Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 55 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Fakultní nemocnice Olomouc
Instrumentária   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka instrumentária pro laparoskopickou operativu (4 ks souprav), instrumentária pro hysteroskopickou operativu (2 ks souprav) a instrumentária pro laparoskopickou operativu - videoendoskop (2 ks souprav) pro Porodnickou – gynekologickou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Fakoemulsifikační přístroj   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je obnova fakoemulsifikačního přístroje pro přední oční segment. . Součástí plnění veřejné zakázky je také zajištění pozáručního servisu na dobu neurčitou a zajištění dodávek spotřebního materiálu na dobu neurčitou.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Fakultní nemocnice Olomouc
Operační mikroskop   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1ks operačního mikroskopu pro obory ústní, čelistní a obličejové chirurgie.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Elektrochirurgické přístroje   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka elektrochirurgických přístrojů pro II. chirurgickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, vstupní validace, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (dále jen zákona č. 268/2014 Sb.), popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, zejména prohlášení o shodě a návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě, včetně záručního servisu a dále dle ostatních podmínek zadávací dokumentace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Nemocnice České Budějovice, a. s.
Elektrochirurgický generátor včetně pokročilé bipolární koagulace   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení a zdravotnické techniky „Elektrochirurgický generátor včetně pokročilé bipolární koaguace “ pro pracoviště onkogynekologie- centrální operační sály . Nemocnice České Budějovice, a.s., a to v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a příslušnými prováděcími právními předpisy včetně případných veškerých souvisejících činností v rozsahu blíže vymezeném Zadávací dokumentací. Předmětem této veřejné zakázky jsou všechny dodávky a činnosti specifikované v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
IROP – Perinatologie – Ohřívač roztoků   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2ks ohřívače roztoků pro Gynekologicko – porodnickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Blíže viz zadávací podmínky. Přístrojové vybavení je pořizováno v rámci 5. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, z projektu Modernizace Centra vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii ve VFN v Praze, registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0005465. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Tato položka je uvedena v Seznamu doporučeného vybavení center vysoce specializované zdravotní péče v perinatologii ve Věstníku MZČR 14/2015 pod názvem Vybavení operačních sálů – stolky a stojany pro instrumentárium, vařič na roztoky, umyvadla na roztoky, č. 68.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Fakultní nemocnice v Motole
FN Motol - Chirurgické nástroje ke generátoru GEN11   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou chirurgické nástroje ke generátoru GEN11, a to po dobu 24 měsíců.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Fakultní nemocnice Olomouc
Rozmrazovač krevní plazmy   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks přístroje rozmrazovač krevní plazmy pro Porodnicko – gynekologickou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Vybavení onkogynekologického centra společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – Přístroje a nástroje pro operační sály   
Stručný popis: Pardubického kraje, a.s. Jedná se o dodávku přístrojů a nástrojů pro operační sály porodnicko-gynekologické kliniky pracoviště Pardubická nemocnice, pro COS pracoviště Chrudimská nemocnice a COS pracoviště Svitavská nemocnice. Veřejná zakázka je rozdělena na 9 částí. Kompletní zadávací dokumentace včetně příloh bude uveřejněna na profilu zadavatele, na kterém zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty k této veřejné zakázce. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na všechny, či pouze na některé části veřejné zakázky, nebo jen na jednu část veřejné zakázky. Na každou část veřejné zakázky bude uzavřena samostatná smlouva.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Fakultní nemocnice Brno
Rigidní optiky   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení v každé části je uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávka rigidních optik a světlovodných kabelů po dobu 4 let.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Přístroje pro endoskopii   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je nákup přístrojového vybavení pro endoskopii specifikovaného v zadávací dokumentaci včetně příslušenství či technologií do míst plnění, v souladu s ostatními podmínkami zadávací dokumentace a dle technické specifikace uvedené v příloze č. 2 zadávací dokumentace - Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky), kde jsou uvedeny podrobné požadavky na technické řešení veřejné zakázky.Místem plnění jsou pracoviště zadavatele. Zdravotnické prostředky musí splňovat zákon č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích v platném znění. Jedná se o dodávku nového, nerepasovaného, nepoužitého plně funkčního a kompletního přístrojového vybavení se zárukou min. 36 měsíců včetně montáže, instalace, uvedení do plného provozu, instruktáže personálu. Zakázka je rozdělena na 9 částí.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Endoskopická sestava pro interní oddělení Pardubické nemocnice   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je nákup endoskopické sestavy včetně příslušenství pro interní oddělení Pardubické nemocnice, v souladu s medicínským účelem a ostatními podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci a dle technické specifikace uvedené v příloze č. 2 zadávací dokumentace - Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky), kde jsou uvedeny podrobné požadavky na technické řešení veřejné zakázky. Plnění předmětu veřejné zakázky zahrnuje zajištění dopravy všech položek dodávky do místa plnění, instalaci a montáž všech položek dodávky a uvedení všech položek dodávky do plného provozu. Zdravotnické prostředky musí splňovat zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění. Zadavatel požaduje záruční dobu v délce 24 měsíců. Požadavky na záruku za jakost jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Krajská zdravotní, a.s.
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v onkogynekologii - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - Operační lampa s LED technologií a kamerou   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodání nové zdravotnické techniky spolu s odpovídajícím příslušenstvím včetně: • jejich montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření jejich funkčnosti, • provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí, • ověření deklarovaných technických parametrů nabízených přístrojů dle technické specifikace, • instruktáž zdravotnických pracovníků a pracovníka odboru obslužných klinických činností (dále jen „OOKC“) kupujícího (dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), včetně vystavení protokolu o instruktáži, • předání všech příslušných dokladů, • záruční servis za podmínek uvedených v obligatorním návrhu kupní smlouvy v odst. V., • likvidace obalového materiálu, • předmětem veřejné zakázky je též zajištění stavební připravenosti za podmínek uvedených v technické specifikaci.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Fakultní nemocnice Plzeň
Dodávka elektrochirurgických generátorů – 2018   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nových (nikoliv repasovaných) elektrochirurgických generátorů dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci pro vybraná pracoviště operačních sálů Fakultní nemocnice Plzeň, včetně následného provádění BTK po záruční době po dobu předpokládané životnosti přístroje (10 let). Základní specifikace částí včetně jejich rozsahu a položkového rozdělení je uvedena takto: • Část 1: Elektrochirurgické generátory pro chirurgii a neurochirurgii o Položka č. 1: Elektrochirurgický generátor pro chirurgii – 7 ks o Položka č. 2: Elektrochirurgický generátor pro neurochirurgii – 1 ks • Část 2: Elektrochirurgický generátor pro ORL-OS o Položka č. 3: Elektrochirurgický generátor pro ORL-OS – 2 ks
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Fakultní nemocnice Brno
Rigidní optiky   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení v každé části je uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávka rigidních optik a světlovodných kabelů po dobu 4 let.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie