Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 42 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká asociace pro finanční řízení, z.s
Vzdělávací služby pro členy CAFIN IV   
Stručný popis: Cílem celého projektu je zajištění a realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance členů České asociace pro finanční řízení.Vzdělávání bude realizováno formou kurzů a seminářů.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Školiace (výcvikové) služby
Ministerstvo obrany
Školení - datové úložiště   
Stručný popis: Pořízení školení, které zabezpečí odborné vzdělání obsluh technického personálu.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Školiace (výcvikové) služby  >  Služby týkajúce sa praktického vzdelávania
Agentura pro podnikání a inovace
Jazykové vzdělávání zaměstnanců API   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody o poskytování jazykových služeb mezi zadavatelem a dodavatelem na dobu určitou, na jejímž základě bude poskytována výuka cizích jazyků zaměstnancům zadavatele formou individuální nebo skupinové výuky a podpůrných služeb. Toto oznámení se vztahuje souhrnně ke smlouvám uzavřeným na základě rámcové dohodyza období X - XII/2019.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Školiace (výcvikové) služby  >  Poskytovanie jazykových kurzov
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Vzdělávání pracovníků Centra pro regionální rozvoj České republiky v oblasti Soft Skills   
Stručný popis: Předmětem je uzavření rámcové dohody s jedním vybraným dodavatelem na období 4 let, kterému budou následně zadávány dílčí veřejné zakázky týkající se zajišťování vzdělávání zaměstnanců zadavatele v oblasti Soft Skills. Prostřednictvím výuky v kurzech „soft skills“ bude docházet k udržování a prohlubování úrovně praktických dovedností zaměstnanců Zadavatele. Cílem rozvojového vzdělávacího programu je dosažení lepší vzájemné komunikace a týmové spolupráce mezi zaměstnanci, posílení role vedoucích zaměstnanců a dosažení synergického efektu ve výkonnosti celé organizace.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Školiace (výcvikové) služby  >  Školenia zamerané na osobný rozvoj
Česká republika - Energetický regulační úřad
Zajištění tuzemské jazykové výuky pro roky 2019 - 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zajištění jazykové výuky anglického jazyka pro zaměstnance Energetického regulačního úřadu pro roky 2019 -2020
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Školiace (výcvikové) služby  >  Poskytovanie jazykových kurzov
Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
Zajištění rozvoje lidských zdrojů v rámci Operačního programu Zaměstnanost v oblasti jazykového vzdělávání   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění vzdělávacích aktivit zaměstnanců zadavatele (dále jen zaměstnanců či účastníků) kvalifikovanými lektory zhotovitele, a to v individuálních a skupinových kurzech v souladu s požadavky zadavatele. Zajištěno bude studium jazyka anglického, německého a francouzského ve všeobecných i odborných oblastech a v celém spektru jazykových úrovní zaměstnanců dle Evropského referenčního rámce. CPV kódy: 80580000-3 Poskytování jazykových kurzů 80500000-9 Školení 80000000-4 Vzdělávání a školení
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Školiace (výcvikové) služby  >  Poskytovanie jazykových kurzov
ČESKÝ ROZHLAS
Zajištění výuky cizích jazyků v Českém rozhlase   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění skupinových, individuálních a specializovaných kurzů cizích jazyků všech úrovní (včetně přípravných kurzů k mezinárodním zkouškám) pro zaměstnance Českého rozhlasu v Praze a v regionálních studiích na základě uzavřené rámcové smlouvy.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Školiace (výcvikové) služby  >  Poskytovanie jazykových kurzov
Česká republika - Úřad práce ČR
Poradenské činnosti pro Úřad práce ČR – krajskou pobočku v Liberci II.   
Stručný popis: Realizace poradenských programů pro uchazeče o zaměstnání a zájemce o zaměstnání ve smyslu § 105 odst. 1 písm. a) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to na období čtyř let počínaje dnem účinnosti Rámcové dohody pro Úřad práce České republiky – krajskou pobočku v Liberci Na každou část veřejné zakázky byla uzavřena samostatná Rámcová dohoda. Na základě Rámcové dohody dochází k zadávání dílčích zakázek - tj. Dohod o provedení poradenské činnosti.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Školiace (výcvikové) služby  >  Školenia zamerané na osobný rozvoj
Úřad práce České republiky
LB - Poradenské činnosti pro Úřad práce ČR – Krajskou pobočku v Liberci III.   
Stručný popis: a. Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění realizace poradenských programů pro uchazeče a zájemce o zaměstnání ve smyslu § 105 odst. 1 písm. a) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. b. Veřejná zakázka je realizována z finančních prostředků Evropského sociálního fondu (dále jen „ESF“) a státního rozpočtu ČR - z prostředků státního rozpočtu ČR určených pro financování aktivní politiky zaměstnanosti. S ohledem na výše uvedené se obsahové podmínky mohou v průběhu realizace veřejné zakázky měnit dle požadavků a podmínek konkrétního projektu financovaného z finančních prostředků ESF.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Školiace (výcvikové) služby  >  Školenia zamerané na osobný rozvoj
Mendelova univerzita v Brně
Rámcová dohoda na zajištění výuky jazyků pro studenty Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně 2019 - 2022   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výuka jazyků pro studenty Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Výuka bude zahrnovat anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk, ruský jazyk, italský jazyk a český jazyk pro cizince. Plnění zahrnuje jak výuku jazyků, tak hodnocení studentů ve výuce, v souladu se Studijním a zkušebním řádem zadavatele. Dodavatel zajistí vlastní studijní materiály a písemnou metodiku pro výuku jazyků v prezenčním i kombinovaném typu studia. Dodavatel vypracuje písemnou metodiku a systém e-learningu pro kombinovaný typ studia. Výuka bude probíhat podle schváleného plánu výuky, se kterým bude dodavatel seznámen vždy nejpozději 5 dnů před začátku příslušného semestru. Přesná místa a časy výuky budou dány vždy aktuálním rozvrhem. Počet studentů v jednotlivých kurzech může být proměnlivý, s předpokladem 21 studentů/hodina a předpokládanou tolerancí 20 %.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Školiace (výcvikové) služby  >  Poskytovanie jazykových kurzov
Česká republika - Úřad práce ČR
Poradenství ve Středočeském kraji 2018-21   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní organizace a zajištění poradenské činnosti pro uchazeče a zájemce o zaměstnání. Poradenství bude realizováno na základě rámcových dohod uzavřených pouze s jedním dodavatelem na každou část VZ specifikované v kapitole 2 zadávací dokumentace - Základní informace o předmětu zakázky a obecné technické podmínky a v Příloze č. 7 zadávací dokumentace - Specifikace a technické podmínky jednotlivých poradenských činností. VZ na základě rámcových dohod budou zadávány bez obnovení soutěže v souladu s ustanovením § 134 ZZVZ, přičemž podmínky plnění VZ jsou obsaženy v rámcové dohodě. VZ je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena do 14 částí. Dodavatelé mohou ve smyslu § 101 odst. 2 ZZVZ podávat nabídky na jednu, několik nebo na všechny části VZ (pro vyloučení pochybností dodavatel může podat nabídku pouze do jedné části nebo může podat několik nabídek do různých částí nebo může také podat nabídky do všech částí VZ).
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Školiace (výcvikové) služby  >  Školenia zamerané na osobný rozvoj
Česká republika - Úřad práce ČR
Poradenství ve Středočeském kraji 2018-21 II   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní organizace a zajištění poradenské činnosti pro uchazeče a zájemce o zaměstnání. Poradenství bude realizováno na základě rámcových dohod uzavřených pouze s jedním dodavatelem na každou část VZ specifikované v kapitole 2 zadávací dokumentace - Základní informace o předmětu zakázky a obecné technické podmínky a v Příloze č. 7 zadávací dokumentace - Specifikace a technické podmínky jednotlivých poradenských činností. VZ na základě rámcových dohod budou zadávány bez obnovení soutěže v souladu s ustanovením § 134 ZZVZ, přičemž podmínky plnění VZ jsou obsaženy v rámcové dohodě. VZ je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena do 8 částí. Dodavatelé mohou ve smyslu § 101 odst. 2 ZZVZ podávat nabídky na jednu, několik nebo na všechny části VZ (pro vyloučení pochybností dodavatel může podat nabídku pouze do jedné části nebo může podat několik nabídek do různých částí nebo může také podat nabídky do všech částí VZ).
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Školiace (výcvikové) služby  >  Školenia zamerané na osobný rozvoj
Česká republika - Úřad práce ČR
Poradenství ve Středočeském kraji 2018-21 III   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní organizace a zajištění poradenské činnosti pro uchazeče a zájemce o zaměstnání. Poradenství bude realizováno na základě rámcových dohod uzavřených pouze s jedním dodavatelem na každou část VZ specifikované v kapitole 2 zadávací dokumentace - Základní informace o předmětu zakázky a obecné technické podmínky a v Příloze č. 7 zadávací dokumentace - Specifikace a technické podmínky jednotlivých poradenských činností. VZ na základě rámcových dohod budou zadávány bez obnovení soutěže v souladu s ustanovením § 134 ZZVZ, přičemž podmínky plnění VZ jsou obsaženy v rámcové dohodě. VZ je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena do 3 částí. Dodavatelé mohou ve smyslu § 101 odst. 2 ZZVZ podávat nabídky na jednu, několik nebo na všechny části VZ (pro vyloučení pochybností dodavatel může podat nabídku pouze do jedné části nebo může podat několik nabídek do různých částí nebo může také podat nabídky do všech částí VZ).
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Školiace (výcvikové) služby  >  Školenia zamerané na osobný rozvoj
Česká republika - Úřad práce ČR
JMK - Poradenské programy pro Krajskou pobočku Úřadu práce ČR v Brně 2019 – 2023   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění realizace poradenských programů pro uchazeče a zájemce o zaměstnání ve smyslu § 105 odst. 1 písm. a) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Školiace (výcvikové) služby  >  Školenia zamerané na osobný rozvoj
Státní fond dopravní infrastruktury
Jazyková výuka zaměstnanců SFDI na roky 2016 – 2020   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je jazyková výuka zaměstnanců Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“), tzn. zajištění poskytování služeb, které zvýší a zkvalitní úroveň současných jazykových znalostí zaměstnanců Zadavatele, tj. jejich vyjadřovacích schopností, schopností v porozumění psaného i mluveného slova, v dovednostech pro jednání či vyjednávání a v celkovém zefektivnění jejich komunikace v jazyku anglickém (AJ), německém (NJ) a francouzském (FJ).
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Školiace (výcvikové) služby  >  Poskytovanie jazykových kurzov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie