Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 1292 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Liberecký kraj
Severozápadní obchvat města Zákupy   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je realizace následujících akcí: Akce A: Výstavba severozápadního obchvatu města Zákupy Investorem akce A je Liberecký kraj. Předmětem plnění akce A je novostavba obchvatové komunikace II/268, která umožní se vyhnout centru města Zákupy a zároveň odlehčí dnes velmi zatěžovaným komunikacím procházejícím centrem Zákup. Stavbou vznikne bezpečnější a rychlejší propojení silnic II/262 a II/268. Stavba je rozdělena na několik stavebních objektů, které obsahují silnici hlavní trasy (obchvatová silnice) s místní obslužnou komunikací, odvodnění a jednotlivé přeložky inženýrských sítí, které jsou vynucené navrženou obchvatovou silnicí. Akce B: Vybudování chodníků a veřejného osvětlení Investorem akce B je Město Zákupy. Předmětem plnění akce B je s novostavbou obchvatové komunikace spojená výstavba chodníku a realizace nového veřejného osvětlení.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Rámcová smlouva na běžnou a souvislou údržbu pozemních komunikací na území hl.m.Prahy-4.Q- 2019-část 4   
Stručný popis: Na základě rámcové smlouvy je prováděna běžná a souvislá údržba a opravy pozemních komunikací na území hl. m. Prahy dle aktuálních potřeb zadavatele
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Fakultní nemocnice Ostrava
Snížení energetické náročnosti budovy MTZ FN Ostrava   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace projektu „Snížení energetické náročnosti budovy MTZ FN Ostrava“ a to provedením stavebních úprav a revitalizace fasády, střechy objektu MTZ. Cílem projektu je tedy kompletní zateplení tohoto objektu kontaktním zateplovacím systémem včetně výměny výplní a souvisejících prací. Objekt „MTZ“ slouží jako sklad materiálně-technického zabezpečení. Blíže viz zadávací dokumentace.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
Kratochvilka - splašková kanalizace   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace v obci Kratochvilka v délce cca 4 172 m, z toho cca 2942 m kanalizačních stok, cca 212 m výtlaků a cca 1 018 m odboček pro domovní přípojky, 2 ks ČS.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Město Vlachovo Březí
Intenzifikace ČOV Vlachovo Březí   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího stupně hrubého předčištění a úpravy a objemové rozšíření biologického stupně ČOV. Úpravy biologického stupně budou představovat vybudování stupně denitrifikační sekce, stupně aktivačního procesu ve dvou nezávislých linkách. Vznikne tak dvoulinkové uspořádání aktivačního D-N procesu. Stávající ČOV s kapacitou 1600 EO bude po intenzifikaci zkapacitněna na 1800 EO. Součástí předmětu plnění je i dohled nad zkušebním provozem.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Správa silnic Olomouckého kraje p.o.
Most ev.č. 0462-6, Brodek u Prostějova   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o stavební úpravu mostního objektu ev. č. 0462 – 6 Brodek u Prostějova tj. jeho snesení a postavení mostu nového na stejném místě, nezbytnou úpravu komunikace a přechodné dopravně inženýrské opatření. Most přes potok Broděnka (dnes používaný název Brodečka) se nachází v zastavěném území městyse Brodek u Prostějova na silnici III/0462 v km 8,632, spojující města Prostějov a Vyškov. Výstavba mostu bude probíhat za vyloučeného provozu na sil III/0462 v místě stavby. V souvislosti s plnou uzavírkou mostu po dobu stavby je zpracován návrh objížďky včetně provizorního dopravního značení. Stavba proběhne během jedné stavební sezóny. Délka stavby se předpokládá cca 4 měsíce. Vzhledem k vytíženosti komunikace a délce objízdné trasy je požadavek na co nejkratší dobu výstavby. Demolice a následně obnova části plotové zídky na pozemku parc. č. 62.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Město Cheb
Cyklostezka Cheb – Dřenice – I. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je vybudování společné stezky pro pěší a cyklisty v trase centrum města – Švédský vrch a Dřenice. Společná stezka pro chodce a cyklisty bude obousměrná v minimální šířce 3 m vedená v celé své trase podél nové a stávající silnice III/2149. Dále je řešena stavba části komunikace III/2149, výstavba ochranné bariéry v podjezdech pod tratí železnice, nová autobusová nástupiště a přístřešek, úprava vstupu a vjezdu do zahrádek Švédský vrch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Lesy České republiky, s.p.
Drahtinka - Hlinsko ř.km 0,000-0,208 rek.+OaÚ   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Stavební práce – budou provedeny údržbové práce na stávajícím vodním toku. Při stavbě budou zrekonstruovány nábřežní zdi – stávající zdivo nábřežních zdí z lomového kamene bude vybouráno, kameny očištěny a z části (cca 50%) budou použity k vyzdění zdí zpět na nový základ, zdivo bude doplněno novými kameny stejného druhu a vlastností. Zdi budou mít betonové jádro. Za rubem zdí bude zřízen mrazový klín ze štěrkopísku a odvodňovací drény. Betonové parapety nebudou obnoveny, místo nich se vyzdí koruna zdí z opracovaného lomového kamene až na původní úroveň parapetů, případně na úroveň přilehlého terénu. Zábradlí bude sejmuto a po vyzdění zdí osazeno zpět, část zábradlí bude nová, stejných parametrů. Ze dna vodního toku bude odstraněn sediment.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Město Vroutek
Výstavba cyklostezky Vroutek – Podbořany   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem je výstavba nové obousměrné cyklostezky a parkoviště mezi městy Vroutek a Podbořany, dále je předmětem vybudování tří odpočívadel a začátku a podél cesty.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Lesy České republiky, s.p.
Rusava km 26,317 - 28,525   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Účelem stavby je odstranění poškození stávající technické úpravy koryta toku a obnovení stability koryta toku v intravilánu obce Rusava. Budou vybudovány stabilizační příčné pasy (betonové), provede se rekonstrukce příčných stupňů, doplní se dno koryta, sanují se břehové nátrže vybudováním podélného opevnění z kamenné rovnaniny, obnoví se dlažby, rekonstruují opěrné zdi se zábradlím a stabilizuje se dno a koryto toku pod vyústěním ze zatrubněné části pravostranného přítoku č. 4.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Olomoucký kraj
SŠ, ZŠ a MŠ Prostějov, Komenského 10 - Bezbariérové užívání objektu ZŠ   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Stavební práce řešící bezbariérové užívání objektu ZŠ na ulici Komenského 10 v Prostějově. Provedení bezbariérového vstupu do objektu školy ve dvorní části objektu a výtahu propojující 1. PP až 3. NP budovy. Vstup do výtahu bude z chodby budovy. Dále se nově řeší hygienická zázemí v 1., 2. a 3. NP s ohledem na možné užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, šatny se sprchami a s tím související práce – bourání stávajících konstrukcí, nové rozvody kanalizace, vody, VZT, UT, výměna plynových kotlů, silnoproudé a slaboproudé rozvody elektroinstalace. Na základě požadavku správce sítí bude realizována nová vodovodní přípojka včetně zrušení stávající.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Statutární město Opava
Vlaštovičky – hasičská zbrojnice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o novostavbu hasičské zbrojnice a stavební úpravy stávajícího objektu přístřešku vč. její napojení na technickou a dopravní infrastrukturu. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební objekty: SO 01 Novostavba hasičské zbrojnice vč. připojení vody, elektro a dešťové kanalizace SO 02 Úpravy stávajícího přístřešku SO 03 Přípojka splaškové kanalizace
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Povodí Moravy, s.p.
Slavkovický p., ř. km 3,210 – 4,200, Slavkovice, oprava zdí   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Práce spočívají zejména v pročištění koryta vodního toku Slavkovický potok v intravilánu obce Slavkovice. Jedná se o odstranění náletové vegetace, opravu stávajícího opevnění, zpevnění dna a odtěžení sedimentů z koryta vodního toku. Dojde ke kácení stromů a následnému provedení náhradní výsadby. Kompletní provedení stavebních prací (vč. dodávek a služeb) souvisejících s realizací zhotovení dílčích staveb: SO 01 – Slavkovický p., ř. km 3,210 – 3,570; 3,770 – 4,035, Slavkovice, oprava zdí SO 02 – Slavkovický p., ř. km 4,035 – 4,200, Slavkovice, oprava zdí
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
VZ 138.17 Opravy výtluků na komunikacích svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih v letech 2018 - 2021   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním zhotovitelem na opravy výtluků, asfaltových ploch a souvisejících prací na komunikacích svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih. CPV kód: 45233142-6
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Kraj Vysočina
II/399 křiž. s III/39911 - Dalešice - křiž. s II/351   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla II/399 křiž. s III/39911 - Dalešice - křiž. s II/351. Jedná se o rekonstrukci silnice ve staničení km 15,965 – 22,875, která začíná na křižovatce se silnicí III/39911 a končí na křižovatce se silnicí II/351.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie