Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 113 z 13 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
město Bílina
Strategie Smart City města Bílina   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zpracování Strategie Smart city města Bílina. Bude se jednat o strategický dokument města, zpracovaný v souladu se Zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a se Zákonem č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
Zajištění evaluačních a analytických služeb pro potřeby řízení DoP, OPTP a IROP   
Stručný popis: Společným předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě DNS jsou v obecném vyjádření služby vedoucí k naplňování evaluačních povinností v souladu s Evaluačním plánem (EP) - Dohody o partnerství pro programové období 2014-2020 (DoP), EP - Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a EP - Operačního programu Technická pomoc 2014-2020 (OPTP). Jde o realizaci evaluačních, analytických a souvisejících prací v souladu s EP - DoP, IROP či OPTP, jejich aktualizace, příp. ad hoc zajištění evaluací - analytických a souvisejících prací, poptávaných dle aktuálních potřeb.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)
Zajištění služeb externí komunikace v rámci ČR i světa pro poskytovatele letových provozních služeb   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je komplexní zajištění PR (Public Relations) zadavatele v rámci čr a světa jak v obecné rovině, tak i specifické oblasti "letectví".
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
Vyhodnocení fungování a přínosu tematických pracovních skupin ITI/IPRÚ navázaných na výzvy OPZ   
Stručný popis: Předmětem plnění dle této Smlouvy je dílčí evaluační šetření, které má vyhodnotit přínosy fungování tematických pracovních skupin v rámci podpory rozvoje metropolitních oblastí a aglomerací, které ve svých integrovaných nástrojích ITI (Integrované územní investice) a IPRÚ (Integrovaný plán rozvoje území) využívají programového rámce OPZ. Jde o metropolitní oblasti a aglomerace, které se účastní výzev OPZ č. 45, č. 46, č. 48 a č. 49.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Rámcová dohoda o poskytování poradenských a konzultačních služeb souvisejících se zabezpečením povinností JU v případě výjezdů a příjezdů zaměstnanců   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou poradenské služby v souvislosti se zabezpečením povinností spojených s výjezdy zaměstnanců do zahraničí a příjezdy zaměstnanců ze zahraničí.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí
Evaluace projektu Život jako každý jiný - III   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je standardní evaluace projektu Život jako každý jiný, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0002766. Evaluace má za cíl vyhodnotit současnou situaci v oblasti deinstitucionalizace sociálních služeb v ČR a zhodnotit nastavení procesu realizace a implementace aktivit projektu.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Evaluace systémového projketu "SYPO"   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je realizace pravidelného hodnocení individuálního projektu systémového „Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů“ (financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v prioritní ose 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Česká republika-Ministerstvo zdravotnictví
Evaluace projektů Reformy psychiatrické péče   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je celková evaluace projektů. Jedná se o evaluaci smíšenou dle stanovených cílů v jednotlivých projektech. Evaluace bude mít dvě části: procesní a dopadovou. Její výstupy budou mít podobu vstupní, průběžné a závěrečné evaluační zprávy. Předmětem této zakázky je evaluace projektů realizovaných v rámci Reformy psychiatrické péče spolufinancované z fondů EU: 1. Podpora vzniku Center duševního zdraví I, reg.číslo: CZ.03.2.63./0.0/0.0/15_039/0004672 2. Podpora vzniku Center duševního zdraví II. reg. číslo: CZ.03.2.63/0,0/0,0/15_039/0006213 3. Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné, reg. číslo: CZ.03.2.63/0,0/0,0/15_039/0007038 4. Podpora zavedení multidisciplinárního přístupu k duševně nemocným, reg. číslo: CZ.03.2.63/0,0/0,0/15_039/0007038 5.Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné, reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0 .
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví
Evaluace projektů Reformy psychiatrické péče   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou evaluace pěti projektů realizovaných v rámci národního projektu Reformy psychiatrické péče spolufinancované z fondů EU. Cílem jednotlivých evaluací je získání kvalifikovaného výstupu vypovídajícího o fungování a výsledcích/dopadech každého z projektů. Účelem je kvalitativní i kvantitativní vyhodnocení, do jaké míry projekty naplňují stanovené cíle, do jaké míry projekty přispívají k naplňování komplexního koncepčního řešení, a poskytnout zadavateli a realizátorům všech pěti projektů zpětnou vazbu a doporučení týkající se jejich realizace, a to včetně přenosu informací z praxe do systémového řešení a zpět. Další informaci a materiály k projektu Reformy psychiatrické péče lze získat na adrese www.reformapsychiatrie.cz
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Město Uherské Hradiště
Hradiště chytře - využití konceptu Smart City a navazujících strategií k udržitelnému rozvoji města Uherské Hradiště   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zpracování koncepčních a strategických dokumentů vč. analytických a návrhových podkladů pro zadavatele v oblasti strategického plánování rozvoje města Uherské Hradiště. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 a 101 ZZVZ rozdělena na 8 částí: 1 KA02 - Strategie Smart City 2 KA03 - Informační strategie 3 KA04 - Koncepce rozvoje veřejného osvětlení 4 KA05 - Místní adaptační strategie na změnu klimatu 5 KA07 - Strategie rozvoje kulturních a kreativních průmyslů 6 KA08 - Koncepce rozvoje a řízení kultury 7 KA09 - Koncepce rozvoje cestovního ruchu 8 KA10 - Koncepce rozvoje a řízení sportu
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Město Uherské Hradiště
Hradiště chytře - využití konceptu Smart City a navazujících strategií k udržitelnému rozvoji města Uherské Hradiště   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je tvorba koncepce veřejného osvětlení města Uherského Hradiště pro komplexní řešení veřejného a architekturního osvětlení města Uherského Hradiště. KA04 - Koncepce rozvoje veřejného osvětlení
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí
Závěrečná evaluace projektu „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je závěrečná evaluace projektu „Sociální bydlení - metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“. Cílem závěrečné evaluace systémového projektu je: A. vyhodnocení výsledků dosažených obcemi spolupracujícími s MPSV u podpořených klientů v rámci projektu; B. vyhodnocení podpory systémového projektu MPSV a formulace doporučení pro MPSV, příp. jiné státní orgány pro další poskytování podpory obcím a dalším subjektům při tvorbě a realizaci sociálního bydlení prostřednictvím systémových projektů; C. vyhodnocení dopadů, procesů a limitů místních systémů sociálního bydlení v obcích spolupracujících s MPSV i ve srovnávacím vzorku obcí a jejich následná komparace; D. formulace doporučení pro další implementaci státní politiky podpory a rozvoje sociálního bydlení.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
Zajištění evaluačních a analytických služeb pro potřeby řízení DoP, OPTP a IROP   
Stručný popis: Společným předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě DNS jsou v obecném vyjádření služby vedoucí k naplňování evaluačních povinností v souladu s Evaluačním plánem (EP) - Dohody o partnerství pro programové období 2014-2020 (DoP), EP - Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a EP - Operačního programu Technická pomoc 2014-2020 (OPTP). Jde o realizaci evaluačních, analytických a souvisejících prací v souladu s EP - DoP, IROP či OPTP, jejich aktualizace, příp. ad hoc zajištění evaluací - analytických a souvisejících prací, poptávaných dle aktuálních potřeb.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie