Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 76 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Pchery
Svoz a likvidace odpadů v obci Pchery   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění plnění zákonných povinností zadavatele, které vyplývají ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě samostatné části podle povahy předmětu veřejné zakázky, tj. služby Sběr a odvozu komunálního odpadu – část 1. a služby sběru vytříděného odpadu – část 2. veřejné zakázky s tím, že předmět jednotlivých částí je podrobně definován v přílohách zadávací dokumentace. Zadavatel stanovuje shodné požadavky na kvalifikaci pro obě části veřejné zakázky. Podrobně viz ZD.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Obec Velké Přílepy
Svoz a odstraňování odpadu vznikajícího na území obce Velké Přílepy   
Stručný popis: Předmět zakázky je rozdělen do tří částí (Část 1, Část 2, Část 3). Předmětem zakázky je závazek dodavatele (smluvního partnera) zajistit po dobu 4 let: Část 1: Svoz a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území obce Část 2: Svoz a odstraňování tříděného odpadu v kontejnerech Část 3: Svoz a odstraňování biologicky rozložitelného odpadu v popelnicích
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Město Nové Hrady
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU PRO MĚSTO NOVÉ HRADY   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) zajištění svozu a likvidace směsného komunálního odpadu z obce Nové Hrady a místních částí Údolí, Štiptoň, Byňov, Jakule, Nakolice, Vyšné a Obora a služeb s tím spojených
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Nemocnice Milosrdných bratří, přípěvková organizace
Odvoz a likvidace odpadů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je sběr, odstranění nebo využití odpadu objednatele, včetně vážení odpadu při jeho převzetí od objednatele, dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění a zajištění činnosti odpadového hospodáře pro objednatele podle § 15 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Služby súvisiace s rádioaktívnym, toxickým,...
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Protokolární likvidace dokumentů a dat VZP ČR v letech 2018 až 2022   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb odvozu a fyzické likvidace dokumentů podléhajících protokolární skartaci, zajištění služby průběžné skartace, dodávky skartačních pytlů a pronájmu bezpečnostních kontejnerů a jejich výměna, a zajištění a provedení bezpečné nakládky a vykládky včetně protokolárního zabezpečení vlastní skartace pro období červenec 2018 až červen 2022.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
město Kaznějov
Likvidace komunálního a separovaného odpadu ve městě Kaznějov   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) převzetí, přeprava a odstranění netříděného a tříděného komunálního odpadu, objemného komunálního odpadu a odběr obalového a jiného papíru, skla a plastů
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Obec Staré Město
Sběr a svoz odpadu pro Obec Staré Město   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky bylo uzavření smlouvy na provádění veškerých činností souvisejících se sběrem, odvozem a likvidací odpadu pro Obec Staré Město .
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
MERO ČR, a.s.
Ekologická asistence na ropovodech MERO ČR, a.s.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na ekologickou asistenci při pracích na ropovodech DRUŽBA a IKL v délce 4 let. Ekologickou asistencí se rozumí čerpání a přeprava ropy UN 1267, Třída 3, klas. kód F1, OS II v cisternách v režimu ADR, přeprava a odstranění ropných odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v objektech (přečerpávacích stanicích, koncových zařízeních, armaturních šachtách) a na trasách ropovodů a tlakové čištění ropou znečištěných ploch
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
MERO ČR, a.s.
Komunální a transportní služby   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o nákup služeb v oblasti komunálních prací (mytí a čištění ježků, likvidace odpadů z ježkování), jeřábnických prací, transportů zařízení, čištění přípravků údržby a manipulačních činností při údržbářských a provozních činnostech. Místem plnění zákazky je areál CTR (Centrální Tankoviště Ropy v Nelahozevsi) a dále trasa mezi CTR, ASS Uhy (Areál Servisních služeb Uhy), KZ Kralupy (Koncové zařízení ropovodu Družba a DN350 v Kralupech nad Vltavou).
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
ČESKÝ ROZHLAS
VZ04/2017 - Svoz odpadu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody podle § 131 ZZVZ mezi zadavatelem a jedním vybraným dodavatelem, přičemž předmětem jednotlivých dílčích plnění zadávaných na základě rámcové dohody bude dle aktuálních potřeb zadavatele poskytování služeb v oblasti svozu odpadu.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Městys Brodek u Přerova
Svoz, recyklace a likvidace komunálního odpadu pro městys Brodek u Přerova   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky na službu je zabezpečení komplexního nakládání s odpadu pro městys Brodek u Přerova v souladu s obecně závaznými vyhláškami městyse a v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů a rovněž v souladu s dalšími obecně závaznými předpisy - viz ZD
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Česká republika - Ministerstvo financí
„SEZ - ArcelorMittal Ostrava a.s., Spalovna - Dehtová laguna“   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace sanace s názvem „ArcelorMittal Ostrava a.s., závod Frýdek-Místek - Dehtová laguna“, zpracované pro stavební část v Brně 10/2018 a pro sanační část v Brně 12/2018, společností GEOtest, a.s. Součástí této projektové dokumentace sanace je: - sanační část - stavební část
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
ČEPRO, a.s.
Rámcová dohoda - Čištění, servis a opravy kanalizace včetně likvidace kalů (2019 - 2023)   
Stručný popis: Předmětem služby je provádění korektivní, prediktivní a preventivní údržby stávající stokové sítě, vodních děl na vodotečích, svodů dešťové vody a podzemních rozvodů vodních potrubí na skladech PHL.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Sdružení obcí Hornolidečska
SVOZ, RECYKLACE A LIKVIDACE KOMUNÁLNÍHO ODPADU V ČLENSKÝCH OBCÍCH HORNOLIDEČSKA   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexního systému nakládání se směsným komunálním odpadem a využitelnými složkami komunálního odpadu na území obcí Hornolidečska (dále jen „zadavatel“) v souladu s platnými právními předpisy České republiky a obecně závaznými vyhláškami jednotlivých obcí.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Česká republika - Ministerstvo financí
„SEZ - Sanace DS PHM Točník u Klatov, společnosti Unipetrol RPA, s.r.o. – část areál DS“   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „DS PHM Točník u Klatov, Část: „Areál DS PHM“, k. ú. Točník u Klatov – Projektová dokumentace sanace“, zpracované společností Chemcomex, a.s. v březnu 2018 (aktualizace č. 1.9.2018).
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie