Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 119 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Nemocnice České Budějovice, a.s.
Dodávky diagnostik pro vyšetřování alergií validovanými metodami s výpůjčkou plně automatizovaného imunoanalytického analyzátoru pro Centrální laboratoře NCB   
Stručný popis: Jedná se o dodávku diagnostik pro vyšetřování alergií validovanými metodami s výpůjčkou plně automatizovaného imunoanalytického analyzátoru pro Centrální laboratoře NCB - laboratoř klinické chemie, hematologie a imunologie, pracoviště imunologie.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Nemocnice České Budějovice, a .s.
Dodávky léčivých přípravků pro spol. Nemocnice České Budějovice, a.s.   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků rozdělených do jednotlivých anatomicko-terapeuticko-chemických skupin (tzv. ATC skupin) blíže specifikovaných v části 3.6.2. Zadávací dokumentace pro spol. Nemocnice České Budějovice, a.s., a to v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), v platném znění, v rozsahu, v jakém se tyto právní předpisy vztahují na dodávky léčivých přípravků, a dále v souladu s provozními předpisy Zadavatele, včetně případných veškerých souvisejících činností v rozsahu blíže vymezeném Zadávací dokumentací. Součástí veřejné zakázky je rovněž poskytnutí souvisejících služeb a vykonání souvisejících činností vybraným dodavatelem v rozsahu a za podmínek vymezených Zadávací dokumentací a v rozsahu potřebném pro řádné splnění veřejné zakázky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Reagenční činidla pro analyzátor na chemickou analýzu moči a močový sediment včetně bezplatné zápůjčky analyzátoru na dobu 60 měsíců.
Reagenční činidla pro analyzátor na chemickou analýzu moči a močový sediment včetně bezplatné zápůjčky analyzátoru na dobu 60 měsíců.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran při realizaci jednotlivých dílčích dodávek diagnostik, tj. reagencií, kalibrátorů, kontrolních materiálů, provozních chemikálií a firemního provozního spotřebního materiálu k materiálnímu zajištění chemické analýzy moče a močového sedimentu pro oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie (OKBHI) Nemocnici Na Homolce, a to dle konkrétních objednávek kupujícího. Součástí předmětu plnění je rovněž bezplatná výpůjčka příslušného analyzátoru.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
Rámcové dohody na dodávky kitů a speciálních produktů   
Stručný popis: Veřejná zakázka je rozdělena na 10 částí. Předmětem veřejné zakázky jsou postupné dodávky kitů pro klonování a sekvenování nové generace a dodávky speciálních produktů pro molekulární a buněčnou biologii a syntézu DNA a RNA . Předmět plnění veřejné zakázky pro každou část veřejné zakázky bude realizován na základě Rámcové dohody uzavřené s jedním dodavatelem průběžně po dobu 24 měsíců trvání Rámcové dohody. Účastník může podat nabídku na všech deset (10) částí veřejné zakázky nebo jen na některé části nebo pouze na jednu (1) část veřejné zakázky (dle své volby). Plnění jednotlivých částí veřejné zakázky na sebe nenavazuje, každá část veřejné zakázky může být plněna samostatně, nezávisle na jakékoliv další části.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Fakultní nemocnice Olomouc
Diagnostika IMUNO II. 2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky diagnostik a spotřebního materiálu pro Ústav imunologie.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Fakultní nemocnice Olomouc
Vyšetření moči se zápůjčkou analyzátorů 2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky diagnostik, spotřebního, provozního a veškerého dalšího materiálu pro vyšetření moči a současně výpůjčka analyzátorů, která je platná po dobu platnosti smlouvy o dodávkách diagnostik, spotřebního, provozního a veškerého dalšího materiálu pro vyšetření moči
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Léčivé přípravky s obsahem účinné látky Panitumumab   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky Panitumumab 20 MG/ML po dobu 2 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Specifikace požadovaných léčivých přípravků byla uvedena v ZD a v Kupní smlouvě.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Léčivé přípravky s obsahem účinné látky Pazopanib   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky Pazopanib 400 MG po dobu 2 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Specifikace požadovaných léčivých přípravků byla uvedena v ZD a v uzavřené Kupní smlouvě.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Nemocnice České Budějovice, a.s.
Dodávky léčivých přípravků dle ATC skupiny J06BB16 - PALIVIZUMAB pro Nemocnici České Budějovice, a.s II.   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků dle anatomicko-terapeuticko-chemických skupin tzv. ATC skupina J06BB16 - PALIVIZUMAB pro Nemocnici České Budějovice, a.s. II.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Nemocnice České Budějovice, a.s.
Dodávky diagnostik, spotřebního materiálu, kalibračních a kontrolních materiálů pro plně automatický imunoanalytický analyzátor Liaison XL, který je ve vlastnictví NCB.   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky diagnostik, spotřebního materiálu, kalibračních a kontrolních materiálů pro plně automatický imunoalanytický analyzátor Liaison XL, který je ve vlastnictví NCB.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Diagnostické soupravy k vyšetření protilátek a antigenů proti vybraným infekčním agens I.   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky laboratorních diagnostických souprav umožňující vyšetření protilátek a antigenů proti vybraným infekčním agens. Součástí dodávky je i doprava na místo určení, balné, pojištění, celní a daňové poplatky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Ústav pro péči o matku a dítě, příspěvková organizace
Dodávky humánních léčivých přípravků VI - části 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků pro potřeby lékárny Ústavu pro péči o matku a dítě v souladu se zadávacími podmínkami.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Léčivé přípravky s obsahem účinné látky Trastuzumab emtansin   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky Trastuzumab emtansin 100 mg a 160 mg (dále jen „léčivé přípravky“, „LP“ nebo také „zboží“) po dobu 2 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Specifikace požadovaných léčivých přípravků je uvedena v ZD a v příloze č. 2 ZD – Cenová nabídka.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Nemocnice Na Bulovce
DODÁVKA SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU A BEZPLATNÁ VÝPŮJČKA PŘÍSTROJŮ PRO AUTOMATICKOU EXTRAKCI NUKLEOVÝCH KYSELIN   
Stručný popis: Předmětem plnění této VZ, jsou postupné dodávky souprav diagnostik a spotřebního materiálu pro přístroje pro extrakci nukleových kyselin a to v souladu se zadávacími podmínkami. Předmětem plnění této VZ je dále i bezplatná výpůjčka 2 ks přístrojů pro extrakci nukleových kyselin, které budou sloužit k zajištění molekulárně biologického vyšetření sloužící k diagnostice a kontrole léčby ve všech medicínských oborech v rámci NNB.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Institut klinické a experimentální medicíny
Dodávky hemokultivačních lahviček se zápůjčkou kompatibilního automatického hemokultivačního systému   
Stručný popis: Předmětem plnění je zajištění dodávek hemokultivačních lahviček pro kultivaci primárně sterilních biologických materiálů (krev, punktát, likvor, apod.) se zápůjčkou nového automatického hemokultivačního systému. Zadavatel požaduje zabezpečení kvalitní a rychlé diagnostiky primárních a sekundárních infekcí krevního řečiště a jiných závažných infekčních stavů metodou hemokultivace. Dále je předmětem plnění zaškolení obsluhujících pracovníků, bezplatné zajištění servisu, tj. oprav (práce i náhradní díly), odborné údržby (BTK), včetně vystavení protokolu, a elektrické kontroly, případně revize (podle druhu systému), bezplatné provedení všech kontrol požadovaných výrobcem a v souladu platnými právními předpisy, bezplatné provádění pravidelných validací, a dále dodání návodu k obsluze v listinné podobě v českém jazyce a návodu v elektronické verzi v českém jazyce. Součástí předmětu plnění je také propojení s LIS.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie