Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 179 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
ČEPRO, a.s.
Oprava katodové ochrany a elektroinstalace armaturních šachet na trasách produktovodů ČEPRO, a.s.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Účelem této zakázky je potřeba Objednatele, jakožto správce sítí technické infrastruktury a jakožto vlastníka produktovodní sítě a souvisejících objektů, nacházejících se na celém území České republiky a ve skladech pohonných hmot Objednatele pro účely správy a údržby dotčeného majetku Objednatele s péčí řádného hospodáře a v souladu s podmínkami kladenými platnou legislativou českého právního řádu, mít zajištěnu službu odborně způsobilé osoby, jež je oprávněna pro potřeby Objednatele provádět opravy katodové ochrany produktovodů a elektroinstalace armaturních šachet.
Opravárske a údržbárske služby
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Poskytování servisních služeb pro mobilní CT scanner NL4000 BodyTom   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování komplexních servisních služeb pro mobilní CT Skener NL4000 BodyTom výrobní číslo 0006 po dobu 36 měsíců. Technická specifikace včetně konfigurace přístroje je přílohou č. 6 této Výzvy.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba lekárskych a chirurgických...
Agentura pro podnikání a inovace
Servis osobních vozidel API   
Stručný popis: Agentura pro podnikání a inovace, tzn. Zadavatel veřejné zakázky, chce zadáním této nadlimitní veřejné zakázky zabezpečit provádění pravidelných servisních prohlídek, provádění havarijních oprav a běžné služby pneuservisu včetně uložení pneumatik pro všechny vozy v užívání Agentury pro podnikání a inovace.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Správa železnic, státní organizace
Údržba vyšší zeleně v obvodu OŘ Ústí n.L.   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody. Rámcovou dohodu uzavře zadavatel s jedním dodavatelem v příslušné části (oblasti) zadávacího řízení (viz článek 15 Rozdělení zadávacího řízení na části). Předmět veřejných zakázek zadávaných na základě uzavřené rámcové dohody (dále jen „dílčí zakázky“) je specifikován v přílohách č. 1.1 až 1.4 Zadávací dokumentace – Položkový soupis prací (každá část zadávacího řízení má svůj samostatný Položkový soupis prací) s tím, že předmětem dílčí zakázky může být jakákoliv kombinace či množství položek uvedených v přílohách č. 1.1 až 1.4 (dle výběru části zadávacího řízení, na kterou účastník podává nabídku) Zadávací dokumentace. Dílčí zakázky budou zadávány bez obnovení soutěže.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Statutární město Mladá Boleslav
Opravy a údržba komunikací, chodníků a parkovišť včetně dopravního značení na území města Mladá Boleslav   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění správy, provozu, oprav a údržby místních komunikací, chodníků a cest včetně odvodnění, parkovišť a ostatních ploch svislého a vodorovného dopravního značení, dopravního zařízení a autobusových zastávek na katastrálním území Města Mladá Boleslav.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
České dráhy, a.s.
Úprava lokomotiv řady 750.7 včetně modifikace protokolu WTB pro lokomotivy trakce 70   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je provedení úprav lokomotiv řady 750.7 včetně modifikace protokolu WTB pro lokomotivy trakce 70 v množství 6 ks a to za podmínek stanovených zadávací dokumentací, zejména Přílohou č. 1 - zadávací dokumentace závazným vzorem Smlouvy o dílo. Úprava protokolu WTB pro dieselovou trakci spočívá v úpravě Implementačního předpisu pro ČD „Vzdálené řízení po UIC vlakové sběrnici“, číslo dokumentu Lo60143P, index I. Součástí úpravy protokolu je dodělání diagnostiky, přičemž za minimem je přenos poruch. Upravený protokol využívá přenos povelů a dat pomocí telegramů R1 a R3.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Městská část Praha 5
Provádění revizí, servisu a instalací bezpečnostních systémů v budovách úřadu MČ Praha 5   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky na služby je realizace zákonných revizí, servisu, oprav a instalací bezpečnostních systémů v budovách Městské části Praha 5, a to: (i) Úřadu městské části Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, Praha 5; (ii) Úřadu městské části Praha 5, Štefánikova 236/13, 246/15 Praha 5; (iii) Prostor v budově, Štefánikova 247/17; (iv) Prostor v budově, Preslova 2213/5, Praha 5; (v) Obřadní síně, Stroupežnického 493/10, Praha 5; (vi) Galerie Portheimka, Štefánikova 68/12, Praha 5; (vii) Úřadu práce Plzeňská 314/115, Praha 5. Cílem této veřejné zakázky je zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku. Cílem přijímaných opatření je minimalizace rizika vzniku škod na majetku Zadavatele a dále ochrana osob, které se ve veřejných budovách nacházejí. Provozovatel budov, do kterých má veřejnost volný přístup, tak musí jednoznačně dostát všem předpisům, které tuto povinnost ukládají.
Opravárske a údržbárske služby  >  Služby na opravu a údržbu bezpečnostných a...  >  Služby na opravu a údržbu bezpečnostných...
ČR - Česká správa sociálního zabezpečení
Služba Service Pack serverů Lenovo   
Stručný popis: služba Service Pack ke 107 serverům Lenovo
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Údržba a opravy kancelárskych strojov
Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
VZ 12.18 Provádění revizí a kontrol plynoinstalace v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním vybraným provádění, revizí a kontrol plynoinstalací pro roky 2018, 2019 a 2020 v bytových domech ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava-Jih dle obecně závazných právních předpisů a příslušných technických norem a vystavení kontrolních osvědčení (revizních zpráv) s cílem jejich bezpečného provozu. Účastník bude odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. Vypracované revizní zprávy nebo záznamy o kontrole budou zaslány nebo předány odboru bytového a ostatního hospodářství příslušnému pověřenému zaměstnanci objednatele technikovi - referentovi DaBF, pověřeného správou příslušného bytového domu. Seznam bytových domů tvoří přílohu č. 2 závazného vzoru návrhu rámcové smlouvy, viz příloha č. 3 této ZD. V průběhu plnění této veřejné zakázky bude zadavatel oprávněn jednostranně zúžit či rozšířit seznam objektů, a to ve formě písemného oznámení zhotoviteli.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a...  >  Opravy a údržba strojov
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Servis a odborná údržba MALDI   
Stručný popis: • Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je pozáruční servis a odborná údržba hmotnostního spektrometru IVD MALDI-TOF Biotyper.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba lekárskych a chirurgických...
Správa Pražského hradu
Zajištění provozu velkoodběratelského zařízení 22 kV pro Pražský hrad   
Stručný popis: Předmětem zakázky je závazek dodavatele zajišťovat základní provoz - pravidelnou údržbu spojenou s pravidelným prováděním prohlídek, kontrol a ověřováním stavu velkoodběratelského zařízení VN 22 kV v areálu Pražského hradu. Předmětem plnění je dále provádění zkoušek a revizí velkoodběratelského zařízení v příslušných periodách, poskytování doplňkových služeb (např. měření diagnostika poruch, apod.), výkon dohledu nad distribuční soustavou VN/NN při mimořádných akcích státně-reprezentačního charakteru.
Opravárske a údržbárske služby
Ředitelství silnic a dálnic ČR
STC kraj - Oblast JIHOZÁPAD kosení travních porostů   
Stručný popis: V rámci zakázky bude prováděno kosení travních porostů podél komunikací I. třídy a dálnic II. třídy ve Středočeském kraji, v oblasti JIHOZÁPAD po dobu 48 hodin.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Liberecký kraj, Město Ralsko
Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje   
Stručný popis: Předmětem plnění akce A je rekonstrukce úseku silnice II/268 nacházející se v okrese Česká Lípa na území obcí Ralsko a Mimoň v Libereckém kraji. Začátek úseku ve staničení km 22,106 je na konci obce Dolní Krupá, na hranici Libereckého a Středočeského kraje. Konec řešeného úseku ve staničení km 35,929 je v Mimoni před železničním přejezdem č. P3443. Celková délka rekonstruované silnice II/268 je 12,293 km. Předmětem plnění akce B je výstavba a úprava místních komunikací v úseku č. 4, chodníků a stezek se společným provozem chodců a cyklistů na území obce Kuřívody. Provedení navržených opatření vyplývá z provedených změn na trase silnice II/268 a úpravy křižovatky silnic II/268 × III/27235.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Statutární město Plzeň zastoupené SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ
Nátěry příslušenství komunikací   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je realizace nátěrů příslušenství komunikací v Plzni. Tato akce zahrnuje zejména tyto dílčí činnosti: 1. nátěry zábradlí 2. nátěry svodidel 3. nátěr nosných konstrukcí bezpečnostních zrcadel 4. odstranění hrubých nečistot, očištění koroze a odmaštění. Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody podle § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s jedním dodavatelem. Jednotlivé veřejné zakázky budou v závislosti na finančních prostředcích ze strany zadavatele realizovány jako dílčí plnění, jejichž realizace proběhne samostatně.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
ČEZ, a. s.
OBNOVA ŽÁROVÉHO NÁSTŘIKU VÝPARNÍKU BLOKU A, B, C, D   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je provedení žárového nástřiku výparníku bloku A, B, C a D včetně provedení speciální přípravy povrchu ploch (tryskáním). Nedílnou součástí předmětu zakázky je zpracování požadované dokumentace, provedení všech zkoušek a likvidace odpadů
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a...  >  Opravy a údržba strojov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie