Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 143 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká republika-Ministerstvo financí
Zajištění podpory provozu IS ARES   
Stručný popis: Předmětem Veřejné zakázky je zajištění podporu provozu IS ARES. Zajištěním podpory provozu se rozumí, zajištění uživatelské podpory, podpory při provozování a údržbě, a to v souladu se zajištěním níže uvedených činností: a) Podpora datové aktualizace IS ARES; b) Podpora provozu webové prezentace IS ARES ve veřejné i neveřejné části; c) Správa, podpora a údržba aplikací tvořících IS ARES; d) Podpora provozních pracovníků Zadavatele a řešení chybových stavů; e) Zajištění podpory ve formě jejího poskytování hot-line; f) Přechody mezi platformami, reinstalace při výměnách HW; g) Změny aplikací na základě změn ve zdrojích dat; h) Podpora zálohování, obnovy a archivace dat i) Podpora v návaznosti na legislativní změny, testovací a pilotní zpracování j) Předání Podpory
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Národní technická knihovna
Údržba a podpora knihovnického systému ALEPH 500 na období 2020-2021   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy o softwarové údržbě a podpoře ALEPH 500, na jejímž základě budou zadavateli poskytovány služby průběžné softwarové údržby a podpory a dále průběžné aktualizace, resp. upgrade na nové verze ALEPH 500, které jsou nezbytné pro řádný provoz ALEPH 500 v technickém prostředí, v němž je ALEPH 500 u Zadavatele provozován, a to v souladu se základními požadavky zadavatele, které jsou specifikovány v ZD.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Nákup licencí Oracle pro potřeby předtiskové kampaně MZe 2020 včetně podpory na 24 měsíců   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí licencí Oracle pro potřeby předtiskové kampaně MZe 2020, včetně jejich podpory na 24 měsíců.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Teplárny Brno, a.s.
„Vytvoření a implementace zákaznického portálu společnosti Teplárny Brno“   
Stručný popis: Společnost Teplárny Brno, a.s. (dále jen „Společnost“ ve vztahu k předmětu podnikání Tepláren Brno, nebo „zadavatel“ ve vztahu k PTK nebo k budoucí veřejné zakázce) deklaruje v rámci rozvoje digitalizace a automatizace obsluhy koncových zákazníků zájem v rozmezí minimálně příštích třech roků implementovat automatizované řešení pro koncové zákazníky odebírajících od společnosti média (teplo, elektřina, plyn) formou internetového portálu.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
ČESKÝ ROZHLAS
VZ25/2019 - Vývoj řešení pro Drupal 7a/nebo Drupal 8 - II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je vývoj řešení pro redakční systém Drupal 7 a/nebo Drupal 8 pro internetové pilíře Českého rozhlasu mimo jiné rozhlas.cz, irozhlas.cz, mujrozhlas.cz a radio.cz.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na...
Kraj Vysočina
Centrální dispečink Kraje Vysočina   
Stručný popis: Předmětem plnění části 1 veřejné zakázky je dodání a implementace informačního systému pro dispečink Veřejné dopravy Vysočina, tj. dodání a implementace technologie Centrálního systému dispečinku (dále jen „CSDi“) v prostorách zadavatele, včetně zaškolení odborných pracovníků zadavatele pro řádné užívání a údržbu technologie CSDi a údržby softwaru CSDi po dobu 5 let od zahájení provozu CSDi, tj. servisní podpora a aktualizace software z vlastních vstupních dat a ze vstupních dat zadavatele. Předmětem plnění části 2 veřejné zakázky je dodání a instalace softwaru pro zpracování jízdních řádů včetně zaškolení odborných pracovníků zadavatele pro řádné užívání a údržbu softwaru.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Český statistický úřad
Obnova a podpora nástroje SIEM pro roky 2020-2024   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem VZ je zajištění obnovy a podpory výrobce nástroje SIEM QRadar včetně zajištění podpory servisního partnera v rozsahu specifikovaném níže na dobu 5 let (2020-2024). Součástí služby bude také zajištění potřebných licencí a HW vybavení. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky, která je nezbytná pro zpracování nabídky, je uvedena v příloze č. 1 této Výzvy a zadávacích podmínek – Technická specifikace plnění.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
CENDIS, s.p.
Služby podpory provozu národního kontaktního místa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem tohoto zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení je výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky na služby technické podpory národního kontaktního místa formou subdodávky zadavateli.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
ČEPS, a.s.
Systém Integrovaného Datového Skladu – Poskytování servisních, rozvojových a konzultačních služeb   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování servisních, rozvojových a konzultačních služeb pro zajištění nepřetržitého provozu Systému integrovaného datového skladu
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na...
Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
Poskytování služeb projektového řízení   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb podpory projektového řízení plnění z oblasti ICT v rámci resortu zadavatele (dále společně jen „Služby“), které jsou podrobněji specifikovány v příloze č. 2 ZD, závazném vzoru RS. Veřejné zakázky realizované na základě RS budou probíhat postupem uvedeným dle § 92 odst. 1 písm. b) ZVZ. Předmětem zakázky je tedy poskytnutí kvalifikovaných služeb za účelem podpory zadavatele nebo jiných organizačních složek státu v resortu MPSV (OSS) při realizaci ICT projektů, přičemž se jedná o významné zakázky s kritickým dopadem do fungování zadavatele. Pokračování níže...
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
Servis na údržbu řídícího systému ZOS   
Stručný popis: Zabezpečení plné funkčnosti stávajícího SW systému S.O.S. pro řízení provozu včetně integračních procesů spojených s dalšími systémy nutnými pro plnou provozuschopnost zdravotnického operačního střediska včetně geografické informační podpory.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Český hydrometeorologický ústav
Údržba provozních aplikací systému Monitwin   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Údržba provozních aplikací meteorologického systému Monitwin MW332 na pracovištích profesionál-ních meteorologických stanic (MS), leteckých meteorologických stanic (LMSt), meteorologických ob-servatořích (OBS) a automatizovaných meteorologických stanicích (AMS) ČHMÚ. Zajistit trvale vysokou spolehlivost a provozuschopnost systému měření, sběru a distribuce meteorologických dat a informací na ČHMÚ. Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV) 72260000-5 Služby související s programovým vybavením Místem instalace provozních aplikací Monitwin jsou profesionální meteorologické stanice (MS), le-tecké meteorologické stanice (LMSt), meteorologické observatoře (OBS) a automatizované meteoro-logické stanice (AMS) objednatele. Více informací v zadávací dokumentaci.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
Zajištění podpory antivirového produktu Barracuda (2019-2023)   
Stručný popis: CPV: 72261000-2 Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí podpory, která spočívá zejména v poskytnutí služby Energize Updates a Instant Replacement pro zařízení BAR-SF-611065 (Barracuda Spam&Virus Firewall 600), BAR-SF-976900 (Barracuda Spam&Virus Firewall 600), BAR-SF-734539 (Barracuda Spam&Virus Firewall 800) a BAR-SF-745386 (Barracuda Spam&Virus Firewall 800). Součástí plnění je zajištění aktualizace firmware, spamových a virových pravidel a zajištění podpory licencí těchto zařízení. Více viz ZD, resp. rámcové dohodě.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Český rozhlas
Podpora, údržba, servis, rozvoj a vývoj is-USYS.net   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je podpora, údržba, servis, rozvoj a vývoj počítačového programu is-USYS.net, který Český rozhlas využívá pro správu, výběr a vymáhání rozhlasových poplatků v rozsahu stanoveném touto zadávací dokumentací. Podrobný popis plnění je uveden v Příloze č. 5 – Technická specifikace zadávací dokumentace.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Česká národní banka
Dodávky licencí MS Select Plus   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění nevýhradních, místně a časově neomezených licencí k programovým produktům společnosti Microsoft Corporation, specifikovaných v platném ceníku multilicenčního programu Microsoft Select Plus (dále též „MS Select Plus“) pro veřejnou správu - v cenové hladině "D", včetně zajištění služeb licenčního poradenství a seminářů. Licence pro jednotlivé produkty požaduje zadavatel dodat pro produkty vždy v aktuální dostupné verzi. U licencí s tzv. SA (Software Assurance) zadavatel umožní časové omezení této části licence odpovídající rozhodnutí obchodní společnosti Microsoft Corporation, resp. jí ovládané osoby ve smyslu § 74 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů. Licence budou zadavatelem odebírány podle jeho potřeb po celou dobu platnosti a účinnosti smlouvy. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je obsažena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie