Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 137 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká národní banka
Úprava HSM modulů a následná podpora II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je úprava v současné době zadavatelem provozovaných technických a programových prostředků HSM modulů, vč. případné dodávky, instalace a zprovoznění dalších technických a programových prostředků nezbytných pro jejich správné fungování tak, aby nyní zadavatelem provozované HSM moduly bylo po realizaci implementace možno pokládat za QSCD zařízení („Qualified Seal Creation Device“) a na takováto zařízení pak bylo možno kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru vydat certifikát, který bude použit pro službu kvalifikované pečeti ve standardním systémovém prostředí zadavatele.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Česká národní banka
Podpora IS eSpis   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění podpory a údržby programového vybavení informačního systému spisové služby (dále jen „IS eSpis“). IS eSpis byl v podmínkách zadavatele tvořen v okamžiku zahájení zadávacího řízení spisovou službou eSpis ve verzi 2.32., včetně modulů EPDZ, ORGADMIN, SE, TDMS, DFC, a dále spisovnou DESA ve verzi 2.12., včetně modulu SE.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Česká národní banka
XBRL generátor a validátor   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je pořízení XBRL generátoru a validátoru, tj. nástroje určeného ke generování, validování a analýze XBRL instancí (reportů) dle taxonomií EBA (The European Banking Authority) / EIOPA (The European Insurance and Occupational Pensions Authority).
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Český statistický úřad
Zajištění služby GSLB   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je služba technického řešení založená na technologii Global Server Load Balancing (GSLB), která zajistí prostřednictvím DNS vysokou dostupnost pro klienty internetových prezentací www.volby.cz a www.volbyhned.cz nad síťovou infrastrukturou nezávislých poskytovatelů. Podrobná specifikace předmětu plnění této veřejné zakázky je uvedena ve smlouvě a v jejích přílohách.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
České vysoké učení technické v Praze, Výpočetní a informační centrum
Dodávka softwarových licencí a souvisejících služeb pro osobní počítače a servery   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je výběr dodavatele na poskytování užívacích práv (softwarových licencí) a souvisejících služeb pro osobní počítače a servery v níže specifikovaném rozsahu v rámci licenčního programu Microsoft Enrollment for Education Solution (dále jen „EES“).
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Česká národní banka
Rozšíření ArcSight Logger vč. podpory   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a implementace SW ArcSight LOGGER a SW ArcSight Management Center za účelem rozšíření systému pro ukládání bezpečnostních informací a událostí ArcSight LOGGER v konfiguraci ArcSight Logger L3505. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek, je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Město Beroun
Realizace systému řízení a zabezpečení přístupu k drátové a bezdrátové síti standardem IEEE 802.1x   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Služby spočívající v realizaci systému řízení a zabezpečení přístupu k drátové a bezdrátové síti standardem IEE 802.1x a následně související servisní služby.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Statutární město Zlín
Informační systémy   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zadávacího řízení je výběr nejvýhodnějších nabídek účastníků, se kterými budou dále uzavřeny smlouvy na níže uvedené části veřejné zakázky: Dílčí část 1: Modernizace IS DESA, přičemž IS DESA se rozumí interní aplikační systém tzv. Důvěryhodná elektronická spisovna a archiv města Zlín Dílčí část 2: Modernizace IS GINIS, přičemž IS GINIS se rozumí modulární IS zajišťující provozní, případně agendové služby pokrývající zvolené procesní činnosti města Zlín
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo
Český metrologický institut
Dodávka a implementace ERP systému včetně souvisejících servisních služeb   
Stručný popis: Předmětem plnění je dodávka a implementace informačního systému kategorie ERP pro řízení standardních ekonomických procesů, infrastrukturních aplikací a specifické agendy organizace. Nedílnou součástí předmětu plnění bude integrace stávajících SW: • Zakázky • SOP/POP • ŘOD • Databáze organizace. Předmět plnění musí zahrnovat komplexní zajištění funkcionality pro oblasti obsažené v příloze č. 1 zadávací dokumentace a dodávku všech nezbytných HW komponent pro daný ERP systém. Předmětem plnění je rovněž zajištění veškerých implementačních, integračních a servisních služeb nutných k nasazení a provozu ERP systému po dobu neurčitou. Součástí předmětu plnění tedy jsou služby údržby, podpory a rozvoje implementovaného řešení. Systém bude používat maximálně 30 současně pracujících uživatelů. Webový portál bude používat 400 uživatelů.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Dodávka ekonomicko-provozního řešení   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je komplexní dodávka ekonomicko-provozního softwarového řešení.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na...
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
Prodloužení podpor technických licencí u stávajících HW prvků MS2014+   
Stručný popis: Jedná se o část 2 – Prodloužení podpor technických licencí u stávajících HW prvků MS2014+ Prodloužení podpor technických licencí pro vybrané stávající HW prvky MS2014+. Pro informaci se veřejná zakázka dále skládá: Část 1 veřejné zakázky Obnova HW vybavení pro MS 2014+ Předmětem této části veřejné zakázky (Rozšíření a obnova technické podpory u HW prvků Oracle) je pořízení rozšíření Exadata Database Machine X4-2 Half Rack o nové storage servery včetně příslušenství. Obnova Technických podpor pro HW a SW produkty Oracle - podpory pro ExaDaty a Storage servery. Dále z Části 3 – Obnovení HW prvků včetně podpor pro MS2014+ Obnova HW prvků pro MS2014+ - jedná se o prvky Komunikačně bezpečnostní infrastruktury a zálohování: - Obnova Loadbalancerů - Obnova HSM - Rozšíření modulární knihovny o mechaniky. Předpokládaná hodnota celé veřejné zakázky, která se skládá ze 3 částí činí 49 499 999,29 Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota 2. části VZ činí 16528925,00 Kč bez DPH.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Dodávka ekonomicko-provozního řešení   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je komplexní dodávka ekonomicko-provozního softwarového řešení pro zadavatele (také jako „ekonomicko-provozní řešení“). Minimální technické podmínky ekonomicko-provozního řešení jsou podrobně vymezeny v zadávací dokumentaci.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na...
Česká národní banka
Realizace změnových požadavků č. 3 projektu SDAT   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je realizace změnových požadavků pro projekt SDAT (Sběr dat pro potřeby ČNB). Bližší informace k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v Dodatku č. 4 ke smlouvě vč. příloh.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Statutární město Kladfno
Dodávka aplikací projektu IKS Kladno II.   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je pořízení a implementace aplikačního (SW) vybavení, konkrétně 5 informačních a komunikačních systémů Statutárního města Kladna. V rámci VZ je poptávána dodávka a implementace 5 informačních a komunikačních systémů Statutárního města Kladna. Jedná se o systémy: Docházkový systém, Evidence soudních sporů, Správa fotodokumentace, Objednávkový a vyvolávací systém a Systém včasné intervence a krizového řízení v rámci SO ORP. V rámci dodávky budou jednotlivé systémy integrovány na stávající aplikační (SW a IS) vybavení zadavatele. Součástí dodávky je i podpora provozu dodaných aplikací na období 60 měsíců. Dále je součástí plnění rozvoj, provoz, servisní zásahy a havárie na dobu 10 let (6. až 15. rok).
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na...
Česká republika - Ministerstvo financí
Zajištění podpory provozu a rozvoje IS SDPF   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajistění podpory provozu a rozvoje IS SDPF (Informační systém pro státní dozor nad penzijními společnostmi) - podpora provozu IS SDPF. Zajištěním podpory provozu se rozumí, zajištění uživatelské podpory, podpory při provozování a údržbě, která je blíže specifikována v Příloze č. 2 (část 1 až 14) Smlouvy. - rozvoj IS SDPF v rozsahu činnosti zahrnující aplikační podporu specifikovanou v Příloze č. 2 (část 15) Smlouvy, která je poskytována na základě jednotlivých požadavků zadavatele.(Postup zajištění Rozvoje je stanoven v čl. 3 odst. 1.2. Smlouvy).
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie