Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 281 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
Výzva č. 37: Envy, corruption and ´hard racism´- korektura   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zejména anglická korektura textu a to včetně korektury poznámek pod čarou, popisků ilustrací, citáty atd. pro zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Služby súvisiace s tlačou
Česká školní inspekce
Tisk Národní zprávy PISA 2018 a rozšířených uvolněných úloh   
Stručný popis: Předmětem zadávané části této veřejné zakázky je tisk publikace Národní zpráva PISA 2018, tisk publikace úloh z přírodovědné gramotnosti pro ZŠ a VG (PISA) a tisk publikace úloh z matematiky a přírodovědy pro 1. stupeň ZŠ (TIMSS).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích;
Zajištění ostrahy a recepčních služeb v objektech JU   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění ostrahy vybraných objektů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále také „JU“), elektronickými prostředky, fyzickou přítomností osob a recepční službou (dále jen „ostraha“) v určené době v souladu s platnými právními předpisy a zadávacími podmínkami zadavatele. Ostraha je chápána jako kombinace elektronické ostrahy (dále jen „EZS“) a strážní fyzické ostrahy. Ostraha objektů a recepční služba bude prováděna přímým výkonem služby a připojením elektronických prostředků na pult centrální ochrany (dále „PCO“) poskytovatele na určených místech a v dohodnutém rozsahu co do času i počtu sjednaných zaměstnanců poskytovatele. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen předlohou Smlouvy na poskytování strážních a recepčních služeb (včetně všech příloh), která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace (dále také „Smlouva“).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Rôzne obchodné služby
Česká Republika - Probační a mediační služba
Poskytování služeb fyzické ostrahy objektů Probační a mediační služby   
Stručný popis: Předmětem zakázky je poskytování služeb fyzické ostrahy objekty PMS
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
ČEZ, a. s., ČEZ Distribuce, a. s., ČEZ ESCO, a.s., ČEZ Prodej, a.s., Elektrárna Dukovany II, a. s., Elektrárna Temelín II, a. s.
Právní služby   
Stručný popis: 18 Předmětem tohoto Zadávacího řízení je uzavření smlouvy o poskytování právních služeb s vybranými Dodavateli. S každým vybraným Dodavatelem uzavře každý člen sdružení zadavatelů dle odst. 3.1 části 1 ZD samostatnou Smlouvu. Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 ZZVZ rozdělena na dvě části, a to: • Část 1 – Právní služby v rámci ČR • Část 2 – Právní služby v Evropském hospodářském prostoru
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Právne služby  >  Právne poradenstvo a zastupovanie
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Zajištění grafických a tiskových služeb   
Stručný popis: Zpracování grafických návrhů tiskovin, sazba, předtisková příprava, tisk, balení a distribuce na předem stanovená místa. Jedná se o zpracování různých typů tiskovin, např. letáky, DL letáky, pexesa, bloky, desky, publikace s vazbou V1, V2 nebo V8, ve standardních formátech (např. A4, A5, A6) i v nestandardních (např. 210 x 210 mm, 100 x 185 mm, CD‐ROM aj.).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace
„Poskytování bezpečnostních služeb – služeb fyzické ostrahy v objektu Arcidiecézního muzea Olomouc“   
Stručný popis: Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je poskytování služeb fyzické ostrahy v prostorech Arcidiecézního muzea, Václavské náměstí 811, 771 11 Olomouc.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i., Ústav fotoniky a elektroniky, AV ČR, v. v. i., Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., Geologický ústav AV ČR, v. v. i.
ZAJIŠTĚNÍ OSTRAHY V AREÁLU AV ČR LYSOLAJE   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb ostrahy a ochrany osob a majetku ve vnitřních i venkovních prostorech areálu Zadavatele na adrese Rozvojová 135, 165 02 Praha 6-Suchdol.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Městská knihovna v Praze
Ostraha Městské knihovny v Praze   
Stručný popis: Předmětem zakázky je zajištění ostrahy objektů Městské knihovny v Praze. Zadavatel hodlá uzavřít rámcovou smlouvu (dále jen "smlouva" nebo "rámcová smlouva") s jedním dodavatelem. Předmětem plnění bude provádění pravidelné fyzické ostrahy veřejně přístupných prostor objektů knihovny, které bude realizováno dle dílčích objednávek zadavatele v rámci uzavřené rámcové smlouvy. Objem čerpání služeb se předpokládá v rozsahu cca 5000 člověkohodin ročně na dvou pobočkách Městské knihovny v Praze. V následujících letech zadavatel předpokládá rozšíření na cca 4 pobočky Městské knihovny v Praze, přičemž všechna tato o pracoviště se nacházejí na území hl. m. Prahy. V případě rozšíření požadavků na další pobočky zadavatele se adekvátně rozsah člověkohodin zvýší. V průběhu plnění veřejné zakázky ovšem může dojít též ke snížení objednávaného počtu hodin a snížení počtu střežených objektů zadavatele. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v bodě 4 zadávací dokumentace
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Externí cyklokoordinátoři 8 páteřních cyklotras   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Poskytovatel služeb cyklokoordinátora je povinen respektovat podmínky platných rozhodnutí, týkajících se předmětu plnění této veřejné zakázky, jakož i požadavky orgánů veřejné správy. Poskytovatel služeb cyklokoordinátora je povinen řídit se při plnění předmětu veřejné zakázky obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice. Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na 4 části podle oblastí, v nichž jsou umístěny jednotlivé cyklotrasy ve Středočeském kraji a v nichž bude vybraný dodavatel poskytovat služby v rámci plnění předmětu této veřejné zakázky. Jednotlivé části zahrnují následující cyklostezky: 1. část Koordinátor rozvoje CT 1 „Kutnohorská cyklostezka“ a CT 2 „Labská stezka.“ 2. část Koordinátor rozvoje CT 3 „Berounská cyklostezka a CT 39 „Rakovnická cyklostezka“. 3. část Koordinátor rozvoje CT 7 „Vltavská stezka“ a CT 17 „Greenway Jizera.“ 4. část Koordinátor rozvoje CT 11 „Greenways Praha – Vídeň“ a CT 19 a 19 a „Posázavská trasa.“
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Služby súvisiace s riadením
Statutární město Brno, Městská část Brno - Líšeň
Zajištění bezpečnostních služeb pro MČ Brno-Líšeň 2018-2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je strážní služba věcí movitých, nemovitých a ochrana osob na zadavatelem vymezených stanovištích a v objektech zadavatele spojená s ostrahou, kontrolní činností a bezpečnostním dohledem.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Dynamický nákupní systém pro technické a logistické zajištění standardních akcí - II.   
Stručný popis: Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek zadávaných v DNS bude technické, personální, organizační a logistické zajištění konferencí, odborných seminářů, workshopů, kulatých stolů, pracovních setkání a zasedání apod. na území celé ČR způsobem a v rozsahu blíže specifikovaném vždy v konkrétní dílčí veřejné zakázce.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov
Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace0
„Fyzická ostraha osob a majetku v NsP Havířov“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku, jejímž předmětem je provádění fyzické ostrahy osob a majetku v objektech Nemocnice s poliklinikou Havířov na všech pracovištích.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Správa Národního parku Šumava
Rámcová dohoda na tisk materiálů pro Správu Národního parku Šumava v roce 2020   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky bylo uzavření písemné rámcové dohody dle § 131 a násl. ZZVZ mezi zadavatelem a vybranými dodavateli za účelem realizace tisku jednotlivých tiskových titulů dle schváleného „Edičního plánu pro rok 2020“. Grafická příprava tiskových titulů nebyla předmětem tohoto zadávacího řízení.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Český svaz včelařů, z.s.
Výroba a distribuce časopisu Včelařství   
Stručný popis: neuvádím
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie