Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 2775 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká televize
Reportážní kamery 2020   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kamer v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu,...  >  Televízne kamery
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Část 3. Právo veřejného investování, IT a ICT   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování právních služeb pro zadavatele. advokáty a advokátními kancelářemi podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výkonem činností v rámci působnosti zadavatele.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Právne služby
Městská část Praha 5
Provádění revizí, servisu a instalací bezpečnostních systémů v budovách úřadu MČ Praha 5   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky na služby je realizace zákonných revizí, servisu, oprav a instalací bezpečnostních systémů v budovách Městské části Praha 5, a to: (i) Úřadu městské části Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, Praha 5; (ii) Úřadu městské části Praha 5, Štefánikova 236/13, 246/15 Praha 5; (iii) Prostor v budově, Štefánikova 247/17; (iv) Prostor v budově, Preslova 2213/5, Praha 5; (v) Obřadní síně, Stroupežnického 493/10, Praha 5; (vi) Galerie Portheimka, Štefánikova 68/12, Praha 5; (vii) Úřadu práce Plzeňská 314/115, Praha 5. Cílem této veřejné zakázky je zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku. Cílem přijímaných opatření je minimalizace rizika vzniku škod na majetku Zadavatele a dále ochrana osob, které se ve veřejných budovách nacházejí. Provozovatel budov, do kterých má veřejnost volný přístup, tak musí jednoznačně dostát všem předpisům, které tuto povinnost ukládají.
Opravárske a údržbárske služby  >  Služby na opravu a údržbu bezpečnostných a...  >  Služby na opravu a údržbu bezpečnostných...
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
Zajištění datových přenosů pro pracoviště ZP MV ČR   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky „Zajištění datových přenosů pro pracoviště ZP MV ČR“ je poskytování veřejně dostupných služeb elektronické komunikace, které budou sloužit k zajišťování datových přenosů mezi centrálním výpočetním střediskem Zadavatele, umístěným v datovém centru TOWER, Mahlerovy sady 1, 130 00 Praha 3 – Žižkov, a jednotlivými pracovišti Zadavatele uvedenými v Příloze č. 3 zadávací dokumentace.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Česká republika - Úřad práce ČR
Rekvalifikační kurzy pro Pardubický kraj 2016 - 2019   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění rekvalifikace dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, pro uchazeče a zájemce o zaměstnání.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Rámcová smlouva na běžnou a souvislou údržbu pozemních komunikací na území hl.m.Prahy-4.Q- 2019-část 4   
Stručný popis: Na základě rámcové smlouvy je prováděna běžná a souvislá údržba a opravy pozemních komunikací na území hl. m. Prahy dle aktuálních potřeb zadavatele
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
Systém vzdělávání v programovém období 2014-2020 - odborné vzdělávací akce   
Stručný popis: Předmětem plnění na základě rámcové dohody uzavřené s jedním účastníkem je zajištění vzdělávání v odborných vzdělávacích programech pro zaměstnance subjektů implementace a další subjekty zapojené do implementace ESI fondů. Podstatným požadavkem zadavatele v souvislosti s plněním veřejné zakázky je poskytování administrativní podpory prostřednictvím Monitorovacího systému 2014+ nebo zajištění povinné publicity po celou dobu trvání vzdělávacích akcí. Studium probíhá formou prezenčních vzdělávacích akcí (vzdělávací programy, aktualizační semináře nebo ad hoc školení).
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby
ČR - Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru
Rámcová dohoda na dodávky košil a halenek pro HZS ČR   
Stručný popis: Předpokládaný objem předmětu plnění je 3 030 kusů košil modrých s dlouhým rukávem, 4 950 kusů košil modrých s krátkým rukávem, 2 240 kusů košil bílých s dlouhým rukávem, 2 370 kusů košil bílých s krátkým rukávem, 1 220 kusů halenek modrých s dlouhým rukávem, 1 970 kusů halenek modrých s krátkým rukávem, 750 kusů halenek bílých s dlouhým rukávem a 750 kusů halenek bílých s krátkým rukávem v průběhu let 2019-2022 od nabytí účinnosti rámcové dohody.
Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo  >  Odevy  >  Tričká s krátkym rukávom (T-shirts) a košele
ČR - Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru
Rámcová dohoda na dodávku obuvi pro HZS ČR   
Stručný popis: Dodávka 3790 párů polobotek celoročních a 4 622 párů perforovaných letních v průběhu 4 let od nabytí účinnosti rámcové dohody.
Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo  >  Obuv  >  Obuv okrem športovej a ochrannej
ČR - Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru
Rámcová smlouva na dodávky výstrojních součástek PS 1 a pulovrů pro HZS ĆR   
Stručný popis: Předpokládaný objem předmětu plnění je 3745 ks kalhot pánských, 1220 ks kalhot dámských. 1945 ks sak pánských, 735 ks sak dámských, 1185 ks sukní, 3120 ks pulovrů s dlouhým rukávem a 1455 ks pulovrů bez rukávů v průběhu 4 let.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Individuálny a pomocný výstroj  >  Individuálny výstroj
městská část Praha 3
Rámcová dohoda na zajišťování zahradnických prací včetně údržby a dalších souvisejících činností v rámci péče o veřejnou zeleň - opakované zadání   
Stručný popis: Dílčí část 1 - Zahradnické práce nad rámec běžné údržby Dílčí část 2 - Arboristické práce o péči o stromořadí Dílčí část 3 - Údržba trvalek, růží a štěrkových záhonů se zvýšenou autoregulací Dílčí část 4 - Založení a údržba záhonů letniček (jarní výsadba) a dvouletek (podzimní výsadba) Dílčí část 5 - Údržba Rajské zahrady
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
Právní služby 2019 - OPŽP   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění právních služeb včetně zajištění právního poradenství v oblasti poskytování dotací z Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“), a to na základě uzavřené rámcové dohody. Právní služby budou spočívat zejména v: a) komplexním právním zastupování zadavatele v řízeních před soudy a jinými orgány; b) komplexním právním poradenství; c) analýze evropské legislativy; d) zpracování právních stanovisek a posouzení, poskytování právních konzultací, účasti a zastupování při jednáních; e) zpracování vzorů rozhodnutí, sdělení, formulářů či dalších přípisů; a f) jiných právních službách bezprostředně souvisejících s činností zadavatele.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Právne služby
Institut klinické a experimentální medicíny
Dodávky SZM – Intervenční kardiologie II.   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu, a to zaváděcích pouzder s hemostatickou chlopní, diagnostických katetrů angiografických, vodících katetrů pro koronární intervence, PTCA sad, balónkových katetrů dilatačních pro PTCA, koronárních stentů lékových (DES) a supertenkých PTCA vodičů, potřebných k léčbě pacientů na pracovištích zadavatele (dále jen „Zdravotnické prostředky“). Zadavatel účastníky upozorňuje, že bude akceptovat pouze takové Zdravotnické prostředky, které jsou uvedeny/registrovány v tzv. číselníku VZP pro úhradu speciálního zdravotnického materiálu – Úhradovém katalogu VZP - ZP.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p.
Konzultační služby v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s 1 dodavatelem, a to na dobu 48 měsíců. Předmětem rámcové dohody je poskytování konzultačních služeb spočívajících ve vypracování analýz a nastavení procesů v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti a ochrany osobních údajů, týkajících se činností organizačně personálních analýz uvedených v Příloze č. 2 vzoru rámcové dohody, zejména: - Podpora a konzultační činnost v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti v návaznosti na zákon č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti (dále jen ZoKB) a vyhlášky č. 82/2018, o kybernetické bezpečnosti (dále jen VyKB). - Služby spojené s implementací ISMS - Tvorba dokumentace dle ZoKB nebo ISO 27001 k jednotlivým systémům - Služby spojené s výkonem role Architekta kybernetické bezpečnosti - Podpora a poskytování odborných stanovisek v oblasti ochrany osobních údajů.
Služby informačných technológií: konzultácie,...
Ministerstvo pro místní rozvoj
Soubor centrálních služeb národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek   
Stručný popis: V rámci plnění veřejné zakázky dodavatel nebo více dodavatelů zadavateli dodají moduly a služby SCS NIPEZ, konkrétně: - Věstník veřejných zakázek (VVZ); - Agendový informační systém NIPEZ (AIS); - Reporting, analýza a vyhledávání NIPEZ (RAV); - Centrální bezpečnostní monitoring (CBM NIPEZ); - Centrální infrastruktura pro archivaci (CIA NIPEZ); - Centrální ServiceDesk NIPEZ (CSD NIPEZ).
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie