Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 21 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká republika - Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem MO
Zavedení dynamického nákupního systému k zabezpečení periodických revizí elektroinstalací 2019 - 2022   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému (dále jen „DNS“) je provedení periodických revizí elektroinstalací ve stavebních objektech MO spravovaných AHNM dle platných ČSN a vystavení kontrolních osvědčení (revizních zpráv) s cílem jejich bezpečného provozu. Dílo bude prováděno za podmínek stanovených ve smlouvách o dílo každé jednotlivé veřejné zakázky, která se bude v rámci DNS zadávat.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov  >  Opravy a údržba elektrických a mechanických...
Fakultní nemocnice Plzeň
Servis a opravy zdvihacích zařízení ve FN Plzeň   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je provádění pravidelných servisních úkonů, oprav a zajištění náhradních dílů zdvihacích zařízení - výtahů ve Fakultní nemocnici Plzeň. Servisní úkony zahrnují činnosti, uvedené podrobně v ZD a jejich provádění zhotovitelem bude zahrnuto v paušální ceně. Servisní úkony a opravy budou prováděny za podmínek uvedených v ZD a v souladu s obecně platnými právními předpisy a evropskými, případně českými technickými normami účinnými ke dni provádění servisu výtahů v zájmu udržování dobrého technického stavu výtahů a jejich vysoké provozuschopnosti při respektování provozních podmínek a technologií (druhů) jednotlivých zařízení. Seznam zdvihacích zařízení (rozdělený dle výrobců na dvě části) s technickými daty je uveden v příloze zadávací dokumentace a je její nedílnou součástí.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov  >  Opravy a údržba výťahov
Masarykova univerzita
Servis zdvihacích zařízení – Dodatek č.1   
Stručný popis: Uplatnění vyhrazeného práva na poskytnutí dalších služeb spočívajících zejména v pravidelné servisní činnosti a odstraňování provozních poruch dalšího multifunkčního zařízení ve vztahu ke Smlouvě o servisu zdvihacích zařízení ze dne 11. 8. 2017 dle opčního práva vymezeného v zadávacích podmínkách veřejné zakázky s názvem „Servis zdvihacích zařízení“ . Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov  >  Opravy a údržba výťahov
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Servis VZT a klimatizací MPO_2019 - 2022   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexního servisu, údržby a oprav vzduchotechniky a klimatizací v budovách MPO
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov  >  Opravy a údržba chladiacich zostáv
Hlavní město Praha
Zajištění servisních služeb Energocentra v budově Nové úřední budovy MHMP   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění servisních služeb Energocentra, umístěného v Nové úřední budově MHMP, náměstí F. Kafky 16/1, Praha 1. Dodavatel je povinen zajistit průběžné a včasné servisní služby a opravy zařízení tak aby nedošlo k přerušení provozu Energocentra a budov napojených na dieselagregáty zařízení, z důvodu chybějícího spotřebního materiálu, to vše s co nejmenšími nároky na součinnost ze strany pověřených pracovníků zadavatele. V žádném případě nesmí jakýkoliv výpadek snížit požadovanou produktivitu práce zaměstnanců zadavatele.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov  >  Opravy a údržba elektrických a mechanických...
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
Modernizace plynové kotelny pobočky Praha VoZP ČR   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je zajištění dodavatele pro dodávku modernizace kotelny, která bude probíhat na základě zpracovaného projektu dle platných předpisů a ČSN za předpokladu montáže odbornými pracovníky.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov  >  Opravy a údržba ústredného kúrenia
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Servis vzduchotechniky a chladících zařízení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) servis vzduchotechniky a chladících zařízení umístěných v areálu AV ČR v Praze 4 - Krč. Kromě preventivních prohlídek je předmětem i poskytování nepřetržité havarijní služby a servisní zásahy.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov  >  Opravy a údržba chladiacich zostáv
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
UK KAM, KOLEJ HOSTIVAŘ – DODÁVKA TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ A OHŘEV VODY, PROVOZOVÁNÍ ENERGETICKÝCH SÍTÍ, ENERGETICKÝ MANAGEMENT   
Stručný popis: Předmětem koncese je dodávka tepelné energie zadavateli pro vytápění a pro ohřev vody, provoz tepelných zdrojů a rozvodných tepelných zařízení a lokální distribuční soustavy ve vlastnictví Zadavatele, distribuce elektrické energie a poskytování služby energetického managementu v areálu kolejí Univerzity Karlovy v Praze Hostivaři, ul. Weilova 1144/2, na období 15 let.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov  >  Opravy a údržba ústredného kúrenia
Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.
Provádění údržby, servisní činnosti a příp. oprav vrat Butzbach a vrat Eurosprint pro období let 1019 až 2024 včetně - II   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování služeb provádění údržby, servisní činnosti a příp. následné opravy vrat Butzbach a vrat Eurosprint.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov
Masarykova univerzita
Opravy chladící a mrazící technologie ve stravovacích provzech SKM MU   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky bylo zajištění oprav chlydící a mrazící technologie ve stravovacích provozech Správy kolejí a menz Masarykovy univerzity. Blíže je předmět veřejné zakáky specifikován v příloze č. 1 - Seznam chladící a mrazící technologie v členění na jednotlivé provozy smlouvy, která byla přílohou zadávací dokumentace.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov  >  Opravy a údržba chladiacich zostáv
Městská část Praha 14
Rekonstrukce plynové kotelny Hloubětínská 700/24, Praha 9 - Hloubětín   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Rekonstrukce plynové kotelny v objektu ZŠ Hloubětínská
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov  >  Opravy a údržba ústredného kúrenia
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Profylaxe klimatizačních zařízení a vzduchotechniky objektů VZP ČR - 1. Q 2019   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění provádění profylaktických prohlídek, revizí chladiva, a servisu chladící techniky a revizí systémů vzduchotechniky v objektech VZP ČR na 4 roky nebo do vyčerpání stanoveného finančního limitu.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov  >  Opravy a údržba chladiacich zostáv
Ministerstvo průmyslu a obchodu
„Revize elektrických spotřebičů MPO“   
Stručný popis: Provádění pravidelných revizí, prohlídek a oprav elektrických přenosných spotřebičů, nářadí, přístrojů a ostatních elektrických zařízení MPO. Předmětem veřejné zakázky je provádění pravidelných revizí a oprav elektrických přenosných spotřebičů, nářadí, přístrojů a ostatních elektrických zařízení MPO dle článku 2.3 a dle specifikace v přílohách č. 3a a 3b (podle ČSN 33 1600 ed. 2 rozlišených dle třídy ochrany), za účelem jejich udržování v řádném technickém stavu, bezpečnosti a provozuschopnosti.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Pravidelný servis a údržba kompletu VZT na T12   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je výběr poskytovatele pravidelné údržby, kontrolních a servisních prací a oprav na vzduchotechnických, klimatizačních a chladicích zařízeních v budově Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně na adrese Technická 12, 616 00 Brno. Tato údržba spočívá zejména v pravidelných prohlídkách 2x za rok a to včetně výměny všech příslušných filtračních vložek, pravidelných revizích požárních klapek a dále v poskytování servisních zásahů a oprav týkajících se vzduchotechnických, klimatizačních a chladicích zařízení na žádost zadavatele. Veškeré požadované práce budou prováděny v rozsahu dle aktuálně platné legislativy. Podrobně je předmět každé části této veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí zadávací dokumentace.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov
Fakultní nemocnice Brno
Dodávka filtrů II.   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění – dodávka filtrů dle potřeb zadavatele po dobu 4 let.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov  >  Opravy a údržba elektrických a mechanických...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie