Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 54 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Údržba a oprava výměnných dílů zabezpečovacího zařízení v obvodu SSZT 2020   
Stručný popis: Provádění cyklických oprav a neplánovaných oprav výměnných dílů reléového zabezpečovacího zařízení a výměnných dílů přejezdového zabezpečovacího zařízení v obvodu OŘ Praha - SSZT Praha východ, SSZT Praha západ a SSZT Nymburk.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Správa Národního parku Šumava
Oprava lesních cest Zelená a Hornokrásnohorská na ÚP České Žleby   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je oprava lesních cest Zelená a Hornokrásnohorská na územním pracovišti České Žleby. • Lesní cesta Zelená Na územním pracovišti České Žleby je asfaltová odvozní cesta, která je využívána k provozním účelům, je využívána turistickou veřejností a také ji využívají trvale žijící obyvatelé osady Hliniště (obec Strážný), pro které je jedinou přístupovou komunikací ke státní silnici směr Vimperk, Strážný a České Žleby. Tato cesta byla v minulých letech značně poškozena kalamitním odvozem dřevní hmoty. Celková délka lesní cesty je 5,016 km. Opravovat se bude v celé délce včetně odboček a točny. Stávající poškozený asfaltový povrch je proveden ze štěrkových vrstev prolévaných asfaltovou emulzí, v minulých letech byly prováděny pomístné výspravy výtluků asfaltobetonovou směsí. Vlastní oprava řeší poškozený asfaltový kryt cesty v délce 5,016 km a šířce 3,5m včetně odboček a točny tedy celkem 18.241 m2 a spočívá v opatření poškozeného povrchu spojovacím postřikem z živičné em
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Česká republika - Úřad pro civilní letectví
Oprava letounu L-200A OK-OGB   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spočívající v provedení opravy letadla typu L-200A, poznávací značky OK-OGB, výrobní číslo 170317 (dále jen "letoun") tak, aby byla zabezpečena a garantována provozuschopnost tohoto letounu dalších minimálně 2 500 letových hodin při předpokladu letů o trvání 30 minut. Při provedené opravě je na letounu oprávněně požadována výměna/ oprava dílů omezujících životnost letounu včetně křídla, trupu i stabilizátoru.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Běžná údržba silnic I. třídy v Ústeckém kraji 2019-2020 – oblast Most a Teplice   
Stručný popis: Rámcová dohoda na poskytování služeb běžné údržby silnic I. třídy v Ústeckém kraji v oblasti Most a Teplice po dobu 24 měsíců.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Dodávka náhradních dílů pro údržbu světelné signalizace   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Účelem zadávacího řízení je uzavření Rámcové kupní smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku náhradních dílů pro řadiče a/nebo LED návěstidla pro potřeby údržby signalizačního zařízení, která jsou blíže specifikovaná v katalogu náhradních dílů sestaveného Zadavatelem a uvedeného v Příloze č. 1a) a 1b) Zadávací dokumentace, vždy dle aktuálních provozních potřeb Zadavatele. Zakázka je rozdělena na části: 1. část-Dodávka náhradních dílů pro řadiče 2. část-Dodávka náhradních dílů pro návěstidla
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Běžná údržba sil. I. tř. a dálnice D55 v ZK   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí služeb, které spočívají v zajištění běžné údržby u silnic I. třídy a dálnice D55 ve Zlínském kraji.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
JMK - zajištění běžné údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy   
Stručný popis: Předmětem VZ je poskytnutí služeb spočívajících v zajištění běžné údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy na území Jihomoravského kraje po dobu 4 let, která není zahrnuta v akci "Zajištění zimní a běžné údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy na období po 1.5.2017 oblast 11 Jihomoravská". Běžnou údržbou se rozumí činnosti, jejichž potřeba byla zjištěna v rámci běžných prohlídek silnic a mostů (čištění vozovek, údržba dopravního značení, dopravních zařízení a dalšího příslušenství včetně jejich čištění, odstraňování závad na svislém dopravním značení, údržbu krajnic a příkopů nebo mostů).
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Ústí nad Labem   
Stručný popis: Předmětem VZ je Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Ústí nad Labem rozdělena do 7 oblastí.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
České dráhy, a.s.
Rámcová dohoda na periodické opravy osobních vozů: patrové vozy s podvozky GVI   
Stručný popis: Účelem veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na periodické opravy osobních vozů: patrové vozy s podvozky GVI“ je uzavření rámcové dohody podle § 131 ZZVZ a n. a § 169 ZZVZ jejímž předmětem je provedení periodických vyvazovacích oprav osobních železničních vozů řady Bmto 292 a Bdmteeo 294 a to za podmínek stanovených zadávací dokumentací, zejména Přílohou č. 1 - zadávací dokumentace závazným návrhem Rámcové dohody o dílo.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Správa silni Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Zajištění zimní a běžné údržby silnic II. a III. tříd na území statutárního města Ostrava 2019 - 2023   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem na zajištění běžné a zimní údržby silnic II. a III. tříd na území statutárního města Ostrava, vč. dodávky materiálu a zajištění bezpečnosti silničního provozu na těchto komunikacích.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
I/19,37 Běžná údržba Žďár n.S.   
Stručný popis: Jedná se o zajištění běžné údržby silnic I. třídy v okrese Žďár nad Sázavou.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Kosení travních porostů oblast II Cheb   
Stručný popis: Kosení travních porostů (sečení trávy) - odstraňování travního porostu strojním, resp. ručním sečením.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Sil. I. tříd Pardubického kraje, okres SY + UO, běžná údržba/1   
Stručný popis: Zajištění běžné letní údržby na silnicích I. tříd Pardubického kraje okresů Svitavy a Ústí nad Orlicí v letech 2019 - 2023 na základě přiloženého rozpisu jednotlivých požadovaných úkonů a požadovaného počtu měrných jednotek v daném roce.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
LOM PRAHA s.p.
OPRAVA SOUČÁSTEK A MONTÁŽNÍCH JEDNOTEK TV 3-117   
Stručný popis: Hlavním předmětem veřejné zakázky je zajištění služby spojené s opravou dílů pro letecké motory TV3-117. Především provedení kompletního cyklu opravy pracovních lopatek 1. stupně a 2. stupně turbíny s použitím pokrytí VSDP-11.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Kosení travních porostů oblast I D6   
Stručný popis: Jedná se o kosení travních porostů (sečení trávy) v oblasti I D6 strojním, resp. ručním sečením. Řídí se z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, z. č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, z. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platné znění, vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích v platném znění, dále požadavky na provedení a kvalitu na dálnicích a silnicích ve správě ŘSD ČR (PPK - VEG) a TPO 20 vydané ŘSD ČR.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie