Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 3145 z 283 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká republika - Ministerstvo financí
Zbývající fáze EET – Prostor pro informační kampaň v tisku   
Stručný popis: Předmětem Veřejné zakázky je zajištění prostoru v celostáním tisku pro účely informování podnikatelské veřejnosti o blížícím se startu zbývající fáze elektronické evidence tržeb a povinnostech s tím souvisejících.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Jihomoravský kraj
Ostraha objektů Cejl 73 a Údolní 35a, Brno   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytování bezpečnostních služeb, tj. fyzická ostraha objektů objednatele včetně areálů na adresách Cejl 73, Brno a Údolní 35a, Brno, které zahrnuje: - fyzickou ostrahu střežených objektů v rozsahu služby specifikovaném v obchodních podmínkách, - mimořádné služby, tj. fyzickou ostrahu střežených objektů na základě mimořádného požadavku zadavatele na posílení či rozšíření služby nad rámec rozsahu definovaného obchodními podmínkami (z důvodu nenadálé události nebo předem plánované jednorázové akce ve střežených objektech).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Poskytování bezpečnostních služeb v objektech Muzea východních Čech   
Stručný popis: Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je poskytování bezpečnostních služeb pro objekty Muzea východních Čech v Hradci Králové. Bližší specifikace předmětu plnění včetně seznamu všech objektů, kde budou služby poskytovány, požadované výstroje jednotlivých pracovníků a jejich povinnosti je uvedena v zadávací dokumentaci.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Tisk a dodání publikace pro FSI v DNS – 2020/0008   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému je tisk a dodání publikace pro Fakultu strojního inženýrství UJEP.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Správa státních hmotných rezerv
19-062 Centralizace bezpečnostních služeb   
Stručný popis: Předmětem VZ je centralizace zajištění ochrany osob (zaměstnanců zadavatele i ostatních osob, které se v objektech nacházejí) a majetku zadavatele, nacházejícího se v jeho objektech, přičemž služby budou poskytované dodavatelem v rámci celého území České republiky v zadavatelem požadovaném rozsahu v závislosti na měnícím se bezpečnostním prostředí. Předmět VZ je rozdělen na 2 samostatné části dle ust. § 35 zákona: Část 1: Centralizace bezpečnostních služeb pro region Čechy; Část 2: Centralizace bezpečnostních služeb pro region Morava.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Městská část Praha 7
Zajištění tisku měsíčníku MČ Praha 7 Hobulet   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování služeb tisku jednotlivých čísel pravidelného měsíčníku Městské části Praha 7 časopisu „Hobulet“. Tisk proběhne na základě podkladů dodaných zadavatelem. Součástí plnění je zpracování dodaných podkladů do tiskových dat a další nezbytné zpracování pro dokončení tisku časopisu. Součástí plnění je také doručení vytištěného časopisu do místa plnění (distribuční místo a budova Úřadu MČ Praha 7).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Česká asociace hokejistů, z. s.
Vzdělávání zaměstnanců členů České asociace hokejistů, z.s.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Tato veřejná zakázka je rozdělena na dvě části, přičemž účastník zadávacího řízení může podat pouze jednu nabídku, a to buď na obě části veřejné zakázky, nebo jen na jednu část veřejné zakázky. Předmětem části I. – „Obecné IT a Měkké a manažerské dovednosti“ je realizace dílčích vzdělávacích aktivit vymezených v příloze č. 1 této zadávací dokumentace. Předmětem části II. – „Účetní, ekonomické a právní kurzy“ je realizace dílčích vzdělávacích aktivit vymezených v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Náborové služby  >  Personálne služby okrem rozmiestňovania a...
Česká asociace věřitelů, z.s.
Vzdělávání zaměstnanců zapojených členů ČAV   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Tato veřejná zakázka je rozdělena na dvě části, přičemž účastník zadávacího řízení může podat pouze jednu nabídku, a to buď na obě části veřejné zakázky, nebo jen na jednu část veřejné zakázky. Předmětem části I. – „Obecné IT a Měkké a manažerské dovednosti“ je realizace dílčích vzdělávacích aktivit vymezených v příloze č. 1 této zadávací dokumentace. Předmětem části II. – „Účetní, ekonomické a právní kurzy“ je realizace dílčích vzdělávacích aktivit vymezených v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Náborové služby  >  Personálne služby okrem rozmiestňovania a...
Česká obuvnická a kožedělná asociace
Vzdělávání zaměstnanců členů České obuvnické a kožedělné asociace   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) nákup služeb od dodavatele/-ů, který/-ří zajistí vzdělávání zaměstnanců zadavatele. Předmět výběrového řízení je blíže specifikován v příloze č. 2 ZD –Specifikaci plnění k příslušné dílčí části • Příloha 2-1 Technická specifikace k dílčí části 1 • Příloha 2-2 Technická specifikace k dílčí části 2 • Příloha 2-3 Technická specifikace k dílčí části 3 Veřejná zakázka je dělena na 3 dílčí části.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Náborové služby  >  Personálne služby okrem rozmiestňovania a...
Statutární město Brno
Regulace dopravy ve městě Brně – realizace aktivit v rámci komunikační kampaně   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění PR (vztah s veřejností) a marketingových služeb a sestavení komunikační strategie ve spolupráci se zadavatelem pro pokračující projekt rezidentního parkování a dalších aktivit v oblasti regulace dopravy, zejména tvorba grafických výstupů, správa webového portálu, správa sociálních sítí, tvorba informační kampaní v souvislosti se změnami a kompletace textových podkladů dle požadavků zadavatele. Realizace plnění bude probíhat průběžně na základě dílčích objednávek a požadavků zadavatele podle aktuálních potřeb zadavatele. Předpokládaný objem služeb je součástí přílohy č. 2 Smlouvy o dílo – Ceník základních služeb. Uvedené množství služeb je pouze orientační a zadavatel je oprávněn odebírat služby v jiném (menším i větším) rozsahu. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, je uvedeno v zadávací dokumentaci.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Městská část Praha 10
Ostraha objektu V Olšinách 200, Praha 10   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon strážní služby, resp. fyzické ostrahy neužívaného objektu V Olšinách 200, Praha 10 na základě, v rozsahu a za podmínek stanovených touto zadávací dokumentací. Strážní služby budou prováděny nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, vždy jedním pracovníkem.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Česká Republika - Probační a mediační služba
Supervize pro pracovníky Probační a mediační služby   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zajištění realizace supervizí pro pracovníky zadavatele, tj. probační úředníky, probační asistenty, vedoucí středisek, regionální vedoucí.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Služby súvisiace s riadením
Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví
Rozhlasová informační kampaň ke sdílenému lékovému záznamu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zajištění kreativního zpracování, výroby a odvysílání reklamních a informačních rozhlasových audiospotů (dále jen „spoty“) za účelem propagace sdíleného lékového záznamu pacienta, který je klíčovou funkcionalitou elektronického receptu (dále jen „eRecept“), a motivace veřejnosti ho využívat.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zajištění jazykových kurzů pro zaměstnance státní organizace Správy železnic   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytování a zabezpečení výuky anglického, německého a francouzského jazyka zaměstnancům (dále též „posluchači či uchazeči“) Zadavatele v jazykových kurzech. Zadavatel předpokládá, že po dobu trvání předmětu veřejné zakázky se jazykových kurzů zúčastní 200-300 zaměstnanců rozdělených do 80-120 jazykových kurzů, které jsou uvedeny v čl. 2.2. Zadávací dokumentace. V předchozích letech se jazykových kurzů účastnilo 250 posluchačů rozdělených do 100 kurzů.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Náborové služby  >  Personálne služby okrem rozmiestňovania a...
Nemocnice Na Bulovce
ZAJIŠTĚNÍ PRACOVNÍKŮ PRO POMOCNÉ A ÚKLIDOVÉ PRÁCE V NNB II   
Stručný popis: Účelem této VZ je vybrat nejvýhodnější nabídku od kvalifikovaného dodavatele k uzavření smlouvy na služby požadovaného předmětu veřejné zakázky tj. zajištění pracovníků pro pomocné práce v administrativních a zdravotnických pracovištích areálu Nemocnice Na Bulovce (dále jen „zadavatel“), administrativních a zdravotnických pracovištích areálu Nemocnice Na Bulovce (dále též jen „zadavatel“), a to formou tzv. dočasného přidělování zaměstnanců dle § 66 zákona o zaměstnanosti a § 307a a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále jen „zákoník práce“) za účelem výkonu práce pro zadavatele, včetně zajištění veškeré agendy s tímto přidělením zaměstnance související. Přidělení zaměstnanci budou zajišťovat zejména běžný úklid spočívající v úklidu a desinfekci pracovních ploch, úklidu a desinfekce umyvadel a sociálních zařízení, podlahových ploch, stěn a dveří, zpracování a likvidace odpadu v souladu s platnými normami a interními směrnice apod. Bližší specifikace je uved
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Náborové služby  >  Služby v oblasti zabezpečovania personálu, vrátane...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie