Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 58 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
POSTUP_Dodávka 6 plynových chromatografů   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 6 plynových chromatografů včetně požadovaného příslušenství.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
IROP – Perinatologie -Tromboelastograf   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka tromboelastografu pro Gynekologicko-porodnickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze; blíže viz zadávací podmínky. Přístrojové vybavení je pořizováno v rámci 5. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, z projektu Modernizace Centra vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii ve VFN v Praze, registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0005465. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Tato položka je uvedena v Seznamu doporučeného vybavení center vysoce specializované zdravotní péče v perinatologii ve Věstníku MZČR 14/2015 pod názvem Přístroje pro péči porodní str. 16, pol. 74 – Tromboelastograf.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Česká republika, Státní ústav pro kontrolu léčiv – organizační složka státu
SÚKL VZ10/2019 - Nákup kapalinového chromatografu s hmotnostním spektrometrem   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka kapalinového chromatografu s hmotnostním spektrometrem specifikovaným v zadávací dokumentaci s příslušenstvím (PC s ovládacím software, generátor dusíku, záložní zdroj, knihovna spekter) do sídla zadavatele, včetně vypracování designové dokumentace, instalace přístroje s příslušenstvím, provedení instalační a operační kvalifikace přístroje, zaučení obsluhy a zajištění záručního servisu přístroje, a to vše od dodavatele autorizovaného výrobcem.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
InoMed – Hmotnostní spektrometr typu trojitého kvadrupólu ve spojení s vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka hmotnostního spektrometru typu trojitého kvadrupólu ve spojení s vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií pro Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
Spotřební materiál pro laboratoř DNA   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Bližší specifikace viz zadávací podmínky
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Fakultní nemocnice Ostrava
Systém pro terapeutické monitorování hladin léčiv (obměna)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je dodávka nového systému pro terapeutické monitorování hladin léčiv pro Ústav laboratorní diagnostiky - Oddělení klinické farmakologie vč. poskytování záručních a pozáručních servisních služeb k dodanému systému po dobu minimálně 5-ti let.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Generální ředitelství cel
Zajištění dodávky 1 ks vysokorozlišujícího hmotnostního spekrometru s iontovou mobilitou ve spojení s kapalinovou chromatografií   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodání 1 ks vysokorozlišujícího hmotnostního spektrometru s iontovou mobilitou ve spojení s kapalinovou chromatografií pro analýzu proteinů a malých molekul sloužícího jak pro identifikaci, tak pro kvantifikaci sledovaných látek včetně řídící jednotky a softwaru pro ovládání systému a zpracování dat do místa plnění.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Spektrometrické systémy   
Stručný popis: Veřejná zakázka „Spektrometrické systémy“ je zadávána dle ust. § 56 a násl. zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "ZZVZ") v otevřeném řízení. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena na 13 částí, tato zadávací dokumentace se týká části 10 – 13. Části 1 – 9 byly zahájeny a zadány v roce 2018 v samostatných zadávacích řízeních. Zadavatel dále uvádí, že vzhledem k aktuálně zjištěným okolnostem nebude vypisovat zadávací řízení na původně uváděnou část č. 12 – Rtg. detektor pro tomografii v komoře mikrosvazku. Současné měření na původně plánovaných třech rtg. detektorech není potřebné a realizace zařízení Komora mikrosvazku bude splněna v plánované kvalitě i po zrušení této položky. 13. část – Modulární řídicí počítač včetně příslušenství pro externí svazek (nově označováno jako část č. 12)
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Plynové analyzátory 2019   
Stručný popis: Předmětem dodávky je několik různých typů analyzátorů plynu do laboratoří a terénu.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Česká republika-Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Kapalinový chromatograf HPLC/MS   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks sestavy kapalinového chromatografu s hmotnostním detektorem s trojitým kvadrupólem ( HPLC/MS ) včetně příslušenství.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Česká zemědělská univerzita v Praze
Materiál pro molekulární kvantifikační metody   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka materiálového vybavení pro molekulární kvantifikační metody na základě uzavřené rámcové smlouvy
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Krajská zdravotní, a.s.
Část 2: kapalinový chromatograf s hmotnostní spektrometrií   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka kapalinových chromatografů s hmotnostní spektrometrií v počtu dvou kusů s příslušenstvím, včetně -dopravy zboží do místa plnění, -montáže zboží, -instalace zboží, -uvedení zboží do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, -provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí, -instruktáže zdravotnických pracovníků a pracovníka odboru obslužných klinických činností (dále jen „OOKC“) kupujícího, včetně vystavení protokolu o instruktáži, -vystavení protokolu určenému zdravotnickému pracovníkovi, který opravňuje provádět následné instruktáže zdravotnického personálu v používání zboží ve smyslu § 61 odst. 2 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů -předání všech příslušných dokladů, -záručního servisu dle ve smlouvě uvedených podmínek, -likvidace obalového materiálu
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky v.v.i.
DODÁVKA C9 ANALYZÁTORU K MASIVNÍMU PARALELNÍMU SEKVENOVÁNÍ S PŘÍSLUŠENSTVÍM   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka c9 analyzátoru k masivnímu paralelnímu sekvenování, včetně dodávky počítače a programového vybavení pro řízení systému a vyhodnocování naměřených dat.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Systém mapování fází a jejich orientací v transmisním elektronovém mikroskopu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka zařízení pro analýzu vzorků v transmisním elektronovém mikroskopu za účelem mapování fází a jejich orientací pomocí elektronové difrakce s nanometrovým rozlišením
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
INMODOS_Upgrade LC-MS/MS (Q-TOF)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je modernizace stávajícího hmotnostního spektrometru maXis impact, SN: 282001.00011 společnosti Bruker.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie