Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 70 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ředitelství silnic a dálnic ČR
I/43 Hradec nad Svitavou - Lačnov, zemní práce pro ZAV   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o provedení zemních prací pro záchranný archeologický výzkum. Zakázka zahrnuje vytýčení obvodu staveniště a veškerých stávajících inženýrských sítí, odstranění všech překážek, demolice zahrádkářských chat, kácení stromů a keřů, sejmutí kulturních vrstev dle projektu PUDIS a.s. 04/2019 ( v sondážních jamách o šířce 2m, někde celoplošně), oddělené uložení sejmutých vrstev na mezideponiích na plochách trvalého záboru, po provedení archeologického výzkumu pak zpětné uložení sejmutých vrstev do původního stavu (formou hutněného násypu a zásypu), založení trávniku.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Statutární město Plzeň zastoupené SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ
Obnova Lochotínského parku, 2. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je realizace akce s názvem „Obnova Lochotínského parku, 2. etapa“ v Plzni. Tato akce zahrnuje zejména tyto dílčí činnosti: 1. terénní úpravy, 2. pěší komunikace, 3. dodání a instalace sportovních a herních prvků, 4. dodání a instalace mobiliáře, 5. vegetační úpravy, 6. tůně a vodoteče, 7. veřejné osvětlení, elektropřípojka, 8. kanalizace, 9. podzemní hydranty.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
D1 modernizace - úsek 19, EXIT 141 Velké Meziříčí západ - EXIT 146 Velké Meziříčí východ - Příprava území pro oplocení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je kácení a příprava území před zahájením realizace Oplocení D1 modernizace - úsek 19. Zhotovitel provede kompletní kácení stromů, keřů a dřevin v rozsahu a šířce potřebné pro umístění oboustranného plotu podél daného úseku, odstranění pařezů a následné úpravy ploch srovnáním území po provedeném kácení a odstranění pařezů podle podkladů pro kácení. Zhotovitel je povinen vykácet všechny stromy, keře a dřeviny, odstranit všechny pařezy a vyrovnat plochu tak, aby nic nebránilo následný výstavbě oplocení ani následné údržbě.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Liberecký kraj
Tvorba biotopů pro ropuchu krátkonohou v Žizníkově   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění jsou opatření směřující ke zlepšení neuspokojivého stavu populace kriticky ohrožené ropuchy krátkonohé jako předmětu ochrany přírodní památky Pískovna Žizníkov. Konkrétně se jedná o rozšíření plochy vhodných biotopů v přírodní památce pro stabilní a rozmnožující se populaci ropuchy krátkonohé.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
OBEC LKÁŇ
Regenerace brownfieldu ve Lkáni   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je, v součinnosti se zadavatelem a dle projektové dokumentace a výkazu výměr, provést stavební práce zaměřené na regeneraci zanedbaných zemědělských objektů bývalé živočišné výroby v zastavěném území obce Lkáň. Zemědělské stavby budou odstraněny a vzniklé plochy revitalizovány, dále dojde k vybudování vodovodní a elektro přípojky. V rámci demolice objektů a bouracích prací budou vybourané hmoty a suti předrceny a přetříděny na tři jednotlivé frakce recyklátu (menší než 32mm, větší než 32mm a menší než 63 mm, větší než 63 mm) a ponechány na místě, ostatní stavební odpad bude likvidován na skládce
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
17129 - Údržba odvodňovacích zařízení na sil. I.tříd a dálnicích v MSK 2017 - 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Údržbové práce na silnicích I.tříd a dálnicích II.tříd v rámci MSK budou prováděny v rozsahu čištění stávajících uličních vpustí, výškovou úpravou stávajících uličních vpustí a poklopů revizních šachet, doplněním poklopů a mříží uličních vpustí, odstraněním poškozených prefabrikovaných a monolitických žlabů a zřízením nových žlabů.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Most Zbraslav (demolice + nový / provizorní), č.akce 999118/1, I. etapa demolice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je demolice stávajícího mostu.Přemosťovanou překážkou je čtyřproudová rychlostní komunikace R4. Komunikace je v této části své trasy vedena v zářezu, je je v pravostranném směrovém oblouku, podélně stoupá směrem k Strakonicím.Předmětný most spojuje ulice Za Opusem a K Výtopně na zbraslavské straně se sjezdovou rampou komunikace R4, která na most přivádí vozidla z této komunikace. Komunikace R4 v této části své trasy vede v zářezu a niveleta mostu výškově přibližně odpovídá úrovni okolního terénu.Při demolici mostu se zdemolují všechny původní části mostu (vyjma základů pilířů). Demolice mostu se předpokládá za úplného vyloučení silničního provozu na mostě po celou dobu realizace. Veškerá doprava bude po dobu stavby vedena po objízdné trase.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Město Tanvald
„Demolice polyfunkčního objektu č.p. 583 v ul. Horská“ a „Ocelová lávka ul. Horská, Tanvald“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je demolice polyfunkčního objektu č.p. 583 v ul. Horská v Tanvaldu včetně vybourání základových konstrukcí a úprava zdi vedlejšího navazujícího objektu č.p. 653. Dále je předmětem veřejné zakázky stavba nové ocelové lávky v Horské ulici v Tanvaldu v místě původní betonové lávky, která byla odstraněna v roce 2017.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Česká republika - Státní pozemkový úřad
HOZ Tověř – údržba otevřeného odvodňovacího kanálu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je provedení udržovacích prací na stavbě vodního díla – hlavního odvodňovacího zařízení (HOZ) v k. ú. Samotíšky, Chválkovice, Tovéř, obec Samotíšky, Olomouc, povodí Moravy, na jednom objektu HOZ v celkové délce 3,790 km. Součástí plnění je též orientační průzkum lokality zaměřený na výskyt zvláště chráněných druhů. Jeho rozsah se předpokládá v počtu 10 hodin včetně vypracování závěrečné PZ. Součástí zakázky je i prodej využitelné dřevní hmoty pocházející z pozemků p. č. KN 1086, 1088 v k. ú. Samotíšky a p. č. KN 1384 k. ú. Chválkovice. Předpokl. objem využitelné dřevní hmoty stanovený na celkem 56 m3, z toho měkké dřevo tvoří 10,9 m3 a tvrdé dřevo tvoří 45,1 m3. Zadavatel stanovuje minimální cenu pro odprodej dřevní hmoty a určuje tak částku ve výši 300 Kč/m3 pro měkké dřevo a částku ve výši 900 Kč/m3 pro tvrdé dřevo jako minimální částky.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
I/3 Olbramovice přeložka - Příprava území   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je kácení a příprava území před zahájením realizace stavby I/3 Olbramovice přeložka. Zhotovitel provede kompletní kácení dřevin v rozsahu a šířce potřebné pro umístění stavby, odstranění pařezů a následné úpravy ploch srovnáním území po provedeném kácení a odstranění pařezů podle přiložených podkladů pro kácení. Zhotovitel je povinen vykácet všechny dřeviny, odstranit všechny pařezy a vyrovnat plochu tak, aby nic nebránilo následný výstavbě ani následné údržbě stavby.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
D1 rozšíření odpočívky Střechov, km 52,0 – levá a pravá strana - příprava území   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je kácení a příprava území před zahájením realizace modernizace odpočívky Střechov, kde dojde k přestavbě prostoru stávající dálniční odpočívky v km 52,0 dálnice D1. Stavba bude využívána výhradně jako odpočívka pro motoristy z dálnice D1.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska
Městys Liteň
Přestavba učiliště v Litni na základní školu – část B) - demolice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o demolici dvou budov v areálu bývalého učiliště. Po přestavbě bude sloužit jako základní škola
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev.č. 244-001 – demolice mostu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem Zakázky je demolice stávajícího mostu ev. č. 244-001, který je v havarijním stavu. Tento projekt řeší pouze demolici mostu.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Město Velké Hamry
Demolice budovy č.p. 562 Velké Hamry   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby nebo provedení stavebních prací spojených s realizací projektu „Demolice budovy č.p. 562 Velké Hamry“ dle projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které zpracoval Ing. Miloslav Jon, Liberecká 22, 463 31 Chrastava, IČ 13345028
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Česká republika - Ministerstvo financí
Rekultivace Podkrušnohorské výsypky VIII. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Rekultivace Podkrušnohorské výsypky VIII. etapa“, zpracované v roce 2008, Ing. Jiřím Leitgebem, CSc., Kafkova 547/29, 160 00 Praha 6, IČ 13875701, která je přílohou č. 3 ZD. Předmětem plnění je provedení technické rekultivace v prostoru Podkrušnohorské výsypky, na kterou následně naváže biologická rekultivace, která není předmětem této veřejné zakázky. Cílem prací je příprava území pomocí technické rekultivace k následné biologické rekultivaci. Tímto dojde k zahlazení následků povrchové těžby a po provedení biologické rekultivace budou pozemky plnit funkci lesa.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie