Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 1653 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Statutární město Brno
Základní škola Pastviny 70 - podpora klíčových kompetencí   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je nástavba a přístavba nových prostor základní školy, přičemž nástavbou vzniknou tři nové odborné učebny a dvoupodlažní přístavbou vzniknou v 1. NP nové vstupní prostory pro žáky a ve 2. NP pracovní kout pro přírodovědnou učebnu a zázemí pro pedagogy. Řešen bude i nový vstup do objektu a jako součást bezbariérového řešení bude přistavěn výtah. Součástí veřejné zakázky je rovněž vybudování nástupních a rozptylových komunikačních ploch, úprava školního dvora a nové oplocení.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Pardubický kraj
Realizace úspor energie – OLÚ Jevíčko, pavilon S + koridor, podruhé   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem stavebních prací je snížení energetické náročnosti pavilonu S a komunikačního koridoru v areálu Odborného léčebného ústavu v Jevíčku. Objekt je nemovitou kulturní památkou. Bude provedena repase, částečná či celková výměna stávajících dřevěných a kovových výplní otvorů. V případě částečné či celkové výměny bude provedena přesná rozměrová a tvarová kopie. U vybraných dřevěných či kovových výplní bude provedena restaurátorská oprava dodavatelem s odbornou způsobilostí. Vnější křídla otvorů budou osazena tepelně izolačním dvojsklem s teplým distančním rámečkem, pokud není ve výpisu prvků uvedeno jinak. Zateplení stropu 4.NP pavilonu S bude provedeno v půdním prostoru zateplením podlahy minerální vatou, kde budou pro přístup zřízeny pochozí revizní lávky z OSB desek uložených na trámový polystyren. Funkční řešení objektu zůstane nezměněno. Blíže viz ZD.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Libhošť
Kanalizace v obci Libhošť – 2. etapa, Lokalita Malá Vídeň   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je provedení stavební akce „Kanalizace a ČOV Libhošť – 2. etapa, Lokalita „Malá Vídeň““. Navržená stavba řeší odvedení splaškových odpadních vod z cca 60 RD s cca 220 EO v Libhošti a jejich napojení do stávající splaškové kanalizace v majetku obce. Potrubí gravitační kanalizace je plastové o celkové délce cca 2188,7 m. K přečerpávání splaškových vod do stávající gravitační kanalizace jsou navrženy balené podzemní čerpací stanice. K ČS budou opraveny příjezdové komunikace a zřízeny přípojky NN. Dále je navrženo výtlačné potrubí o délce cca 760 m.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Krčmaň
Rekonstrukce chodníků v obci Krčmaň – pravá část ve směru Olomouc-Přerov, I. úsek (opakované vypsání)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky jsou stavební práce a související dodávky při realizaci rekonstrukce pěší komunikace, vybudování zastávkového zálivu a přeložek některých inženýrských sítí v obci Krčmaň v rozsahu činností dle zadávací dokumentace. V rámci zakázky bude provedena rekonstrukce chodníků v zastavěné části obce Krčmaň při pravé straně ul. Olomoucká (silnice I/55) ve směru Olomouc- Přerov. Rekonstrukce spočívá v opravě dlážděných ploch chodníků a křižujících vjezdů včetně jejich konstrukčních vrstev. Návrh ctí v celé své délce trasy stávajících chodníků. Stavba bude sloužit pro napojení nemovitostí rezidentů a pro provoz pěších. Cílem rekonstrukce je celkové zlepšení bezpečnosti silničního provozu a také vytvoření podmínek bezbariérové přístupnosti. Rekonstrukce chodníků je rozdělena na dva pracovní úseky. V rámci této veřejné zakázky je řešen pouze I. úsek, který začíná na parc. č. 266/2, dále vede podél komunikace I/55 a končí na ul. Náves (u parc. č. 256). Šířka chodníku bude 1,5 až 2
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Povodí Ohře, státní podnik
Rekonstrukce Šluknovského potoka v Císařském   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Účelem stavby je obnova funkce toku a usměrňování odtokového režimu povrchových vod. Jedná se o celkovou rekonstrukci toku v délce 359m v intravilánu obce Císařský. Tok je uzavřen v soukromých zahradách. Původně byl v celé délce opevněn zdivem nasucho, které je v současné době na některých místech zcela destruováno. Projekt řeší rekonstrukci stávajícího stavu převážně zdiva na sucho s důrazem na volbu přírodě blízkého a ekonomického řešení. Většina úseků je řešena opevněním ve formě kamenného záhozu a kamenné rovnaniny, ve stísněnějších podmínkách pak ve formě zdiva na sucho. Pouze ve výjimečných případech, kdy je uvažováno přitížení za rubem či důsledná ochrana nemovitosti, je navrženo zdivo na cementovou maltu, lokálně pod ochranou pažením s rozepřením. Dno bude stabilizováno příčnými prahy. V rámci stavby je řešeno speciální zakládání – mikropilotáž. Ve dně je navržena stabilizace kamenným záhozem doplněným příčnými prahy kamennými a z dubových kulatin.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Obnova mostu ev.č. 36311-2 Brněnec - Březová nad Svitavou   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Navrhovaná akce řeší problematiku obnovu stávajícího mostu. Jedná se o demolici stávajícího mostu ev.č. 36311-2 a výstavbu mostu nového ve stávající poloze. Dále akce řeší problematiku obnovy komunikace III/36311-2 v délce 90,0m. Poloha komunikace a mostu je navržena ve stávající poloze s úpravou tvaru mostu a úpravou osy komunikace III/36311 a navazující místní komunikace. Navrhovaná akce se nachází v intravilánu obce Brněnec, v prostoru křížení komunikace III/36311 s vodním tokem Svitava ve správě Povodí Moravy s.p. Práce budou prováděny za úplné dopravní uzavírky.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Stavební práce - zateplení budovy ÚZ Trpišov   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zateplení obvodových stěn a střechy dle Zadávací dokumentace.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Sil. I. tříd Pardubického kraje, oprava trhlin v asfaltových vozovkách   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Opravy trhlin v asfaltových vozovkách na silnicích I. tř. Pardubického kraje.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a. s.
Skupinový vodovod Rataje nad Sázavou, Staňkovice - napojení na ÚV Trojice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Výstavba vodovodu, kterým budou napojeny obce Rataje nad Sázavou a Staňkovice na systém Skupinového vodovodu Kutná Hora – Sázava s vodním zdrojem ÚV Trojice. Napojení bude provedeno z přivaděče DN 250 do Sázavy mezi lokalitami Bláto a Chmeliště. Po trase přívodního vodovodního řadu do Ratají nad Sázavou bude současně zřízen vodovod v obci Staňkovice a místních částech Nová Ves, Ostašov, Chlum a Milovice. Součástí výstavby přívodního řadu budou stavební objekty v podobě posilovací čerpací stanice u lokality Nová Ves, vodojem Chlum s ATS (vč. příjezdné komunikace a odpadu) a dále vodoměrné a redukční šachty. Přívodní, výtlačné a zásobní vodovodní řady PE 100 RD, DN 100 - 125 v celkové délce 12 700 m a rozvodné vodovodní řady PE 100 RC DN 80 v délce 2 110 v lokalitách Staňkovice, Nová Ves, Ostašov a Smilovice. Součástí stavby jsou dále objekty posilovací čerpací stanice a trubní vodojem Chlum 3x 70 m3 s ATS.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Povodí Vltavy, státní podnik
VD Štvanice – oprava dolních vrat MPK   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna stávajících vzpěrných vrat membránové konstrukce za vzpěrná vrata příhradové konstrukce, zachováno zůstane přímé prázdnění plavební komory stavítky v tělesech vrátní. Vrata a související konstrukce budou v předstihu vyrobeny v dílnách Zhotovitele. Demontáž stávajících vrat a montáž nových se uskuteční na VD Štvanice v plavební odstávce při zahrazení malé plavební komory.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Obec Řestoky
Stavební úpravy č.p. 2 v Řestokách   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávající budovy situované v objektu bývalé hospody. Záměrem je vybudování 4 samostatných bytových jednotek.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
Kanalizace Křinec – napojení místní části Nové Zámky   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je vybudování nové kanalizační sítě v místní části městyse Křinec – Nových Zámcích s odvodem odpadních vod do kanalizační sítě obce Rožďalovice čištěním na ČOV Rožďalovice.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Hradešínská, I. etapa Benešovská - Chorvatská, Praha 10, č.akce 750/1   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je zejména, nikoli však výlučně, kompletní oprava komunikace Hradešínská včetně opravy přípojek uličních vpustí, rektifikace povrchových znaků, vyrovnání a výměna obruby. V úseku Benešovská – Říčanská je předmětem zakázky též zajištění opravy chodníků. Povrch vozovky asfaltový, povrch chodníku a vjezdů do přilehlých objektů tvoří mozaiková dlažba.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
obec Tisová
ZTV TISOVÁ - JIHOVÝCHOD   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace základní technické vybavenosti pro 25 stavebních pozemků, z toho 23 rodinných domů a 2 bytové domy (Pozn. v části PD je chybně uvedeno 47 stavebních pozemků, z toho 45 rodinných domů). Projekt řeší dopravní obslužnost parcel, návrh chodníků, parkovacích stání, místa pro tříděný odpad. V rámci technické infrastruktury je navržena dešťová a splašková kanalizace, zasíťování plynem a veřejné osvětlení. Z důvodu zpomalení dopravy v návaznosti připojení místní obslužné komunikace na silnici II/199 je navržena vjezdová brána. Předmět veřejné zakázky přesně specifikují Smlouva o dílo (příloha č.1 Zadávací dokumentace) a projektová dokumentace zpracovaná společností Atelier M.A.A.T., s.r.o., Převrátilská 330/15, 390 01 Tábor, IČ 28145968 (příloha č.2 Zadávací dokumentace).
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Statutární město Hradec Králové
Tělocvičná hala TJ Pouchov v Hradci Králové   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je výstavba nové tělocvičné haly, která je rozdělena na zázemí a prostor tělocvičny. Zázemí haly je jednopodlažní, prostor tělocvičny je jednopodlažní, v místě galerie je dvoupodlažní. Objekt haly není podsklepen.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie