Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 682 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Dodávka serverů pro CI UJEP v DNS – 2019/0137   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému je dodání serveru pro mobilní aplikace, ovládací stanice pro server a serveru – úložného prostoru pro Centrum informatiky UJEP.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Město Aš
Provozování veřejné linkové dopravy, městská autobusová doprava Aš   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Provozování městské autobusové dopravy v Aši a příměstských oblastí.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.L., s.r.o.
PNSP – rehabilitační vany   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky pořízení zdravotnické celotělové vany, zdravotnické končetinové vany na ruce a zdravotnické končetinové vany na nohy.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Oprava silnice II/210 Teplá - Poutnov   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Oprava silnice II/210 v km cca 19,170-19,900 a st. 20,250-20,750 Teplá - Poutnov. V rámci plnění bude provedeno odstranění krytu vozovky frézováním tl. 40 mm, provedení sanací konstrukce vozovky za použití geomříže, oprava neúnosných vrstev s doplněním podkladních vrstev, postřik spojovací 0,4 kg/m2, položení ložní vrstvy ACL 16+ 50/70 tl. 50 mm, postřik spojovací 0,3 kg/m2, položení obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70 tl. 40 mm, zpevnění krajnic ŠD tl. 100 mm, osazení svodidel, vyčištění a vyspravení 1 ks propustku, reprofilace příkopů a prořez křovin a odpařezení, montáž směr. sloupků, osazení SDZ a pokládka VDZ v barvě.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Modernizace provozních IS   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky včetně služeb – pro vybudování systému pro správu identit, systému pro správu provozní dokumentace a personálního systému, součástí plnění je dále podpora provozu. Bližší specifikace plnění této veřejné zakázky je uvedena v Části 3 (3a Technická specifikace a 3b Katalogové listy) a Části 4 (4a Smlouva o dílo a 4.b Smlouva o zabezpečení podpory provozu).
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Spotřební zdravotnický materiál pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody dle § 131 a násl. ZZVZ mezi zadavatelem a jedním účastníkem zadávacího řízení, na základě které bude zadávána veřejná zakázka na dodávku spotřebního zdravotnického materiálu pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje. Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané na základě rámcové dohody je dodávka spotřebního zdravotnického materiálu určeného k poskytování přednemocniční neodkladné péče, v souladu s požadavky zadávací dokumentace, zejm. přílohou Technická specifikace, po dobu 2 let ode dne účinnosti rámcové kupní smlouvy. Předmět plnění veřejné zakázky je s ohledem na jeho povahu rozdělen na části s tím, že účastník může podat nabídku na jednu nebo obě části veřejné zakázky. Rámcová dohoda na každou část veřejné zakázky bude uzavřena s jedním účastníkem. část A. Zdravotnický materiál pro intenzivní péči část B. Ostatní zdravotnický materiál
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Ústecký kraj
„SZŠ a OA, Rumburk - reko domova mládeže včetně umístění PPP a Spec. Ped. centra (ul. Sukova)“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění jsou stavební práce, které spočívají v celkové rekonstrukcí stávajícího objektu, ve kterém se nachází Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje, Speciálně pedagogické centrum při Spec. ZŠ, Spec. MŠ a PrŠ a domov mládeže SZŠ a OA Rumburk. Budova má půdorysný tvar písmena L a je rozdělena do dvou částí – SO.01 Centrum školských poradenských služeb a SO.02 SZŠ a OA Rumburk – reko domova mládeže.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů ve městě Krupka
Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů ve městě Krupka   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka 850 ks odpadových nádob (kompostérů) pro separaci a kompostování biologicky rozložitelného komunálního odpadu pro město Krupka. Předmět veřejné zakázky bude dodán do města Krupka.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
Sdružení obcí Peruc a Vrbičany pro odvádění a čištění odpadních vod
Vrbičany – kanalizace 2. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace v obci Vrbičany, která nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace. Odpadní vody budou odváděny přes kanalizační systém obce Telce na ČOV v obci Telce. Délka kanalizace 3,6 km (z toho 1,59 km výtlak) a délka veřejných částí kanalizačních přípojek 1,24 km
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Ústecký kraj
SLŠ a SOŠ, Šluknov - rekonstrukce budovy na ubytovnu pro zletilé žáky (ul. Karlova)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem stavebních prací je vestavba ubytovacích prostor v objektu „B“ - 2.NP. V současné době se zde nacházejí učebny, kabinety a sborovna. Nové využití počítá s vybudováním ubytovny pro zletilé žáky školy, ve které se zřídí nové samotné pokoje pro studenty, hygienické zařízení, studovna a kuchyňka. Dále předmětem realizace je kompletní rekonstrukce sociálních zařízení v budově školy, modernizace zdroje tepla a sanace proti zemní vlhkosti.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
Mikrofonní pole a mikrofon   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup mikrofonu a mikrofonního pole pro Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje za účelem zlepšení bezpečnosti v česko - saském příhraničí.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...
Krajská zdravotní, a.s.
Modernizace výtahů Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z. II.   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je modernizace výtahů včetně: dopravy zboží do místa plnění, demontáže a ekologické likvidace montáže, instalace dle zadávací dokumentace a technické specifikace, a uvedení do provozu včetně ověření jejich funkčnosti, provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí, ověření deklarovaných technických parametrů nabízených přístrojů dle zadávací dokumentace, instruktáže pracovníků odboru správy a údržby nemovitostí (dále jen OSUN) případně dalších uživatelů a zaměstnanců zadavatele včetně vystavení protokolu o instruktáži, předání všech příslušných dokladů, záručního servisu za podmínek uvedených v obligatorním návrhu smlouvy, likvidace obalového materiálu,
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
Dynamický nákupní systém na dodávky spotřebního zdravotnického materiálu – sběrné vaky, drenáže a soupravy   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zadávacího řízení na zavedení DNS je zavedení DNS na dodávky spotřebního zdravotnického materiálu – sběrné vaky, drenáže a soupravy dle aktuálních potřeb veřejného zadavatele až do výše předpokládaného finančního limitu, uvedeného v článku IV. DNS je zaveden na čtyři (4) roky v období let 2019 až 2023.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Křemenné váhy s analýzou disipace energie - 2019/0085   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem dodání je dodávka křemenné váhy s analýzou disipace energie - 1ks.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje  >  Presné váhy
Správa Národního parku České Švýcarsko
Těžební činnost na území NPČŠ v roce 2019 a 2020 - Harvestor, HSM   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení následujících lesnických činností: • těžba dřeva HSM s předkacováním a odkorněním • lanování dřeva HSM (přitahování k HSM na delší vzdálenost s kladkou) • lanování dřeva s pojezdem HSM pomocí lan. navijáku • přibližování dřevní hmoty HSM na OM a • těžba dřeva harvestorem s trakčním navijákem do svahu, včetně odkornění • překacování JMP • přibližování dřevní hmoty na OM vyvážecí souprava s trakčním navijákem do svahu a • těžba dřeva, odvětvení, manipulace a měření dřevní hmoty harvestorovou technologií s odkorněním • předkacování JMP • přiblížení dřevní hmoty vyvážecí soupravou na OM
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie