Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 60 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká republika - Ministerstvo financí
„SEZ, innogy Energie, s.r.o. - lokalita Šumperk“   
Stručný popis: Předmětem plnění je provedení sanace kontaminace horninového prostředí, znečištěných stavebních konstrukcí a podzemních vod. V rámci sanace budou těženy kontaminované zeminy a stavební konstrukce z oblastí jímky a dehtojemu. Stavební jámy bude nutné staticky zajistit a během odtěžby zemin provádět stavební čerpání. Čerpaná podzemní voda bude dekontaminována a vypouštěna do kanalizace. Sanační práce II. etapy budou realizovány pouze v případě, kdy bude po I. etapě přetrvávat na lokalitě nadlimitní znečištění podzemních vod. Součástí prací je monitoring.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Zajištění služeb odpadového hospodářství pro VŠCHT Praha – OPAKOVÁNÍ   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je zajištění svozu a likvidace jednotlivých druhů odpadů, které jsou vymezeny v příloze č. 1 návrhu smlouvy a s tím souvisejících činností pro Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, to vše v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů a v souladu s vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších právních předpisů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy, které souvisejí s problematikou odpadového hospodářství.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Město Kouřim
Sběr, svoz a likvidace směsného a tříděného komunálního odpadu Města Kouřim   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby – zajištění svozu, odstranění a využití směsného a komunálního odpadu pro město Kouřim.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
VOP CZ, s.p.
005/2/2019 Odstranění ostatních odpadů z VOP CZ, s.p.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Odstranění ostatních odpadů z VOP CZ, s.p.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Obec Rybnice
Sběr, svoz a likvidace odpadu v obci Rybnice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění plnění zákonných povinností zadavatele, které vyplývají ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o odpadech“), tedy komplexní služby v oblasti sběru, svozu a likvidace směsného komunálního odpadu, separovaného odpadu, objemného odpadu, biologicky rozložitelného odpadu, kovového odpadu a nebezpečného odpadu v obci Rybnice v období od 1.7.2019 do 30.6.2023.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Městys Kovářská
Zajištění sběru, svozu a zneškodnění odpadu v Městysu Kovářská   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je zajištění svozu, shromažďování a odstranění komunálních odpadů (uložení na skládku) ze správního území Městysu Kovářská.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Město Třinec
„Sběrný dvůr Třinec“   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zřízení a provozování sběrného dvora komunálního odpadu a další nakládání s tímto odpadem ve městě Třinci – počet obyvatel k 01. 01. 2017 je 36 245.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Obec Rohatec
Svoz a likvidace odpadů v obci Rohatec   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb, spojených se svozem a likvidací odpadu v obci Rohatec.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje
Likvidace infekčních odpadů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je odvoz nebezpečného odpadu a zajištění ohlášení přepravy do systému ISPOP (resp. Podružného systému SEPNO) za původce odpadu, které vyplývají z legislativních požadavků a vyplývajících právních předpisů ČR a EU. 1. Zajistit pravidelný odvoz nebezpečných odpadů dle smluvených termínů 2. Zajistit neprodleně předávání podkladů pro vedení průběžné evidence 3. Plnit ohlašovací povinnosti přepravy dle § 40 odst. 5 – za původce odpadu
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Služby súvisiace s rádioaktívnym, toxickým,...
Armádní Servisní, příspěvková organizace
Provozování spalovny nebezpečných odpadů v areálu odboru biologické ochrany Těchonín   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky specifikované v zadávací dokumentaci je provozování spalovny v areálu odboru biologické ochrany Těchonín v souladu s platnou legislativou a rozhodnutím k povolení provozování Krajského úřadu Pardubice. Provoz spalovny podléhá provoznímu řádu vč. návodů na obsluhu jednotlivých provozních celků zařízení. Návrh provozního řádu je přílohou č. 5 ZD.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Česká národní banka
Poskytování služeb v oblasti odpadového hospodářství   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je provozování odpadového hospodářství v budově ústředí České národní banky na adrese Na Příkopě 28, Praha 1 (dále jen „budova ústředí“), a to: a) odvoz nebezpečných odpadů (včetně zdravotnického odpadu), b) odvoz ostatních odpadů (včetně živočišných a směsných odpadů), c) likvidace nebezpečných odpadů (kategorie N), d) likvidace obalů, biologického odpadu, elektrických a elektronických zařízení (kategorie O), e) obsluha centrálního skladu odpadů nacházejícího se v budově ústředí, včetně přejímky, lisování a dotřídění jednotlivých druhů odpadů. Předmětem veřejné zakázky je dále zajištění výsypu sběrných nádob, odvoz a likvidace komunálního odpadu z pasáže budovy ústředí a dále z budovy záložního pracoviště zadavatele na adrese Strojírenská 175, Praha 5 – Zličín. Dále viz oddíl II.2.14).
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Svoz odpadů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Výběr dodavatele poskytující službu sběru, přepravy, likvidace, manipulace, využití, příp. odstranění a výkupu odpadů, za podmínek stanovených zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Město Milovice
Sběr, přeprava a odstraňování odpadu - Milovice   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, jejíž závazný text tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace, přičemž předmětem plnění uvedené smlouvy je zajištění kompletních služeb v oblasti odpadového hospodářství pro zadavatele, tzn. zejména sběru, svozu, přepravy, využívání, třídění a odstraňování odpadu. Místem plnění je Česká republika. Konkrétními místy plnění pro sběr odpadu jsou všechna katastrální území zadavatele, resp. místa vymezená seznamem míst výsypů, který je součástí Podrobné výchozí specifikace předmětu plnění, jež tvoří přílohu č. 6 této zadávací dokumentace.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
EAF protect s.r.o.
„Následné zneškodnění látek poškozujících ozónovou vrstvu Země II“   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je zajištění následného zneškodnění látek poškozují ozonovou vrstvu Země (dále jen látek) v souladu s § 10, odst. 2, písm. f) zákona č. 73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, v platném znění v rozsahu do 6 000 kg.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Obec Milín
Komplexní zabezpečení zneškodnění odpadů obce Milín - II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb v oblasti nakládání s odpady v katastrálním území obce Milín v rozsahu blíže specifikovaných zadávací dokumentací a jejími přílohami a dále poskytnutí všech souvisejících služeb či dodávek nezbytných ke splnění veřejné zakázky. Předmět veřejné zakázky bude plněn v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a obecně závaznou vyhláškou č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Milín.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie