Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 2682 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu
Dodávka kancelářského papíru pro resort MPO   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky kancelářského papíru vč. dodání zboží do místa plnění.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Výroba a dodávky ceninového papíru   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je výroba a dodávky ceninového papíru.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
ČR - Český úřad zeměměřický a katastrální
Dodávky obálek pro resort ČÚZK 2017 - 2020   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání obálek C5 s doručenkou a modrým pruhem o rozměru 229x162 mm a dále dodání obálek C5 s doručenkou o rozměru 229x162 mm.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
ČR - Český úřad zeměměřický a katastrální
Dodávka kancelářských židlí pro resort ČÚZK   
Stručný popis: Dodávka kancelářských židlí pro resortní organizace centrálního zadavatele.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Sedadlá, stoličky a podobné výrobky a súvisiace...
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
POSTUP_Dodávka 6 plynových chromatografů   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 6 plynových chromatografů včetně požadovaného příslušenství.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
Systém vzdělávání v programovém odbdobí 2014-2020 - odborné vzdělávací akce   
Stručný popis: Plnění předmětu veřejné zakázky se uskutečňuje na základě uzavřené rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení, která byla uzavřena v nadlimitním otevřeném řízení dle § 56 ZZVZ. Studium probíhá formou prezenčních vzdělávacích akcí (vzdělávací programy, aktualizační semináře a ad hoc školení). Účelem je zajištění vzdělávání v odborných vzdělávacích programech pro zaměstnance subjektů implementace a další subjekty zapojené do implementace ESI fondů. Podstatným požadavkem zadavatele pro plnění předmětu VZ je dále administrativní podpora Systému vzdělávání prostřednictvím Monitorovacího systému 2014+ nebo zajištění povinné publicity po celou dobu trvání vzdělávacích akcí.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Obnova VDZ na dálnicích 2016 - 2020   
Stručný popis: Předmětem Veřejné zakázky je uzavření Rámcové smlouvy na dobu trvání 48 měsíců s jedním uchazečem na každou část veřejné zakázky, na jejímž základě bude docházet k poskytování stavebních prací spočívajících v obnově vodorovného dopravního značení barvou nebo plastem v souladu s požadavky na provedení a kvalitu stálého vodorovného dopravního značení a dopravních knoflíků na dálnicích v údržbě jednotlivých Středisek správy a údržby dálnic
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Hlavní město Praha
Zajištění sběru, svozu, využívání a odstraňování nebezpečných složek komunálního odpadu ze sběrných míst na území hl. m. Prahy   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících ve sběru a svozu některých nebezpečných složek komunálního odpadu od fyzických osob na území hl. m. Prahy, mimo jiné, i využívání sebraných nebezpečných odpadů nebo jejich předání k využívání (zahrnujícímu jejich případnou úpravu), nebo odstranění nebezpečných odpadů nebo jejich předání k odstranění, to vše v souladu s § 12, § 16 a § 17 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a vedení příslušných evidencí o nakládání s nebezpečnými odpady. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Rámcová smlouva na běžnou a souvislou údržbu pozemních komunikací na území hl.m.Prahy-2.Q- 2019-část 2   
Stručný popis: Na základě rámcové smlouvy je prováděna běžná a souvislá údržby a opravy pozemních komunikací na území hl. m. Prahy dle aktuálních potřeb zadavatele
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Zajištění úklidových služeb prostor v budově VK Centra   
Stručný popis: Zajištění úklidových služeb prostor v budově VK Centra dle podmínek ZD.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
ČEPRO, a.s.
Geodetické práce a služby v ČEPRO, a.s., 2019 - 2023   
Stručný popis: Geodetické práce a služby: zaměřování pro projektovou a předrealizační činnost zadavatele, zaměřování již realizovaných akcí zadavatele, zaměřování areálů skladů PHL a činností na produktovodní síti zadavatele, zaměřování čerpacích stanic zadavatele.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Příprava, provedení a vyhodnocení Celostátního sčítání dopravy 2020   
Stručný popis: Na vybraných úsecích dálniční a silniční sítě ČR budou provedeny dopravní průzkumy podle zadaných sčítacích termínů (od poloviny dubna do konce října 2020) s cílem získat data pro výpočty RPDI (roční průměr denních intenzit) dvanácti kategorií vozidel, ukazatelů variací silniční dopravy, dopravních výkonů a dalších dopravně inženýrských ukazatelů a pro potřeby aktualizace TP189. Sčítání bude provedeno ručním způsobem nebo pomocí technických zařízení. ŘSD ČR poskytne data z automatických sčítačů dopravy, které má ve správě. Výpočtová část bude provedena podle metodiky Celostátního sčítání dopravy.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
ČEPRO, a.s.
Nedestruktivní testování dálkovodů v ČEPRO, a.s., 2019 - 2023   
Stručný popis: Nedestruktivní testování dálkovodů v lokalitách v ČR v letech 2019 - 2023 (kontrola prozářením izotopem Ir 192, kontrola svarů trubek, kontrola tupých svarů trubek, kontrola metodou magnetickou)
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Technická inšpekcia a skúšanie
Povodí Vltavy, státní podnik
MVN Hostokryje, oprava funkčních objektů, koruny hráze a odstranění sedimentu z nádrže   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava funkčních objektů, koruny hráze a odstranění sedimentů, které budou na základě výsledků rozborů ukládány na pozemky náležející do zemědělského půdního fondu.
Stavebné práce
Městská část Praha 14
Energetická renovace objektů ZŠ v Praze 14   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Cílem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je provedení stavebních prací dle požadavků zadavatele. Dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedené dle PD - úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen PD, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu. Dodávka bude spolufinancována Evropskou unií - Operační program Životní prostředí. Veřejná zakázka je rozdělena na následující samostatné částí: Část 1: Rekuperace ZŠ Vybíralova; Část 2: Rekuperace ZŠ Generála Janouška; Část 3: Rekuerace ZŠ Chvaletická SO 01; Část 4: Rekuperace ZŠ Chvaletická SO 02.
Stavebné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie