Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 243 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká národní banka
Úprava HSM modulů a následná podpora II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je úprava v současné době zadavatelem provozovaných technických a programových prostředků HSM modulů, vč. případné dodávky, instalace a zprovoznění dalších technických a programových prostředků nezbytných pro jejich správné fungování tak, aby nyní zadavatelem provozované HSM moduly bylo po realizaci implementace možno pokládat za QSCD zařízení („Qualified Seal Creation Device“) a na takováto zařízení pak bylo možno kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru vydat certifikát, který bude použit pro službu kvalifikované pečeti ve standardním systémovém prostředí zadavatele.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Česká národní banka
Podpora IS eSpis   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění podpory a údržby programového vybavení informačního systému spisové služby (dále jen „IS eSpis“). IS eSpis byl v podmínkách zadavatele tvořen v okamžiku zahájení zadávacího řízení spisovou službou eSpis ve verzi 2.32., včetně modulů EPDZ, ORGADMIN, SE, TDMS, DFC, a dále spisovnou DESA ve verzi 2.12., včetně modulu SE.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Česká národní banka
XBRL generátor a validátor   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je pořízení XBRL generátoru a validátoru, tj. nástroje určeného ke generování, validování a analýze XBRL instancí (reportů) dle taxonomií EBA (The European Banking Authority) / EIOPA (The European Insurance and Occupational Pensions Authority).
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Statutární město Brno
Tvorba a provoz webové platformy města Brna   
Stručný popis: Předmětem Veřejné zakázky je vytvoření a rozvoj Platformy pro weby města Brna, na které bude možné dále stavět nové webové projekty dle aktuální potřeby. Na Platformě bude v rámci předmětu Veřejné zakázky jako první projekt spuštěn a provozován nový web www.brno.cz. Součástí předmětu Veřejné zakázky je Podpora a Údržba, jakož i Customizace Platformy. Minimální požadavky jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí zadávací dokumentace.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Internetové služby  >  Poskytovateľské služby
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
Technická podpora softwarového systému SOS   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla ve formě technické podpory počítačového programu s názvem: SOS, a to formou: a) Maintenance a základní podpory. b) Rozšířené podpory a to dle podrobné specifikace tohoto díla, která je jako přílohy č. 1 a 2 nedílnou součástí této výzvy.
Služby informačných technológií: konzultácie,...
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
Technická podpora softwarového systému ePaRe©   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla ve formě technické podpory počítačového programu s názvem: ePaRe©, a to formou: a) Maintenance a základní podpory. b) Rozšířené podpory
Služby informačných technológií: konzultácie,...
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
Technická podpora softwarového systému INTEGRACE   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla ve formě technické podpory počítačového programu s názvem INTEGRACE, a to formou: a) Maintenance a základní podpory b) Rozšířené podpory
Služby informačných technológií: konzultácie,...
Státní zemědělský intervenční fond
Realizace kontroly zemědělských dotací pomocí dálkového průzkumu Země v roce 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem kontroly pomocí dálkového průzkumu Země (dále jen „DPZ“) u vybraných subjektů/žadatelů o dotaci a jejich dílů půdních bloků (dále jen „DPB“) v rámci jednotlivých dotačních titulů je kontrola deklarovaných údajů v žádosti o dotaci/dotace, konkrétně výměry obhospodařované půdy, deklarované kultury, případně plodiny, kontrola dodržování podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu (dále jen „DZES“) u vybraných subjektů na 100% DPB evidovaných pro daný subjekt/žadatele v registru půdy LPIS. Kontrola pomocí DPZ bude v roce 2019 probíhat celkem na 8 lokalitách velikosti 20x30km rozprostřených rovnoměrně po celém území ČR. Tento územní rozsah by měl představovat přibližně 1 600 až 1 900 žadatelů tj. 22 000 až 27 000 DPB.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
Český statistický úřad
Zajištění služby GSLB   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je služba technického řešení založená na technologii Global Server Load Balancing (GSLB), která zajistí prostřednictvím DNS vysokou dostupnost pro klienty internetových prezentací www.volby.cz a www.volbyhned.cz nad síťovou infrastrukturou nezávislých poskytovatelů. Podrobná specifikace předmětu plnění této veřejné zakázky je uvedena ve smlouvě a v jejích přílohách.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Technická podpora a servisní zabezpečení kritických částí síťové infrastruktury systémů NS-VIS a NS-SIS   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem je technická podpora a servisní zabezpečení:
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Počítačové podporné služby a poradenstvo  >  Počítačové podporné služby
Liberecký kraj
Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je zpracování celkové aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje z roku 2004 a vyhodnocení jejího vlivu na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon „EIA“), včetně projednání s příslušným orgánem EIA (společně dále jako "dílo"). Jedná se o aktualizaci textové, grafické a tabulkové části podle skutečného i výhledového stavu rozvoje území, vodních zdrojů a spotřeby vody, produkce a čištění odpadních vod, nouzového zásobování vodou v souladu ustanovením § 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) a v souladu s ustanovením § 3 a 4 a přílohou č. 21 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, podle kterých jsou aktualizace zpracovávané ve stanovené elektronické podobě, formátu a obsahu.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
Česká republika - Ústav pro studium totalitních režimů
Poskytování datových služeb pro Archiv bezpečnostních složek a Ústav pro studium totalitních režimů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je internetové připojení objektu zadavatele a MPLS spojení této budovy a ostatních budov ABS ČR.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Internetové služby
Město Mohelnice
ZŠ MOHELNICE VODNÍ – ŠKOLNÍ DRUŽINA, ŠKOLNÍ KLUB – VYBAVENÍ IKT A PREZENČNÍ TECHNIKY   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka vybavení IKT a prezenční techniky pro školní družinu a školní klub ZŠ Mohelnice, Vodní 27 v souladu se zpracovaným projektem.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
Hlavní město Praha
Rámcová rozvojová dohoda PROXIO/Agendio pro hl. m. Prahu - dílčí zakázka č. 9 - Zprovoznění standardizovaných agend pro ÚMČ Praha Koloděje   
Stručný popis: Předmětem dílčí smlouvy budou služby související se Zprovozněním standardizovaných agend pro ÚMČ Praha Koloděje (dále jen „Služby“). Detailní specifikace požadavků zadavatele tvoří přílohu č. 1 příslušné výzvy (Vzor dílčí smlouvy, včetně specifikace požadovaných Služeb a nabídkové ceny). Předpokládaný rozsah Služeb v člověkodnech (man-day, tj. 8 pracovních hodin za den, dále jen „MD“): • Vedoucí projektu 15MD • Konzultant senior 30MD • Konzultant junior 30MD • Softwarový analytik 0MD • Programátor senior 3MD • Programátor junior 5MD Výše uvedený rozsah MD je pouze orientační a poskytovatel jím není vázán.
Služby informačných technológií: konzultácie,...
Hlavní město Praha
Rámcová rozvojová dohoda PROXIO/Agendio pro hl. m. Prahu - dílčí zakázka č. 7 - „Evidence skladových zásob propagačních předmětů“   
Stručný popis: Předmětem dílčí smlouvy jsou služby související s implementací evidence skladových zásob propagačních předmětů na platformě PROXIO pro Odbor komunikace a marketingu MHMP (dále jen „Služby“). Předpokládaný rozsah Služeb v člověkodnech (man-day, tj. 8 pracovních hodin za den, dále jen „MD“): • Vedoucí projektu 5MD • Konzultant senior 10MD • Konzultant junior 10MD • Softwarový analytik 1MD • Programátor senior 2MD • Programátor junior 5MD Výše uvedený rozsah MD je pouze orientační a poskytovatel jím není vázán.
Služby informačných technológií: konzultácie,...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie