Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 199 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
CNC obrábění Bílina s.r.o.
Dodávku obráběcího CNC stroje pro společnost CNC obrábění Bílina s.r.o.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky „Dodávku obráběcího CNC stroje pro společnost CNC obrábění Bílina s.r.o.“ je dodávka výkonného 5-ti osého obráběcího centra určeného pro opracování masivních vlysů. Pro maximální výkon musí být stroj vybaven obráběcí hlavou s více elektrovřeteny a dále pak zásobníkem pro automatické zakládání/odebírání vlysů. Konstrukčně musí být stroj řešen tak, že bude osazen 2 ks pohyblivých stolů, které pracují buďto samostatně (tzv. pendl režim) nebo společně (simultánní režim). Závazné minimální technické parametry a funkce, které musí stroj splňovat, jsou uvedeny v příloze č. 1 Výzvy. Součástí dodávky je doprava, instalace a uvedení do provozu v místě dodávky vč. zaškolení obsluhy.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje na tvrdé materiály okrem kovov
Teplárny Brno, a.s.
Dodávka 24 ks hořáků pro plynovou turbínu Siemens SGT-1000   
Stručný popis: Dodávka 24 ks hořáků, které budou použity jako součást stávající funkční turbíny Siemens STG-1000 v rámci provádění GO k vylepšení parametrů turbíny. Součástí dodávky je veškerá potřebná dokumentace. Součástí dodávky není montáž, dodavatel však musí zajistit činnosti nezbytné pro řádnou montáž a zprovoznění.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Turbíny a motory
Mendelova univerzita v Brně
Systém detekce říje a monitoringu zdraví včetně pozičního systému zvířat   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka krčních respondérů, které jsou schopné detekovat říje, sledovat příjem krmiva a přežvykování, inaktivitu zvířat, ISO identifikaci v respondéru kompatibilní se stávající dojírnou, poziční systém zvířat v rámci produkční stáje krav, posílání upozornění formou SMS/e-mail, propojení na datové zdroje (Alpro, ÚE, KU, inseminace), webový přístup, umístění na krčním obojku. Součástí je také zaškolení obsluhy a záruční doba na respondéry 36 měsíců, na ostatní komponenty 24 měsíců. Bližší specifikace dodávky je uvedena v příloze č. 1 této výzvy.
Priemyselné mechanizmy  >  Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku...  >  Časti zariadení na spracovanie potravín, nápojov a...
EKOR, s.r.o.
Dodávka svozového vozidla - 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je dodávka 1 ks vozidla na svoz odpadů.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
ODPADY PÍSEK s.r.o.
Třídění odpadů - ODPADY PÍSEK s.r.o.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka technologického vybavení pro třídění/dotřiďování odpadů - PAPÍR, PLAST.Technologické vybavení se skládá z: 1) kontejner (1 ks) 2) nakladač (1 ks) pro manipulaci s přijatým odpadem v místě třídění odpadů 3) Vysokozdvižný vozík (1 ks) pro manipulaci s přijatým odpadem v místě třídění odpadů
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Fyzikální ústav Akademie věd ČR, v. v. i.
ROZVODY CHLADÍCÍ VODY A SYSTÉMU ODVĚTRÁNÍ LABORATOŘÍ 2.NP   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rozšíření stávajícího systému chlazení laserů o nové trasy v prostorách laboratoří E2-E4 ve 2.NP objektu HiLASE. Nové řešení využívá původní zdroj chladu umístěný v obslužné chodbě 1.NP objektu a nově řeší distribuci chladícího média v laboratořích k novým odběrovým pointům. Předmětem veřejné zakázky je dále odvětrání LSP buňky a metalografické buňky, nacházející se v laboratoři E2. Bližší specifikace je uvedena v rámci ZD.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia
Česká republika - Česká rozvojová agentura
MODERNIZACE OTOPNÉHO SYSTÉMU V DOMOVĚ PRO SENIORY V MOSTARU, BOSNA A HERCEGOVINA   
Stručný popis: Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje vypracování projektové dokumentace, následnou realizaci dodávky a instalaci, přičemž se jedná o následující hlavní celky: kontejnerová kotelna a kontejnerový sklad pelet, nový systém přípravy teplé vody včetně foto-termiky, nová nádrž na LTO, modernizace stávající kotelny. Umístění kontejnerové kotelny a kontejnerového skladu pelet bude předcházet adekvátní úprava lokality určené pro instalaci.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Zariadenia kotolní
TATRA METALURGIE a.s.
Ekologizace slévárny TATRA METALURGIE a.s. - Etapa 1 - Dopalování a chlazení spalin, odprášení pro 2 kuplovny - nové vyhlášení   
Stručný popis: Stávající systém odsávání kuploven společnosti TATRA METALURGIE a.s. je zastaralý. Dochází k úniku spalin mimo odsávaný pecní prostor. Dalším problémem je dopalování CO v prostoru sázecího otvoru a tím způsobená neúměrná tepelná zátěž této části pecí. Během sázení při otevření pecních vrat navíc dochází k úniku spalin mimo prostor pece. Předmětem zakázky je realizace opatření proti těmto nedostatkům. V první etapě proběhne stavba nového filtru pro odprášení spalin a ve druhé etapě realizace dopalování a chlazení spalin.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
LF HK - Centrifugy   
Stručný popis: Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky jsou dodávky centrifug pro Univerzitu Karlovu, Lékařskou fakultu v Hradci Králové.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Odstredivky, mangle alebo predajné automaty
Centrum služeb Broumov s.r.o.
Lepící stroj vazby V2 PUR   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka lepičky vazby V2 PUR. Zadavatel požaduje použité zařízení, ale musí být plně funkční. Rok výroby musí být 2011 a nebo mladší.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
Česká republika - Generální ředitelství cel
Rámcová dohoda na dodávky a montáž klimatizačních jednotek pro CS ČR   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky a montáž klimatizačních jednotek ve smyslu § 131 a násl. ZZVZ s jedním dodavatelem na dobu 48 měsíců, která bude upravovat podmínky týkající se jednotlivých veřejných zakázek zadávaných po dobu platnosti a účinnosti rámcové dohody, s tím, že zadavatel bude zadávat vybranému dodavateli jednotlivé veřejné zakázky na základě písemné výzvy (objednávky) k poskytnutí plnění a písemného potvrzení této výzvy vybraným dodavatelem.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Město Kroměříž
Rekonstrukce technologie chlazení na zimním stadionu Kroměříž   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je výměna technologie chlazení a stavební úpravy stávající ledové plochy včetně jejího bezprostředního okolí a osázení nových mantinelů. Ke stavebnímu objektu nebude prováděna přístavba ani nástavba k původní stavbě. Stavební činnosti zahrnují drobné stavební úpravy a práce související s výměnou technologie chlazení. Ledová plocha bude vybavena novými mantinely. Nová ledová plocha bude umístěna na stávající chladící desku kluziště. Skladba nové ledové plochy bude doplněna o hydroizolaci, tepelnou izolaci z extrudovaného polystyrenu a kluznou vrstvu. Součástí skladby bude také montáž separační vrstvy. Dále bude provedeno vybourání střešního pláště a osazení nové střešní konstrukce. Před instalací nového chladícího zařízení bude demontována stávající technologie a potrubní rozvody.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Česká zemědělská univerzita v Praze
Dodávka souboru přístrojů - Oscilační mlýn, Dezintegrátor, Laminární Flowbox - 10-16_019 - III   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka souboru přístrojů - Oscilační mlýn, Dezintegrátor, Laminární Flowbox.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
Severočeské doly a.s.
Dodávka dopravních pásů 2.pol. 2020   
Stručný popis: Předmětem Veřejné zakázky s názvem Dodávka dopravních pásů 2.pol. 2020 je uzavření Smlouvy, jejímž předmětem je závazek vybraného účastníka dodat Zadavateli Zboží, tj. dopravní pásy pro provoz Zadavatele. Veřejná zakázka je v souladu s paragrafem 35 ZZVZ, rozdělena na 8 částí Část 1 Veřejné zakázky nazvaná DP1 Část 2 Veřejné zakázky nazvaná DP2 Část 3 Veřejné zakázky nazvaná DP3 Část 4 Veřejné zakázky nazvaná DP4 Část 5 Veřejné zakázky nazvaná DP5 Část 6 Veřejné zakázky nazvaná DP6 Část 7 Veřejné zakázky nazvaná DP7 Část 8 Veřejné zakázky nazvaná DP8 Přesné vymezení Předmětu Veřejné zakázky a ostatní požadavky na jeho provedení včetně informací, podmínek, specifikací a ostatních údajů jsou detailně specifikovány v Oznámení o zahájení zadávacího řízení a v Zadávací dokumentaci veřejné zakázky.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Hantály a.s.
Rozšíření třídící linky   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž a instalace zařízení pro rozšíření třídící linky, a to s následujícím soupisem položek: 1 ks opláštění a úprava třídící linky, 1 vynášecí dopravník. Ks horizontální lis. Rozsah dodávky veřejné zakázky je přesně vymezen v příloze č. 2 kupní smlouvy, která tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Destilačné, filtračné alebo rektifikačné...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie