Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 38 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
Rámcová dohoda na odbornou podporu v oblasti zadávání veřejných zakázek   
Stručný popis: Cílem zadávacího řízení k této veřejné zakázce na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 ZZVZ (dále jen „Veřejná zakázka“) je uzavřít mezi Univerzitou Karlovou, Lékařskou fakultou v Hradci Králové (dále jen „Zadavatel“) a třemi vybranými Dodavateli (dle § 5 ZZVZ) rámcovou dohodu, na základě které budou následně Dodavatelé uzavírat postupně dohody o dílčím plnění (dále jen „Dohody o dílčím plnění“) na zpracování zadávacích podmínek v souladu se ZZVZ a pravidly příslušných operačních programů (dále jen „OP“) na stavební práce, dodávku přístrojů, materiálů, služby apod. a další činnosti.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Právne služby  >  Právne poradenstvo a zastupovanie
Hlavní město Praha, odbor kontrolních činností Magistrátu hlavního města Prahy
Poskytování právních služeb pro potřeby odboru kontrolních činností MHMP 2018 - 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem rámcové dohody je zajištění právních služeb advokáta pro posuzování významných právních otázek řešených odborem kontrolních činností Magistrátu hl. m. Prahy, a to formou rámcové dohody po dobu dvou roků.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Právne služby
Hlavní město Praha, odbor kontrolních činností Magistrátu hlavního města Prahy
Poskytování právních služeb pro potřeby odboru kontrolních činností MHMP 2018 - 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem rámcové dohody je zajištění právních služeb advokáta pro posuzování významných právních otázek řešených odborem kontrolních činností Magistrátu hl. m. Prahy, a to formou rámcové dohody po dobu dvou roků.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Právne služby
ČR - Česká správa sociálního zabezpečení
Poskytování právních služeb v oblasti zadávání veřejných zakázek   
Stručný popis: Poskytování právních služeb v oblasti zadávání veřejných zakázek
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Právne služby
Správa základních registrů
RD - Poskytování právních služeb   
Stručný popis: Zajištění poskytování právních služeb v oblasti práva ICT, práva zadávání veřejných zakázek, svobodného přístupu k informacím, práva duševního vlastnictví, smluvního práva a správního práva.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Právne služby
Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
Právní služby 2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění právních služeb, včetně zajištění právního poradenství, a to na základě rámcových dohod uzavřených pro 4 různé oblasti (reflektující 4 části veřejné zakázky), spočívajících zejména v: a) komplexním právním zastupování zadavatele v řízeních před soudy a jinými orgány; b) komplexním právním poradenství, a to včetně stanovisek k návrhům obecně závazných právních předpisů; c) analýze evropské legislativy; d) zpracování právních stanovisek a posouzení, poskytování právních konzultací, účasti a zastupování při jednáních, přípravě a posuzování návrhů smluv; e) zpracování vzorů rozhodnutí, sdělení, formulářů či dalších přípisů; a f) jiných právních službách bezprostředně souvisejících s činností zadavatele.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Právne služby
Česká republika - Kancelář Poslanecké sněmovny
Administrace veřejných zakázek v Kanceláři Poslanecké sněmovny   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je administrace veřejných zakázek v Kanceláři Poslanecké sněmovny jakožto zadavatele v předpokládaném rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci, na základě uzavřené rámcové dohody a následně konkrétních objednávek s jedním dodavatelem.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Právne služby  >  Právne poradenstvo a zastupovanie
Národní galerie v Praze
Poskytování právní pomoci   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Příkazní smlouva o poskytování právní pomoci, jejímž účelem je závazek advokátní kanceláře poskytovat jménem a na účet klienta specializovanou právní pomoc (služby) ve věcech spojených s právními vztahy a právními poměry klienta, jakožto státní příspěvkové organizace, a to vždy na základě příkazu klienta.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Právne služby
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Služby patentového zástupce VŠB-TUO   
Stručný popis: Poskytování služeb patentového zástupce spočívající v poskytování odborné pomoci a souvisejících administrativních služeb ve věcech týkajících se průmyslového vlastnictví, jakož i v poskytování nezávislého poradenství a dalších služeb souvisejících s ochranou průmyslového vlastnictví, zejména v přípravě a podávání přihlášek vynálezů, ochranných známek a technických řešení v ČR i zahraničí (zejména státy Evropy, USA, Čínská lidová republika, Ruská federace, Indická republika, Jižní Korea, Japonsko a další), včetně patentových i v oborově specializovaných komerčních databázích a jiných souvisejících rešerší, a dále zpracovávání smluv a právních stanovisek k problematice práv průmyslového vlastnictví a překladů nezbytných k realizaci patentových služeb. Dále také poskytování služeb souvisejících se zajištěním udržování uděleného práva průmyslově právní ochrany.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Právne služby  >  Poradenské služby v oblasti patentov a autorských...
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Zajištění správy práv průmyslově právní ochrany   
Stručný popis: udržování platnosti již udělených patentů, průmyslových vzorů, užitných vzorů a ochranných známek, včetně placení udržovacích poplatků na účet zadavatele a další komplexní správa průmyslově právní ochrany získané zadavatelem již před zahájením tohoto zadávacího řízení.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Právne služby  >  Poradenské služby v oblasti patentov a autorských...
Univerzita Palackého v Olomouci
Rámcová dohoda na zajištění odborných služeb v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví pro vybrané projekty OP VVV/PřF   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 a násl. Zákona s jedním Dodavatelem na každou část veřejné zakázky samostatně na poskytování služeb patentového zástupce a rešeršních služeb spočívajících především v podávání národních, mezinárodních a regionálních přihlášek vynálezů a užitných vzorů, zastupování zadavatele před národními úřady ve věcech ochrany průmyslového vlastnictví jakož i před Evropským patentovým úřadem a Úřadem Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO), provádění nebo zadávání patentových rešerší, zajištění překladů, zprostředkování zastoupení před zahraničními úřady prostřednictvím spřízněných patentových kanceláří v cizích zemích ve věcech průmyslového vlastnictví. Služby budou poskytovány pro potřeby jednotlivých projektů OP VVV Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Služby budou realizovány dle aktuálních potřeb zadavatele. Předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s § 35 Zákona na tři části.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Právne služby  >  Poradenské služby v oblasti patentov a autorských...
Operátor ICT, a.s.
Specializovaná právní podpora II   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je poskytování specializovaných právních služeb ve vztahu k projektům realizovaným Operátorem ICT, přičemž tyto služby budou spočívat zejména v poskytování právních služeb v oblasti práva ICT a dopravní telematiky. Tyto právní služby budou poskytovány zejména formou: • kontroly a zpracování smluv a dalších listin, • zpracovávání analýz, právních rozborů a stanovisek, • poskytování právních porad a konzultací, • komplexního právního poradenství zadavateli při přípravě podkladů pro zadávání veřejných zakázek či v souvislosti se zadávanými veřejnými zakázkami, vč. administrace vybraných řízení, • zastupování zadavatele při jednáních souvisejících s výše uvedenou agendou
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Právne služby
Česká republika – Ministerstvo obrany
Právní podpora a služby akce Pásové bojové vozidlo pěchoty a jeho modifikace   
Stručný popis: Poskytování právní podpory a právních služeb v souvislosti s veřejnou zakázkou v oblasti obrany a bezpečnosti s názvem Pásové bojové vozidlo pěchoty a jeho modifikace – nákup.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Právne služby
Česká republika - Ministerstvo spravedlnosti
Poskytování služeb při vydávání kvalifikovaných a komerčních certifikátů   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je závazek Dodavatele poskytovat pro Zadavatele a organizační složky resortu Ministerstva spravedlnosti, jejichž seznam je uveden v Příloze č. 1 Rámcové dohody Zadávací dokumentace(Seznam organizačních složek resortu Ministerstva spravedlnosti), služby při vydávání kvalifikovaných a komerčních certifikátů (dále společně též jen jako „certifikáty“).Certifikáty musí být vydávány kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a vystavovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES, zákonem č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce a v souladu s platnými certifikačními politikami kvalifikovaných poskytovatelů služeb vytvářejících důvěru. Přesné parametry předmětu plnění jsou uvedeny v návrhu Rámcové dohody a jejích přílohách.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Právne služby  >  Právna dokumentácia a overovanie
Česká republika – Ministerstvo obrany
Právní podpora a služby akce Pásové bojové vozidlo pěchoty a jeho modifikace   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je poskytování komplexní právní podpory a právních služeb v souvislosti s administrací zadávacího řízení resp. postupu mimo zákon (vzhledem k možnosti užití výjimky z postupu dle ZZVZ) veřejné zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti s názvem „Právní podpora a služby akce Pásové bojové vozidlo pěchoty a jeho modifikace“
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Právne služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie