Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 65 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Hlavní město Praha
Stavba č. 43769 Umělecká škola Znojemská; demoliční práce   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je úplné a řádné odstranění stavby Umělecké školy Znojemská v rozsahu dle projektové dokumentace stavby. Rozsah demolice předpokládá kompletní demolici objektů včetně zpevněných ploch a inženýrských sítí na pozemku. Demolované stavby se člení na 3 nízkopodlažní objekty S0 01 (parcela č. 310/93), SO 02 (parcela č. 310/91) a SO 03 (parcela č. 310/92), které jsou propojeny 2 spojovacími krčky. Objekty jsou nyní prázdné, zpustošené a zchátralé.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
19092 - Odvodnění silničního tělesa v MSK 2019 - 2023   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky bude provedení prací na silnicích I. třídy a dálnicích II. třídy v Moravskoslezském kraji v letech 2019 - 2023, spočívající v seřezání krajnic a reprofilací příkopů za účelem odvodnění silniční komunikace. V rámci této zakázky dojde také k výměně poškozených příkopových žlabů z betonových tvárnic a k opravám poškozených silničních svahů.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Statutární město Prostějov
„Nový park jih Okružní“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Vybudování nového veřejného parku sloužícího především obyvatelům plánované výstavby bytových domů a stávající okolní zástavby. Součástí parku bude nově vysazená zeleň, vybudovaná nová síť cest a stezek, zpevněné plochy, drobná architektura a umístěn odpovídající mobiliář. V novém parku bude řešen i systém hospodaření se srážkovou vodou.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu
UK FTVS – Demolice nouzových objektů – Kampus Veleslavín   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této Veřejné zakázky je provedení bouracích prací v areálu Zadavatele. Tyto stavební, resp. bourací práce, budou provedeny v souladu a v rozsahu stanoveném Smlouvou, jejíž závazný návrh tvoří Přílohu č. 2 Zadávací dokumentace a v souladu s Projektovou dokumentací, která tvoří Přílohu č. 3 Zadávací dokumentace.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Městská část Praha 12
Přírodní park Modřany – I. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě parkové cestní sítě, modelace terénu, sadové úpravy a instalace městského mobiliáře a herních dětských prvků.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace
Zajištění nepravidelných výkopových a zemních prací včetně přemisťování zeminy a materiálu dle potřeb ZOO a BZ města Plzně, p.o.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a jedním dodavatelem dle § 131 zákona na zajištění nepravidelných stavebních činností dle zadání objednatele. Uzavřením rámcové dohody na základě zadávacího řízení zadavatel jedná s cílem efektivního, flexibilního a transparentního zadávání veřejných zakázek, jejichž předpokládané hodnoty nepřesáhnou částku 500 tis. Kč bez DPH a to dle svých aktuálních potřeb; přičemž tímto neopravňuje dodavatele k jakémukoliv plnění. Zadavatel si tímto vyhrazuje právo nevyužít celý předpokládaný předmět veřejné zakázky v souladu s § 100 zákona.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
19092 - Odvodnění silničního tělesa v MSK 2019 - 2023   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky bude provedení prací na silnicích I. třídy a dálnicích II. třídy v Moravskoslezském kraji v letech 2019 - 2023, spočívající v seřezání krajnic a reprofilací příkopů za účelem odvodnění silniční komunikace. V rámci této zakázky dojde také k výměně poškozených příkopových žlabů z betonových tvárnic a k opravám poškozených silničních svahů.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Přístavba objektu správní budovy - (přízemí, 1. patro)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je přístavba stávající správní budovy na pozemku č. parc. 2406/8 k. ú. Libušín. Přístavba objektu správní budovy je navržena při jejím severovýchodním průčelí jako samostatný dilatační celek, komunikačně propojený v úrovni 2. NP s původním objektem. V 1. NP přístavby je navrženo garážové stání pro tři větší automobily, příjezd je veden z místní obslužné komunikace třemi průmyslovými vraty. Ve 2. NP jsou umístěny tři kanceláře a školicí místnost, přístupné střední chodbou ze stávající budovy.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Povodí Vltavy, státní podnik
Jenečský potok, ř.km 0,980-1,130 - úprava koryta   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem díla je úprava koryta Jenečského potoka v intravilánu obce Hostivice v délce 150 m. Jedná se o napřímení části koryta, obnova dlažeb a břehových zídek, rozdělovacího objektu a především náhrada nekapacitního propustku za silniční mostek.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Město Cheb
AREÁL LOKOMOTIVA - DEMOLICE TRIBUNY   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je demolice stavebních objektů dle projektové dokumentace tj. tribuny s hledištěm a přístavby šaten s umyvárnami a klubovnou. Malé hřiště na kopanou se nebude demolovat (po demolici tribuny musí být plně funkční)! Předmětem veřejné zakázky je dále zajištění výkupu kovových konstrukcí demontované tribuny. Vybraný dodavatel zajistí odvoz (v souladu se soupisem prací pol. č. 21) a prodej kovových konstrukcí v zadavatelem schváleném sběrném dvoře. Částka za vykoupení kovových konstrukcí musí být sběrným dvorem poukázána bezhotovostně na účet zadavatele.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
I/43 Hradec nad Svitavou - Lačnov, zemní práce pro ZAV   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o provedení zemních prací pro záchranný archeologický výzkum. Zakázka zahrnuje vytýčení obvodu staveniště a veškerých stávajících inženýrských sítí, odstranění všech překážek, demolice zahrádkářských chat, kácení stromů a keřů, sejmutí kulturních vrstev dle projektu PUDIS a.s. 04/2019 ( v sondážních jamách o šířce 2m, někde celoplošně), oddělené uložení sejmutých vrstev na mezideponiích na plochách trvalého záboru, po provedení archeologického výzkumu pak zpětné uložení sejmutých vrstev do původního stavu (formou hutněného násypu a zásypu), založení trávniku.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Česká geologická služba
Průzkumné vrtné práce – projekt Turów – II. etapa průzkumná   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) (1) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce (ve smyslu ZZVZ; předmět zakázky není stavbou ve smyslu stavebního zákona ani vodním dílem ve smyslu vodního zákona, je geologickými pracemi podle zákona o geologických pracích): Provedení průzkumných geologických prací a souvisejících služeb, zejména (a) převzetí lokalit od zástupce zadavatele, převzetí pozemků dotčených geologicko-průzkumnými pracemi od vlastníků pozemků, zjištění průběhu inženýrských sítí, bezpečné vytyčení vrtů (b) vyhloubení průzkumných dokumentačních jádrových vrtů pro získání informací o geologické stavbě daného území, (c) vyhloubení průzkumných hydrogeologických vrtů, na kterých bude probíhat monitoring podzemních vod, (d) geodetické zaměření průzkumných vrtů, (e) likvidace průzkumných dokumentačních vrtů, (f) realizace hydrodynamických zkoušek na průzkumných hydrogeologických vrtech, (g) uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu (h) úprava zhlaví 18 stávajících monitorovacích vrtů včetně geo
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Prieskumné vrty a vrtné práce
Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
VZ 33.18 Oprava a likvidace nevyhovujících prvků dětských hřišť v městském obvodu Ostrava - Jih   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na opravu a likvidaci nevyhovujících prvků dětských hřišť, dodání nových prvků v souladu s požadavky objednatele na území městského obvodu Ostrava - Jih v roce 2018 a 2019 v souladu s právními předpisy.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
D3 0312 Kaplice nádraží - Nažidla - Dolní Dvořiště, st. hranice; sondážní a ověřovací práce - pyrotechnický průzkum   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení sondážních a ověřovacích prací - pyrotechnického průzkumu stavby D3 0312 Kaplice nádraží – Nažidla – Dolní Dvořiště, st. hranice, a to zejména od km 159,55 do st. hranice.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Demolice a sanace části budovy T - 2019/0045   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je demolice a sanace části budovy "T".
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie