Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 21 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Rámcová dohoda na dodávky elektromateriálu v roce 2019   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky (rámcové dohody) jsou průběžné dodávky elektromateriálu dle aktuálních potřeb zadavatele na základě uzavřené rámcové dohody, a to v předpokládaném množství a sortimentu zboží uvedeného v příloze č. 1 – vzorovém nákupním koši (dále též „zboží“), které budou realizovány v roce 2019. Na základě tohoto zadávacího řízení byla uzavřena rámcová kupní smlouva (představující rámcovou dohodu ve smyslu § 132 zákona). Rámcová dohoda je uzavřena s jedním dodavatelem. Toto oznámení se týká zadání zakázek na základě uzavřené rámcové kupní dohody ve III. čtvrtletí roku 2019.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
Česká televize
Osvětlovací technika 2019   
Stručný popis: dodávka osvětlovací techniky a jejího příslušenství
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Dynamický nákupní systém pro dodávku světelných zdrojů veřejného osvětlení   
Stručný popis: Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky světelných zdrojů veřejného osvětlení pro potřeby zadavatele. Podrobně bude předmět plnění jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS, včetně technických, obchodních, platebních a dalších podmínek, vždy vymezen ve výzvě k podání nabídek ve smyslu § 141 ZZVZ.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky  >  Elektrónky (elektrické katódové lampy)
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Areál tramvaje Poruba – Optimalizace a rekonstrukce osvětlení haly   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je realizovat dílo pod názvem „Areál tramvaje Poruba – Optimalizace a rekonstrukce osvětlení haly“, Dopravního podniku Ostrava a.s., v rozsahu a členění podle dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby vypracované společností EXX s.r.o. se sídlem Karlovarská 1104/14, 161 00, Praha 6. Předmětem veřejné zakázky je i provádění servisních služeb po dobu záruky. Rozsah těchto servisních služeb se vztahuje k instalovanému umělému osvětlení. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
Česká televize
Osvětlovací technika 2019   
Stručný popis: dodávka osvětlovací techniky a jejího příslušenství v rozsahu stanoveném technickými specifikacemi požadovaných dodávek
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
Univerzita Palackého v Olomouci
RCPTM - FOTOREAKTOR   
Stručný popis: Předmětem plnění je dodávka fotoreaktoru se čtyřmi reakčními pozicemi a světelným zdrojem instalovaným v centru. Požadována je komplexní dodávka zařízení včetně všech periferních zařízení a příslušenství, pokud je zařízení potřebuje ke svému plnému zprovoznění a splnění všech povinných parametrů, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Zadavatel požaduje zboží nové, nerepasované.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
Technická univerzita v Liberci
135_Lo_ERDF_Light design systém vč. příslušenství_FA_048   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem dodávky je light design system včetně příslušenství.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky  >  Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Dodávka svítidel pro TT Borská pole   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka 183 ks LED svítidel pro veřejné osvětlení.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
Město Valašské Meziříčí
Optimalizace provozu a záměna osvětlovacích těles a řízení systému RVO na větvích veřejného osvětlení R38, R39 v části města Bynina a R52 a R53 v části města Juřinka ve Valašském Meziříčí v roce 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka osvětlovacích těles veřejného osvětlení, v rámci projektu: Optimalizace provozu a záměna osvětlovacích těles a řízení systému RVO na větvích veřejného osvětlení R38, R39 v části města Bynina a R52 a R53 v části města Juřinka ve Valašském Meziříčí v roce 2019 dle technické dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace, jenž řeší rekonstrukci vybraných částí veřejného osvětlení pro město Valašské Meziříčí. Předmětem veřejné zakázky je rovněž: - řádná montáž a instalace dodávky v souladu s technickou dokumentací tak, aby výsledná rekonstrukce veřejného osvětlení splňovala veškeré technické a kvalitativní požadavky zadavatele stanovené zadávací dokumentací včetně jejích příloh. - dodání světelně technického výpočtu pro nabízená svítidla potvrzující dodržení parametrů daných projektem pro všechny řešené oblasti - kontrola měření doložená měřícím protokolem potvrzující splnění světelně – technických parametrů
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
Technická univerzita v Liberci
122_Lo_ERDF_Light design systém vč. příslušenství_FA_048   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem dodávky je light design system včetně příslušenství.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky  >  Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim
Národní galerie v Praze
Dodávka a montáž osvětlení pro sbírkovou expozici ve Schwarzenberském paláci   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž osvětlovacích těles ve výstavních prostorech, vč. nasvícení výstavy tj. • Výroba a dodání osvětlovací těles • dodání prvků na místo plnění • montáž a instalace v místě konání výstavy, • veškeré související plnění, potřebné pro realizaci díla, např. likvidace odpadu, • zajištění/vypracování a předání souvisejících dokladů – doklad o dokončené montáži a stabilitě systému, doklad o bezpečnosti systému apod. Podrobnější informace jsou uvedeny ve výkazu výměr k ocenění, který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace a v technické specifikaci, která je přílohou č. 3 zadávací dokumentace.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
Krajská zdravotní, a.s.
Chirurgická operační svítidla pro Krajskou zdravotní, a. s. III   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodání 1 ks chirurgických operačních svítidel spolu s odpovídajícím příslušenstvím, včetně: • dopravy zboží do místa plnění, • realizace stavební připravenosti, • jejich montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření jejich funkčnosti a deklarovaných technických parametrů dle technické specifikace, • provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí, • instruktáž zdravotnických pracovníků a pracovníka odboru obslužných klinických činností (dále jen „OOKC“) zadavatele včetně vystavení protokolu o instruktáži, • předání všech příslušných dokladů, • záručního servisu za podmínek uvedených ve smlouvě, • likvidace obalového materiálu, • odborná demontáž stávajícího přístroje pro opětovnou instalaci v jiném místě, • zajištění obalového a převozového materiálu pro stávající demontovaný přístroj.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky  >  Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim
Krajská zdravotní, a.s.
Chirurgická operační svítidla pro Krajskou zdravotní, a. s. III   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodání 1 ks chirurgických operačních svítidel spolu s odpovídajícím příslušenstvím, včetně: • dopravy zboží do místa plnění, • realizace stavební připravenosti, • jejich montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření jejich funkčnosti a deklarovaných technických parametrů dle technické specifikace, • provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí, • instruktáž zdravotnických pracovníků a pracovníka odboru obslužných klinických činností (dále jen „OOKC“) zadavatele včetně vystavení protokolu o instruktáži, • předání všech příslušných dokladů, • záručního servisu za podmínek uvedených ve smlouvě, • likvidace obalového materiálu, • odborná demontáž stávajícího přístroje pro opětovnou instalaci v jiném místě, • zajištění obalového a převozového materiálu pro stávající demontovaný přístroj.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky  >  Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim
Krajská zdravotní, a.s.
Chirurgická operační svítidla pro Krajskou zdravotní, a. s. III   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodání 1 ks chirurgických operačních svítidel spolu s odpovídajícím příslušenstvím, včetně: • dopravy zboží do místa plnění, • realizace stavební připravenosti, • jejich montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření jejich funkčnosti a deklarovaných technických parametrů dle technické specifikace, • provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí, • instruktáž zdravotnických pracovníků a pracovníka odboru obslužných klinických činností (dále jen „OOKC“) zadavatele včetně vystavení protokolu o instruktáži, • předání všech příslušných dokladů, • záručního servisu za podmínek uvedených ve smlouvě, • likvidace obalového materiálu, • demontáž a ekologická likvidace stávajícího přístroje.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky  >  Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim
Město Boskovice
Výměna osvětlení ledové plochy na zimním stadionu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je výměna osvětlení ledové plochy na zimním stadionu v Boskovicích. Stávající výbojkové osvětlení bude demontováno vč. kabeláže a kabelových tras. Stávající výbojové osvětlení ledové plochy bude vyměněno z osvětlení pomocí LED svítidel na minimální hodnotu 750lx. Světelné rozvody budou provedeny bezhalogenovými kabely, které budou uloženy v kabelových drátěných žlabech a v ocelových nosných profilech tvaru C. Napojení svítidel na kabelovou trasu bude pomocí krabicových rozvodek osazených na nosných konstrukcích.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie