Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 18 z 8 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká republika - Ministerstvo financí
II. etapa sanačních prací ve společnosti Visteon-Autopal Services, s.r.o. - lokalita Hluk   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace “Odstranění staré ekologické zátěže vzniklé před privatizací společnosti Visteon-Autopal Services, s.r.o., závod Hluk, II. etapa“ vč. příloh, zpracované společností AQUATEST a.s., dle Rozhodnutí ČIŽP Oblastní inspektorát Brno: • č.j. ČIŽP/471/OOV/SR01/0909324.008/10/BVA ze dne 19.5.2010 • č.j. ČIŽP/471/OOV/SR01/0909324.009/10/BVA ze dne 14.6.2010 • č.j. ČIŽP/471/OOV/SR01/0909324.010/10/BVA ze dne 01.9.2010 Předmětem plnění je odstranění krajně naléhavého, havarijního, závadného stavu spočívajícího v kontaminaci horninového prostředí a podzemní vody nepolárními extrahovatelnými látkami a chlorovanými uhlovodíky v důsledku existence staré ekologické zátěže na lokalitě Hluk společnosti Visteon International Holdings, Inc. (VIHI), resp. dokončení sanačního zásahu s následným postsanačním monitoringem.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Sledovanie a monitorovanie znečistenia a sanácia
Ing. Vlastimil Ladýř
Sanace staré ekologické zátěže v území kontaminovaného historickým provozem impregnace dřeva v oblasti vodního zdroje Česká Lípa – jih   
Stručný popis: Předmětem plnění zakázky je sanace závažně kontaminované lokality Srní u České Lípy, která sloužila od 20. do 70. let 20. století k výrobě mořených stožárů, pražců a kůlů. Později byl areál využíván pouze ke zpracování surového dřeva. K impregnaci výrobků byl v areálu využíván kresotový olej, vodou rozpustné anorganické soli a rtuť. Na předchozí dílčí průzkumy a sanační opatření navázala v roce 2016 a 2017 komplexní analýza rizik, která přítomnost masivní kontaminace PAU, Hg, Zn a ropných látek prokázala. Nápravná opatřeni budou provedena v souladu s projektovou dokumentací „Sanace staré ekologické zátěže v území kontaminovaného historickým provozem impregnace dřeva v oblasti vodního zdroje Česká Lípa - jih- projektová dokumentace nápravných opatření" vypracovanou společností MEGA a.s. (12/2017). Bližší info viz znění zadávací dokumentace.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Sledovanie a monitorovanie znečistenia a sanácia
Česká republika - Ministerstvo financí
„SEZ - Koksovna Jan Šverma, společnosti OKK Koksovny, a.s., ochranné sanační čerpání podzemní vody“   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Ostrava – Koksovna Jan Šverma, Ochranné sanační čerpání podzemní vody - projekt“, zpracované v červnu 2018 společností AQD-envitest, s.r.o., která je přílohou č. 3 ZD.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Sledovanie a monitorovanie znečistenia a sanácia
Česká republika - Ministerstvo financí
Ochranné čerpání drénu KM12 společnosti UNIPETROL, a.s. Litvínov   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Ochranné čerpání drénu KM12 společnosti UNIPETROL, a.s. Litvínov“, zpracované společností AECOM CZ s. r. o. v únoru 2018, která je přílohou č. 3 ZD. Předmětem plnění je ochranné sanační čerpání kontaminovaných podzemních vod přitékajících z prostoru bývalých skládek tekutých kalů Růžodol do severní části areálu Chempark Záluží. Toto území je označováno také jako kontaminační mrak č. 12. Jedná se o čerpání ochranného a oddělovacího drénu KM12 (také drén Růžodol), odvádění čerpaných vod k jejich čištění na ČOV společnosti UNIPETROL RPA, s. r. o. a zajišťování monitoringu přilehlé oblasti (čerpaná množství, úrovně hladin podzemní vody v definovaných monitorovacích objektech, odběry vzorků podzemní vody a jejich analýzy, zpracování a vyhodnocování získaných dat). Hlavními kontaminanty jsou ropné uhlovodíky, benzen, amonné ionty, arzen, zvýšené koncentrace mají i fenoly a naftalen.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Sledovanie a monitorovanie znečistenia a sanácia
Česká republika - Ministerstvo financí
„Sanace podzemních vod na lokalitě Koksochemie a Národní kulturní památky v tzv. Dolní oblasti VÍTKOVICE, a.s.“   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Projekt sanace podzemních vod na lokalitě Koksochemie a Národní kulturní památka v tzv. Dolní oblasti ve společnosti VÍTKOVICE, a.s. – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE“, zpracované v listopadu 2016 společností TALPA, s.r.o. Součástí této projektové dokumentace je také „Závěrečná zpráva z doprůzkumu“, zpracovaná v srpnu 2013 společností TALPA, s.r.o., která je přílohou č. 12 výše uvedené Projektové dokumentace. Předmětem plnění této zakázky je odstranění staré ekologické zátěže provedením sanace podzemních vod na lokalitě Koksochemie a Národní kulturní památky (NKP) v tzv. Dolní oblasti společnosti VÍTKOVICE, a.s. dle výše uvedené projektové dokumentace, která řeší sanaci podzemních vod v prostoru NKP, odstranění mobilní volné fáze a kontaminovaných vod s obsahem fáze v prostoru Koksochemie a ochranu řeky Ostravice před možnou kontaminací. Hlavními kontaminanty jsou PAU, NEL, benzen a amonné ionty.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Sledovanie a monitorovanie znečistenia a sanácia
Česká republika - Ministerstvo financí
SEZ, Ochranné čerpání nádrže Nová voda střed, Litvínov, UNIPETROL a.s.   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Ochranné sanační čerpání v oblasti nádrží Nová voda střed, Litvínov, UNIPETROL, a. s.“. Projekt pro navazující provoz na období 5 let, zpracované společností AQUATEST a.s. v září 2018, a Dodatku č. 1 projektu pro navazující provoz na období 5 let, zpracovaného společností AQUATEST a.s. v říjnu 2018, které jsou společně dále označovány jako „projektová dokumentace“ a tvoří přílohu č. 3 ZD.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Sledovanie a monitorovanie znečistenia a sanácia
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Dodávka IIS - Inteligentní identifikační system zdrojů znečišťování   
Stručný popis: dodávka Inteligentního identifikačního systému zdrojů znečišťování ovzduší na principu on line modelu krátkodobých hodnot koncentrací vybraných zdravotně významných látek. Systém bude tvořit 30 senzorických jednotek (modulárně rozšiřitelných), které budou propojeny na dva systémy (dodané v rámci plnění VZ), fungující na principu referenčních nebo ekvivalentních certifikovaných metod. Měření pomocí senzorů musí umožňovat získání časového a prostorového snímku v monitorované lokalitě, a určit vazbu koncentrace škodliviny na konkrétní proces nebo technologii. Součástí dodávky je dodání měřící techniky, hardware a software.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Sledovanie a monitorovanie znečistenia a sanácia
Státní fond životního prostředí České republiky
Kontrolní laboratoře 2019 - 2021   
Stručný popis: Provádění odběrů a rozborů vzorků odpadních vod vypouštěných ze zdroje znečištění za účelem provedení kontroly správnosti sledování vypouštěného znečištění ve vypouštěných odpadních vodách pro účely poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových podle § 103a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění účinném od 1. 1. 2019 a v souladu s podmínkami stanovenými v příslušných prováděcích právních předpisech, upravujících postup pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Sledovanie a monitorovanie znečistenia a sanácia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie