Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 407 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Fakultní nemocnice Plzeň
Servis a opravy zdvihacích zařízení ve FN Plzeň   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je provádění pravidelných servisních úkonů, oprav a zajištění náhradních dílů zdvihacích zařízení - výtahů ve Fakultní nemocnici Plzeň. Servisní úkony zahrnují činnosti, uvedené podrobně v ZD a jejich provádění zhotovitelem bude zahrnuto v paušální ceně. Servisní úkony a opravy budou prováděny za podmínek uvedených v ZD a v souladu s obecně platnými právními předpisy a evropskými, případně českými technickými normami účinnými ke dni provádění servisu výtahů v zájmu udržování dobrého technického stavu výtahů a jejich vysoké provozuschopnosti při respektování provozních podmínek a technologií (druhů) jednotlivých zařízení. Seznam zdvihacích zařízení (rozdělený dle výrobců na dvě části) s technickými daty je uveden v příloze zadávací dokumentace a je její nedílnou součástí.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov  >  Opravy a údržba výťahov
Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace
Zajištění nepravidelných výkopových a zemních prací včetně přemisťování zeminy a materiálu dle potřeb ZOO a BZ města Plzně, p.o.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a jedním dodavatelem dle § 131 zákona na zajištění nepravidelných stavebních činností dle zadání objednatele. Uzavřením rámcové dohody na základě zadávacího řízení zadavatel jedná s cílem efektivního, flexibilního a transparentního zadávání veřejných zakázek, jejichž předpokládané hodnoty nepřesáhnou částku 500 tis. Kč bez DPH a to dle svých aktuálních potřeb; přičemž tímto neopravňuje dodavatele k jakémukoliv plnění. Zadavatel si tímto vyhrazuje právo nevyužít celý předpokládaný předmět veřejné zakázky v souladu s § 100 zákona.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Obec Útušice
„Vodovod Útušice, část Robčice“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výstavba vodovodu v části Robčice pro zásobování pitnou i požární vodou na základě požadavku obyvatel Robčic s ohledem na kritický stav vody v domovních zdrojích vody v některých částech obce. Stavba umožní propojit zbývající část Robčic s již dokončeným vodovodem Útušice, který řeší vodní zdroj, úpravnu vody, vodojem a zásobovací řady v Útušicích a částečně v Robčicích. Součástí předmětu plnění je zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a geometrické zaměření stavby včetně vyhotovení geometrického plánu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Fakultní nemocnice Plzeň
Antiinfektiva 2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků pro farmakoterapii infekčních onemocnění v celkovém předpokládaném rozsahu 735 600 dávek léčivých přípravků. Přípravky jsou určeny pro poskytování zdravotní péče na zdravotnických pracovištích FN Plzeň. Dodávky předmětu plnění budou realizovány na základě výsledků ukončeného zadávacího řízení po dobu tří let od podpisu kupní smlouvy.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Fakultní nemocnice Plzeň
Dodávka ultrasonografu 2019   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nové (nikoliv repasované) ultrasonografické techniky (přístroj, sondy, příslušenství apod.) dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci pro Chirurgickou kliniku (CHK) Fakultní nemocnice Plzeň (FN Plzeň), včetně následného provádění BTK po záruční době po dobu předpokládané životnosti přístroje (8 let). Přístroj bude umístěný na operačních sálech, bude používaný pro peroperační ultrazvuková vyšetření především v oblasti břicha a hrudníku, ale také pro vyšetřování měkkých tkání a malých částí. Zároveň musí být použitelný pro běžné vyšetření břicha, hrudníku, měkkých tkání a malých částí z perkutánního přístupu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
TIskařské služby 06-2019   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je tisk skript „Obecná genetika“, tisk brožury modelových otázek k přijímacím zkouškám, tisk kalendáře LFP na rok 2020 a tisk podkladů na přednášku „Náročné komunikace“ za podmínek uvedených v této Výzvě a v Příloze č. 1 (Návrh Smlouvy o poskytování služeb) této výzvy.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace
Zajištění vnitřní konektivity k internetu a dodávka ICT a vybavení pro Základní školu Tachov, Hornická 1325   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zvýšení bezpečnosti a související modernizace IT infrastruktury tak, aby byly naplněny Standardy konektivity škol a rozšířená funkčnost ICT prostředí zadavatele. Zakázka je rozdělena do 5 oblastí dle jednotlivých komodit: K1 – Virtualizační platforma K2 – Zabezpečení LAN a WiFi K3 – Centrální logování K4 – Koncová zařízení K5 – Správa identit a přístupů K6 – Systém pro podporu výuky Předmětem plnění veřejné zakázky je dále i poskytování služeb technické podpory k dodaným technologiím.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Obec Žihobce
Kadešice - vodovod   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výstavba vodovodu pro veřejnou potřebu v místní části obce Žihobce - Kadešice. Na trase bude umístěna 2x automatická tlaková stanice pro zajištění dostatečného tlaku. Celkem bude vybudováno 2 027 m vodovodních řadů. Součástí předmětu plnění je i stavba veřejné části vodovodních přípojek.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109
Energeticky úsporná renovace budovy SPŠS Plzeň   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Stavební úpravy zahrnují zateplení nadzemních částí fasády objektu, výměny výplní otvorů, zateplení stropů, plochých střech přístavků a stavební úpravy pro instalaci VZT jednotek. Předmětem plnění jsou i stavební úpravy krovů a střech obou objektů, tj. jak staré, tak nové budovy. Tyto stavební úpravy zahrnují pro novou budovu odstranění vestavby střelnice z azbestocementových desek a výměnu střešní krytiny s úpravou stávajícího krovu, osazení nových vazníků nad dvorním traktem. U staré budovy projekt řeší odstranění vikýřové vestavby internátů a výměnu střešní krytiny s úpravou stávajícího krovu. Střechy budou doplněny o související klempířské prvky a odvodňovací systém, včetně nového bleskosvodu.
Stavebné práce
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
Nábytek 03-2019   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nábytku specifikovaného v Příloze č. 1 (Položkový výkaz a specifikace) za podmínek stanovených v Příloze č. 2 (Návrh Kupní smlouvy) této výzvy.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Kancelársky nábytok
Centrální nákup, příspěvková organizace
Mobilní telefonie Plzeňského kraje 2017–2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb prostřednictvím mobilního operátora v rozsahu specifikovaném Zadávací dokumentací. Součástí plnění je rovněž zajištění všech činností souvisejících se zajištěním požadovaných služeb včetně dodávek mobilních telefonů s příslušenstvím a datových karet dle aktuálních potřeb Centrálního zadavatele nebo Dílčích zadavatelů PK.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Město Klatovy
Výběr provozovatele městské autobusové dopravy v Klatovech II.   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení provozování pravidelné městské autobusové dopravy na období od 1.7.2020 do 30.06.2030 pro potřeby obyvatel města Klatovy.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
město Klatovy
Snížení energetické náročnosti bytového domu čp. 391-393/III, Klatovy   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Projekt řeší snížení energetické náročnosti bytového domu č. p. 391–393/III. („Eroplán“) za provozu, bez vystěhování bydlících. V domech je celkem 66 bytů, kde v současné době bydlí 79 osob, které pobírají starobní nebo invalidní důchod. 6 bytů je volných a budou sloužit především k dočasnému nastěhování nábytku z rekonstruovaných bytů, pokud tento nábytek nebude možno přemístit v rámci konkrétního bytu. Zhotovitel poskytne max. součinnost při přemisťování či přestěhování nábytku, což zhotovitel zohlední v nabídkovém rozpočtu V rámci stavebních úprav bude provedena výměna oken, vstupních dveří, dveří z pavlače do bytů, zateplení fasády, zateplení střešní konstrukce zafoukáním tepelné izolace do stávající stropní konstrukce nad 3. NP, změna individuálního vytápění bytů za centrální vytápění dvěma plynovými kondenzačními kotly včetně zřízení otopné soustavy (provoz kotelny bude zajišťovat Klatovská teplárna a.s.).
Stavebné práce
město Dobřany
DOBŘANY - PŘIPOJENÍ NOVÉ DVOJICE PRŮZKUMNÝCH VRTŮ D-1 A D-2 DO ÚPRAVNY VODY   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je připojení nové dvojice průzkumných vrtů D-1 a D-2 do úpravny vody Dobřany. Přehled stavebních objektů: SO 01 Manipulační šachta vrtu D-1, SO 02 Manipulační šachta vrtu D-2, SO 03 Výtlačné potrubí, SO 04 Připojovací kabelové vedení a SO 05 Oplocení vrtů D-1, D-2. Přehled provozních souborů: PS 01 Technologická část strojní a PS 02 Technologická část elektro a ASŘ. Předmět veřejné zakázky přesně specifikují Smlouva o dílo (příloha č.1 Zadávací dokumentace), Obchodní podmínky objednatele (příloha č.2 Zadávací dokumentace) a projektová dokumentace zpracovaná společností EKOEKO s.r.o., Senovážné nám. 240/1, 370 01 České Budějovice, IČ 25184750 (příloha č.3 Zadávací dokumentace).
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Staré Sedliště
B.j.7PB - PČB STaré Sedliště   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci dvoupodlažního objektu s č.p. 84 včetně přístavby objektu o velikosti odstraněného objektu č.p. 247 v cetrální části obce Staré Sedliště, bez podsklepení, obsahující 7 bezbariérových bytových jednotek do 50 m2 , s prostory zázemí.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie