Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 19 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)
Zajištění služeb externí komunikace v rámci ČR i světa pro poskytovatele letových provozních služeb   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je komplexní zajištění PR (Public Relations) zadavatele v rámci čr a světa jak v obecné rovině, tak i specifické oblasti "letectví".
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
Zajištění evaluačních a analytických služeb pro potřeby řízení DoP, OPTP a IROP   
Stručný popis: Společným předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě DNS jsou v obecném vyjádření služby vedoucí k naplňování evaluačních povinností v souladu s Evaluačním plánem (EP) - Dohody o partnerství pro programové období 2014-2020 (DoP), EP - Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a EP - Operačního programu Technická pomoc 2014-2020 (OPTP). Jde o realizaci evaluačních, analytických a souvisejících prací v souladu s EP - DoP, IROP či OPTP, jejich aktualizace, příp. ad hoc zajištění evaluací - analytických a souvisejících prací, poptávaných dle aktuálních potřeb.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
město Bílina
Strategie Smart City města Bílina   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zpracování Strategie Smart city města Bílina. Bude se jednat o strategický dokument města, zpracovaný v souladu se Zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a se Zákonem č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
Vymezení území pro Integrované teritoriální investice (ITI) v ČR   
Stručný popis: Předmětem Veřejné zakázky je multikriteriální vymezení území pro Integrované teritoriální investice (dále jen „území ITI“) v České republice pro příští programové období Evropské unie (dále jen „EU“). Veřejná zakázka bude realizována postupně ve dvou fázích. V první fázi budou vybraným dodavatelem vytvořeny 2 metodiky: 1) policy metodika, 2) technická metodika. Ve druhé fázi budou na základě odsouhlasené technické metodiky vymezena ostatní území ITI v České republice.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Ministerstvo pro místní rozvoj
Podnik v obtížích v ESI fondech v podmínkách České republiky   
Stručný popis: Cílem plnění veřejné zakázky je žadatelům z ESIF poskytnout návodný nástroj, který jim usnadní práci s účetními/finančními daty a poskytne jim podporu při určení, zda ne/jsou podnikem v obtížích. Na druhé straně má poskytovatelům poskytnout jednotná metodická vodítka pro zajištění, že podpora, kde je relevantní, nebude poskytnuta podniku v obtížích a dále určí zdroje dat pro ověření skutečností uvedených žadatelem na základě skutečností dostupných v rejstřících, databázích garantovaných orgány státní správy. Blíže popsáno v dokumentu s názvem "Návrh předmětu, zaměření a výstupů veřejné zakázky", uveřejněno na profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
Zajištění evaluačních a analytických služeb pro potřeby řízení DoP, OPTP a IROP   
Stručný popis: Společným předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému jsou v obecném vyjádření služby vedoucí k naplňování evaluačních povinností v souladu s Evaluačním plánem (EP) - Dohody o partnerství pro programové období 2014-2020 (DoP), EP - Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a EP - Operačního programu Technická pomoc 2014-2020 (OPTP). Jde o služby evaluačních, analytických a s tím souvisejících prací v souladu s EP DoP, IROP nebo OPTP a jejich aktualizaci, realizaci příp. ad hoc zajištění evaluačních, analytických a s tím souvisejících prací (evaluace).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Město Bílina
Strategie ICT města Bílina   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zpracování Strategie ICT města Bílina (ICT = informační a komunikační technologie, která má za cíl zvýšit transparentnost a otevřenost Městského úřadu v Bílině resp. města Bílina, zvýšit elektronizaci služeb správy a dosáhnout vysoké efektivnosti v ICT města.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)
Zajištění služeb externí komunikace v rámci ČR i světa pro poskytovatele letových provozních služeb   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je komplexní zajištění PR (Public Relations) zadavatele v rámci čr a světa jak v obecné rovině, tak i specifické oblasti "letectví".
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
Procesní evaluace programu Interreg V-A Česká republika – Polsko   
Stručný popis: Předmětem VZ je naplňovaní povinností provádět vyhodnocení programu Interreg V-A Česká republika – Polsko (dále také „program“), a to na základě čl. 116 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních, Metodického pokynu Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro evaluace v programovém období 2014–2020 a schváleného evaluačního plánu programu. Plnění VZ sestává celkem z osmi úkolů, které budou plněny v období let 2019 – 2020.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Předběžné hodnocení Strategického plánu SZP pro období 2021 - 2027   
Stručný popis: Předmětem plnění zakázky je vypracování ex ante hodnocení Strategického plánu SZP pro období 2021-2027.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí
Evaluace projektu „Systémová podpora sociální práce v obcích“   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je standardní evaluace projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Systémová podpora sociální práce v obcích“ (dále jen projekt MPSV) a 15 projektů obcí z uzavřené výzvy 03_16_128 Pilotní ověření koncepce MPSV v oblasti sociální práce a sociálního bydlení na úrovni obcí, a evaluace vzájemného propojení výstupů projektů a efektivity spolupráce projektu MPSV a projektů obcí z výzvy 03_16_128. V rámci evaluace bude vyhotovena evaluační studie, rozdělená na část procesní (s cílem zhodnotit nastavení procesu realizace a implementace aktivit) a dopadovou (s cílem zhodnotit dosažené výsledky a krátkodobé dopady). Výstupem bude evaluační studie, složena ze zprávy vstupní, průběžné a závěrečné. Součástí požadovaného plnění je také uspořádání workshopu na MPSV lednu 2021 a prezentace výsledků evaluace na závěrečné konferenci projektu MPSV v dubnu 2021.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí
Evaluace projektu Zajištění podpory střednědobého plánování sociálních služeb na krajské úrovni   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je standardní evaluace projektu Zajištění podpory střednědobého plánování sociálních služeb na krajské úrovni, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0007263. Evaluace má za cíl zjistit zpětnou vazbu na fungování expertních skupin v rámci KA 02, KA 03 a KA 05 – nastavení spolupráce aktérů, bariéry, naplnění očekávání. Jednak chceme znát zpětnou vazbu na celkové nastavení konceptu přípravy metodických materiálů, následně s podrobnějším zaměřením na fungování expertních skupin.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Aktualizace národních plánů povodí   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zpracování podkladů a návrhů Národních plánů povodí Labe, Odry a Dunaje pro 3. etapu plánování v oblasti vod pro roky 2021 až 2027 dle věcných a časových požadavků na zpracování plánů povodí dle vodního zákona, časového plánu a programu prací pro 3. etapu plánování v oblasti vod, a v souladu s vyhláškou o plánování, v listinné a elektronické struktuře podle Makety NPP. V rámci veřejné zakázky dojde k přezkoumání a aktualizaci NPP zpracovaných pro 2. etapu plánování v oblasti vod pro roky 2015 až 2021, schválených dne 21. 12. 2015 vládou ČR usnesením č. 1083. Zpracování předmětu smlouvy bude provedeno v rámci čtyř dílčích etap (etapa 2019, 2020, 2021 a 2022).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Ex-ante analýza zavedení finančních nástrojů v PRV v období 2021 - 2027   
Stručný popis: Vypracování předběžné analýzy zavedení finančních nástrojů v PRV v období 2021 - 2027.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
Kvalitativní šetření inovačních projektů PO 3 OP Z   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je realizace terénního šetření (rozhovorů a fokusních skupin) s aktéry z pěti projektů PO 3 OP Z, které jsou zaměřené na vývoj a zavádění sociálních inovací (výzva č 24), a to ve 2 etapách: Etapa I. na jaře 2019 a Etapa II. na podzim/v zimě 2019/20. Šetření se stane nejvýznamnějším zdrojem kvalitativních dat pro provedení „Evaluace výsledků podpory sociálních inovací v PO 3 OP Z“. Do zakázky je vedle provedení šetření v terénu zahrnuta jak příprava rozhovoru (scénář, rekrutace), tak následné základní zpracování dat (doslovný přepis, třídění, kategorie) a zpracování souhrnu za více rozhovorů jak za jeden projekt, tak za všechny projekty ve vzorku.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie