Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 279 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká republika - Generální finanční ředitelství
Smlouva o poskytování právních služeb   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem smlouvy je poskytnutí komplexních právních služeb spočívajících v poradenství při zajištění služeb provozu údržby a rozvoje systému Automatizovaného daňového informačního systému podporujícího výkon správy daní Finanční správy České republiky.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Právne služby  >  Právne poradenstvo a zastupovanie
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Den s ČPZP 2020 - 2023   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této zakázky je návrh postupu realizace, přípravná organizační činnost a následná realizace projektu „Den s ČPZP“ pořádaného pro zadavatele, v zadavatelem zvolených lokalitách České republiky. Projekt Den s ČPZP bude spočívat v pořádání akcí za účelem propagace a prezentace zadavatele s cílem vzdělávání široké veřejnosti. Vybraný dodavatel bude povinen zajistit stany či výstavářský systém pro pořádání Akcí, včetně jejich vybavení požadovaného zadavatelem. Dodavatel bude povinen zajistit všechna potřebná povolení městských úřadů, policie ČR, technických služeb měst, správ majetků měst, krajských úřadů, krajských a místně příslušných hygienických stanic a případně dalších subjektů nezbytná pro konání Akcí. Dodavatel zajistí pro konání každé Akce v daném městě 3 lékaře s atestací dermatologie, 3 hostesky pro přímé oslovování účastníků za účelem podpory Akce, 1 hostesku se zdravotním vzděláním pro obsluhu přístroje pro analýzu složení těla a technický tým.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Letiště Praha, a. s.
Smlouva o poskytování dočasně přidělených zaměstnanců a zajištění souvisejících služeb   
Stručný popis: Předmětem Veřejné zakázky je na základě objednávek dočasné přidělování zaměstnanců a poskytování souvisejících služeb k výkonu práce u Zadavatele a plánování směn na dobu 4 let
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Náborové služby  >  Služby v oblasti zabezpečovania personálu, vrátane...
Sportovní zařízení města České Budějovice, příspěvková organizace
Poskytování služby na ochranu a ostrahu majetku statutárního města České Budějovice – areálů sportovních zařízení   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služby na ochranu a ostrahu majetku pro sportovní zařízení: Budvar aréna (zimní stadion), Plavecký stadion, Sportovní hala.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
ČEZ, a. s.
Služby eventových agentur a komplexní zajištění BTL aktivit   
Stručný popis: Veřejná zakázka je rozdělena na 9 částí - 8 částí pro zajištění služeb eventových agentur a 1 část na komplexní zajištění BTL aktivit. Na základě této veřejné zakázky budou uzavřeny rámcové dohody s délkou trvání 6 let, pro 1. a 9. část se třemi vybranými dodavateli a 2. - 8. část každá s jedním dodavatelem. V rámci veřejné zakázky zadavatel uplatňuje principy společensky odpovědného veřejného zadávání. Podrobnější informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Hlavní město Praha
Zajištění provozovatele kotelny budov MHMP   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění provozu kotelny s tepelnými čerpadly vč. zajištění provozu napojených podružných předávacích stanic a jejich otopných soustav. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v příslušné zadávací dokumentaci.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Rôzne obchodné služby
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Tisk a dodání publikace – Programování CNC strojů - pro FSI v DNS – 2019/00167   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému je tisk a dodání publikace pro Fakultu strojního inženýrství UJEP.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Hlavní město Praha
Zajištění outsorcingu reprografických služeb   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění centrálních tiskových, reprografických a dalších dokumentových služeb formou náhradního plnění, prostřednictvím účelově zřízeného pracoviště, a to pro zadavatele a jeho zákazníky, tj. pro osoby přímo, či nepřímo ovládané zadavatelem. Předmětem plnění tak je provádění komplexních reprografických služeb pro potřeby zadavatele v rozmnožovně (reprocentru) zadavatele a na stávajícím vybavení rozmnožovny (reprocentra), které je majetkem zadavatele, nebo je v jeho užívání.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pomocné kancelárske služby  >  Reprografické služby
Střední odborná škola Jarov
Výběr fyzické ostrahy   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování služeb fyzické ostrahy v určených prostorách zadavatele. Fyzickou ostrahou je ochrana věcí movitých a nemovitých, prostor či jiných chráněných zájmů zadavatele, včetně ochrany zdraví a života zaměstnanců zadavatele a ostatních osob přítomných v těchto prostorách, dozor nad instalovanými bezpečnostními prvky technické a režimové ochrany, v 24-hodinovém režimu případně jiném režimu podle požadavku Zadavatele. Blíže k předmětu plnění je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Městská část Praha 11
„Poskytování bezpečnostních služeb“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění: - Ostrahy majetku a osob v objektu úřadu ÚMČ Vidimova 1324 a 1325 Praha 4 v pracovních dnech - Ostrahy majetku a osob v objektu úřadu ÚMČ Vidimova 1324 a 1325 Praha 4 ve dnech pracovního klidu a ve dnech pracovního volna - Fyzické ostrahy ÚMČ Vidimova 1324 a 1325 Praha 4 a Roztylská 1860/1, Praha 4 v úředních dnech
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
ČESKÝ ROZHLAS
Zajištění tiskových služeb   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je zajištění tiskových služeb dle aktuálních potřeb zadavatele.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
POSKYTOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB V LETECH 2020 - 2023   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je služba bezpečnostní agentury v letech 2020 – 2023 spočívající ve fyzické ostraze areálu zadavatele včetně napojení elektronického zabezpečovacího systému na pult centrální ochrany. Službou fyzické ostrahy se rozumí ochrana majetku (věcí movitých a nemovitých) ve vlastnictví nebo správě zadavatele a ochrana zdraví a života pracovníků zadavatele a ostatních osob přítomných v areálu zadavatele.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
Nákup mediálního prostoru v tištěných médiích 2020 - 2021   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je nákup mediálního prostoru v tištěných mediích v rámci propagační kampaně Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky. Zadavatel požaduje nákup mediálního prostoru v tištěných médiích, a to ve formátech a kategoriích uvedených v zadávací dokumentaci a dále zajištění aktivit s tím spojených: 1/ příprava mediálních plánů dle specifikace zadavatele (zadavatel stanoví vhodné rozložení inzerce do jednotlivých kategorií tištěných médií, zadavatel dále stanoví konkrétní tištěná média do kampaně a rovněž i její načasování, a to ke každé jednotlivé kampani). 2/ nákup mediálního prostoru v tištěných médiích na základě schválených mediálních plánů. Předání přesných specifik požadavků na inzerci a PR (rozměry, termíny uzávěrek apod.) v jednotlivých tištěných médiích zadavateli. 3/ předání příslušných reklamních formátů od zadavatele směrem k jednotlivým médiím. 4/ vyhodnocení efektivity jednotlivých mediálních kampaní a případné doporučení k zefektivněn
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Česká republika - Ministerstvo financí
Grafické zpracování finančních daňových tiskopisů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je grafické zpracování finančních daňových tiskopisů vydávaných Ministerstvem financí. Grafické zpracování tiskopisů je realizováno v elektronické podobě.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Služby súvisiace s tlačou
Česká pošta, s.p.
Poskytování podpory při organizaci a řízení Restrukturalizačního plánu "Nová pošta 2022+"   
Stručný popis: Cílem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody ("RD") s 5 dodavateli, kteří se po provedeném hodnocení umístí na prvních 5 nejlépe hodnocených místech. RD bude uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2021 nebo do vyčerpání finančního limitu RD, dle toho, která skutečnost nastane dříve. Předmětem RD bude stanovení právního rámce pro poskytování odborných služeb pro zadavatele v oblastech týkajících se: • strategického a manažerského poradenství, • podpory Zadavatele při vytváření dílčích strategických či obsahově odborných materiálů, • podpory Zadavatele v rámci koncepční, analytické, implementační či post-implementační podpory při řešení úloh dle specifických požadavků Zadavatele • poskytování odborného poradenství, včetně definice nejlepší či dobré praxe, porovnání s konkurencí a případových studií. Jednotlivé dílčí VZ na základě RD budou realizovány v rámci poskytování podpory při organizaci a řízení Restrukturalizačního plánu „Nová pošta 2022+".
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie