Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 45 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Zajištění nákupu mediálního prostoru ve vybraném nosiči reklamy - rádia   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění nákupu mediálního prostoru v rozhlasovém vysílání, v rámci něhož jsou zadavateli rovněž poskytovány marketingové služby týkající se plánování mediálních reklamních kampaní, nákupu mediálního reklamního prostoru, monitoringu mediálních aktivit konkurence apod., tj. služeb nezbytných pro realizaci marketingových kampaní v souladu s konkrétními požadavky zadavatele.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Zajištění nákupu mediálního prostoru ve vybraném nosiči reklamy - TV   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění nákupu mediálního prostoru v TV médiích, v rámci něhož budou zadavateli rovněž poskytovány marketingové služby týkající se plánování mediálních reklamních kampaní, nákupu mediálního reklamního prostoru, monitoringu mediálních aktivit konkurence apod., tj. služeb nezbytných pro realizaci marketingových kampaní v souladu s konkrétními požadavky zadavatele.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Zajištění nákupu mediálního prostoru ve vybraném nosiči reklamy - print   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění nákupu mediálního prostoru v tištěných nosičích reklamy, v rámci něhož jsou zadavateli rovněž poskytovány marketingové služby týkající se plánování mediálních reklamních kampaní, nákupu mediálního reklamního prostoru, monitoringu mediálních aktivit konkurence apod., tj. služeb nezbytných pro realizaci marketingových kampaní v souladu s konkrétními požadavky zadavatele.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Zajištění nákupu mediálního prostoru ve vybraném nosiči reklamy - on-line   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění nákupu mediálního prostoru v online nosičích reklamy, v rámci něhož jsou zadavateli rovněž poskytovány marketingové služby týkající se plánování mediálních reklamních kampaní, nákupu mediálního reklamního prostoru, monitoringu mediálních aktivit konkurence apod., tj. služeb nezbytných pro realizaci marketingových kampaní v souladu s konkrétními požadavky zadavatele.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Lesy České republiky, s.p
Smlouva o reklamě - Podpora aktivního pohybu II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je závazek dodavatele (Klub českých turistů) zabezpečit pro zadavatele v roce 2019 reklamu a propagaci, v podrobnostech viz smlouva o propagaci a reklamě.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Hlavní město Praha
Dílčí smlouvy č. 39 a 40 k rámcové dohodě DOH/53/03/000018/2018   
Stručný popis: Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je zajištění komplexní realizace marketingové strategie za účelem publicity projektů pražských voucherů, povinné publicity v souladu s pravidly OP PPR. Cílem veřejné zakázky je zejména vybudování širokého povědomí o existenci pražského voucherového programu a seznámení s možnostmi získat podporu pro podnikání v počátečních stádiích vývoje obchodních společností a seznámit širokou veřejnost s projekty a jejich pozitivním dopadem na zvýšení životní úrovně obyvatel města Prahy. Veřejné zakázka bude plněna formou rámcové dohody s jedním dodavatelem.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Statutární město Prostějov
„Propagační služby pro statutární město Prostějov v rámci basketbalových utkání A-týmu mužů a dalších aktivit klubu BK OLOMOUCKO v sezóně 2019/2020“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování propagačních a reklamních služeb pro město Prostějov společností BK OLOMOUCKO SPORT s.r.o., IČ: 063 74 581, během basketbalových utkání A-týmu mužů BK OLOMOUCKO a v rámci dalších sportovních a souvisejících akcí v sezóně 2019/2020 KOOPERATIVA Národní basketbalové ligy, v rozsahu a za podmínek stanovených ve vzoru Smlouvy o propagaci.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Statutární město Prostějov
„Propagační služby pro statutární město Prostějov v rámci volejbalových utkání A-týmu žen a dalších aktivit klubu VK Prostějov v sezóně 2019/2020“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování propagačních a reklamních služeb pro město Prostějov společností Prostějovský volejbal s. r. o., IČ: 291 92 277, během volejbalových utkání A-týmu VK Prostějov a v rámci dalších sportovních a souvisejících akcí v sezóně 2019/2020 UNIQA EXTRALIGY žen a CEV Cupu v rozsahu a za podmínek stanovených ve vzoru Smlouvy o propagaci.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Centrum pro regionální rozvoj české republiky
Vlak "IROP EXPRES"   
Stručný popis: Reklamní služby na vlaku.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
JIC, zájmové sdružení právnických osob
Rámcová smlouva: Komunikační agentura pro realizaci marketingových, komunikačních a grafických služeb pro JIC   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytování grafických služeb realizovaných pro zadavatele na operativní bázi a komplexních služeb při tvorbě kreativních a mediálních strategií pro marketingové kampaně zadavatele, tj. průběžné poskytování jednorázových či opakujících se služeb v rámci marketingových a komunikačních činností zadavatele.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Agrární komora České republiky
ZAJIŠTĚNÍ KAMPANĚ ZŮSTÁVÁME (V ZEMĚDĚLSTVÍ) TV CYKLUS 2019   
Stručný popis: Projekt je zaměřen na propagaci zemědělství prostřednictvím TV seriálu vysílaného v České televizi, který bude zaměřený na podporu zastavení vysídlování venkova a řešení generační obměny v agrárním sektoru a na osvětě zemědělských činností v krajině na území České republiky. Cílem je vytvořit inspirativní cyklus 12 dílného pořadu, jehož cílem je na úspěšných příkladech a reálných osobních příbězích, jejichž společným jmenovatelem je hospodaření na zemědělské půdě s výrobou potravin a péčí o krajinu a přírodní zdroje a motivovat tím k práci v zemědělství. Zároveň tímto způsobem seznamovat diváky s každodenní realitou života na venkově a přispět tak ke snaze zastavit nejenom vylidňování venkova ale i odchodu mladých kvalifikovaných sil, opouštění vesnic a míst našich předků. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
Výběr marketingové agentury pro Českou Agenturu pro standardizaci   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb v oblasti marketingových a reklamních služeb spočívající v odborném poradenství a praktické pomoci při navrhování, přípravě, realizaci, monitorování a vyhodnocování marketingově komunikačních kampaní za účelem: • posílení povědomí o produktech a službách Objednatele u odborné veřejnosti v České republice, • zvýšení povědomí o produktech a službách Objednatele v prostředí průmyslu a technických vzdělávacích institucích v České republice, • navazování kontaktů a rozvojedlouhodobé spolupráce se subjekty působící v oblasti průmyslu a s technickými vzdělávacími institucemi v České republice, včetnězískávání zpětné vazby od těchto subjektů (dále jen „Služby“). Poskytovatel se současně zavazuje v rámci poskytování Služeb vykonávatzejména následující činnosti: • grafické práce (tvorba grafických návrhů, tištěné materiály, bannery, online užití atd.), • spolupráce s dalšími dodavateli (digitální služby, tiskařské služby atd.), • zpracování a do
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Nemocnice České Budějovice, a.s.
Poskytování služeb PR relations   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na poskytování PR služeb pro Nemocnici České Budějovice a.s. a rovněž i pro Jihočeské nemocnice a.s.,
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
ČESKÝ ROZHLAS
Zajištění komplexních marketingových a reklamních služeb pro ČRo   
Stručný popis: Předmětem zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním poskytovatelem pro každou část VZ na zajištění komplexních reklamních služeb pro Český rozhlas. Veřejná zakázka bude rozdělena do 2 částí: část 1 VZ - Marketingové aktivity s důrazem na celoplošný zásah a se zaměřením na strategii, kreativitu a implementaci (ATL) a část 2 VZ - Marketingové aktivity s důrazem na regionální působnost a zaměřením na event marketing, produkci a další formy komunikace dle specifických potřeb Českého rozhlasu (BTL).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
ČESKÝ ROZHLAS
Výzkumy pro potřeby Českého rozhlasu   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy podle § 11 a § 89 ZVZ se společnostmi zpracovávajícími sociologické výzkumy.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie