava výtahů č. 1, 60 a 61   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka a výměna výtahů č. 60, č. 61 a č.1 v areálu FNOL včetně vyhotovení projektové dokumentace.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
II/444 Uničov – křižovatka u autobusového nádraží   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je novostavba okružní křižovatky s pěti paprsky v místě stávající úrovňové, průsečné křižovatky ul. Mohelnická-silnice II/444, ul. Hrdinů-silnice II/446 a ul. J.z Poděbrad -MK. Součástí předmětu zakázky je také stavební úprava místní komunikace, chodníků, přeložky vodovodu, rekonstrukce jednotné kanalizace, rozvody veřejného osvětlení, sadové úpravy a rekultivace a dopravní značení.
Stavebné práce
Středomoravská nemocniční a. s.
Ultrazvuky pro Nemocnici Prostějov   
Stručný popis: 1 ks ultrazvuk anesteziologický a 1 ks ultrazvuk operační pro diagnostiku metastáz. Předmět plnění VZ je detailně v požadovaných technických parametrech vymezen v příloze č. 1 a č. 2 zadávací dokumentace – "Minimální technická specifikace", které jsou volně dostupné na profilu zadavatele.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Středomoravská nemocniční a.s.
Operační pojízdné RTG – C rameno pro Nemocnici Prostějov   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky (VZ) je právní závazek vybraného dodavatele ( řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu 1 ks operačního pojízdného RTG – C ramena pro Nemocnici Prostějov. Předmět plnění VZ je detailně v požadovaných technických parametrech vymezen v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Minimální technická specifikace, která je v elektronické formě volně dostupná na profilu zadavatele.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Univerzita Palackého v Olomouci
LF UPOL – systém rezonance povrchových plazmonů   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka biosenzorového systému založeného na fenoménu rezonance povrchových plazmonů (SPR) pro monitorování biomolekulových interakcí v reálném čase bez nutnosti značení. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 Zadávací dokumentace. Součástí dodávky musí být veškeré nezbytné zařízení, umožňující úplnou instalaci kompletního požadovaného zařízení, a to bez dalších zásahů a nákladů ze strany Zadavatele k dosažení všech parametrů požadovaných Zadavatelem v Zadávací dokumentaci.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
Olomoucký kraj
Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče vybraných evropsky významných lokalit a monitoring sečených ploch   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování inventarizačních průzkumů, plánů péče a monitoringů vybraných ploch pro následující zvláště chráněná území (ZCHÚ) a evropsky významné lokality (EVL).
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby
Fakultní nemocnice Olomouc
Výroba a montáž nábytku V/2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku vyrobeného na míru z oboustranně laminované dřevotřísky dle specifikace jednotlivých položek nábytku pro Fakultní nemocnice Olomouc.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Stoly, skrine, písacie stoly a knižnice
Statutární město Prostějov
„Přivaděč vody do průmyslové zóny, Prostějov“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového vodovodního potrubí k zajištění zvýšených odběrů vody v průmyslové zóně Kralice a posílení stávajícího zásobního pásma Držovice. Navrženo je celkem 3 222 m vodovodního potrubí.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie