Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 111 z 11 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká republika-Ministerstvo zdravotnictví
Evaluace projektů Reformy psychiatrické péče   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je celková evaluace projektů. Jedná se o evaluaci smíšenou dle stanovených cílů v jednotlivých projektech. Evaluace bude mít dvě části: procesní a dopadovou. Její výstupy budou mít podobu vstupní, průběžné a závěrečné evaluační zprávy. Předmětem této zakázky je evaluace projektů realizovaných v rámci Reformy psychiatrické péče spolufinancované z fondů EU: 1. Podpora vzniku Center duševního zdraví I, reg.číslo: CZ.03.2.63./0.0/0.0/15_039/0004672 2. Podpora vzniku Center duševního zdraví II. reg. číslo: CZ.03.2.63/0,0/0,0/15_039/0006213 3. Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné, reg. číslo: CZ.03.2.63/0,0/0,0/15_039/0007038 4. Podpora zavedení multidisciplinárního přístupu k duševně nemocným, reg. číslo: CZ.03.2.63/0,0/0,0/15_039/0007038 5.Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné, reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0 .
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Evaluace systémového projketu "SYPO"   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je realizace pravidelného hodnocení individuálního projektu systémového „Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů“ (financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v prioritní ose 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí
Evaluace projektu Život jako každý jiný - III   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je standardní evaluace projektu Život jako každý jiný, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0002766. Evaluace má za cíl vyhodnotit současnou situaci v oblasti deinstitucionalizace sociálních služeb v ČR a zhodnotit nastavení procesu realizace a implementace aktivit projektu.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Rámcová dohoda o poskytování poradenských a konzultačních služeb souvisejících se zabezpečením povinností JU v případě výjezdů a příjezdů zaměstnanců   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou poradenské služby v souvislosti se zabezpečením povinností spojených s výjezdy zaměstnanců do zahraničí a příjezdy zaměstnanců ze zahraničí.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
Vyhodnocení fungování a přínosu tematických pracovních skupin ITI/IPRÚ navázaných na výzvy OPZ   
Stručný popis: Předmětem plnění dle této Smlouvy je dílčí evaluační šetření, které má vyhodnotit přínosy fungování tematických pracovních skupin v rámci podpory rozvoje metropolitních oblastí a aglomerací, které ve svých integrovaných nástrojích ITI (Integrované územní investice) a IPRÚ (Integrovaný plán rozvoje území) využívají programového rámce OPZ. Jde o metropolitní oblasti a aglomerace, které se účastní výzev OPZ č. 45, č. 46, č. 48 a č. 49.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)
Zajištění služeb externí komunikace v rámci ČR i světa pro poskytovatele letových provozních služeb   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je komplexní zajištění PR (Public Relations) zadavatele v rámci čr a světa jak v obecné rovině, tak i specifické oblasti "letectví".
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
Zajištění evaluačních a analytických služeb pro potřeby řízení DoP, OPTP a IROP   
Stručný popis: Společným předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě DNS jsou v obecném vyjádření služby vedoucí k naplňování evaluačních povinností v souladu s Evaluačním plánem (EP) - Dohody o partnerství pro programové období 2014-2020 (DoP), EP - Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a EP - Operačního programu Technická pomoc 2014-2020 (OPTP). Jde o realizaci evaluačních, analytických a souvisejících prací v souladu s EP - DoP, IROP či OPTP, jejich aktualizace, příp. ad hoc zajištění evaluací - analytických a souvisejících prací, poptávaných dle aktuálních potřeb.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
město Bílina
Strategie Smart City města Bílina   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zpracování Strategie Smart city města Bílina. Bude se jednat o strategický dokument města, zpracovaný v souladu se Zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a se Zákonem č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
Vymezení území pro Integrované teritoriální investice (ITI) v ČR   
Stručný popis: Předmětem Veřejné zakázky je multikriteriální vymezení území pro Integrované teritoriální investice (dále jen „území ITI“) v České republice pro příští programové období Evropské unie (dále jen „EU“). Veřejná zakázka bude realizována postupně ve dvou fázích. V první fázi budou vybraným dodavatelem vytvořeny 2 metodiky: 1) policy metodika, 2) technická metodika. Ve druhé fázi budou na základě odsouhlasené technické metodiky vymezena ostatní území ITI v České republice.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Ministerstvo pro místní rozvoj
Podnik v obtížích v ESI fondech v podmínkách České republiky   
Stručný popis: Cílem plnění veřejné zakázky je žadatelům z ESIF poskytnout návodný nástroj, který jim usnadní práci s účetními/finančními daty a poskytne jim podporu při určení, zda ne/jsou podnikem v obtížích. Na druhé straně má poskytovatelům poskytnout jednotná metodická vodítka pro zajištění, že podpora, kde je relevantní, nebude poskytnuta podniku v obtížích a dále určí zdroje dat pro ověření skutečností uvedených žadatelem na základě skutečností dostupných v rejstřících, databázích garantovaných orgány státní správy. Blíže popsáno v dokumentu s názvem "Návrh předmětu, zaměření a výstupů veřejné zakázky", uveřejněno na profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
Zajištění evaluačních a analytických služeb pro potřeby řízení DoP, OPTP a IROP   
Stručný popis: Společným předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému jsou v obecném vyjádření služby vedoucí k naplňování evaluačních povinností v souladu s Evaluačním plánem (EP) - Dohody o partnerství pro programové období 2014-2020 (DoP), EP - Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a EP - Operačního programu Technická pomoc 2014-2020 (OPTP). Jde o služby evaluačních, analytických a s tím souvisejících prací v souladu s EP DoP, IROP nebo OPTP a jejich aktualizaci, realizaci příp. ad hoc zajištění evaluačních, analytických a s tím souvisejících prací (evaluace).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie