Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 17 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
Laboratorní pracoviště pro výuku (fyzikální experimenty)   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorních pracovišť fyzikálních experimentů zaměřených na problematiku elektromagnetického záření, jeho vznik a vlastnosti. Dodávka se bude sestávat z těchto laboratorních pracovišť – fyzikálních sestav: • pracoviště teorie odrazu a Fresnelovy vztahy s He-Ne laserem • pracoviště Stefanův - Boltzmannův zákon vyzařování • pracoviště Franckův-Hertzův pokus s neonem (dále jen „laboratorní pracoviště“). Zadavatel požaduje dodání laboratorního pracoviště dle jeho požadavků, které jsou definovány dále v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 Zadávací dokumentace. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena ve smlouvě na veřejnou zakázku.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Rôzne vyhodnocovacie a testovacie nástroje  >  Výskumný, testovací a vedecký technický simulátor
ČEZ, a.s.
7709 - Náhrada detektoru olejové mlhy Graviner Mark V   
Stručný popis: Náhrada stávajícího detektoru olejových par Graviner Mark V zařízením v aktivní fázi životního cyklu s podporou výrobce a dostupnosti náhradních dílů.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Rôzne vyhodnocovacie a testovacie nástroje  >  Prístroje na meranie vlhkosti
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Dodávka digitálního PCR systému   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Systém mikrokapkové digitální PCR pro kvantifikaci genů a transkriptů izolovaných z přírodního prostředí. Technologie systému je založena na rozdělení PCR reakce do suspenze mikrokapek. Součástí systému je automatický generátor mikrokapiček, který zvyšuje efektivitu a reprodukovatelnost výsledků analýz. Systém bude použit pro detekci sekvencí s nízkou četností ve vzorcích a bude odolný proti přítomnosti inhibitorů a kontaminaci.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Rôzne vyhodnocovacie a testovacie nástroje  >  Zariadenie na polymerázovú reťazovú reakciu (PCR)
České vysoké učení technické v Praze
Pec (Indukční pec s ochrannou atmosférou)   
Stručný popis: Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka indukční pece s ochranou atmosférou, která je schopna vytvořit ochrannou atmosféru nad taveninou, a tím zabránit oxidaci kovu, vstřebávání plynu náhradou atmosférického kyslíku a vodní páry suchou inertní argonovou nebo dusíkovou atmosférou (dále jen „Indukční pec“). Indukční pec je primárně určena pro výuku. Indukční pec musí mít funkce a musí splňovat požadavky Zadavatele stanovené v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 1 Zadávací dokumentace.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Rôzne vyhodnocovacie a testovacie nástroje
České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Kompletní gama-spektrometrická trasa s charakterizovaným HPGe detektorem a stíněním   
Stručný popis: Předmětem zakázky je Kompletní gama-spektrometrická trasa s charakterizovaným HPGe detektorem a stíněním. Trasa bude složena z jednoho charakterizovaného polovodičového HPGe detektoru gama záření s Dewarovou nádobou pro chlazení, digitálního multikanálového analyzátoru, obslužného/řídícího softwaru (pokročilé funkce) pro gama spektrometrii a z olověného stínění.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Rôzne vyhodnocovacie a testovacie nástroje  >  Prístroje na vyhodnotenie jadrového žiarenia
Masarykův onkologický ústav
Přístroj pro ICG fluorescenční detekci sentinelových uzlin   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového, nepoužívaného, nerepasovaného nebo jinak upgradovaného přístroje pro ICG fluorescenční detekci sentinelových uzlin a provedení souvisejících dodávek a služeb dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze č. 3 zadávací dokumentace (vzor kupní smlouvy).
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Rôzne vyhodnocovacie a testovacie nástroje  >  Výskumný, testovací a vedecký technický simulátor
ČVUT v Praze, Fakulta dopravní
SIMULÁTOR - PLOŠINA   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pohybové plošiny vhodné pro systém pokročilého vozidlového simulátoru.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Rôzne vyhodnocovacie a testovacie nástroje  >  Výskumný, testovací a vedecký technický simulátor
Masarykův onkologický ústav
Simulátor laparoskopické operativy   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového, nepoužívaného, nerepasovaného nebo jinak upgradovaného simulátoru laparoskopické operativy a provedení souvisejících dodávek a služeb.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Rôzne vyhodnocovacie a testovacie nástroje  >  Výskumný, testovací a vedecký technický simulátor
České vysoké učení technické v Praze
Laboratorní pracoviště pro výuku (dvouhmotová soustava)   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvouhmotové jednoosé soustavy hmota-tlumič-pružina ve vertikálním uspořádání pro simulaci systému aktivního tlumení využívaného například v moderních vozidlech (dále jen „soustava“). Zadavatel požaduje dodání soustavy dle jeho požadavků, které jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 Zadávací dokumentace. Zadávací dokumentace s podrobným popisem předmětu veřejné zakázky je uveřejněna na profilu zadavatele.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Rôzne vyhodnocovacie a testovacie nástroje  >  Výskumný, testovací a vedecký technický simulátor
Masarykova univerzita
Dodávka simulátoru vyšetření pánve a simulátoru ultrazvukového vyšetření s online administračním a vzdělávacím systémem   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 kusu simulátoru vyšetření pánve a 1 kusu simulátoru ultrazvukového vyšetření s online webovým administračním a vzdělávacím systémem. Minimální požadavky na předmět veřejné zakázky jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí přílohy zadávací dokumentace.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Rôzne vyhodnocovacie a testovacie nástroje  >  Výskumný, testovací a vedecký technický simulátor
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
LF HK – CORE FACILITIES – PCR systém   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka PCR thermocykleru se třemi samostatnými bloky pro Laboratoř molekulární farmakologie Ústavu farmakologie na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu, a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace (dále jen „PCR system“). Jedná se o víceblokový PCR thermocykler pro přepis mRNA do cDNA a amplifikaci DNA, který je rozdělen do tří na sobě plně nezávislých bloků. Topné/chladící prvky kovových bloků jsou zcela izolovány od každé jiné a tím pomáhají předcházet tepelným interakcím. Přístroj musí umožňovat snadné programování prostřednictvím jednoduchého a intuitivního dotykového displeje. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v ZD.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Rôzne vyhodnocovacie a testovacie nástroje  >  Zariadenie na polymerázovú reťazovú reakciu (PCR)
Univerzita Pardubice
Dodávka modelů - Simulovaný pacient III   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka modelů, simulátorů a pomůcek pro vybavení Fakulty zdravotnických studií v rámci projektu OP VVV Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na Univerzitě Pardubice, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002413.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Rôzne vyhodnocovacie a testovacie nástroje  >  Výskumný, testovací a vedecký technický simulátor
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
UTB – Vybavení pro výuku zdravotnických oborů II   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka modelů, simulátorů a ostatního zdravotnického vybavení pro zajištění výuky studentů zdravotnických oborů Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rámci projektu Rozvoj studijního prostředí na UTB ve Zlíně, registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008536, financovaného z OP VVV, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Rôzne vyhodnocovacie a testovacie nástroje  >  Výskumný, testovací a vedecký technický simulátor
České vysoké učení technické v Praze
Laboratorní pracoviště pro výuku (klima komora)   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka klima komory pro materiálové zkoušky při teplotách v rozsahu (-150 až 350) °C pro použití na univerzálním zkušebním stroji (Tiratest 2300) dostupném na pracovišti zadavatele (dále jen „klima komora“). Zadavatel požaduje dodání klima komory dle jeho požadavků, které jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace. Zadávací dokumentace s podrobným popisem předmětu veřejné zakázky je uveřejněna na profilu zadavatele.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Rôzne vyhodnocovacie a testovacie nástroje  >  Výskumný, testovací a vedecký technický simulátor
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Dodávka digitálního PCR systému   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Systém mikrokapkové digitální PCR pro kvantifikaci genů a transkriptů izolovaných z přírodního prostředí. Technologie systému je založena na rozdělení PCR reakce do suspenze mikrokapek. Součástí systému je automatický generátor mikrokapiček, který zvyšuje efektivitu a reprodukovatelnost výsledků analýz. Systém bude použit pro detekci sekvencí s nízkou četností ve vzorcích a bude odolný proti přítomnosti inhibitorů a kontaminaci.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Rôzne vyhodnocovacie a testovacie nástroje  >  Zariadenie na polymerázovú reťazovú reakciu (PCR)
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie