Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 26 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Žďár nad Sázavou - modernizace a intenzifikace ČOV - manažer projektu   
Stručný popis: Předmětem plnění je komplexní administrace žádosti o dotaci v programu OPŽP (zpracování žádosti o dotaci, její vyřízení, administrace, vyhodnocení a vyúčtování), jednání s orgány státní správy v souvislosti se zajištěním dokumentace pro zajištění stavby "Žďár nad Sázavou - modernizace a intenzifikace ČOV", zajištění a realizace zadávacího řízení na zhotovitele stavby v souladu se zákonem 134/2016 Sb. a podmínkami dotace, provádění technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP a veškeré administrativní úkony související s řádným průběhem a dokončením stavby. Předpokládané investiční náklady stavby činí 198 mil. Kč.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Služby súvisiace s riadením
město Bílina
Strategie Smart City města Bílina   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zpracování Strategie Smart city města Bílina. Bude se jednat o strategický dokument města, zpracovaný v souladu se Zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a se Zákonem č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
Zajištění evaluačních a analytických služeb pro potřeby řízení DoP, OPTP a IROP   
Stručný popis: Společným předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě DNS jsou v obecném vyjádření služby vedoucí k naplňování evaluačních povinností v souladu s Evaluačním plánem (EP) - Dohody o partnerství pro programové období 2014-2020 (DoP), EP - Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a EP - Operačního programu Technická pomoc 2014-2020 (OPTP). Jde o realizaci evaluačních, analytických a souvisejících prací v souladu s EP - DoP, IROP či OPTP, jejich aktualizace, příp. ad hoc zajištění evaluací - analytických a souvisejících prací, poptávaných dle aktuálních potřeb.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)
Zajištění služeb externí komunikace v rámci ČR i světa pro poskytovatele letových provozních služeb   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je komplexní zajištění PR (Public Relations) zadavatele v rámci čr a světa jak v obecné rovině, tak i specifické oblasti "letectví".
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
Vyhodnocení fungování a přínosu tematických pracovních skupin ITI/IPRÚ navázaných na výzvy OPZ   
Stručný popis: Předmětem plnění dle této Smlouvy je dílčí evaluační šetření, které má vyhodnotit přínosy fungování tematických pracovních skupin v rámci podpory rozvoje metropolitních oblastí a aglomerací, které ve svých integrovaných nástrojích ITI (Integrované územní investice) a IPRÚ (Integrovaný plán rozvoje území) využívají programového rámce OPZ. Jde o metropolitní oblasti a aglomerace, které se účastní výzev OPZ č. 45, č. 46, č. 48 a č. 49.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Rámcová dohoda o poskytování poradenských a konzultačních služeb souvisejících se zabezpečením povinností JU v případě výjezdů a příjezdů zaměstnanců   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou poradenské služby v souvislosti se zabezpečením povinností spojených s výjezdy zaměstnanců do zahraničí a příjezdy zaměstnanců ze zahraničí.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Český rozhlas
Analýzy plnění požadavků zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu - pro potřeby Rady Českého rozhlasu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody podle § 131 zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na realizaci analýz toho, nakolik Český rozhlas plní požadavky zákona o Českém rozhlasu uvedené zejména v § 2 zákona č. 484/1991 Sb. a naplňuje zásady vyplývající z Kodexu Českého rozhlasu (dále též jen „analýzy“).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...
Česká Republika - Probační a mediační služba
Supervize pro pracovníky Probační a mediační služby   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zajištění realizace supervizí pro pracovníky zadavatele, tj. probační úředníky, probační asistenty, vedoucí středisek, regionální vedoucí.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Služby súvisiace s riadením
Česká pošta, s.p.
Poskytování podpory při organizaci a řízení Restrukturalizačního plánu "Nová pošta 2022+"   
Stručný popis: Cílem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody ("RD") s 5 dodavateli, kteří se po provedeném hodnocení umístí na prvních 5 nejlépe hodnocených místech. RD bude uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2021 nebo do vyčerpání finančního limitu RD, dle toho, která skutečnost nastane dříve. Předmětem RD bude stanovení právního rámce pro poskytování odborných služeb pro zadavatele v oblastech týkajících se: • strategického a manažerského poradenství, • podpory Zadavatele při vytváření dílčích strategických či obsahově odborných materiálů, • podpory Zadavatele v rámci koncepční, analytické, implementační či post-implementační podpory při řešení úloh dle specifických požadavků Zadavatele • poskytování odborného poradenství, včetně definice nejlepší či dobré praxe, porovnání s konkurencí a případových studií. Jednotlivé dílčí VZ na základě RD budou realizovány v rámci poskytování podpory při organizaci a řízení Restrukturalizačního plánu „Nová pošta 2022+".
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...
Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí
Evaluace projektu Život jako každý jiný - III   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je standardní evaluace projektu Život jako každý jiný, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0002766. Evaluace má za cíl vyhodnotit současnou situaci v oblasti deinstitucionalizace sociálních služeb v ČR a zhodnotit nastavení procesu realizace a implementace aktivit projektu.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Česká republika - Energetický regulační úřad
Poradenské a konzultační služby – zásady cenové regulace na V. regulační období   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zajištění poradenských služeb, spočívajících v poskytování poradenství potřebného pro výkon činností v působnosti zadavatele zejména v oblastech: 1. verifikace principů cenové regulace v oblasti elektroenergetiky a plynárenství na V. regulační období 2. spolupráce na vypořádání připomínek z veřejného konzultačního procesu k návrhu zásad cenové regulace v oblasti elektroenergetiky a plynárenství na V. regulační období
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Služby súvisiace s riadením
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Evaluace systémového projketu "SYPO"   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je realizace pravidelného hodnocení individuálního projektu systémového „Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů“ (financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v prioritní ose 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Česká republika-Ministerstvo zdravotnictví
Evaluace projektů Reformy psychiatrické péče   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je celková evaluace projektů. Jedná se o evaluaci smíšenou dle stanovených cílů v jednotlivých projektech. Evaluace bude mít dvě části: procesní a dopadovou. Její výstupy budou mít podobu vstupní, průběžné a závěrečné evaluační zprávy. Předmětem této zakázky je evaluace projektů realizovaných v rámci Reformy psychiatrické péče spolufinancované z fondů EU: 1. Podpora vzniku Center duševního zdraví I, reg.číslo: CZ.03.2.63./0.0/0.0/15_039/0004672 2. Podpora vzniku Center duševního zdraví II. reg. číslo: CZ.03.2.63/0,0/0,0/15_039/0006213 3. Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné, reg. číslo: CZ.03.2.63/0,0/0,0/15_039/0007038 4. Podpora zavedení multidisciplinárního přístupu k duševně nemocným, reg. číslo: CZ.03.2.63/0,0/0,0/15_039/0007038 5.Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné, reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0 .
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Státní zemědělský intervenční fond
Rámcová dohoda - Propagační kampaň na podporu biopotravin a ekologického zemědělství   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody dle § 131 ZZVZ s jedním dodavatelem na poskytování služeb v oblasti marketingové, mediální a PR kampaně směřující ke komunikační podpoře biopotravin a ekologického zemědělství na období 3let od účinnosti rámcové dohody. Předmětem veřejné zakázky je zejména: • Poradenská činnost v oblasti reklamy; • Vypracování souhrnné reklamní koncepce jednotlivých produktů a služeb klienta; • Vypracování návrhu finančního rozpočtu jednotlivých reklamních kampaní/komunikačních projektů; • Sestavení a výroba vlastní reklamy jednotlivých produktů služeb klienta; • Vypracování návrhu PR strategie, PR kampaně na téma podpory biopotravin a ekologického zemědělství; • Mediální plánování; • Aktivity na podporu prodeje.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...
Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví
Evaluace projektů Reformy psychiatrické péče   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou evaluace pěti projektů realizovaných v rámci národního projektu Reformy psychiatrické péče spolufinancované z fondů EU. Cílem jednotlivých evaluací je získání kvalifikovaného výstupu vypovídajícího o fungování a výsledcích/dopadech každého z projektů. Účelem je kvalitativní i kvantitativní vyhodnocení, do jaké míry projekty naplňují stanovené cíle, do jaké míry projekty přispívají k naplňování komplexního koncepčního řešení, a poskytnout zadavateli a realizátorům všech pěti projektů zpětnou vazbu a doporučení týkající se jejich realizace, a to včetně přenosu informací z praxe do systémového řešení a zpět. Další informaci a materiály k projektu Reformy psychiatrické péče lze získat na adrese www.reformapsychiatrie.cz
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie