Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 75 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká národní banka
Úprava HSM modulů a následná podpora II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je úprava v současné době zadavatelem provozovaných technických a programových prostředků HSM modulů, vč. případné dodávky, instalace a zprovoznění dalších technických a programových prostředků nezbytných pro jejich správné fungování tak, aby nyní zadavatelem provozované HSM moduly bylo po realizaci implementace možno pokládat za QSCD zařízení („Qualified Seal Creation Device“) a na takováto zařízení pak bylo možno kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru vydat certifikát, který bude použit pro službu kvalifikované pečeti ve standardním systémovém prostředí zadavatele.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Česká národní banka
Podpora IS eSpis   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění podpory a údržby programového vybavení informačního systému spisové služby (dále jen „IS eSpis“). IS eSpis byl v podmínkách zadavatele tvořen v okamžiku zahájení zadávacího řízení spisovou službou eSpis ve verzi 2.32., včetně modulů EPDZ, ORGADMIN, SE, TDMS, DFC, a dále spisovnou DESA ve verzi 2.12., včetně modulu SE.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Česká národní banka
XBRL generátor a validátor   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je pořízení XBRL generátoru a validátoru, tj. nástroje určeného ke generování, validování a analýze XBRL instancí (reportů) dle taxonomií EBA (The European Banking Authority) / EIOPA (The European Insurance and Occupational Pensions Authority).
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
České vysoké učení technické v Praze, Výpočetní a informační centrum
Dodávka softwarových licencí a souvisejících služeb pro osobní počítače a servery   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je výběr dodavatele na poskytování užívacích práv (softwarových licencí) a souvisejících služeb pro osobní počítače a servery v níže specifikovaném rozsahu v rámci licenčního programu Microsoft Enrollment for Education Solution (dále jen „EES“).
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Česká národní banka
Rozšíření ArcSight Logger vč. podpory   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a implementace SW ArcSight LOGGER a SW ArcSight Management Center za účelem rozšíření systému pro ukládání bezpečnostních informací a událostí ArcSight LOGGER v konfiguraci ArcSight Logger L3505. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek, je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Český metrologický institut
Dodávka a implementace ERP systému včetně souvisejících servisních služeb   
Stručný popis: Předmětem plnění je dodávka a implementace informačního systému kategorie ERP pro řízení standardních ekonomických procesů, infrastrukturních aplikací a specifické agendy organizace. Nedílnou součástí předmětu plnění bude integrace stávajících SW: • Zakázky • SOP/POP • ŘOD • Databáze organizace. Předmět plnění musí zahrnovat komplexní zajištění funkcionality pro oblasti obsažené v příloze č. 1 zadávací dokumentace a dodávku všech nezbytných HW komponent pro daný ERP systém. Předmětem plnění je rovněž zajištění veškerých implementačních, integračních a servisních služeb nutných k nasazení a provozu ERP systému po dobu neurčitou. Součástí předmětu plnění tedy jsou služby údržby, podpory a rozvoje implementovaného řešení. Systém bude používat maximálně 30 současně pracujících uživatelů. Webový portál bude používat 400 uživatelů.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
Prodloužení podpor technických licencí u stávajících HW prvků MS2014+   
Stručný popis: Jedná se o část 2 – Prodloužení podpor technických licencí u stávajících HW prvků MS2014+ Prodloužení podpor technických licencí pro vybrané stávající HW prvky MS2014+. Pro informaci se veřejná zakázka dále skládá: Část 1 veřejné zakázky Obnova HW vybavení pro MS 2014+ Předmětem této části veřejné zakázky (Rozšíření a obnova technické podpory u HW prvků Oracle) je pořízení rozšíření Exadata Database Machine X4-2 Half Rack o nové storage servery včetně příslušenství. Obnova Technických podpor pro HW a SW produkty Oracle - podpory pro ExaDaty a Storage servery. Dále z Části 3 – Obnovení HW prvků včetně podpor pro MS2014+ Obnova HW prvků pro MS2014+ - jedná se o prvky Komunikačně bezpečnostní infrastruktury a zálohování: - Obnova Loadbalancerů - Obnova HSM - Rozšíření modulární knihovny o mechaniky. Předpokládaná hodnota celé veřejné zakázky, která se skládá ze 3 částí činí 49 499 999,29 Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota 2. části VZ činí 16528925,00 Kč bez DPH.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Česká republika - Ministerstvo financí
Zajištění podpory provozu a rozvoje IS SDPF   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajistění podpory provozu a rozvoje IS SDPF (Informační systém pro státní dozor nad penzijními společnostmi) - podpora provozu IS SDPF. Zajištěním podpory provozu se rozumí, zajištění uživatelské podpory, podpory při provozování a údržbě, která je blíže specifikována v Příloze č. 2 (část 1 až 14) Smlouvy. - rozvoj IS SDPF v rozsahu činnosti zahrnující aplikační podporu specifikovanou v Příloze č. 2 (část 15) Smlouvy, která je poskytována na základě jednotlivých požadavků zadavatele.(Postup zajištění Rozvoje je stanoven v čl. 3 odst. 1.2. Smlouvy).
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Česká národní banka
Dodávka licencí Oracle včetně podpory na 1 rok   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění licencí k produktům Oracle včetně zajištění podpory v délce 1 roku od dodání licence. Licence budou nevýhradní, místně a časově neomezené a pro jednotlivé produkty budou poskytnuty v aktuální verzi. Bližší vymezení předmětu veřejné zakázky je obsaženo v příloze č. 1 ZD – Specifikace licencí Oracle.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
ČR - Česká obchodní inspekce
Zajištění podpory, údržby a rozvoje IS Mercurius   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Podpora, údržba a rozvoj kontrolního informačního systému Mercurius na dobu 18 měsíců.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Univerzita Karlova, Rektorát
RUK – ÚDAUK – Archivní informační systém   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je vytvoření nástroje pro potřeby Archivu Univerzity Karlovy s názvem "Archivní informační systém" (dále jen "AIS") jeho implementace a podpora následného provozu, a to dle požadavků uvedených v zadávacích podmínkách této veřejné zakázky. Součástí předmětu plnění této veřejné zakázky je i další rozvoj AIS dle potřeb zadavatele v rozsahu a způsobem stanoveným v zadávacích podmínkách této veřejné zakázky.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Ministerstvo obrany
Technické zhodnocení ISMP - DOPLŇOVÁNÍ, PROS   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Technické zhodnocení APV modulůspočívající v doplnění SW vbybavení pro zajištění činnosti chodu modulů včetně implementace a zaškolení správce systému a lektorů pro potřeby implementace a zabezpečení rutinního provozu přírůstků APV.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Migrace produktu Adobe LiveCycle na AEM Forms a zajištění podpory   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky byla migrace produktu Adobe LiveCycle na nástupnickou technologii Adobe Experience Manager Forms (dále jen "AEM Forms"), poskytnutí oprávnění k užití (tj. licencí) AEM Forms formou ročního předplatného na období od 15. 7. 2019 do 14. 7. 2025 a zajištění podpory pro období 15. 7. 2019 - 14. 7. 2025.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
HW a SW podpora produktů výrobce Check Point   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zajištění servisní podpory, tj. maintenance SW a HW pro kritickou část infrastruktury Firewall Check Point (FW NGTX, Vsec, DDoS protector, Smartview. SFP) výrobce Check Point Software Technologies.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Ministerstvo spravedlnosti České republiky
Rámcová smlouva na dodavatele licencí VMware   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění poskytování užívacích práv (licencí) k produktům společnosti VMware pro organizační složky resortu Ministerstva spravedlnosti, podpory a subskripce (SnS) licencí v úrovni 7x 24, poskytované přímo výrobcem virtualizační technologie společnosti VMware, následného prodloužení SnS po ukončení standardní podpory a subskripce a dalších souvisejících služeb.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie