Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 31 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Servis a odborná údržba přístrojů II   
Stručný popis: • Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je pozáruční servis a odborná údržba zdravotnických přístrojů umístěných na pracovištích Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN) na dobu neurčitou dle ostatních zadávacích podmínek.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba lekárskych a chirurgických...
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Servis nemocničních lůžek, lehátek, matrací a nočních stolků   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je servis zdravotnických prostředků – nemocničních lůžek, lehátek, matrací a nočních stolků (dále jen jako „ZP“), který zahrnuje: a) Pravidelné bezpečnostně technické kontroly dle servisních pokynů výrobce a v souladu se zákonem č.268/2014 Sb., v platném znění, b) Kontrola elektrické bezpečnosti zdravotnických prostředků dle ČSN EN 62 353 (prováděno současně s pravidelnou bezpečnostně technickou kontrolou), c) Opravy zdravotnických prostředků, včetně jejich příslušenství v případě poruchy, opravou se rozumí uvedení přístroje do technického stavu schopného provozu a plné použitelnosti. S vítězným dodavatelem bude uzavřena rámcová servisní smlouva na dobu neurčitou.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení
Nemocnice Nymburk s.r.o.
Výměna RTG pro RDG pracoviště Nemocnice Nymburk s.r.o.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového skiagrafického RTG přístroje, jeho instalace, zprovoznění a další související plnění
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba lekárskych a chirurgických...
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
Servisní služby vybraných RTG modalit IV   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování kompletních servisních služeb pro zařízení umístěná na oddělení radiologie, která jsou ve vlastnictví Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha po dobu 4 let ode dne účinnosti Servisní smlouvy.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba lekárskych a chirurgických...
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Servis angiolinky Allura FD10-NIOBE   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je servisní služba na Přístroj (komplet) angiografický Allura Xper FD 10 R8 Niobe, výr. č. 7220101242 (dále také „zařízení“) umístěný ve FNUSA – budova B1. S vítězným dodavatelem bude uzavřena servisní smlouva na dobu neurčitou.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Servis a odborná údržba sterilizační techniky   
Stručný popis: • Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je pozáruční servis a odborná údržba zdravotnických přístrojů umístěných na pracovištích Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN) na dobu neurčitou dle ostatních zadávacích podmínek.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba lekárskych a chirurgických...
Fakultní nemocnice Ostrava
Poskytování servisních služeb vybrané zdravotnické techniky - ambulance   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování pozáručních servisních služeb na zdravotnickou techniku dle seznamu přístrojů (příloha č. 1 ZD).
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba lekárskych a chirurgických...
České vysoké učení technické v Praze, SÚZ
Kontroly požárně bezpečnostního zařízení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby v požární ochraně v budovách ve správě SÚZ ČVUT v době trvání 36 měsíců nebo do vyčerpání finančních prostředků. Část první - elektro zařízení a elektrické požární signalizace (EPS), samočinného odvětrávacího zařízení, samostatné akustické signalizace, evakuačního rozhlasu, nouzového osvětlení provádění pravidelných kontrol, funkčních zkoušek, doplňování elektro zařízení požární ochrany, opravy, výměny. Část druhá - kontrola věcných prostředků (přenosné hasicí přístroje) a technických PBZ (hydranty, dveře, ucpávky, nátěry, klapky), provádění pravidelných kontrol, tlakových a funkčních zkoušek, doplňování, výměny, opravy.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba meracích, skúšobných a...
Nemocnice Na Homolce
Poskytování servisních služeb pro dálkově ovládaný magnetický navigační systém Niobe   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření servisní smlouvy na poskytování pozáručního servisu a revizí dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZP“) v souladu s pokyny výrobce, ZZP a jinými právními předpisy, na zdravotnický prostředek DÁLKOVĚ OVLÁDANÝ MAGNETICKÝ NAVIGAČNÍ SYSTÉM NIOBE (VÝROBNÍ ČÍSLO: 0149) (dále také jen „ZP“) v Nemocnici Na Homolce na dobu 48 měsíců, vč. příp. nutné aktualizace systémového SW a HW u ZP.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení
Plzeňský kraj
Provozování hladinoměrů a srážkoměrů Plzeňského kraje II   
Stručný popis: Veřejná zakázka „Provozování hladinoměrů a srážkoměrů Plzeňského kraje II“ je realizována s cílem plynule navázat na fázi projektu "Zlepšení systému povodňové služby v Plzeňském kraji", část "Doplnění sítě hladinoměrů a srážkoměrů" a provozní část „Provozování hladinoměrů a srážkoměrů Plzeňského kraje“ a zajistit další provozní chod celého systému.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba meracích, skúšobných a...
Fakultní nemocnice Ostrava
Poskytování servisních služeb vybrané zdravotnické techniky II.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování pozáručních servisních služeb na zdravotnickou techniku umístěnou na pracovišti centrální sterilizace ve FN Ostrava. Dodavatel musí splňovat požadavky zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích v platném znění: • dodavatel musí být registrován Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL); Bližší požadavky zadavatele na realizaci předmětu plnění jsou specifikovány ve vzoru Smlouvy o poskytování pozáručních servisních služeb. Tato smlouva je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba lekárskych a chirurgických...
Institut klinické a experimentální medicíny
Servis přístrojů výrobce Olympus   
Stručný popis: Předmětem VZ je zajištění komplexní servisní péče a odborných služeb zdrav. přístrojů výrobce Olympus Medical Systems, spočívající v provádění BTK a opravách vč. zajištění dodávek potřebných náhradních dílů ze strany účastníka.Přístroje musí péčí účastníka splňovat medicínské a technické předpoklady stanovené výrobcem a svou funkčností, činností nesmí ohrozit pacienta nebo obsluhu přístrojů a to vše za plného respektování podmínek pro používání zdravotnických prostředků stanovených zejména v § 64 až § 66 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích.Servis musí být prováděn v souladu s obecně závaz.práv.předpisy, zejm. zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v souladu se zák. č. 505/1990 Sb. o metrologii,v souladu s podmínkami určenými výrobcem, a to osobami účastníka výslovně pověřenými, a dále v souladu s režimem požadovaným v servisní smlouvě uzavřené na základě výsledků této VZ.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba lekárskych a chirurgických...
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Servis hyperbarické komory po dobu 3 let   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je provádění servisních prací pro hyperbarickou komoru, výrobního čísla: 7827 a inventárního čísla: DM803552 a dalších jejich součástí a vybavení po dobu tří po sobě jdoucích let (roky 2019, 2020 a 2021).
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení
Fakultní nemocnice Plzeň
Servisní zabezpečení zdravotnických prostředků výrobce Dräger Medical – 2019   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování komplexních servisních prací s garantovanou reakční dobou a garancí funkčnosti systému bez ceny náhradních dílů s naceněním cestovného, poskytování bezpečnostně technické prohlídky zdravotnických přístrojů dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění vč. elektrické kontroly a povinně měněných náhradních dílů a provádění periodické instruktáže obsluhujícího personálu po dobu 4 let.). Servisní zabezpečení bude zajištěno pro plicní ventilátory, anesteziologické přístroje, vyhřívaná lůžka a další zdravotnické přístroje výrobce Dräger Medical uvedené v příloze č. 2 zadávací dokumentace.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba lekárskych a chirurgických...
Fakultní nemocnice Ostrava
Poskytování servisních služeb vybrané zdravotnické techniky - neonatologie   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování pozáručních servisních služeb na zdravotnickou techniku dle seznamu přístrojů (příloha č. 1 ZD).
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba lekárskych a chirurgických...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie