Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 1255 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Lesy České republiky, s.p.
Dodávky fólií pro fumigaci (rámcová dohoda) - II   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky nesvařovaných polyethylenových fólií. Jedná se o běžně dostupné fólie užívané v zemědělství například pro zakrývání siláže. Zadavatel bude tyto fólie využívat při fumigaci dříví.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Dosky, plechy, pásy a fólie súvisiace so...
Lesy České republiky, s.p.
Dodávky atraktant hmyzu (rámcová dohoda)   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, je zajištění dodávek feromonových odparníků (dále také jen „odparníky“). Poptávané odparníky slouží v lesním hospodářství k monitoringu a odchytu hmyzích škůdců
Chemické výrobky  >  Priemyselné hnojivá a zlúčeniny dusíka  >  Agrochemikálie
Lesy České republiky, s.p.
Dodávka 3 ks UKT s lesnickou nástavbou pro LZ Kladská - II.   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks nových univerzálních kolových traktorů (UKT), schválených ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro provoz na pozemních komunikacích v České republice, a poskytnutí souvisejících plnění. V podrobnostech viz zadávací dokumentace.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Pořízení Hw a Sw vybavení pro forenzní zkoumání IT technologií II   
Stručný popis: část 1-Optická síť 10GB a část 2-ICT
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík na komunikáciu a pre multimédiá
Město Luže
FZŠ –Luže – Cisternová automobilová stříkačka   
Stručný popis: Předmětem nadlimitní veřejné zakázky na dodávky je nákup nové cisternové automobilové stříkačky (dále jen „CAS“) včetně požadovaného příslušenství (dále jen „CAS“). CAS bude vybavena požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 ,,smíšená“, v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob), hmotnostní třída S, automobilový podvozek s brodivostí při pomalé jízdě klidnou vodou nejméně 750 mm, výška CAS v nezatíženém stavu 3200 mm.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Lesy České republiky, s.p.
Dodávky chemických přípravků – insekticidy (rámcová dohoda)   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je zajištění dodávek chemických přípravků pro pěstování lesa a zajištění jeho ochrany, jakož i pro ochranu a pěstování zemědělských plodin. Konkrétně se jedná o dodávky insekticidních přípravků. Blíže viz ZD.
Chemické výrobky  >  Priemyselné hnojivá a zlúčeniny dusíka  >  Agrochemikálie
Statutární město Pardubice
Studánecký les - III. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Provedení zpevnění vyšlapaných stezek pro pěší v celkové délce 1 546,87m a výstavba propustků v trase stezek v části Studáneckého lesa v Pardubicích. Stezka H3 - délka 1,21391 km; stezka H5 – délka 0,32996 km. Nejprve bude provedeno sejmutí povrchové vrstvy a pláň bude nejprve řádně zhutněna Edel2=45MPa. Konstrukce stezky bude provedena po vrstvách - drcené kamenivo, štěrkodrť a lomová výsivka jako vrchní vrstva. Šířka stezek je 1,5m. Trubní propustky - typové, z betonových trub Ø 60cm, délky 500cm, které budou uloženy na betonovou desku a obetonovány. Vtoková a výtoková čela budou ze zdiva z lomového kamene.
Stavebné práce
Město Svitavy
Naučná stezka Věk Země, Svitavy II.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je dodání prvků naučné stezky včetně jejich instalace dle Projektové dokumentace s názvem „Naučná stezka Věk Země, Svitavy – informační zařízení, turistický mobiliář a turistický přístřešek“ blíže specifikované zadávací dokumentací a jejími přílohami a dále poskytnutí všech souvisejících stavebních prací a služeb nezbytných ke splnění veřejné zakázky..
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
Obec Pěčín
Stavební úpravy domů č.p. 207 a č.p. 268 - přístavba sálu, Pěčín   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební úpravy a přístavba stávajícího objektu č.p. 207 a č.p. 268. Vznikne víceúčelový sál, který bude využíván pro pořádání kulturních a jiných zájmových akcí v obci. Dále bude sloužit jako tělocvična pro místní školu. Součástí stavebních úprav bude provedení demolice dvou přízemních objektů - hygienického zařízení u severní stěny č.p. 268 a samostatně stojícího přízemního hospodářského objektu u severního průčelí objektu č.p.207. Dále bude také vyčerpána a zasypána stávající jímka na vyvážení. Objekt přístavby byl navržen tak, že je komunikačně propojen se stávajícími objekty č.p. 207 (průchod z chodby OÚ) a č.p. 268 (průchod z restaurace), ale zároveň může být provozován zcela samostatně. Bude mít vlastní vstup z venkovního veřejného prostoru. Vstup byl umístěn do severovýchodního rohu stávajícího objektu č.p. 207. Pro vstup resp. příchod k novému vstupu byla využita stávající zpevněná plocha u východní fasády objektu č.p. 207.
Stavebné práce
Česká republika-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Komplexní pozemkové úpravy Orličky   
Stručný popis: Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) Orličky, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Pardubický kraj
Realizace úspor energie – OLÚ Jevíčko, pavilon S + koridor, podruhé   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem stavebních prací je snížení energetické náročnosti pavilonu S a komunikačního koridoru v areálu Odborného léčebného ústavu v Jevíčku. Objekt je nemovitou kulturní památkou. Bude provedena repase, částečná či celková výměna stávajících dřevěných a kovových výplní otvorů. V případě částečné či celkové výměny bude provedena přesná rozměrová a tvarová kopie. U vybraných dřevěných či kovových výplní bude provedena restaurátorská oprava dodavatelem s odbornou způsobilostí. Vnější křídla otvorů budou osazena tepelně izolačním dvojsklem s teplým distančním rámečkem, pokud není ve výpisu prvků uvedeno jinak. Zateplení stropu 4.NP pavilonu S bude provedeno v půdním prostoru zateplením podlahy minerální vatou, kde budou pro přístup zřízeny pochozí revizní lávky z OSB desek uložených na trámový polystyren. Funkční řešení objektu zůstane nezměněno. Blíže viz ZD.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace
Modernizace laboratoře chemie   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je kompletní modernizace laboratoře chemie spočívající v likvidaci současného vybavení; rekonstrukci podlahy a položení nového povrchu; výmalby a opravě omítek; opravě a modernizaci všech rozvodů (elektřiny, vody, plynu); nové osvětlení; pořízení celého nového vybavení (skříně, stoly, digestoře a další nábytek) podle ZD a v ní uvedených parametrů a specifikací.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Laboratórny nábytok
Lesy České republiky, s.p.
Obnova přirozeného vodního režimu revitalizační soustavy v EVL Soutok – Podluží   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro společné povolení a pro provádění stavby. Projektová dokumentace bude řešit výstavbu vzdouvacího objektu a revitalizační opatření v EVL Soutok - Podluží.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Obnova mostu ev.č. 36311-2 Brněnec - Březová nad Svitavou   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Navrhovaná akce řeší problematiku obnovu stávajícího mostu. Jedná se o demolici stávajícího mostu ev.č. 36311-2 a výstavbu mostu nového ve stávající poloze. Dále akce řeší problematiku obnovy komunikace III/36311-2 v délce 90,0m. Poloha komunikace a mostu je navržena ve stávající poloze s úpravou tvaru mostu a úpravou osy komunikace III/36311 a navazující místní komunikace. Navrhovaná akce se nachází v intravilánu obce Brněnec, v prostoru křížení komunikace III/36311 s vodním tokem Svitava ve správě Povodí Moravy s.p. Práce budou prováděny za úplné dopravní uzavírky.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Stavební práce - zateplení budovy ÚZ Trpišov   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zateplení obvodových stěn a střechy dle Zadávací dokumentace.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie