Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 950 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Frýdlantská vodárenská společnost a.s.
Rámcová dohoda na dodavatele vodovodního a kanalizačního materiálu pro roky 2020 a 2021   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka vodoinstalačního a kanalizačního. Cílem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem na dodávky dále specifikovaného předmětu plnění v období 1. 1. 2020 - 31. 12. 2021, podle aktuálních potřeb zadavatele.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Diaľkové potrubia, potrubia, rúry,...
Městské lesy Jaroměř, s.r.o.
Zalesnění kalamitou poškozených lesních porostů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem je zalesnění 5-lesních porostů po větrné kalamitě o celkové rozloze 39,92 ha. Bude použito celkem 163590 ks sazenic. V rámci obnovy lesních porostů bude provedena příprava půdy před zalesněním a po zalesnění pak chemická a mechanická ochrana jednotlivých sazenic.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
Frýdlantská vodárenská společnost a.s.
Obnova vozového parku Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. v roce 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je pronájem 11 nových vozidel (6x osobní automobil, 1x malý užitkový vůz, 4x dodávkový užitkový vůz) formou operativního leasingu na dobu 48 měsíců. Dodávané automobily musí být nové.
Finančné a poisťovacie služby  >  Bankové a investičné služby  >  Bankové služby
Frýdlantská vodárenská společnost a.s.
Obnova vozového parku Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. v roce 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je pronájem 11 nových vozidel (6x osobní automobil, 1x malý užitkový vůz, 4x dodávkový užitkový vůz) formou operativního leasingu na dobu 48 měsíců. Dodávané automobily musí být nové.
Finančné a poisťovacie služby  >  Bankové a investičné služby  >  Bankové služby
Frýdlantská vodárenská společnost a.s.
Obnova vozového parku FVS, a.s. v roce 2020 formou operativního leasingu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je pronájem 11 nových vozidel (7x osobní automobil, 1x malý užitkový vůz, 3x dodávkový užitkový vůz) formou operativního leasingu na dobu 48 měsíců. Dodávané automobily musí být nové.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Finančné služby
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Rámcová dohoda k zajištění pomocných prací ve stravovacím provozu Pardubické nemocnice společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a více dodavateli (max. 3 dodavatelé) dle § 132 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na zajištění služby pomocných prací ve stravovacím provozu Pardubické nemocnice v požadovaném množství a kvalitě dle aktuálních potřeb zadavatele.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Náborové služby  >  Služby v oblasti zabezpečovania personálu, vrátane...
Město Rychnov u Jablonce nad Nisou
Projektová dokumentace a inženýrská činnost pro projekt „Integrované městské centrum TILIA“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení ve sloučeném stavebním řízení včetně zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby/výběr zhotovitele stavby se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro zadání a následnou realizaci projektu „Integrované městské centrum Tilia“, jehož cílem je rekonstrukce a přestavba stávajícího objektu v centru města, na adrese Náměstí Míru, č.p. 720, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou, na integrované městské centrum občanského vybavení. Předmět zakázky zahrnuje i související inženýrskou činnost, spolupráci se zadavatelem při výběru dodavatele stavby a výkon autorského dozoru v průběhu realizace projektu.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Správa Krkonošského národního parku
Dodávka služebních stejnokrojů - OOPP   
Stručný popis: Předmětem této zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku služebních stejnokrojů pro zaměstnance Správy KRNAP (osobní ochranné pracovní pomůcky OOPP). Jedná se o dodávky stejnokrojů dle aktuálních potřeb zadavatele, přičemž součástí zakázky je i výroba znaku (loga) a nalepení nebo vyšití znaku (loga) v souladu s technickou specifikací. Veškeré stejnokroje musí barevně ladit, včetně pánského a dámského provedení. Oblečení musí být pohodlné pro celodenní nošení jednak v terénu a jednak v kanceláři. Zaměstnanci správy v tomto oblečení musí vykonávat venkovní práce, tak aby co nejméně rušili okolní zvěř, přičemž současně plně reprezentovali národní park.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
Město Hlinsko
Rekonstrukce hasičské zbrojnice Hlinsko - Blatno   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je celková rekonstrukce, odvlhčení a zateplení budovy hasičské zbrojnice v Hlinsku – Blatno, které zajistí zkvalitnění stávajícího stavu objektu. Napojení na rozvody vody, plynu a elektrické energie zůstává stávající, splašková kanalizace bude řešena novou kanalizační přípojkou podmíněnou zhotovením kanalizačního přivaděče v ulici Resslova. Dešťové vody sváděné do původní kopané studny a částečně do terénu budou nově z části sváděné do vsakovací jímky.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Liberecký kraj
Severozápadní obchvat města Zákupy   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je realizace následujících akcí: Akce A: Výstavba severozápadního obchvatu města Zákupy Investorem akce A je Liberecký kraj. Předmětem plnění akce A je novostavba obchvatové komunikace II/268, která umožní se vyhnout centru města Zákupy a zároveň odlehčí dnes velmi zatěžovaným komunikacím procházejícím centrem Zákup. Stavbou vznikne bezpečnější a rychlejší propojení silnic II/262 a II/268. Stavba je rozdělena na několik stavebních objektů, které obsahují silnici hlavní trasy (obchvatová silnice) s místní obslužnou komunikací, odvodnění a jednotlivé přeložky inženýrských sítí, které jsou vynucené navrženou obchvatovou silnicí. Akce B: Vybudování chodníků a veřejného osvětlení Investorem akce B je Město Zákupy. Předmětem plnění akce B je s novostavbou obchvatové komunikace spojená výstavba chodníku a realizace nového veřejného osvětlení.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Dobrovolný svazek obcí POCIDLINSKO
Vybavení obcí DSO POCIDLINSKO domovními kompostéry   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka: - 3 ks kompostérů o objemu 445 l, - 14 ks kompostérů o objemu 650 l, - 22 ks kompostérů o objemu 800 l, - 1 339 ks kompostérů o objemu 1000 l, - 152 ks kompostérů o objemu 1100 l, - 110 ks kompostérů o objemu 1400 l, - 286 ks kompostérů o objemu 2000 l. Vše výše uvedené v rámci realizace předcházení vzniku odpadů na území obcí Dobrovolného svazu obcí POCIDLINSKO.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
město Slatiňany
Zajištění svozu a odstranění směsného komunálního odpadu z nádob na odpad a z kontejnerů na odpad   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je pravidelný svoz směsného komunálního odpadu z domácností, z rekreačních objektů a ze zařízení ve vlastnictví nebo ve správě zadavatele, jakož i odpadu podobného odpadu komunálnímu, který vzniká při činnosti fyzických a právnických osob oprávněných k podnikání, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Univerzita Pardubice
Rozšíření a modernizace strukturovaných sítí   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky/ek na základě rámcové dohody jsou konfigurace bezpečnostních systémů, prodloužení záruky od výrobce, práce systémového inženýra, práce servisního technika, Servisní podpora a prodloužení záruky klimatizace, oprava kabel. Rozvodů na objektu nová lisovna, úpravy a rozšíření kabeláží v menze, optické propojení objektu G, optické propojení příprava pro VO TITAN.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Služby pre počítačové siete
Lesy České republiky, s.p.
Výzva k podání nabídek č. 11 – Dodávka 18 ks vozidel SUV 4x4 – I.   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 18 ks nových vozidel SUV střední třídy 4x4 schválených ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro provoz na pozemních komunikacích v České republice, a to v provedení a výbavě dle požadavků zadavatele.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
město Slatiňany
Zajištění svozu a využití některých samostatně vytříděných využitelných složek komunálního odpadu (papír, sklo a plasty s nápojovými kartony)   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění pravidelného svozu a využití některých samostatně vytříděných využitelných složek komunálního odpadu, a to papíru, plastů s nápojovými kartony, skla bílého (čirého), skla směsného (barevného), a zajištění jejich využití, popř. jiného způsobu nakládání za podmínek stanovených v zákoně č. 185/2001 Sb, o odpadech a o změně některých dalších zákonů, jakož i v dalších právních předpisech.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie