Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 183 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Věžky
Založení prvků krajinné zeleně v k.ú. Věžky a Vlčí Doly   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je založení chybějících segmentů krajinné zeleně v intenzivně využívané agrární krajině. Navrhovaná opatření zahrnují zakládání porostů lesního charakteru s pestrou druhovou skladbou, realizaci keřových porostů se solitéry dřevin a založení druhově pestrých lučních porostů s doplňkovou výsadbou dřevin. Jednotlivé navrhované složky budou vytvářet velké množství přechodů (ekotonů). Předmětem zakázky je také 3 letá následná péče.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Obec Bolatice
BIOKORIDOR LBK 1 V KŘEMÉNKÁCH, BOLATICE   
Stručný popis: Předmětem projektu je provedení výsadby lokálního biokoridoru LBK 1 v katastrálním území Bolatice na pozemcích parc. č. 3191/1, 3191/2, 3407, 3594, 3591.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Město Sokolov
Regenerace lesoparku pod rozhlednou Hard – 2. etapa, k.ú. Sokolov   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je regenerace další části lesoparku pod rozhlednou Hard, k.ú. Sokolov, spočívající především v kácení dřevin (včetně rizikového), ošetření dřevin a výsadbě nových dřevin. V rámci plnění dojde v dotčeném území k odstraňování vybraných dřevin rostoucích mimo pozemky plnící funkci lesa za účelem vytvoření základní kostry dlouhodobě udržitelného porostu. Dále budou provedeny zásahy na vybraných stromech za účelem obnovy a zachování jejich estetických a ekologických funkcí včetně zajištění provozní bezpečnosti. V neposlední řadě dojde i k výsadbě nových dřevin, které doplní vytvořenou kostru porostu. Celková výměra řešeného území činí 6,5 ha.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
Krajské sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje
KLIMAGRÜN – Výsadby zeleně, registrační číslo projektu ATCZ142   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) výsadba 2 000 ks ovocných stromů v extenzivních komunitních sadech a v rámci liniových výsadeb, 1 000 ks neovocných stromů v liniových výsadbách a výsadba zelených pásů křovin kombinovaná se stromovou výsadbou, tzv. remízků, a to 1 500 kusů keřů a stromů formou výsadeb, preferenčně ve venkovské krajině v regionu Jižní Čechy
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...
město Rýmařov
Realizace biokoridoru Stránské   
Stručný popis: Jedná se o výsadbu biokoridoru v k.ú. Stránské
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
Statutární město Brno, městská část Brno-sever
Údržba veřejné zeleně na území městské části Brno-sever   
Stručný popis: Předmětem nadlimitní veřejné zakázky na služby je zabezpečení údržby veřejné zeleně na území městské části Brno-sever.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Lesy České republiky, s.p.
Vyhotovení LHP s platností od 1. 1. 2021   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, je vyhotovení 15 lesních hospodářských plánů (dále jen „LHP“) s platností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2030, s výjimkou u části veřejné zakázky č. 8, název části VZ Přeštice, kde bude platnost LHP do 31.12.2032, a to pro lesní hospodářské celky (dále jen „LHC“).
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Kosení travních porostů – sil. I. tř. a dálnice D55 v ZK   
Stručný popis: Předmětem této zakázky je provádění kosení trávy u silnic I. třídy a dálnice D 55 (v extravilánu a částečně i intravilánu) ve Zlínském kraji: krajnice + příkopy + svahy + silniční pomocné pozemky.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Statutární město Brno, městská část Brno-Bohunice
Údržba veřejné zeleně v MČ Brno-Bohunice   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí celoroční údržby veřejné zeleně. Komplexní údržbou městské zeleně se rozumí všechny práce související se zakládáním, pěstováním, údržbou a likvidací sadovnických prvků přirozených či umělých, uspořádaných podle zásad sadovnické estetiky do zpravidla více funkčních kompozic, jakož i pravidelné, řádné a odborné provádění celoroční údržby zeleně.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Město Třebíč
Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod LHO Třebíč   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající ve zpracování lesních hospodářských osnov v zařizovacím obvodu LHO Třebíč. Předpokládaná prozatímní výměra pozemků zahrnutých do zařizovacího obvodu činí 4860 hektarů. Předmět plnění bude dodavatelem zadavateli (objednateli) předán v sídle zadavatele. Lesní hospodářské osnovy budou zhotoveny v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen lesní zákon), v účinném znění, vyhláškou Ministerstva zemědělství ČR č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, v účinném znění, vyhláškou Ministerstva zemědělství ČR č. 83/1996 Sb., o zpracování OPRL a vymezení HS, v účinném znění, zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v účinném znění, aktuálně platnou metodikou Ministerstva zemědělství ČR řešící problematiku zpracování lesních hospodářských osnov, ostatními právně závaznými předpisy s předmětem díla souvisejícími, případně předpisy je měnícími nebo nahrazujícími.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Služby súvisiace s lesníctvom
Správa Národního parku Šumava
Zpracování nahodilé těžby na ÚP Srní   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zpracování nahodilé těžby motorovou řetězovou pilou a soustřeďování dříví traktorem v přepokládaném objemu 1200 m3 na ÚP Srní, konkrétně LÚ 2 Bor a LÚ 5 Nová Studnice. Hlavním cílem veřejné zakázky je v co nejkratší době a co nejúčinnějším způsobem zabránit šíření kůrovcové gradace v Národním parku Šumava.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby
Správa Národního parku Šumava
Zpracování nahodilé těžby motorovou řetezovou pilou včetně odkorňování adaptérem na MŘP na ÚP Srní   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zpracování nahodilé těžby motorovou řetězovou pilou včetně motorového odkorňování adaptérem na MŘP v přepokládaném objemu 750 m3 na ÚP Srní, konkrétně LÚ 5 Nová Studnice. Hlavním cílem veřejné zakázky je v co nejkratší době a co nejúčinnějším způsobem zabránit šíření kůrovcové gradace v Národním parku Šumava.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby
Ředitelství silnic a dálnic ČR
I.tř. Kosení travních porostů – oblast Hradec Králové   
Stručný popis: II.1.4)Stručný popis Rámcová dohoda na kosení travních porostů na dobu 48 měsíců. Travní porosty podél silnic I.třídy - dle pasportu trávy - u silnic I/11, I/31, I/33, I/35, I/36, I/37 v okrese Hradec Králové. Zajištění kosení travních porostů strojně nebo ručně v celém profilu silničního příkopů (krajnice, příkopy, svahy, silniční pomocné pozemky) - 3x ročně. Řez keřů v SDP včetně odvozu a skládkovného.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Ředitelství silnic a dálnic ČR
I/19,37 Kosení Žďár n.S.- 2. seč   
Stručný popis: Jedná se o sečení travních porostů na silnicích I. třídy v okrese Žďár n.S. - 2. seč.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Město Nový Bydžov
Sadové úpravy parku U Svaté Trojice a Duhového parku v Novém Bydžově   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky a služby spojené se sadovými úpravami dvou parků v lokalitě Nového Bydžova. Každý park má samostatnou projektovou dokumentaci a proto je veřejná zakázka rozdělena na 2 části.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie