Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 335 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Budislav
TLAKOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV BUDISLAV   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je výstavba nové tlakové splaškové kanalizace a ČOV v obci Budislav (k. ú. Budislav u Litomyšle). ČOV je navržena na kapacitu 600 EO. Pro objekt ČOV je navržen areál, příjezdová komunikace, odtok z ČOV s výústním objektem, vodovodní přípojka a přípojka NN. Tlaková kanalizace je navržena prakticky na celém území obce Budislav, kde se nachází souvislejší zástavba objektů k trvalému bydlení. Celková délka navržených řadů tlakové kanalizace je 6 071 m, celkový počet domovních jímek tlakové kanalizace je 98 ks.
Stavebné práce
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Dodávka vozidel formou operativního leasingu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je poskytnutí služby na pronájem 3 kusů služebních vozidel na dobu 36 měsíců formou operativního leasingu pro společnost Nemocnice Pardubického kraje, a.s. v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci a dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 2 zadávací dokumentace - Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky). Jedná se o plně funkční a kompletní služební vozidla dle technické specifikace v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem a spolu se všemi právy a doklady nutnými k jejich řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím se zárukou po celou dobu operativního leasingu. Poskytnutím záruky se dodavatel zavazuje, že dodané zboží bude po stanovenou dobu způsobilé pro obvyklý účel nebo si zachová obvyklé vlastnosti. Součástí dodávky bude • zajištění dopravy služebních vozidel do místa plnění • zaškolení obslužného personálu • dodání veškerých dokumentů nezbytných k tomu, aby předmět plnění veřejné zakázky plnil sjednaný a obvyklý účel.
Finančné a poisťovacie služby  >  Bankové a investičné služby  >  Bankové služby
Statutární město Pardubice
RPS nábřeží Závodu míru - III. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o revitalizaci části sídliště Závodu míru v Pardubicích, která je vymezena na severu páteřní komunikací ul. nábřeží Závodu míru, na západě areálem ZŠ Závodu míru, z jihu areálem objektu jeslí a MŠ včetně a od východu plochou mezi sousedícími objekty č.p. 1856 a 1955. Jedná se o provedení stavebních úprav komunikací, parkovacích stání, cyklostezky, chodníků a dalších zpevněných ploch, dále výstavbu nového přístřešku pro kontejnery TKO, provedení nového dětského hřiště, sadových úprav a instalace městského mobiliáře.
Stavebné práce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
I/35 MÚK Linhartice, velkoplošné výspravy větví   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o provedení velkoplošných výsprav asfaltových vrstev vozovky větví mimoúrovňového křížení silnice I/35 se sil. II/371 u obce Linhartice na základě projektové dokumentace ve stupvi VD-ZDS vypracované firmou DSP Kostěnice a.s.Vozovka větví je porušena trvalými deformacemi, výtluky, sítové a mrazové trhliny a trvalé deformace.VDZ bude obnoveno, zároveň budou upraveny krajnice a pročištěny příkopy.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
OBEC DOLNÍ ŘEDICE
Zvýšení bezpečnosti – I. etapa, Dolní Ředice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je rekonstrukce a modernizace chodníků.
Stavebné práce
SPORTES Svitavy s.r.o.
Nákup komunální techniky   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka komunální techniky, a to samojízdné travní sekačky, traktoru, nosiče kontejnerů – traktorového, taženého a frézy na pařezy. Podrobné požadavky zadavatele na dodávky a další podmínky jsou uvedeny v obchodních podmínkách a technické specifikaci (Minimální technické parametry), které jsou přílohou této zadávací dokumentace. Dodávka každého z výše uvedených strojů je předmětem samostatné části veřejné zakázky.
Poľnohospodárske stroje
Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.
Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací ve formě stavebních úprav budovy a stavby půdní vestavby budovy Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o.p.s. Součástí veřejné zakázky není vybavení interiéru budovy volným nábytkem. Přesná specifikace předmětu veřejné zakázky a technické podmínky jsou uvedeny v projektové dokumentaci, technické zprávě a ve stavebním povolení, které tvoří přílohu č. 4 zadávací dokumentace a ve slepém soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace. Podrobná specifikace povinností zhotovitele je uvedena ve smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“), která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace. Svou cenovou nabídku rozvede účastník vyplněním slepého soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
Stavebné práce
Česká republika-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Komplexní pozemkové úpravy Červená a Bílá Voda   
Stručný popis: Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území (dále jen k.ú.) Červená Voda včetně přilehlých částí k.ú. Bílá Voda a Šanov (část 1) a v katastrálním území Bílá Voda včetně přilehlých částí k.ú. Mlýnice u Červené Vody a Mlýnický Dvůr (část 2), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“). Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Návrh KoPÚ bude vyhotoven podle podrobnějšího členění, které přesně odpovídá náležitostem uvedeným ve vyhlášce č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav (dále jen „vyhláška č. 13/2014 Sb.“).
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Silnice I. tříd Pardubického kraje, opravy záchytných systémů po DN, okr. PA+ ÚO rok 2019/16   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Opravy záchytných systémů ( svodidel, zábradelních svodidel a zábradlí) po dopravních nehodách v r. 2019 dle přiložené specifikace. Požadavky na provedení oprav budou vždy stanoveny objednatelem dle jednotlivých případů. Opravy nutno realizovat do 72 hodin od nahlášení objednatelem.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Silnice I. tříd Pardubického kraje, opravy záchytných systémů po DN, okr. CR + SY rok 2019/15   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Opravy záchytných systémů ( svodidel, zábradelních svodidel a zábradlí) po dopravních nehodách v r. 2019 dle přiložené specifikace. Požadavky na provedení oprav budou vždy stanoveny objednatelem dle jednotlivých případů. Opravy nutno realizovat do 72 hodin od nahlášení objednatelem.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Miřetice
Vodovod Krupín   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem je výstavba vodovodního řadu, který řeší zásobování objektů v obci Miřetice konkrétně v osadě Krupín a Krupínské Paseky pitnou vodou.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Rosice
Vodovod a kanalizace Brčekoly   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem je výstavba vodovodu a kanalizace (části kanalizace v rozsahu přiloženého výkazu výměr) v obci Rosice, místní části Brčekoly.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Sdružení obcí Orlicko
Singletrack Orlicko - Kladsko - Singltreky Orlicka - 1. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem díla je výstavba lesních stezek umístěných na pozemcích určené k plnění funkci lesa ležící na svazích Suchého vrchu. Pozemky leží mimo zastavěné a zastavitelné území v katastrech obcí Červená Voda, Dolní Boříkovice, Jamné nad Orlicí, Orličky a Těchonín. Pozemky jsou součástí Přírodního parku Suchý Vrch a Buková hora. Projekt stezek sestává z 12 dílčích úseků (sekcí) a jejich celková délka činí 20 km.
Stavebné práce
KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s.
SMĚREM K BLAHOBYTU – VZNIK POLYFUNČNÍHO KOMUNITNÍHO CENTRA KŘIŽOVATKA II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je realizace projektu – stavby (stavebních prací) spočívajících v následujícím: Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu sestávajícího z rodinného domu a přízemní části s velkoobchodem. Účel užívání stavby je stavba pro poskytování sociálních služeb osobám se zdravotním postižením, převážně vozíčkářům. V objektu bude pracovat 7 zaměstnanců a kapacita je plánována na 10 klientů. Jde o stavbu trvalou. Stavba nevyžaduje ochranu stavby podle jiných právních předpisů a bude splňovat požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Ze stavebně technických důvodů (nevyhovující šířka schodišťového ramene, nelze zřídit výtah ani plošinu) nebude řešen přístup osob se zdravotním postižením převážně vozíčkářům do 2.N.P. Zadní vstup do domu s navazující rampou je určen pro zásobování objektu. Rampa bude z obou stran opatřena madly ve výšce 900 mm.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Telemetrie pro NPK, a.s. - EKG holtery a telemetrické monitory pro interní oddělení JIP   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka EKG holterů a telemetrických monitorů pro interní oddělení JIP pracoviště zadavatele Orlickoústecká nemocnice. Zdravotnický prostředek musí splňovat zákon č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích, v platném znění. Jedná se o dodávku nového, nerepasovaného, nepoužitého plně funkčního a kompletního zdravotnického prostředku včetně příslušenství či technologií v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím včetně montáže, instalace, uvedení do plného provozu, instruktáže personálu podle zákona o zdravotnických prostředcích, v platném znění. Zadavatel požaduje min. záruční lhůtu pro všechny přístroje v délce 36 měsíců.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie