Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 15 z 5 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Jihočeský kraj
Územní studie krajiny Jihočeského kraje   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zpracování „Územní studie krajiny Jihočeského kraje“ (dále též „ÚSK JK“). Územní studie bude podle ustanovení § 25 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) sloužit jako územně plánovací podklad k pořizování územně plánovacích dokumentací nebo jejich změn. Podrobný předmět plnění je uveden v příloze č. 1 a č. 2 návrhu smlouvy o dílo, který je přílohou zadávací dokumentace.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby týkajúce sa vypracovania mestskej (územnej)...  >  Služby týkajúce sa mestskej (územnej) zástavby...
Statutární město České Budějovice
Zpracování nového územního plánu České Budějovice   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je vyhotovení územního plánu České Budějovice (dále jen „ÚP“) v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen „stavební zákon“), dále v souladu s prováděcími právními předpisy (zejména vyhl. č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění a vyhl. č. 501/2006, o obecných požadavcích na využívání území, vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby), v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, vše v platném znění a dalšími právními předpisy a technickými normami, které se na řešenou problematiku vztahují. Podrobný popis předmětu veřejné zakázky je uveden v Zadávací dokumentaci uveřejněné na profilu zadavatele.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby týkajúce sa vypracovania mestskej (územnej)...  >  Služby týkajúce sa mestskej (územnej) zástavby...
Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace
Návrh Územního plánu města Brna – odborná podpora – Zásobování teplem   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zpracování návrhu Územního plánu města Brna dle datového modelu Objednatele (systém GIS) vč. textové části výroku a části odůvodnění pro zásobování teplem.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby týkajúce sa vypracovania mestskej (územnej)...  >  Služby týkajúce sa mestskej (územnej) zástavby...
Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace
Návrh Územního plánu města Brna – odborná podpora   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zpracování plnění souvisejících s přípravou návrhu Územního plánu města Brna. Více informací je uvedeno v zadávací dokumentaci.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby týkajúce sa vypracovania mestskej (územnej)...  >  Služby týkajúce sa mestskej (územnej) zástavby...
Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace
Návrh Územního plánu města Brna – odborná podpora – Zásobování plynem   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zpracování návrhu Územního plánu města Brna dle datového modelu Objednatele (systém GIS) vč. textové části výroku a části odůvodnění pro zásobování plynem.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby týkajúce sa vypracovania mestskej (územnej)...  >  Služby týkajúce sa mestskej (územnej) zástavby...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie