Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 283 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Český hydrometeorologický ústav
Zajištění externí administrace pro veřejné zakázky ČHMÚ   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody na poskytování komplexních právních služeb a právního poradenství v oblasti veřejného investování a administrace zadávacích řízení dle ZZVZ a právního poradenství dle této ZD a jejích příloh. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu určitou, a to na dobu 48 měsíců a to s jedním vybraným účastníkem, který podal nabídku na plnění veřejné zakázky a který se podle provedeného hodnocení na základě hodnotících kritérií umístil na prvním místě z hodnocených nabídek. Podrobná specifikace předmětu plnění a další podmínky jsou uvedeny v Návrhu rámcové dohody a jejich přílohách.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Právne služby
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
Dílčí smlouvy k veřejné zakázce Zajištění realizace marketingové strategie pro rok 2019   
Stručný popis: Předmětem dílčích smluv bylo poskytování služeb souvisejících s marketingovou komunikací OZP, a to především nákup reklamního prostoru.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Část 1. Obecné právní poradenství a komplexní právní zastupování zadavatele   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování právních služeb pro zadavatele. advokáty a advokátními kancelářemi podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výkonem činností v rámci působnosti zadavatele.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Právne služby
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Část 3. Právo veřejného investování, IT a ICT právo   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování právních služeb pro zadavatele. advokáty a advokátními kancelářemi podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výkonem činností v rámci působnosti zadavatele.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Právne služby
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Uzavření rámcové dohody na tisk časopisů   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na tisk odborného časopisu ŽIVA a rámcové dohody na tisk časopisů A/Věda a výzkum a AΩ / Věda pro každého. Rámcové dohody budou upravovat podmínky týkající se jednotlivých veřejných zakázek na pořízení opakujících se plnění podle potřeb zadavatele.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
Tiskařské služby 04-2019   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je tisk sborníků na konferenci EPMA 2019 za podmínek uvedených ve Výzvěk podání nabídky v rámci dynamického systému a Příloze č. 1 (Návrh Smlouvy o poskytování služeb) Výzvy k podání nabídky v rámci dynamického nákupního systému.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
Zajištění evaluačních a analytických služeb pro potřeby řízení DoP, OPTP a IROP   
Stručný popis: Společným předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě DNS jsou v obecném vyjádření služby vedoucí k naplňování evaluačních povinností v souladu s Evaluačním plánem (EP) - Dohody o partnerství pro programové období 2014-2020 (DoP), EP - Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a EP - Operačního programu Technická pomoc 2014-2020 (OPTP). Jde o realizaci evaluačních, analytických a souvisejících prací v souladu s EP - DoP, IROP či OPTP, jejich aktualizace, příp. ad hoc zajištění evaluací - analytických a souvisejících prací, poptávaných dle aktuálních potřeb.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská
Zajištění provozu a servisu technologií a technického vybavení TZB pro FP VUT   
Stručný popis: Předmětem zakázky jsou služby související se zajištěním ostrahy, provozu recepce, obsluhy a provozu a servisu technologií a technického vybavení TZB pro Podnikatelskou fakultu VUT.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Rôzne obchodné služby
Moravskoslezský kraj
3. čtvrtletí 2019 - Rámcová dohoda na poskytování komplexních právních služeb a právního poradenství v oblasti veřejného investování a administrace zadávacích řízení   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexních právních služeb, a to zajištění komplexních právních služeb spočívajících v administraci zadávacích řízení dle ZZVZ a právního poradenství v oblasti veřejného investování. Tato veřejná zakázka je zadávána v otevřeném řízení za účelem uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na plnění předmětu veřejné zakázky.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Právne služby
Statutární město Ostrava
Přezkoumání hospodaření SMO 2019 a 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je provedení dílčího a závěrečného přezkoumání hospodaření statutárního města Ostravy (dále jen SMO), magistrátu města Ostravy a každého z 23 městských obvodů za roky 2019 a 2020 dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění, a dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění, včetně zpracování písemných zpráv o výsledcích dílčích a závěrečných přezkoumání hospodaření a poskytování průběžných konzultací souvisejících s předmětem zakázky. Dále také přezkoumání a ověření Zprávy o výsledku hospodaření (závěrečného účtu) SMO za roky 2019 a 2020, včetně zpracování písemné zprávy o výsledku přezkoumání Zprávy o výsledku hospodaření (závěrečného účtu) a ověření účetní závěrky SMO za roky 2019 a 2020, včetně zpracování písemné zprávy auditora o ověření účetní závěrky.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
ČR - Česká správa sociálního zabezpečení
Zajištění ostrahy a recepčních služeb budov pracoviště ČSSZ pro Prahu a Střední Čechy   
Stručný popis: strážní a recepční služby
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
UK-FF – Zajištění ostrahy objektů FF UK 2019 – 2023   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění ostrahy a recepčních služeb v objektech spravovaných či využívaných FF UK na adresách: nám. J. Palacha 1/2, Praha 1, Hybernská 3, Praha 1, Opletalova 47-49, Praha 1, Hybernská 4, Praha 1 a fakultativně i dalších objektů, a dále zajištění převozu hotovosti a cenin mezi bankou a pokladnou fakulty a zajištění objektu Opletalova 47-49, Praha 1 formou napojení na pult centrální ochrany.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
Výzva č.24 – DOCIEE - korektura   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zejména korektura textu a to včetně korektury poznámek pod čarou, popisků ilustrací, překlady názvů publikací, citáty atd. pro zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Služby súvisiace s tlačou
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)
Zajištění služeb externí komunikace v rámci ČR i světa pro poskytovatele letových provozních služeb   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je komplexní zajištění PR (Public Relations) zadavatele v rámci čr a světa jak v obecné rovině, tak i specifické oblasti "letectví".
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Česká filharmonie, příspěvková organizace
Nová vizuální identita České filharmonie   
Oznámení soutěže o návrh | Věstník veřejných zakázek var appInsights = window.appInsights || function(config) { function r(config) { t[config] = function() { var i = arguments; t.queue.push(function() { t[config].apply(t, i) }) } } var t = { config: config }, u = document, e = window, o = "script", s = u.createElement(o), i, f; for (s.src = config.url || "//az416426.vo.msecnd.net/scripts/a/ai.0.js", u.getElementsByTagName(o)[0].parentNode.appendChild(s), t.cookie = u.cookie, t.queue = [], i = ["Event", "Exception", "Metric", "PageView", "Trace"]; i.length;)r("track" + i.pop()); return r("setAuthenticatedUserContext"), r("clearAuthenticatedUserContext"), config.disableExceptionTracking || (i = "onerror", r("_" + i), f = e[i], e[i] = function(config, r, u, e, o) { var s = f && f(config, r, u, e, o); return s !== !0 && t["_" + i](config, r, u, e, o), s }), t }({ instrumentationKey: "181d07c6-2f86-4592-bfa0-47d9c8e5d7e3" }); window.appInsights = appInsights; appInsights.trackPageView(); MINISTERSTVOPRO MÍSTNÍROZVOJ ČR VĚSTNÍK VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Přihlášení | Registrace Úvodní stránka Vyhledání formulářů Vyhledat profil Nápověda a dokumentace Formuláře dle 137/2006a VZ v oblasti obrany a bezpečnosti Metodická podpora V pracovních dnech: 8:00 - 17:00 Uzivatel@VestnikVerejnychZakazek.cz Tel: +420 267 900 950 Fax: +420 244 026 200 Podání zasílaná prostřednictvím datové schránky zasílejte do datové schránky ID 3rdzwpj, označené v informačním systému datových schránek „VEŘEJNÉ ZAKÁZKY-UVEŘEJŇOVÁNÍ (Ministerstvo pro místní rozvoj)“ Pro správný chod aplikace je nutné povolit JavaScript. Stav: Zveřejněno ve VVZ
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Služby súvisiace s tlačou
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie