Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 269 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Státní zemědělský intervenční fond
Realizace kontroly zemědělských dotací pomocí dálkového průzkumu Země v roce 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) PPředmětem kontroly pomocí dálkového průzkumu Země (dále jen „DPZ“) u vybraných subjektů/žadatelů o dotaci a jejich dílů půdních bloků (dále jen „DPB“) v rámci jednotlivých dotačních titulů je kontrola deklarovaných údajů v žádosti o dotaci/dotace, konkrétně výměry obhospodařované půdy, deklarované kultury, případně plodiny, kontrola dodržování podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu (dále jen „DZES“) u vybraných subjektů na 100% DPB evidovaných pro daný subjekt/žadatele v registru půdy LPIS. Kontrola pomocí DPZ bude v roce 2020 probíhat celkem na 11 lokalitách maximální velikosti 20x30km rozprostřených rovnoměrně po celém území ČR. Tento územní rozsah by měl představovat přibližně 1 600 žadatelů tj. 22 000 DPB.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
Masarykova univerzita
Nákup souboru signalizačních dat od mobilního operátora Dodatek č. 1   
Stručný popis: Uplatnění vyhrazeného práva na poskytnutí dalších služeb spočívajících v analytickém zpracování a dodání dalšího strukturovaného souboru signalizačních dat mobilních operátorů, včetně kompletní metodiky jejich zpracování a interpretace podle dané specifikace dle opčního práva vymezeného v zadávacích podmínkách veřejné zakázky s názvem „Nákup souboru signalizačních dat od mobilního operátora“.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
Hlavní město Praha
Poskytování služeb podpory aplikačního a technologického vybavení nově zrekonstruovaného Operačního střediska krizového štábu hl. města Prahy na dobu 4 let   
Stručný popis: Operační středisko krizového štábu hl. města Prahy (dále jen „OSKŠ“) využívá pro svou činnost dílčí systémy, aplikace a technologie pro zajištění informační podpory krizového řízení. Součástí vybavení OSKŠ je aplikační programové vybavení a technologie pro zajištění provozu a dalších služeb pro potřeby OSKŠ (dále jen „Programové vybavení a technologie“). Předmětem plnění této zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je poskytování následujících služeb pro Programové vybavení a technologie (po dobu 4 let): 1. Základní podpora programového vybavení a technologií 2. Rozšířená podpora programového vybavení a technologií a 3. Maintenance technologií v rámci Integrovaný klient operačního střediska IKOS a dalších podpůrných technologií.
Služby informačných technológií: konzultácie,...
Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Zajištění exitových služeb ve vztahu k zajištění provozuschopnosti Městského kamerového systému hlavního města Prahy   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je závazek Dodavatele poskytnout Zadavateli plnění spočívající v: - Vytvoření a předání kompletní aktuální dokumentace fyzické infrastruktury; - Vytvoření a předání kompletní aktuální dokumentace analogové / datové / logické infrastruktury; - Vytvoření a předání kompletní aktuální dokumentace Seznamy SW a licencí; - Vytvoření a předání kompletní aktuální projektové dokumentace.; - Předání popisů přístupů do objektů / místností / skříní; - Předání přístupových údajů do HW a SW dle Přílohy č. 1 závazného vzoru smlouvy, který je přílohou č. 1 této výzvy (dále jen „Smlouva“); - Předání seznamu skladu náhradních dílů MKS v majetku HMP;. - Vytvoření a předání topologií systémů MKS (ECC, BOSCH, CamView…); - poskytování služeb informační součinnosti souvisejících s předmětem Smlouvy; a to vše v rozsahu a způsobem popsaným ve Smlouvě a v Příloze č. 1 Smlouvy.
Služby informačných technológií: konzultácie,...
Česká republika - Český statistický úřad (ČSÚ), organizační složka státu
IT systém ONLINE SČÍTÁNÍ   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je vývoj, dodávka, implementace a servisní a systémová podpora provozu IT systému ONLINE SČÍTÁNÍ (dále „IT systém ONLINE SČÍTÁNÍ“), a dále pak návrh, konfigurace infrastruktury pro zajištění provozu dodaného IT systému ONLINE SČÍTÁNÍ pro bezpečný sběr dat od respondentů vyplňujících elektronický sčítací formulář SLDB 2021 (dále také „ESF“), infrastruktura pro bezpečné uložení rozpracovaných i úplných a respondentem odeslaných ESF, infrastruktura předání dat dalším IT systémům provozovaným v rámci SLDB 2021. Podrobně viz ZD.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., Historický ústav AV ČR, v. v. i., Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
Dodávka ekonomického informačního systému včetně implementace a zajištění služeb provozní podpory a rozvoje   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je (i) dodání, instalace a implementace ekonomického informačního systému, který bude plně odpovídat všem funkčním, technickým, legislativním a procesním požadavkům Zadavatele, včetně poskytnutí práv k jeho užití (licencí), a souvisejících služeb dle potřeb Zadavatele dle podmínek Implementační smlouvy a (ii) zajištění souvisejících služeb provozní podpory, údržby a rozvoje dle podmínek smlouvy o poskytování provozní podpory, údržby a rozvoje, vč. zajištění služeb součinnosti při případném budoucím přechodu na jiný informační systém.
Služby informačných technológií: konzultácie,...
Česká republika - Generální ředitelství cel
Rozvoj a technická podpora systémů spotřebních daní   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je další rozvoj (kód dle číselníku NIPEZ: 72262000-9) a technická podpora systémů (kód dle číselníku NIPEZ: 72261000-2) spotřebních daní.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Česká republika - Generální ředitelství cel
Rozvoj a technická podpora systémů rizikové analýzy a Mezinárodních sankcí   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je další rozvoj (kód dle číselníku NIPEZ: 72262000-9) a technická podpora (kód dle číselníku NIPEZ: 72261000-2) systémů pro rizikovou analýzu (ERIAN a Mezinárodní sankce) a pro centrální zpracování číselníků (APAČ) a systému pro správu celního integrovaného tarifu (TARIC/NIT).
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Česká republika - Generální ředitelství cel
Rozvoj a technická podpora Internet/Intranet aplikací   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je rozvoj (kód dle číselníku NIPEZ: 72262000-9) a technická podpora (kód dle číselníku NIPEZ: 72261000-2) následujících Internet/Intranet aplikací: - Aplikace „TIS“ (Tarifní informační systém), - Informační systém Evidence ZZ a MS (Evidence Zajištěného zboží a Majetku státu), - Vývoj systémů Správa identit a ANSA.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Česká republika - Generální ředitelství cel
Rozvoj a technická podpora systémů celního a daňového řízení   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je rozvoj (kód dle číselníku NIPEZ: 72262000-9) a technická podpora (kód dle číselníku NIPEZ: 72261000-2) systémů celního a daňového řízení.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Česká republika - Generální ředitelství cel
Rozvoj a technická podpora systémů finančních modulů a spisové agendy   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je další rozvoj (kód dle číselníku NIPEZ: 72262000-9) a technická podpora (kód dle číselníku NIPEZ: 72261000-2) následujících systémů finančních modulů a spisové služby: ECDC, OWNRES, MED, CEPAN, CRS, eSAT, Taric-výpočet, EUR, EPP a EVZ, představující další rozvoj současných modulů a funkčnosti v souvislosti s požadavky Evropské komise a nové národní legislativy a požadavky provozu.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Hlavní město Praha
Rámcová dohoda na zajištění služeb rozvoje programového vybavení HMP provozovaného na platformě GINIS Enterprise+   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb rozvoje programového vybavení zadavatele provozovaného na platformě GINIS Enterprise+ vč. programového vybavení označovaného jako GINIS Spisová služba. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Datové služby VLS   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytování datových služeb spočívající v připojení požadovaných lokalit do sítě Internet včetně souvisejících služeb.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby
CENDIS, s.p.
Dodávka mobilní aplikace OneTicket (2)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka klientské mobilní aplikace OneTicket pro platformy iOS a Android.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
CENDIS, s.p.
Služby rozvoje RPSD a ISNP   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Služby rozvoje stávajících informačních systémů veřejné správy (ISVS) „Rejstřík podnikatelů v silniční dopravě“ a „Námořní plavba“ Ministerstva dopravy České republiky.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie