Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 52 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Město Votice
Zajištění komplexního sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu na území města Votice včetně místních částí   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je: A: svoz a odstranění směsného komunálního odpadu B: svoz a předání k dalšímu využití separovaných složek směsného komunálního odpadu C: svoz a předání k dalšímu využití biologicky rozložitelných složek směsného komunálního odpadu D: svoz a odstranění nebezpečných složek komunálního odpadu E: mimořádný svoz F: provoz sběrných dvorů Blíže specifikováno v příloze č. 2a – Specifikace a rozsah předmětu plnění, 2b Provozní řád Sběrného dvora v Luční ulici, 2c Provozní řád Sběrného dvora skládky TKO Votice.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Obec Bezvěrov
Sběr, svoz a odstraňování směsných komunálních odpadů v obci Bezvěrov   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je sběr, svoz a odstraňování netříděného i tříděného komunálních odpadů v obci Bezvěrov v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). Jedná se o směsné komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce. Předmětem zakázky je sběr z místa k tomu určenému, následný svoz a zajištění využití či odstranění.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Univerzita Karlova,Koleje a menzy, Ústav jazykové a odborné přípravy
Likvidace odpadu Praha, Plzeň a Hradec Králové, opakované zadání   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele zajišťujícího komplexní služby v oboru sběru, svozu a dalšího nakládání se směsným, tříděným a velkoobjemovým odpadem v objektech veřejných zadavatelů. Veřejná zakázka je rozdělena do tří částí: 1. část veřejné zakázky – oblast Praha (objekty kolejí Jednota, Budeč, Švehlova, Na Větrníku, Hvězda, Kajetánka, Komenského, Nová – Brandýs nad Labem, 17. listopadu, Otava, Vltava, Hostivař a objekty menz Jednota, Arnošta z Pardubic, Právnická, Albertov, Budeč, Sport, Kajetánka, 17 listopadu, Hostivař a výdejna Jinonice) 2. část veřejné zakázky – oblast Plzeň (objekty kolejí Bolevecká, Heyrovského a Šafránkův pavilon a menza Šafránkův pavilon, výdejna Lidická a bufetu a výdejny LF) 3. část veřejné zakázky – oblast Hradec Králové (objekty kolejí Na kotli A2, Na kotli A3 a Jana Palacha a menza Na Kotli) Rozsah poptávaného plnění je blíže specifikován v technické specifikaci plnění pro každou část veřejné zakázky zvlášť (příloha 5. až 7. ZD)
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Jihočeské nemocnice, a.s.
Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu pro jihočeské nemocnice   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na provádění veškerých činností souvisejících se sběrem, odvozem a likvidací nebezpečného odpadu včetně evidence odpadů a zpracování povinných hlášení pro každou jednotlivou nemocnici Jihočeského kraje dle specifikace uvedené v příloze č. 2 těchto zadávacích podmínek. Přejímka a nakládání s nebezpečnými odpady musí být prováděna v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 185/2001 Sb., mimo jiné se zřetelem na § 12 odst. 3 a 4 zákona o odpadech a vyhláškami č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb., v platném znění.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Služby súvisiace s rádioaktívnym, toxickým,...
DIAMO, státní podnik
NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ - LAGUNY OSTRAMO, nadbilanční kaly, 2. Realizační etapa   
Stručný popis: Předmětem projektu je realizace nápravných opatření vedoucích k odstranění staré ekologické zátěže skládky odpadů s. p. DIAMO - lagun Ostramo v Ostravě - Mariánských Horách, část nadbilanční kaly v lagunách R1, R2 a R3 a zajištění souvisejících činností.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Nemocnice Milosrdných bratří, p.o.
Odvoz a likvidace odpadů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je sběr, odstranění nebo využití odpadu objednatele, včetně vážení odpadu při jeho převzetí od objednatele, dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění a zajištění činnosti odpadového hospodáře pro objednatele podle § 15 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Služby súvisiace s rádioaktívnym, toxickým,...
Olomoucký kraj
„Odpadové hospodářství příspěvkových organizací Olomouckého kraje 2017 - 2019”   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb svozu, využití a likvidace odpadu, včetně poskytnutí požadovaných nádob na odpad pro příspěvkové organizace Olomouckého kraje. Předpokládané množství a druh odpadu je orientační (v závislosti na skutečné spotřebě) a není závazné. Odběr menšího nebo většího množství není důvodem k penalizaci. Konkrétní požadované množství a druh pro každou příspěvkovou organizaci, bude objednán příslušnou příspěvkovou organizací zadavatele.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
MERO ČR, a.s.
Čištění nádrží CTR 3 - rámcová smlouva   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je stanovení rámcových smluvních podmínek pro jednotlivé dílčí veřejné zakázky, jejichž předmětem bude čištění jednotlivých velkokapacitních nádrží na ropu nebo jejich části v Centrálním tankovišti ropy Nelahozeves.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Protokolární likvidace dokumentů a dat VZP ČR v letech 2018 až 2022   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb odvozu a fyzické likvidace dokumentů podléhajících protokolární skartaci, zajištění služby průběžné skartace, dodávky skartačních pytlů a pronájmu bezpečnostních kontejnerů a jejich výměna, a zajištění a provedení bezpečné nakládky a vykládky včetně protokolárního zabezpečení vlastní skartace pro období červenec 2018 až červen 2022.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
ČESKÝ ROZHLAS
VZ04/2017 - Svoz odpadu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody podle § 131 ZZVZ mezi zadavatelem a jedním vybraným dodavatelem, přičemž předmětem jednotlivých dílčích plnění zadávaných na základě rámcové dohody bude dle aktuálních potřeb zadavatele poskytování služeb v oblasti svozu odpadu.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
MERO ČR, a.s.
Ekologická asistence na ropovodech MERO ČR, a.s.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na ekologickou asistenci při pracích na ropovodech DRUŽBA a IKL v délce 4 let. Ekologickou asistencí se rozumí čerpání a přeprava ropy UN 1267, Třída 3, klas. kód F1, OS II v cisternách v režimu ADR, přeprava a odstranění ropných odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v objektech (přečerpávacích stanicích, koncových zařízeních, armaturních šachtách) a na trasách ropovodů a tlakové čištění ropou znečištěných ploch
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Město Vamberk
Svoz komunálního a separovaného odpadu ve Vamberku   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb v odpadovém hospodářství Města Vamberk (včetně místních částí Peklo nad Zdobnicí a Merklovice) při nakládání s komunálním odpadem a při nakládání s vytříděnými složkami separovaného odpadu. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na tyto části: 1. Směsný komunální odpad 2. Separovaný odpad – PLASTY (vč. nápojových kartonů) 3. Vytříděné odpady
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Obec Klínec
Sběr, svoz a likvidace směsného komunálního a tříděného odpadu na území obce Klínec   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění plnění zákonných povinností zadavatele, které vyplývají ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o odpadech“). Vybraný dodavatel veřejné zakázky zajistí komplexní služby v systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Klínec, vše v souladu se zákonem o odpadech a se souvisejícími prováděcími předpisy. Podrobný popis předmětu veřejné zakázky je uveden v přílohách zadávací dokumentace: Ceník služeb - příloha č. 2 zadávací dokumentace; Návrh smlouvy o poskytování služeb (závazný text) - příloha č. 5 zadávací dokumentace.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Hlavní město Praha
Zajištění mobilního sběru, využívání a odstraňování nebezpečných a jiných složek komunálního odpadu na území hl. m. Prahy   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je zajišťovat mobilní sběr, svoz, využívání a odstraňování vybraných nebezpečných a jiných složek komunálního odpadu od fyzických osob na území hl. m. Prahy.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Brněnské komunikace a.s.
Převzetí a využití výkopové zeminy a stavebních a demoličních odpadů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je převzetí a využití vytěžené zeminy, stavebních a demoličních odpadů vznikajících při opravách a údržbě dopravních komunikací a jejich příslušenství. Veřejná zakázka je dělena na dvě dílčí části: Dílčí část č. 1: Převzetí a využití výkopové zeminy Dílčí část č. 2: Převzetí a využití stavebních a demoličních odpadů.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie