Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 27 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)
Zajištění služeb externí komunikace v rámci ČR i světa pro poskytovatele letových provozních služeb   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je komplexní zajištění PR (Public Relations) zadavatele v rámci čr a světa jak v obecné rovině, tak i specifické oblasti "letectví".
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
Procesní evaluace programu Interreg V-A Česká republika – Polsko   
Stručný popis: Předmětem VZ je naplňovaní povinností provádět vyhodnocení programu Interreg V-A Česká republika – Polsko (dále také „program“), a to na základě čl. 116 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních, Metodického pokynu Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro evaluace v programovém období 2014–2020 a schváleného evaluačního plánu programu. Plnění VZ sestává celkem z osmi úkolů, které budou plněny v období let 2019 – 2020.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Předběžné hodnocení Strategického plánu SZP pro období 2021 - 2027   
Stručný popis: Předmětem plnění zakázky je vypracování ex ante hodnocení Strategického plánu SZP pro období 2021-2027.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí
Evaluace projektu „Systémová podpora sociální práce v obcích“   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je standardní evaluace projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Systémová podpora sociální práce v obcích“ (dále jen projekt MPSV) a 15 projektů obcí z uzavřené výzvy 03_16_128 Pilotní ověření koncepce MPSV v oblasti sociální práce a sociálního bydlení na úrovni obcí, a evaluace vzájemného propojení výstupů projektů a efektivity spolupráce projektu MPSV a projektů obcí z výzvy 03_16_128. V rámci evaluace bude vyhotovena evaluační studie, rozdělená na část procesní (s cílem zhodnotit nastavení procesu realizace a implementace aktivit) a dopadovou (s cílem zhodnotit dosažené výsledky a krátkodobé dopady). Výstupem bude evaluační studie, složena ze zprávy vstupní, průběžné a závěrečné. Součástí požadovaného plnění je také uspořádání workshopu na MPSV lednu 2021 a prezentace výsledků evaluace na závěrečné konferenci projektu MPSV v dubnu 2021.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí
Evaluace projektu Zajištění podpory střednědobého plánování sociálních služeb na krajské úrovni   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je standardní evaluace projektu Zajištění podpory střednědobého plánování sociálních služeb na krajské úrovni, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0007263. Evaluace má za cíl zjistit zpětnou vazbu na fungování expertních skupin v rámci KA 02, KA 03 a KA 05 – nastavení spolupráce aktérů, bariéry, naplnění očekávání. Jednak chceme znát zpětnou vazbu na celkové nastavení konceptu přípravy metodických materiálů, následně s podrobnějším zaměřením na fungování expertních skupin.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Aktualizace národních plánů povodí   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zpracování podkladů a návrhů Národních plánů povodí Labe, Odry a Dunaje pro 3. etapu plánování v oblasti vod pro roky 2021 až 2027 dle věcných a časových požadavků na zpracování plánů povodí dle vodního zákona, časového plánu a programu prací pro 3. etapu plánování v oblasti vod, a v souladu s vyhláškou o plánování, v listinné a elektronické struktuře podle Makety NPP. V rámci veřejné zakázky dojde k přezkoumání a aktualizaci NPP zpracovaných pro 2. etapu plánování v oblasti vod pro roky 2015 až 2021, schválených dne 21. 12. 2015 vládou ČR usnesením č. 1083. Zpracování předmětu smlouvy bude provedeno v rámci čtyř dílčích etap (etapa 2019, 2020, 2021 a 2022).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Ex-ante analýza zavedení finančních nástrojů v PRV v období 2021 - 2027   
Stručný popis: Vypracování předběžné analýzy zavedení finančních nástrojů v PRV v období 2021 - 2027.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Psychiatrická nemocnice Bohnice
Příprava a řízení projektu „Energetické úspory v objektech Psychiatrické nemocnice Bohnice“   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení je výběr odborného dodavatele pro přípravu, administraci, řízení realizace, kontrolu a vyhodnocení projektu „Energetické úspory v objektech Psychiatrické nemocnice Bohnice“, který zahrnuje opatření metody EPC (Energy Performance Contracting), tj. energetické služby se zárukou a související stavební a technologické úpravy vybraných budov a zařízení v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice se zaměřením na zvýšení jejich energetické účinnosti
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Služby súvisiace s riadením
Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
Kvalitativní šetření inovačních projektů PO 3 OP Z   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je realizace terénního šetření (rozhovorů a fokusních skupin) s aktéry z pěti projektů PO 3 OP Z, které jsou zaměřené na vývoj a zavádění sociálních inovací (výzva č 24), a to ve 2 etapách: Etapa I. na jaře 2019 a Etapa II. na podzim/v zimě 2019/20. Šetření se stane nejvýznamnějším zdrojem kvalitativních dat pro provedení „Evaluace výsledků podpory sociálních inovací v PO 3 OP Z“. Do zakázky je vedle provedení šetření v terénu zahrnuta jak příprava rozhovoru (scénář, rekrutace), tak následné základní zpracování dat (doslovný přepis, třídění, kategorie) a zpracování souhrnu za více rozhovorů jak za jeden projekt, tak za všechny projekty ve vzorku.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Evaluace systémového projektu SYPO   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je realizace pravidelného hodnocení individuálního projektu systémového „Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů“ (dále jen „IPs SYPO“) financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) v prioritní ose 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (dále též PO3).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Město Bílina
Strategie Smart city města Bílina   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zpracování Strategie Smart city města Bílina. Bude se jednat o strategický dokument města, zpracovaný v souladu se Zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a se zákonem č. 138/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
CENDIS, s.p.
Služby řízení komunikace   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Služby komunikační strategie, řízení komunikace s veřejností, příprava komunikčních materiálů a průzkumy veřejného mínění.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Univerzita Karlova, Rektorát
Poradenská činnost pro oblast Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) na Univerzitě Karlově – část B – Rámcová smlouva na přípravu a vytvoření žádostí o finanční podpor   
Stručný popis: Předmětem Veřejné zakázky je: •Zpracování kompletních projektových žádostí ve vztahu k Operačnímu programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) v následujících okruzích: - OP VVV PO2 – příprava a vytvoření systémového celouniverzitního projektu v rámci „strategické“ výzvy PO2 financovaného z ESF + komplementární projekt(y) z ERDF; -OP VVV PO2, PO1 – příprava a vytvoření dalších projektů s celouniverzitním, či vícefakultním záběrem; -OP VVV PO1 – příprava a vytvoření projektových žádostí pro fakulty s omezenými možnostmi těchto činností. •Zpracování kompletních projektových žádostí v rámci dalších relevantních programů •Poskytnout související konzultantské služby včetně asistence při kompletaci a odevzdání projektové žádosti. •Poskytnout související konzultantské služby po předložení projektové žádosti, které souvisí s vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace a/nebo podpisem Smlouvy o financování projektu.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Město Šlapanice
Odstranění staré ekologické zátěže v bývalém areálu ICEC - Šlapanice - Supervize sanačních prací   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Cílem zadávacího řízení je supervize sanačních prací při realizaci projektu „Odstranění staré ekologické zátěže v bývalém areálu ICEC – Šlapanice“ v rozsahu definovaném Technickou specifikací supervize a položkovým rozpočtem, které jsou přílohou této zadávací dokumentace.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Služby súvisiace s riadením
Státní zemědělský intervenční fond
Rámcová dohoda - Informační a propagační kampaň na podporu kvalitních potravin pro roky 2018 - 2020   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody dle § 131 ZZVZ s jedním dodavatelem na poskytování služeb v oblasti marketingové, mediální a PR kampaně směřující ke komunikační podpoře kvalitních potravin na období 3 let od účinnosti rámcové dohody. Předmětem veřejné zakázky je zejména: • Poradenská činnost v oblasti reklamy a to zejména: Konzultace v otázkách marketingu, podpory prodeje a agenturní činnosti v reklamě. Konzultace v otázkách průzkumu trhu a veřejného mínění. • Vypracování souhrnné reklamní koncepce jednotlivých produktů a služeb klienta
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie