Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 51 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Fakultní nemocnice Olomouc
Pojištění majetku, pojištění obecné a profesní odpovědnosti Fakultní nemocnice Olomouc   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění majetku, pojištění obecné a profesní odpovědnosti, a to v souvislosti s činností FNOL dle její zřizovací listiny
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Statutární město Frýdek-Místek
Centrální pojištění nemovitého, movitého majeku a odpovědnosti statutárního města Frýdku-Místku a jeho příspěvkových organizací   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je pojištění nemovitého, movitého majetku a odpovědnosti za škodu. Jedná se o: 1) Povinné smluvní pojištění, povinnost uzavřít pojistnou smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vyplývá ze zvláštních předpisů, zejména - povinné pojištění odpovědnosti poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách na pojistné období od 01.01.2020 na dobu neurčitou, - povinné pojištění poskytovatele služby péče o dítě v dětské skupině dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů na pojistné období od 01.01.2020 na dobu neurčitou. 2) Dobrovolné smluvní pojištění – vzniká dobrovolně, závisí na vůli pojistníka uzavřít pojistnou smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník- zejména pojištění majetku a odpovědnosti za škodu na pojistné období od 01.01.2020 na dobu neurčitou.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
Pojištění majetku a odpovědnosti podniku   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění: nemovitého i movitého majetku zadavatele, včetně pojištění skel; přerušení provozu zadavatele; obecné odpovědnosti zadavatele k náhradě újmy včetně újmy způsobené vadou výrobku; jakož i další pojištění s těmito druhy pojištění související.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Město Šumperk
Pojištění majetku a odpovědnosti, pojištění motorových vozidel - rozděleno na části   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Část 1: Pojištění majetku a odpovědnosti Pojištění majetku – živelné pojištění, pojištění pro případ odcizení a vandalismu, poškození zateplené fasády, pojištění nákladů na demolici, odstranění…atd, pojištění skel, elektroniky, strojních zařízení, pojištění lesů atd. Pojištění odpovědnosti za újmu z činnosti zadavatele Část 2 Pojištění motorových vozidel Havarijní pojištění vozidel vč. pojištění výhledových skel, zavazadel, úrazu dopravovaných osob a tzv. povinné ručení – pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a další.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Rámcová dohoda na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel a havarijní pojištění vozidel pro roky 2019 a 2020   
Stručný popis: Předmětem plnění VZ, zadávaných na základě uzavřených rámcových dohod s jedním dodavatelem, je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel a havarijní pojištění vozidel pro jednotlivé veřejné zadavatele Ministerstva vnitra ČR pro roky 2019 a 2020. Pro rok 2021 si centrální zadavatel vyhrazuje změnu závazku ve smyslu § 100 odst. 1 zákona do výše 30% finančního limitu pro roky 2019 a 2020. Konkrétní plnění budou poskytována na základě dílčích pojistných smluv.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
Pojištění vozidel v resortu MPSV   
Stručný popis: CPV: Pojištění motorových vozidel | 66514110-0 Pojištění odpovědnost za škodu způsobenou provozem motorového vozidla | 66516100-1 Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění pojištění vozidel, která jsou součástí stávajícího vozového parku spravovaného resortem práce a sociálních věcí, dále nově pořízených vozidel v průběhu plnění veřejné zakázky a rovněž reakce na případné změny vozového parku, např. vyřazování vozidel apod., a to dle potřeby centrálního zadavatele a pověřujících zadavatelů.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Městská část Praha 7
Poskytnutí smluvního pojištění majetku a odpovědnosti Městské části Praha 7 pro období 2020-2023   
Stručný popis: Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na služby pojištění majetku a odpovědnosti s názvem „Poskytnutí smluvního pojištění majetku a odpovědnosti Městské části Praha 7 pro období 2020-2023" rozdělenou na části v souladu s § 18 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
Pojištění vozidel resortu MPSV 2020 - 2022   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v zajištění komplexního souboru pojišťovacích služeb: - zajištění pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, - havarijní pojištění (dvě varianty spoluúčasti při havarijním pojištění, možnost sjednat službu GAP 2, náhradní vozidlo) a - doplňková pojištění (pojištění zavazadel, pojištění skel, úrazové pojištění sedadel, pojištění zavazadel). Předmětem plnění veřejné zakázky je jak pojištění vozidel, která jsou součástí stávajícího vozového parku spravovaného resortem práce a sociálních věcí, nýbrž také pojištění vozidel nově pořízených v průběhu plnění veřejné zakázky, a rovněž reakce na případné změny vozového parku, např. vyřazování vozidel apod.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Mendelova univerzita v Brně
Rámcová dohoda na zajištění cestovního pojištění MENDELU 2018 - 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí cestovního pojištění na dobu 24 měsíců od 1. 6. 2018 do 30. 5. 2020.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Česká televize
Pojištění vozidel 2020 - 2023   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je výběr pojistitele na pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou z provozu vozidel zadavatele včetně doplňkového pojištění a havarijního pojištění
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Povodí Odry, státní podnik
Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel na období 2020 - 2025   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je pojištění majetku proti vybraným rizikům, pojištění odpovědnosti za újmu a pojištěním vozidel zadavatele. Pojištění majetku je rozděleno na části dle typu pojistných rizik.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
ČEPRO, a.s.
Pojištění pohledávek   
Stručný popis: Předmětem pojistných smluv bude pojištění pohledávek zadavatele za odběrateli zadavatele, přičemž jde o pohledávky za neuhrazené pohonné hmoty a látky prodávané zadavatelem těmto odběratelům, a to jak formou velkoobchodu, tak i formou kartového prodeje.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Středočeský kraj
Pojištění nemovitého a movitého majetku, přepravy, přerušení provozu a odpovědnosti za škodu Středočeského kraje, jeho příspěvkových organizací a dalších subjektů   
Stručný popis: Zadavatel je vyšším územním samosprávným celkem a v současné době hodlá zadat veřejnou zakázku, jejímž předmětem je pojištění nemovitého a movitého majetku, přepravy, přerušení provozu a odpovědnosti za škodu Středočeského kraje, jeho příspěvkových organizací a dalších subjektů, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v této zadávací dokumentaci. Seznam subjektů, kterých se týká pojištění, je uveden v Příloze č. 1 – Seznam právnických osob. Požadavky na pojistný program jsou specifikovány v Příloze č. 2A a v Příloze č. 2B zadávací dokumentace.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s.   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky, resp. veřejných zakázek zadávaných na základě jednotlivých pojistných smluv, Předmětem veřejné zakázky je pojištění majetku, odpovědnosti za újmu, pojištění motorových vozidel Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. Zadavatel požaduje minimální výši bonifikace za škodní průběh do 15% ve výši 5%.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky
Pojištění majetku a odpovědnosti Statutárního města Brna, MČ Brno-Žabovřesky   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Cílem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem jsou pojišťovací služby. Předmětem služeb je zejména: • pojištění movitého a nemovitého majetku, • pojištění odpovědnosti, • havarijní pojištění motorových vozidel včetně dodatkových pojištění, • pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Předmět služeb je detailně specifikován v příloze č. 1 (Pojistný program), která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie