Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 74 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká republika - Ministerstvo financí
„SEZ - Sanace ČS PHM Ostrava - Muglinovská, společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.“   
Stručný popis: Předmětem plnění je provádění prací vedoucích k odstranění identifikované staré ekologické zátěže, tj. odstranění ohnisek znečištění ropnými látkami v samotném areálu čerpací stanice PHM BENZINA v Ostravě, Muglinovské ulici. Jedná se o saturovanou a nesaturovanou zónu horninového prostředí. Nápravná opatření budou zahájena přípravnými pracemi. Z větší části se budou přípravné práce vztahovat k rekonstrukci čerpací stanice BENZINA, sanační práce budou probíhat současně s rekonstrukcí čerpací stanice PHM, která bude realizována společností UNIPETROL RPA, s.r.o. a bude tedy zapotřebí tyto práce řádně koordinovat.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Město Blovice
PROVOZOVATEL SBĚRNÉHO DVORA V BLOVICÍCH   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb ve sběrném dvoře, včetně sběru, odvozu a odstranění v něm vytříděných odpadů. Jedná se o odpad od fyzických a právnických osob v místě plnění, kterým je město Blovice. Poskytovatel zahájí činnost podle Smlouvy o zajištění služeb v oblasti odpadů od 1.9.2019 na dobu určitou do 31.8.2022. Předmět veřejné zakázky přesně specifikují Smlouva o zajištění služeb v oblasti odpadů (příloha č.1 Zadávací dokumentace) a výkaz výměr (příloha č.2 Zadávací dokumentace).
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Technické služby města Olomouce, a.s.
Odstranění využitelných odpadů   
Stručný popis: Odstranění využitelných odpadů
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Obec Sloupnice
KANALIZACE A ČOV SLOUPNICE – I. A II. ETAPA - NÁKUP SLUŽEB   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je nákup vybraných služeb souvisejících se zajištěním části provozu kanalizace a ČOV Sloupnice – I. a II. etapa. Předmětem plnění veřejné zakázky je: 1) Zpracování písemných smluv s odběrateli; 2) Zpracování podkladů stavů z odečtů vodoměrů; 3) Zajištění základních technologických prací souvisejících s provozem ČOV; 4) Vzorkování a rozbory odpadních vod, poradenská a technologická činnost; 5) Provozní dohled nad technologií – dispečink; 6) Odvoz a likvidace kalů v rozsahu podle technických podmínek souhrnně a podrobně specifikovaných ve SVAZKU 2 - TECHNICKÉ PODMÍNKY VYMEZUJÍCÍ PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Západočeská univerzita v Plzni
Svoz a likvidace komunálního a separovaného odpadu pro ZČU   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění svozu a likvidace komunálního a separovaného odpadu pro Západočeskou univerzitu v Plzni v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů (dále též „vyhláška MŽP“), a dalšími obecně závaznými právními předpisy, které souvisejí s problematikou odpadového hospodářství.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
UTB – Svoz papírového odpadu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je svoz papírového odpadu. Předmět veřejné zakázky bude poskytován pro potřeby Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (dále také „UTB ve Zlíně“) a je dále vymezen Smlouvou, která tvoří přílohu Zadávací dokumentace.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Likvidace kalů a dalších odpadů z procesů čištění odpadních vod a provozu stokových sítí   
Stručný popis: Převzetí, přeprava z místa shromáždění do místa likvidace a likvidace odvodněných kalů a ostatních odpadů souvisejících s činností zadavatele a povolených příslušným krajským úřadem (§ 14 zákona č. 185/2001 S., o odpadech), a to včetně jejich legislativního odbavení (vybavení přepravními listy atd.) dle požadavků zadavatele.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Město Rožnov pod Radhoštěm
Provozování sběrného dvoru pro město Rožnov pod Radhoštěm   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je komplexní a celoroční zajištění provozu sběrného dvora v Rožnově pod Radhoštěm, který se nachází na pozemku p. č. 3756/15, 3761/10, 3762, 6304 v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm a je ve vlastnictví zadavatele. Provozováním sběrného dvora se rozumí zejména sběr a shromažďování odpadu vznikajícího na území města Rožnov pod Radhoštěm a dále provádění obsluhy sběrného dvora. Technické podmínky provozování sběrného dvoru jsou vymezeny zejména zadávací dokumentací a zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 1 zadávací dokumentace a Příloze č. 2 zadávací dokumentace
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Město Šumperk
ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU, SVOZU A TŘÍDĚNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU (PLAST, SKLO, NÁPOJOVÝ KARTON A PAPÍR) V ŠUMPERKU   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky jsou služby spojené se sběrem, svozem a tříděním odpadů plastů, skla, nápojového kartonu a papíru pro město Šumperk v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). Místem plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele – území města Šumperka. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na šest samostatných částí. Všechny tyto části je možno realizovat samostatně a na sobě nezávisle, tzn. lze podat nabídku na libovolnou část (A, B, C, D, E i F) tj. na dvě, tři, čtyři i pět částí či všech šest částí zakázky. Bližší specifikace všech částí zakázky je uvedena v příloze dokumentu.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Armádní Servisní, příspěvková organizace
Odvoz a likvidace odpadů z objektů AS-PO   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je převzetí, odvoz a odstranění odpadu, včetně pronájmu nádob na jeho uložení z objektů AS-PO po dobu 4 let.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Klatovská nemocnice, a. s.
Svoz a likvidace odpadů z KN, a. s.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na provádění veškerých činností souvisejících se sběrem, odvozem a likvidací směsného komunálního a nebezpečného odpadu včetně evidence odpadů a zpracování povinných hlášení, který vzniká v Klatovské nemocnici, a.s. po sjednanou dobu plnění.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Služby súvisiace s rádioaktívnym, toxickým,...
TS služby s.r.o.
Zajištění ukládání a likvidace komunálního odpadu v období 2020-2021, Nové Město na Moravě   
Stručný popis: zajištění ukládání a likvidace směsného komunálního odpadu ze sběru na území města Nové Město na Moravě a jeho místních částí, dále z obcí mikroregionu Novoměstsko
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Technické služby města Olomouce, a.s.
Odstranění využitelných odpadů   
Stručný popis: odstranění využitelných odpadů
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
Oblastní nemocnice Trutnov a.s. – převzetí, přeprava a likvidace odpadů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je: převzetí, přeprava a likvidace odpadů po dobu 4 let dle požadavků a podmínek uvedených v zadávací dokumentaci, dále také zajištění souhlasu k provozování zařízení ke shromažďování odpadů pro předávajícího a bezplatné zapůjčení shromažďovacích nádob k uložení odpadů po celou dobu platnosti smlouvy
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Služby súvisiace s rádioaktívnym, toxickým,...
Město Studénka
Sběr, svoz, využívání a zneškodňování komunálních odpadů ve městě Studénka   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb v oblasti nakládání s odpady ve městě Studénka v rozsahu blíže specifikovaném touto zadávací dokumentací a jejími přílohami a dále poskytnutí všech souvisejících služeb či dodávek nezbytných ke splnění veřejné zakázky. Veškeré činnosti při plnění předmětu této veřejné zakázky musí být zajišťovány v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a všemi prováděcími vyhláškami a dalšími obecně závaznými předpisy.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie