Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 112 z 12 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Město Cheb
Koncepční řešení instalace poměrových měřidel a rozúčtování nákladů v objektech města Cheb   
Stručný popis: Předmětem plnění je koncepční řešení instalace dálkově odečítaných elektronických poměrových měřidel a indikátorů rozdělovačů topných nákladů pro měření a rozúčtování nákladů spotřeby vody a tepla, jejich servisování, provádění odečtů a rozúčtování nákladů za dané zúčtovací období konečným spotřebitelům v bytech a nebytových prostorách ve vlastnictví města Cheb. Bližší informace a požadavky jsou uvedeny v návrhu SOD, který tvoří přílohu č. 2 této dokumentace.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví
Dynamický nákupní systém pro standardní evaluace   
Stručný popis: Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek zadávaných v DNS budou služby v rozsahu blíže specifikovaném vždy ve výzvě k podání nabídek konkrétní dílčí veřejné zakázky ve smyslu § 141 zákona pro zpracování evaluací projektů nebo dotačních programů realizovaných MZ ČR a financovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
Státní zemědělský intervenční fond
Pořizování a vyhodnocení snímků z družic Sentinels pro potřeby aktualizace LPIS   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dobu 2 let, jejímž předmětem je poskytnutí níže definovaných služeb založených na vyhodnocení dat z družic Sentinel a předání výsledků vyhodnocení v předem sjednané podobě na SZIF. Jednotlivé služby se od sebe odlišují termínem plnění, požadovaným způsobem zpracování a požadovanou formou výstupů. Součástí předmětu plnění tedy je: a) Zajištění požadovaných služeb, tak jak jsou definovány v čl. 2. 1. až 2. 4. zadávací dokumentace b) Vývoj nástroje pro potřeby služby II – Target monitoring c) Zajištění testovacího režimu před samotným provozem služby a spolupráce na testování služby s Odborem LPIS a GIS d) Zajištění archivace výsledků a podkladových dat, které byly pro služby použity, po dobu dvou let a poskytnutí těchto dat na vyžádání SZIF do 5 pracovních dní e) Vytvoření a předání technické dokumentace
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Poskytnutí výpisů naměřených meteorologických dat 1901   
Stručný popis: Předmětem zakázky je poskytnutí výpisů naměřených historických i budoucích meteorologických dat. Předmět zakázky je blíže vymezen v přiloženém textu smlouvy.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
Institut klinické a experimentální medicíny
Poskytování služeb v oblasti zaměstnaneckých benefitů z fondu FKSP   
Stručný popis: Zadavatel hodlá pro své zaměstnance zajistit systém poskytování zaměstnaneckých výhod (benefitů) z oblasti kulturních a sportovních potřeb na základě čerpání prostředků z Fondu kulturních a sociálních potřeb dle vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, v platném znění („vyhláška o FKSP“). Předmětem zakázky je zajištění nabídky služeb, zajištění objednávání těchto služeb, správa individuálních účtů zaměstnanců, včetně zajištění pravidelného reportingu o stavu zaměstnaneckých účtů, a to prostřednictvím elektronického systému. Dále je předmětem zakázky proškolení určených zaměstnanců zadavatele, a to minimálně 50 osob, v rozsahu min. 5 pracovních dní, včetně dodání školícího manuálu.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Dodávka dat do Informačního systému o silniční a dálniční síti.   
Stručný popis: Sběr dat do Informačního systému o silniční a dálniční síti ČR (ISSDS ČR) je organizovaný odborem silniční databanky a NDIC Ostrava. Jedná se o průběžný a nepřerušený sběr dat registru stavební činnosti, pasportizačního popisu komunikací, popisu křižovatek a konstrukčních vrstev vozovek na dobu 48 měsíců.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Zavedení dynamického nákupního systému na zajištění plnění Evaluačního plánu OP PIK   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou v obecném vyjádření služby vedoucí k naplňování evaluačních povinností v souladu s Evaluačním plánem OPPIK pro programové období 2014-2020. Půjde tedy o realizaci evaluačních, analytických a s tím souvisejících prací v souladu s EP OP PIK a jejich aktualizace, realizaci příp. ad hoc evaluačních, analytických a s tím souvisejících prací (evaluace).
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
Státní oblastní archiv v Praze
Komplexní řešení služeb ICT   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení je výběr dodavatele poskytování komplexních služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) popsaných v této zadávací dokumentaci, zejména řešení datové komunikace Státního oblastního archivu v Praze (dále též jen „SOA Praha“ nebo též „Archiv“) včetně zajištění internetové konektivity pro dosažení vzájemné komunikace jednotlivých lokalit zadavatele (centrála Archivu a jeho pobočky - státní okresní archivy ve Středočeském kraji - SOkA) s veškerou odpovědností za nastavení a následné udržení provozuschopnosti ICT sítě a jejích prvků, poskytnutí cloudových a dalších služeb, technické podpory a zajištění migrace prostředí v případě přechodu k jinému dodavateli po skončení platnosti Smlouvy. NIPEZ: 72318000-7, 72400000-4, 72720000-3, 72700000-7, 32424000-1, 72000000-5 a 64215000-6
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Příprava, provedení a vyhodnocení Celostátního sčítání dopravy 2020   
Stručný popis: Na vybraných úsecích dálniční a silniční sítě ČR budou provedeny dopravní průzkumy podle zadaných sčítacích termínů (od poloviny dubna do konce října 2020) s cílem získat data pro výpočty RPDI (roční průměr denních intenzit) dvanácti kategorií vozidel, ukazatelů variací silniční dopravy, dopravních výkonů a dalších dopravně inženýrských ukazatelů a pro potřeby aktualizace TP189. Sčítání bude provedeno ručním způsobem nebo pomocí technických zařízení. ŘSD ČR poskytne data z automatických sčítačů dopravy, které má ve správě. Výpočtová část bude provedena podle metodiky Celostátního sčítání dopravy.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
Státní zemědělský intervenční fond
Realizace kontroly zemědělských dotací pomocí dálkového průzkumu Země v roce 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem kontroly pomocí dálkového průzkumu Země (dále jen „DPZ“) u vybraných subjektů/žadatelů o dotaci a jejich dílů půdních bloků (dále jen „DPB“) v rámci jednotlivých dotačních titulů je kontrola deklarovaných údajů v žádosti o dotaci/dotace, konkrétně výměry obhospodařované půdy, deklarované kultury, případně plodiny, kontrola dodržování podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu (dále jen „DZES“) u vybraných subjektů na 100% DPB evidovaných pro daný subjekt/žadatele v registru půdy LPIS. Kontrola pomocí DPZ bude v roce 2019 probíhat celkem na 8 lokalitách velikosti 20x30km rozprostřených rovnoměrně po celém území ČR. Tento územní rozsah by měl představovat přibližně 1 600 až 1 900 žadatelů tj. 22 000 až 27 000 DPB.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
Liberecký kraj
Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je zpracování celkové aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje z roku 2004 a vyhodnocení jejího vlivu na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon „EIA“), včetně projednání s příslušným orgánem EIA (společně dále jako "dílo"). Jedná se o aktualizaci textové, grafické a tabulkové části podle skutečného i výhledového stavu rozvoje území, vodních zdrojů a spotřeby vody, produkce a čištění odpadních vod, nouzového zásobování vodou v souladu ustanovením § 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) a v souladu s ustanovením § 3 a 4 a přílohou č. 21 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, podle kterých jsou aktualizace zpracovávané ve stanovené elektronické podobě, formátu a obsahu.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
Město Mohelnice
ZŠ MOHELNICE VODNÍ – ŠKOLNÍ DRUŽINA, ŠKOLNÍ KLUB – VYBAVENÍ IKT A PREZENČNÍ TECHNIKY   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka vybavení IKT a prezenční techniky pro školní družinu a školní klub ZŠ Mohelnice, Vodní 27 v souladu se zpracovaným projektem.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie