Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 216 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Hlavní město Praha
Zajištění servisních služeb Energocentra v budově Nové úřední budovy MHMP   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění servisních služeb Energocentra, umístěného v Nové úřední budově MHMP, náměstí F. Kafky 16/1, Praha 1. Dodavatel je povinen zajistit průběžné a včasné servisní služby a opravy zařízení tak aby nedošlo k přerušení provozu Energocentra a budov napojených na dieselagregáty zařízení, z důvodu chybějícího spotřebního materiálu, to vše s co nejmenšími nároky na součinnost ze strany pověřených pracovníků zadavatele. V žádném případě nesmí jakýkoliv výpadek snížit požadovanou produktivitu práce zaměstnanců zadavatele.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov  >  Opravy a údržba elektrických a mechanických...
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Údržba a oprava výměnných dílů zabezpečovacího zařízení v obvodu SSZT 2020   
Stručný popis: Provádění cyklických oprav a neplánovaných oprav výměnných dílů reléového zabezpečovacího zařízení a výměnných dílů přejezdového zabezpečovacího zařízení v obvodu OŘ Praha - SSZT Praha východ, SSZT Praha západ a SSZT Nymburk.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Botanická zahrada Liberec
oprava nátěrů střechy nad garážemi a dílnou elektroúdržby   
Stručný popis: odstranění nátěrů, vybroušení a nátěr zkorodovaných ploch
Opravárske a údržbárske služby
Správa Národního parku Šumava
Oprava lesních cest Zelená a Hornokrásnohorská na ÚP České Žleby   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je oprava lesních cest Zelená a Hornokrásnohorská na územním pracovišti České Žleby. • Lesní cesta Zelená Na územním pracovišti České Žleby je asfaltová odvozní cesta, která je využívána k provozním účelům, je využívána turistickou veřejností a také ji využívají trvale žijící obyvatelé osady Hliniště (obec Strážný), pro které je jedinou přístupovou komunikací ke státní silnici směr Vimperk, Strážný a České Žleby. Tato cesta byla v minulých letech značně poškozena kalamitním odvozem dřevní hmoty. Celková délka lesní cesty je 5,016 km. Opravovat se bude v celé délce včetně odboček a točny. Stávající poškozený asfaltový povrch je proveden ze štěrkových vrstev prolévaných asfaltovou emulzí, v minulých letech byly prováděny pomístné výspravy výtluků asfaltobetonovou směsí. Vlastní oprava řeší poškozený asfaltový kryt cesty v délce 5,016 km a šířce 3,5m včetně odboček a točny tedy celkem 18.241 m2 a spočívá v opatření poškozeného povrchu spojovacím postřikem z živičné em
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik
Služby spojené s komplexním, běžným a havarijním servisem výtahů v budovách zadavatele   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je provádění komplexního, běžného a havarijního servisu na výtazích zadavatele
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a...  >  Opravy a údržba strojov
Česká republika - Úřad pro civilní letectví
Oprava letounu L-200A OK-OGB   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spočívající v provedení opravy letadla typu L-200A, poznávací značky OK-OGB, výrobní číslo 170317 (dále jen "letoun") tak, aby byla zabezpečena a garantována provozuschopnost tohoto letounu dalších minimálně 2 500 letových hodin při předpokladu letů o trvání 30 minut. Při provedené opravě je na letounu oprávněně požadována výměna/ oprava dílů omezujících životnost letounu včetně křídla, trupu i stabilizátoru.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Ministerstvo obrany
Servisní podpora a údržba prostředků hydrometeorologicé služby AČR   
Stručný popis: Viz zadávací dokumentace
Opravárske a údržbárske služby
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Běžná údržba silnic I. třídy v Ústeckém kraji 2019-2020 – oblast Most a Teplice   
Stručný popis: Rámcová dohoda na poskytování služeb běžné údržby silnic I. třídy v Ústeckém kraji v oblasti Most a Teplice po dobu 24 měsíců.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
ČR - Česká správa sociálního zabezpečení
Služba Service Pack serverů Lenovo   
Stručný popis: služby service Pack k serverům Lenovo
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Údržba a opravy kancelárskych strojov
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Dodávka náhradních dílů pro údržbu světelné signalizace   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Účelem zadávacího řízení je uzavření Rámcové kupní smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku náhradních dílů pro řadiče a/nebo LED návěstidla pro potřeby údržby signalizačního zařízení, která jsou blíže specifikovaná v katalogu náhradních dílů sestaveného Zadavatelem a uvedeného v Příloze č. 1a) a 1b) Zadávací dokumentace, vždy dle aktuálních provozních potřeb Zadavatele. Zakázka je rozdělena na části: 1. část-Dodávka náhradních dílů pro řadiče 2. část-Dodávka náhradních dílů pro návěstidla
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Nemocnice Na Homolce
Provádění profylaxe, servisu a údržby UPS   
Stručný popis: Poskytování profylaxe, servisu, údržby a řešení havárií na UPS stanicích po dobu 48 měsíců v Nemocnici Na Homolce.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov  >  Opravy a údržba elektrických a mechanických...
České vysoké učení technické v Praze, SÚZ
Kontroly požárně bezpečnostního zařízení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby v požární ochraně v budovách ve správě SÚZ ČVUT v době trvání 36 měsíců nebo do vyčerpání finančních prostředků. Část první - elektro zařízení a elektrické požární signalizace (EPS), samočinného odvětrávacího zařízení, samostatné akustické signalizace, evakuačního rozhlasu, nouzového osvětlení provádění pravidelných kontrol, funkčních zkoušek, doplňování elektro zařízení požární ochrany, opravy, výměny. Část druhá - kontrola věcných prostředků (přenosné hasicí přístroje) a technických PBZ (hydranty, dveře, ucpávky, nátěry, klapky), provádění pravidelných kontrol, tlakových a funkčních zkoušek, doplňování, výměny, opravy.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba meracích, skúšobných a...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Běžná údržba sil. I. tř. a dálnice D55 v ZK   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí služeb, které spočívají v zajištění běžné údržby u silnic I. třídy a dálnice D55 ve Zlínském kraji.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
JMK - zajištění běžné údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy   
Stručný popis: Předmětem VZ je poskytnutí služeb spočívajících v zajištění běžné údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy na území Jihomoravského kraje po dobu 4 let, která není zahrnuta v akci "Zajištění zimní a běžné údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy na období po 1.5.2017 oblast 11 Jihomoravská". Běžnou údržbou se rozumí činnosti, jejichž potřeba byla zjištěna v rámci běžných prohlídek silnic a mostů (čištění vozovek, údržba dopravního značení, dopravních zařízení a dalšího příslušenství včetně jejich čištění, odstraňování závad na svislém dopravním značení, údržbu krajnic a příkopů nebo mostů).
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Fakultní nemocnice Plzeň
FN Plzeň – Opravy a profylaktické prohlídky náhradních zdrojů UPS včetně výměn baterií dle výsledků prohlídek   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou profylaktické prohlídky a opravy náhradních zdrojů UPS včetně výměny baterií v objektech Fakultní nemocnice Plzeň po dobu 4 let dle přiložených podkladů v ZD (viz Příloha č. 2 – Seznam UPS – Vzorová tabulka pro výpočet nabídkové ceny a Příloha č. 3 – Vzorový návrh smlouvy). Požadavky zadavatele: 1) Provedení profylaktických zkoušek 1x ročně; 2) Výměny baterií budou prováděny na základě výsledků prohlídek po schválení objednavatelem dle vyhotovené nabídky; 3) Dostupnost pohotovostní služby do 4 hodin od nahlášení požadavku na odborný zásah. Opravy: předpokládaný počet hodin za opravy na rok – 35 hodin.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a...  >  Opravy a údržba strojov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie