Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 26 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí
Evaluace projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je standardní evaluace projektu Život jako každý jiný, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0002766. Evaluace má za cíl vyhodnotit současnou situaci v oblasti deinstitucionalizace sociálních služeb v ČR a zhodnotit nastavení procesu realizace a implementace aktivit projektu
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Česká Republika - Probační a mediační služba
Supervize pro pracovníky Probační a mediační služby   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zajištění realizace supervizí pro pracovníky zadavatele, tj. probační úředníky, probační asistenty, vedoucí středisek, regionální vedoucí.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Služby súvisiace s riadením
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Externí cyklokoordinátoři 8 páteřních cyklotras   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Poskytovatel služeb cyklokoordinátora je povinen respektovat podmínky platných rozhodnutí, týkajících se předmětu plnění této veřejné zakázky, jakož i požadavky orgánů veřejné správy. Poskytovatel služeb cyklokoordinátora je povinen řídit se při plnění předmětu veřejné zakázky obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice. Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na 4 části podle oblastí, v nichž jsou umístěny jednotlivé cyklotrasy ve Středočeském kraji a v nichž bude vybraný dodavatel poskytovat služby v rámci plnění předmětu této veřejné zakázky. Jednotlivé části zahrnují následující cyklostezky: 1. část Koordinátor rozvoje CT 1 „Kutnohorská cyklostezka“ a CT 2 „Labská stezka.“ 2. část Koordinátor rozvoje CT 3 „Berounská cyklostezka a CT 39 „Rakovnická cyklostezka“. 3. část Koordinátor rozvoje CT 7 „Vltavská stezka“ a CT 17 „Greenway Jizera.“ 4. část Koordinátor rozvoje CT 11 „Greenways Praha – Vídeň“ a CT 19 a 19 a „Posázavská trasa.“
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Služby súvisiace s riadením
Státní zemědělský intervenční fond
Rámcová dohoda- Realizační část informační a propagační kampaně na podporu kvalitních potravin pro roky 2018 – 2020   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody dle § 131 ZZVZ s jedním dodavatelem na poskytování realizačních služeb v oblasti podpory prodeje směřující ke komunikační podpoře kvalitních potravin na období 3 let od účinnosti rámcové dohody.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...
Státní zemědělský intervenční fond
Rámcová dohoda - Informační a propagační kampaň na podporu soutěže Regionální potravina   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody dle § 131 ZZVZ s jedním dodavatelem na poskytování služeb v oblasti poradenské marketingové, mediální a PR kampaně na období 3 let od účinnosti rámcové dohody.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...
Státní zemědělský intervenční fond
Rámcová dohoda - Informační a propagační kampaň na podporu kvalitních potravin pro roky 2018 - 2020   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody dle § 131 ZZVZ s jedním dodavatelem na poskytování služeb v oblasti marketingové, mediální a PR kampaně směřující ke komunikační podpoře kvalitních potravin na období 3 let od účinnosti rámcové dohody. Předmětem veřejné zakázky je zejména: • Poradenská činnost v oblasti reklamy a to zejména: Konzultace v otázkách marketingu, podpory prodeje a agenturní činnosti v reklamě. Konzultace v otázkách průzkumu trhu a veřejného mínění. • Vypracování souhrnné reklamní koncepce jednotlivých produktů a služeb klienta
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
Zajištění evaluačních a analytických služeb pro potřeby řízení DoP, OPTP a IROP   
Stručný popis: Společným předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě DNS jsou v obecném vyjádření služby vedoucí k naplňování evaluačních povinností v souladu s Evaluačním plánem (EP) - Dohody o partnerství pro programové období 2014-2020 (DoP), EP - Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a EP - Operačního programu Technická pomoc 2014-2020 (OPTP). Jde o realizaci evaluačních, analytických a souvisejících prací v souladu s EP - DoP, IROP či OPTP, jejich aktualizace, příp. ad hoc zajištění evaluací - analytických a souvisejících prací, poptávaných dle aktuálních potřeb.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Státní zemědělský intervenční fond
Rámcová dohoda - Informační a propagační kampaň na podporu soutěže Regionální potravina   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody dle § 131 ZZVZ s jedním dodavatelem na poskytování služeb v oblasti poradenské marketingové, mediální a PR kampaně na období 3 let od účinnosti rámcové dohody.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...
Státní zemědělský intervenční fond
Rámcová dohoda- Informační a propagační kampaň na podporu kvalitních potravin – expoziční část   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody dle § 131 ZZVZ s jedním dodavatelem na poskytování expozičních služeb směřujících ke komunikační podpoře kvalitních potravin na období 3 let od účinnosti rámcové dohody. Předmětem veřejné zakázky je zejména: • Návrh expozice. • Realizace expozice. • Veškeré služby související s provozem expozic. • Ostatní služby spojené s realizací zakázky.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...
Státní zemědělský intervenční fond
Rámcová dohoda- Informační a propagační kampaň na podporu soutěže Regionální potravina – realizační a expoziční část   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody dle § 131 ZZVZ s jedním dodavatelem na poskytování realizačních služeb v oblasti podpory prodeje směřující ke komunikační podpoře soutěže Regionálních potravin na období 3 let od účinnosti rámcové dohody.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...
Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví
Evaluace projektů Reformy psychiatrické péče   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou evaluace pěti projektů realizovaných v rámci národního projektu Reformy psychiatrické péče spolufinancované z fondů EU. Cílem jednotlivých evaluací je získání kvalifikovaného výstupu vypovídajícího o fungování a výsledcích/dopadech každého z projektů. Účelem je kvalitativní i kvantitativní vyhodnocení, do jaké míry projekty naplňují stanovené cíle, do jaké míry projekty přispívají k naplňování komplexního koncepčního řešení, a poskytnout zadavateli a realizátorům všech pěti projektů zpětnou vazbu a doporučení týkající se jejich realizace, a to včetně přenosu informací z praxe do systémového řešení a zpět. Další informaci a materiály k projektu Reformy psychiatrické péče lze získat na adrese www.reformapsychiatrie.cz
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Město Uherské Hradiště
Hradiště chytře - využití konceptu Smart City a navazujících strategií k udržitelnému rozvoji města Uherské Hradiště   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zpracování koncepčních a strategických dokumentů vč. analytických a návrhových podkladů pro zadavatele v oblasti strategického plánování rozvoje města Uherské Hradiště. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 a 101 ZZVZ rozdělena na 8 částí: 1 KA02 - Strategie Smart City 2 KA03 - Informační strategie 3 KA04 - Koncepce rozvoje veřejného osvětlení 4 KA05 - Místní adaptační strategie na změnu klimatu 5 KA07 - Strategie rozvoje kulturních a kreativních průmyslů 6 KA08 - Koncepce rozvoje a řízení kultury 7 KA09 - Koncepce rozvoje cestovního ruchu 8 KA10 - Koncepce rozvoje a řízení sportu
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Město Uherské Hradiště
Hradiště chytře - využití konceptu Smart City a navazujících strategií k udržitelnému rozvoji města Uherské Hradiště   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je tvorba koncepce veřejného osvětlení města Uherského Hradiště pro komplexní řešení veřejného a architekturního osvětlení města Uherského Hradiště. KA04 - Koncepce rozvoje veřejného osvětlení
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí
Závěrečná evaluace projektu „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je závěrečná evaluace projektu „Sociální bydlení - metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“. Cílem závěrečné evaluace systémového projektu je: A. vyhodnocení výsledků dosažených obcemi spolupracujícími s MPSV u podpořených klientů v rámci projektu; B. vyhodnocení podpory systémového projektu MPSV a formulace doporučení pro MPSV, příp. jiné státní orgány pro další poskytování podpory obcím a dalším subjektům při tvorbě a realizaci sociálního bydlení prostřednictvím systémových projektů; C. vyhodnocení dopadů, procesů a limitů místních systémů sociálního bydlení v obcích spolupracujících s MPSV i ve srovnávacím vzorku obcí a jejich následná komparace; D. formulace doporučení pro další implementaci státní politiky podpory a rozvoje sociálního bydlení.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Státní zemědělský intervenční fond
Rámcová dohoda - Propagační kampaň na podporu biopotravin a ekologického zemědělství   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody dle § 131 ZZVZ s jedním dodavatelem na poskytování služeb v oblasti marketingové, mediální a PR kampaně směřující ke komunikační podpoře biopotravin a ekologického zemědělství na období 3let od účinnosti rámcové dohody. Předmětem veřejné zakázky je zejména: • Poradenská činnost v oblasti reklamy; • Vypracování souhrnné reklamní koncepce jednotlivých produktů a služeb klienta; • Vypracování návrhu finančního rozpočtu jednotlivých reklamních kampaní/komunikačních projektů; • Sestavení a výroba vlastní reklamy jednotlivých produktů služeb klienta; • Vypracování návrhu PR strategie, PR kampaně na téma podpory biopotravin a ekologického zemědělství; • Mediální plánování; • Aktivity na podporu prodeje.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie