Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 90 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Národní muzeum
Outsourcing pokladního vstupenkového systému včetně souvisejících služeb   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb souvisejících s rezervací a prodejem vstupenek založených na moderních technologiích, a to do všech objektů, expozic a na všechny výstavy a akce Zadavatele.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
Implementace Power DR   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je nákup subskripcí včetně maintenance a implementačních prací softwarového řešení Virtual Machine Recovery Manager DR pro zajištění disaster recovery kritických systémů. ;
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
ČR - Česká správa sociálního zabezpečení
Support, maintenance a provozní podpora k software Data Protector   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) poskytování supportu, maintenance a provozní podpory k zálohovacímu software Data Protector pro prostředí IKR-DMZ
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Česká republika - Zeměměřický úřad
Podpora aplikačního programového vybavení Geoportálu ČÚZK   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Podpora standardního software Geoportálu ČÚZK včetně údržby předmětného software, spočívající v poskytnutí všech výrobcem nabízených oprav a upgradů software, včetně jim příslušné technické dokumentace a technické podpory v rozsahu nezbytném pro udržení správné funkce standardního software. Podpora aplikačního programového vybavení Geoportálu ČÚZK vytvořeného na zakázku v rámci projektu „Mapové služby“, včetně zajištění nezbytných úprav a oprav uvedeného aplikačního programového vybavení a s tím spojené aktualizace technické dokumentace aplikačního programového vybavení v celkovém rozsahu 800 člověkohodin.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Ceská centrála cestovního ruchu-CzechTourism
Zajištění služeb podpory provozu a rozvoje webových prezentací   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zajištění kontinuálního a bezpečného provozu a rozvoje webových prezentací
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Vysoké učení technické v Brně
Pořízení SW produktů licenčního programu Oracle a jejich podpora   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka softwarových produktů (SW) licenčního programu Oracle Databáze a Oracle Support - Software Update Licence & Support Fees pro Vysoké učení technické v Brně.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Provizorní zajištění funkcionalit modulu CRAB   
Stručný popis: Poskytování služeb funkcionalit modulu Centrální registr administrativních budov – provizorního CRAB - a všech s tím souvisejících činností. Služby provizorního CRAB sestávájí z - poskytnutí přístupu Objednateli k provizornímu CRAB na celou dobu plnění; - poskytování služeb servisu a provozu provizorního CRAB, jeho technické a provozní podpory vč. odborných konzultací; - zajištění školení uživatelů při nasazení provizorního CRAB do ostrého provozu; - zajištění školení uživatelů na žádost Objednatele; - rozvoje provizorního CRAB dle požadavků Objednatele a s nimi související činnosti. Účelem Smlouvy je poskytování služeb vybraným dodavatelem spočívající v poskytování služeb softwarového řešení k zajištění softwarové podpory pro agendu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Toto softwarové řešení má krátkodobě nahradit stávající Centrální registr administrativních budov (dále jen „stávající CRAB“), který je v současné době součástí Informačního systém majetku státu.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Poskytnutí podpory Red Hat Smart Management a Red Hat Ansible Tower Standard   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky v rámci podpory softwarových produktů Red Hat (dále jen „Red Hat Subscription" nebo „subscripce“) je průběžné poskytování programových korekcí (bezpečnostních záplat, opravných kódů, upgrade na vyšší verze nebo downgrade na nižší verze) a certifikace software. Součástí Red Hat Subscription je též poskytnutí technické podpory poskytovatelem uživateli formou telefonické komunikace nebo webové podpory, a to neomezeně (co se týče počtu vytvořených případů).
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Rámcová dohoda na nákup subskripcí pro produkty společnosti Red Hat   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Účelem této veřejné zakázky je pořizování tzv. subskripcí pro servery s operačním systémem Red Hat Enterprise Linux, Add-On doplňků a aplikační platformy JBoss s oprávněním k výkonu práva užít příslušný software společnosti Red Hat, Inc. Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dobu 36 měsíců s jedním účastníkem zadávacího řízení, a to na: a) poskytování subskripcí uvedených v Příloze č. 1 Obchodních podmínek - „Technická specifikace a cena plnění“, jejichž obsahem je poskytnutí oprávnění k užití příslušného SW a poskytování podpory; b) provádění registrace a aktivace subskripcí požadovaných zadavatelem v „Red Hat Costumer Portal“ pod „Red Hat Account (Number)“ VZP ČR.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Česká národní banka
Dodávky licencí MS Select Plus   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění nevýhradních, místně a časově neomezených licencí k programovým produktům společnosti Microsoft Corporation, specifikovaných v platném ceníku multilicenčního programu Microsoft Select Plus (dále též „MS Select Plus“) pro veřejnou správu - v cenové hladině "D", včetně zajištění služeb licenčního poradenství a seminářů. Licence pro jednotlivé produkty požaduje zadavatel dodat pro produkty vždy v aktuální dostupné verzi. U licencí s tzv. SA (Software Assurance) zadavatel umožní časové omezení této části licence odpovídající rozhodnutí obchodní společnosti Microsoft Corporation, resp. jí ovládané osoby ve smyslu § 74 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů. Licence budou zadavatelem odebírány podle jeho potřeb po celou dobu platnosti a účinnosti smlouvy. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je obsažena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Prodloužení podpory pro bezpečnostní infrastrukturu 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky tedy je prodloužení podpor na 1 rok k produktům Juniper, Cisco a Symantec provozovaných v systémové infrastruktuře pro monitorovací systémy SF7+ (v rámci udržitelnosti) a v systémové infrastruktuře organizace pro delegované činnosti Centra.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní
SW - Simulátor   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka softwaru pro výpočet dynamiky vozidla (matematicko-fyzikální moduly) vhodných pro systém vozidlového simulátoru.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Ministerstvo zahraničních věcí
DROZD podpora, rozvoj a webhosting aplikace   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zadávacího řízení je zajišťování servisních služeb a webhostingu pro programové produkty firmy AbsolutNET s.r.o., vytvořené v rámci projektu Dobrovolné registrace občasnu v zahraničí, tzv. DROZD, provozované na doméně drozd.mzv.cz. Servisními službami se rozumí programátorské, grafické a konzultační služby související s provozováním webové aplikace, jijí údržbou, konfigurací a odstraňováním chyb, s cílem zajištění jejího řádného chodu. Dále bude provozovatel zajišťovat pro objednatele rozvoj webové aplikace na základě změnových listů. Bližší specifikaci internetové aplikace "Dobrovolná registrace občanů ČR při pobytu v zahraničí (DROZD)" lze dohledat na webových stránkách https://drozd.mzv.cz/ Podrobné informace o předmětu zadávacího řízení jsou součástí přílohy č. 4 zadávací dokumentace.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Česká republika - Generální ředitelství cel
Rozvoj a technická podpora systémů spotřebních daní   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je další rozvoj (kód dle číselníku NIPEZ: 72262000-9) a technická podpora systémů (kód dle číselníku NIPEZ: 72261000-2) spotřebních daní.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Česká republika - Generální ředitelství cel
Rozvoj a technická podpora systémů celního a daňového řízení   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je rozvoj (kód dle číselníku NIPEZ: 72262000-9) a technická podpora (kód dle číselníku NIPEZ: 72261000-2) systémů celního a daňového řízení.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie