Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 1630 z 103 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Statutární město České Budějovice
Vybudování technických a přírodovědných učeben v ZŠ Bezdrevská, České Budějovice – interiérové vybavení   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je interiérové vybavení učeben, které vzniknou po provedení stavebních úprav. Po provedení těchto úprav bude mít škola 4 nové učebny, které budou sloužit pro výuku technických a přírodovědných předmětů. Kapacita nových učeben je podle zadání navržena pro 80 žáků. Každá z učeben je určena pro 20 žáků. Předmětem plnění veřejné zakázky je tak interiérové vybavení učebny technických prací/polytechniky, učebny technických prací/pracovních činností, laboratoře fyziky a laboratoře chemie. A s tím souvisejících místností - kabinetu fyziky, kabinetu chemie, kabinetu polytechniky, kabinetu technických prací, místnosti učitelů a šaten.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Masarykova základní škola a mateřská škola Velká Bystřice
Dodávka senzorových sad pro Masarykovu základní školu a mateřskou školu Velká Bystřice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka senzorových sad dle specifikace uvedené v příloze č. 2 zadávací dokumentace, která tvoří technickou specifikaci předmětu plnění veřejné zakázky. Součástí předmětu zakázky je rovněž doprava do místa plnění, instalace včetně ověření funkčnosti a zaškolení obsluhy.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Všechovice
ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY – NÁBYTEK, IT + AUDIO – II. ETAPA   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Veřejná zakázka je rozdělená na 2 části. Dodavatel může podat nabídku na jednu nebo více části veřejné zakázky a není povinen podat nabídku do všech částí veřejné zakázky. ČÁST 1- NÁBYTEK – II. ETAPA, ČÁST 2 – IT + AUDIO – II. ETAPA. Podrobnou specifikaci předmětu veřejné zakázky jakož i obchodní a platební podmínky obsahují přílohy zadávací dokumentace.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Statutární město Pardubice
Odborné učebny ITI - II. etapa - realizace - učební pomůcky a strojní vybavení   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka pomůcek a dalšího vybavení pro odborné učebny, kabinety a další související prostory pro tři objekty níže uvedených základních škol na území města Pardubic: ZŠ Benešovo nám., č.p. 590 Benešovo náměstí ZŠ J. Ressla, č.p. 2258 ul. Josefa Ressla ZŠ E. Košťála (Dubina), č.p. 870 ul. Erno Košťála Předmět plnění je podrobněji vymezen projektovými dokumentacemi pro každou školu samostatně - „PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PARDUBICÍCH – II. ETAPA - ZŠ (+ příslušný název školy dle seznamu)“- TS-PA2 - POMUCKY- zpracovanými 01/2019 projektantem ATRIS, s.r.o., se sídlem Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, včetně soupisu dodávek a stí souvisejících prací a služeb s výkazem výměr.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Statutární město Pardubice
Odborné učebny ITI - II. etapa - realizace - vybavení mobiliářem   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka atypického a typového nábytku (dále jen mobiliář) pro odborné učebny, kabinety a související prostory v objektech tří níže uvedených základních škol na území města Pardubic: ZŠ Benešovo nám., č.p. 590 Benešovo náměstí ZŠ J. Ressla, č.p. 2258 ul. Josefa Ressla ZŠ E. Košťála (Dubina), č.p. 870 ul. Erno Košťála
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Statutární město Brno
Badatelka Blanka - ZŠ Kotlářská 4, vybavení učeben   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka vnitřního vybavení do nově budovaných odborných učeben fyziky a chemie v budově základní školy.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
obec Dolní Kralovice
ZŠ Dolní Kralovice – Odborné učebny – dodávka nábytku a pomůcek   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nábytku a výukových pomůcek pro výuku odborných předmětů v ZŠ Dolní Kralovice. Předmět veřejné zakázky je rozdělen do následujících částí: Část 1 – dodávka pomůcek pro výuku pracovních činností a přírodních věd Část 2 – dodávka nábytku a vybavení pro výuku dílen Část 3 – dodávka strojů a nářadí
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Bílá Třemešná
PŘÍSTAVBA PAVILONU ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ BÍLÁ TŘEMEŠNÁ – VYBAVENÍ UČEBEN   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení a následného plnění předmětu této veřejné zakázky je provedení komplexních dodávek nábytku, zařízení, technologií (hardware i software) a dalšího souvisejícího vybavení pro učebny a další vymezené prostory ZŠ Bílá Třemešná, a to v rámci Přístavby pavilonu odborných učeben ZŠ Bílá Třemešná.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Kosova Hora
ZŠ Kosova Hora - dodávka vybavení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka vybavení pro ZŠ Kosova Hora.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Město Mohelnice
ZŠ Mohelnice Vodní - školní družina a školní klub - pomůcky pro výuku   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka pomůcek pro výuku pro školní družinu a školní klub ZŠ Mohelnice, Vodní 27. Realizace veřejné zakázky je součástí projektu „Zkvalitnění infrastruktury školní družiny a školního klubu ZŠ Mohelnice, Vodní 27“ registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0009325, financovaného z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) realizací Integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131
Modernizace odborných a jazykových učeben, zlepšení podmínek pro výuku v areálu praktické přípravy a nákup traktoru pro výuku autoškoly na VOŠ a SZeŠ Benešov (opakování)   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a zajištění konektivity a dodávka zahradnického vybavení do areálu školy. Bližší specifikace vyplývá z Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě (2) samostatné části: 1) Zajištění konektivity v areálu VOŠ a SZeŠ Benešov 2) Dodávka zahradnického vybavení do areálu školy včetně výukové zahrady Veřejná zakázka je členěná na dvě (2) části v souladu s § 35 zákona. Účastník zadávacího řízení je oprávněn podat nabídku pro jakoukoli část této veřejné zakázky nebo na obě části veřejné zakázky.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Statutární město Pardubice
MŠ Svítkov - novostavba - realizace, dodávka hraček a herních prvků   
Stručný popis: Dodávka hraček a herních prvků do Mateřské školy Svítkov.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Ostravská univerzita
Nákup pomůcek pro vzdělávání dětí s postižením II   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je nákup pomůcek pro vzdělávání dětí s postižením II v rámci projektu OP VVV – „Vytvoření sítě inkluzivních škol v Moravskoslezském a Zlínském kraji“. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v Přílohách č. 5.1 - 5.6 - Specifikace dodávek, které jsou nedílnou součástí Zadávací dokumentace. Zakázka je rozdělena na šest částí: 1. část VZ: "Zrakové postižení", 2. část VZ: "Sluchové postižení", 3. část VZ: Autismus, 4. část VZ: "Specifické poruchy učení", 5. část VZ: "Řečové postižení, 6. část VZ:" Mentální postižení".
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Město Hranice
Modernizace ZŠ Šromotovo – vnitřní vybavení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v modernizaci ZŠ Šromotovo. Jedná se o vybudování půdní vestavby na nové budově školy pro II. stupeň. Jedná se o stávající nepodsklepený objekt se třemi nadzemními podlažími a sedlovou střechou s valbami (půdní prostor), obdélníkového půdorysu vel. 49,0 x 20 m. Vstup do objektu je stávající ze Šromotova náměstí
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Základní škola, Vrchlabí, nám. Míru 283
Modernizace ZŠ Vrchlabí - pořízení nábytku, zařízení a pomůcek do odborných učeben a kabinetů   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky nábytkového vybavení, zařízení a pomůcek, zahrnující dodávku, dopravu, montáž a zprovoznění.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie