Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 183 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ředitelství silnic a dálnic ČR
D0 Sečení ručně - SDP, svahy, příkopy   
Stručný popis: Ruční sečení, vyhrabání posečené trávy a stařiny, nakládka, odvoz a uložení na skládku. Sběr odpadků nakládka, odvoz a uložení na skládku.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
Lesy České republiky, s.p
BP Černý potok ř. km 0,000 - 1,700   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je údržba břehového porostu na Černém potoce, konkrétně těžba dřevin, udržovací péče a výsadba dřevinného břehového porostu. Budou odstraněny objednatelem vyznačené nevhodné, provozně nebezpečné, zdravotně poškozené, neperspektivní dřeviny nebo jejich části a dřeviny zasahující do průtočného profilu Černého potoka.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
Město Podivín
Revitalizace vegetace v extravilánu města Podivín – nové zahájení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky na služby je úprava stávajících vegetačních prvků v extravilánu města Podivín, spočívající v pěstebních opatřeních a výsadbě nové zeleně, jejichž účelem je omezení eroze orné půdy a rozdělení rozsáhlých ploch v zemědělské krajině na menší segmenty. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je též provádění následné péče o výsadby v délce trvání 3 let, jakož i dodávky sadebního materiálu a pomocného materiálu potřebných k řádnému provedení předmětu plnění.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...
Lesy města Brna, a.s.
Dynamický nákupní systém - Těžební činnost bez harvestorové technologie a činnost související   
Stručný popis: Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS jsou běžně, obecně dostupné služby související s těžební činností bez harvestorové technologie, tedy s výrobou dříví v lesních porostech obhospodařovaných zadavatelem. Uvažované těžební činnosti nezahrnují výrobu dříví s využitím harvestorové technologie. Jednotlivé těžební činnosti jsou jednoznačně specifikovány v Příloze č. 2 zadávací dokumentace. Zadávání veřejných zakázek v DNS bude probíhat v souladu s § 141 zákona výhradně prostřednictvím elektronického nástroje ppeSystem.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby
Lesy města Chebu, s.r.o.
Těžební činnost – těžba dřeva a manipulace   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je těžba dřeva a jeho zkracování na základě zadané sortimentace. Jedná se o mýtní i předmýtní těžbu. V případě kalamit a živelných pohrom bude přednostně zpracovávána i těžba nahodilá. Vše bude provedeno dle aktuálních potřeb objednatele. Předpokládaný objem prací je cca 8.000 m³ těžby dřevní hmoty včetně její manipulace.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
Lesy města Chebu, s.r.o.
Těžební činnost – soustřeďování dřeva   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem je soustřeďování vytěženého dřeva na odvozní místo a jeho rovnání do hrání na základě požadavků objednatele. Předpokládaný objem prací cca 8.000 m³.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
Lesy města Chebu, s.r.o.
Těžební činnost – harvestorové technologie   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je těžba dřeva harvestorovými technologiemi - těžba dřeva, manipulace na základě zadané sortimentace a soustřeďování jednotlivých sortimentů na odvozní místo. Jedná se o mýtní i předmýtní těžbu. V případě kalamit a živelných pohrom bude přednostně zpracovávána i těžba nahodilá. Vše podle aktuálních potřeb objednatele. Předpokládaný objem prací je cca 3.000 m³ těžby dřevní hmoty harvestorovými technologiemi. Rámcová dohoda dle § 131 zákona bude uzavřena s více dodavateli. Veřejné zakázky na základě uzavřené rámcové dohody budou zadávány bez obnovení soutěže mezi účastníky rámcové dohody ve smyslu § 134 zákona. Zadavatel má v úmyslu uzavřít rámcovou dohodu s minimálně 2 a maximálně 20 dodavateli.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
Lesy České republiky, s.p.
Těžební činnosti - těžba a práce motorovou pilou (rámcová dohoda) - LZ Židlochovice 2019   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, je poskytování služeb v podobě provádění těžebních činností (TČ) spočívajících v těžbě a práci s motorovou pilou. Těžba motorovou pilou zahrnuje kácení stromů motorovou pilou v porostech, jejich odvětvení včetně obracení a měření, výrobu sortimentů a adjustaci dřevní hmoty. Předmětem plnění v rámci těžby motorovou pilou může být dále zakrývání pokácených lapáků klestem souběžně s provedením těžby lapáků, odkorňování kůrovcové hmoty pomocí motorové pily souběžně s provedením kůrovcové těžby, zpřístupňování lesních porostů řezem souběžně s provedením výchovné těžby. Práce s motorovou pilou zahrnuje provádění výchovných zásahů, prořezávek, odstranění škodících dřevin, zpřístupňování lesních porostů, výřez plevelných dřevin, odkorňování dříví, vyvětvování a manipulaci dříví na všech lokalitách
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
Lesy České republiky, s.p.
Těžební činnosti - těžba a práce motorovou pilou (rámcová dohoda) - LZ Boubín 2019   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, je poskytování služeb v podobě provádění těžebních činností (TČ) spočívajících v těžbě a práci s motorovou pilou. Těžba motorovou pilou zahrnuje kácení stromů motorovou pilou v porostech, jejich odvětvení včetně obracení a měření, výrobu sortimentů a adjustaci dřevní hmoty. Předmětem plnění v rámci těžby motorovou pilou může být dále zakrývání pokácených lapáků klestem souběžně s provedením těžby lapáků, odkorňování kůrovcové hmoty pomocí motorové pily souběžně s provedením kůrovcové těžby, zpřístupňování lesních porostů řezem souběžně s provedením výchovné těžby. Práce s motorovou pilou zahrnuje provádění výchovných zásahů, prořezávek, odstranění škodících dřevin, zpřístupňování lesních porostů, výřez plevelných dřevin, odkorňování dříví, vyvětvování a manipulaci dříví na všech lokalitách. Blíže viz ZD.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
Lesy České republiky, s.p.
Těžební činnosti - těžba a práce motorovou pilou (rámcová smlouva) - LZ Konopiště 2019   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, je poskytování služeb v podobě provádění těžebních činností (TČ) spočívajících v těžbě a práci s motorovou pilou. Těžba motorovou pilou zahrnuje zejména kácení stromů motorovou pilou v porostech, jejich odvětvení, výrobu sortimentů a manipulaci dříví. Práce s motorovou pilou zahrnuje provádění výchovných zásahů, zejména předmýtní těžby a dále provádění prořezávek, výřez nežádoucích dřevin, vyvětvování porostů a další podobné činnosti s motorovou pilou. Blíže viz ZD.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
Lesy České republiky, s.p.
Těžební činnosti - těžba a práce motorovou pilou (rámcová dohoda) - LZ Kladská 2019   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, je poskytování služeb v podobě provádění těžebních činností (TČ) spočívajících v těžbě a práci s motorovou pilou. Těžba motorovou pilou zahrnuje kácení stromů motorovou pilou v porostech, jejich odvětvení včetně obracení a měření, výrobu sortimentů a adjustaci dřevní hmoty. Předmětem plnění v rámci těžby motorovou pilou může být dále zakrývání pokácených lapáků klestem souběžně s provedením těžby lapáků, odkorňování kůrovcové hmoty pomocí motorové pily souběžně s provedením kůrovcové těžby, zpřístupňování lesních porostů řezem souběžně s provedením výchovné těžby. Práce s motorovou pilou zahrnuje provádění výchovných zásahů, prořezávek, odstranění škodících dřevin, zpřístupňování lesních porostů, výřez plevelných dřevin, odkorňování dříví, vyvětvování a manipulaci dříví na všech lokalitách.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
Lesy České republiky, s.p.
Provádění pěstebních činností (DNS)   
Stručný popis: Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS bude poskytování služeb pěstební činnosti včetně dodávek sadebního materiálu. Pěstební činnosti zahrnují veškeré činnosti spojené s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, specifikovaných chemických přípravků, pletiva, plachetek a dalších materiálů nezbytných k provádění pěstební činnosti. V podrobnostech viz zadávací dokumentace
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby
Lesy města Brna, a.s.
Dynamický nákupní systém - Pěstební činnost v lesnictví a činnosti související   
Stručný popis: Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS jsou běžně, obecně dostupné služby související s pěstební činností v lesnictví v lesních porostech obhospodařovaných zadavatelem. Jednotlivé pěstební činnosti jsou jednoznačně specifikovány v Příloze č. 2 zadávací dokumentace. Zadávání veřejných zakázek v DNS bude probíhat v souladu s § 141 zákona výhradně prostřednictvím elektronického nástroje ppeSystem.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby
Česká republika - Česká rozvojová agentura
Podpora malých farmářů při zajišťování přístupu k potravinám a zvýšení protierozní odolnosti komunit ve vybraných kebelích zóny Kembata Tembaro, SNNPR   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou především zemědělské poradenské služby vedoucí k zajištění přístupu farmářů k potravinám a zvýšení protierozní odolnosti komunit ve vybraných kebelích zóny Kembata Tembaro, regionu jižních národů a národností (SNNPR) Etiopie. Předmět této veřejné zakázky zahrnuje analýzy v místě plnění, školení a metodickou podporu farmářům i zemědělským poradcům, zavedení místně udržitelných a vhodných zpracovatelských technologií včetně příslušných drobných dodávek vybavení.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Poľnohospodárske služby  >  Služby súvisiace s poľnohospodárskou výrobou
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Rámcová dohoda - Školkařská činnost v roce 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této VZ je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem podle § 134 ZVZ na poskytnutí služeb spočívajících v realizaci školkařských činností pro organizační jednotku zadavatele – Správu lesních školek v roce 2019. Z důvodu povahy předmětu plnění a v souladu s ustanovením § 35 ZVZ se zadavatel rozdělil předmět plnění VZ na 6 částí, které jsou plněny samostatně.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Služby súvisiace s lesníctvom
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie