Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 114 z 14 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Dodávka dat do Informačního systému o silniční a dálniční síti.   
Stručný popis: Sběr dat do Informačního systému o silniční a dálniční síti ČR (ISSDS ČR) je organizovaný odborem silniční databanky a NDIC Ostrava. Jedná se o průběžný a nepřerušený sběr dat registru stavební činnosti, pasportizačního popisu komunikací, popisu křižovatek a konstrukčních vrstev vozovek na dobu 48 měsíců.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Zavedení dynamického nákupního systému na zajištění plnění Evaluačního plánu OP PIK   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou v obecném vyjádření služby vedoucí k naplňování evaluačních povinností v souladu s Evaluačním plánem OPPIK pro programové období 2014-2020. Půjde tedy o realizaci evaluačních, analytických a s tím souvisejících prací v souladu s EP OP PIK a jejich aktualizace, realizaci příp. ad hoc evaluačních, analytických a s tím souvisejících prací (evaluace).
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
Státní oblastní archiv v Praze
Komplexní řešení služeb ICT   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení je výběr dodavatele poskytování komplexních služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) popsaných v této zadávací dokumentaci, zejména řešení datové komunikace Státního oblastního archivu v Praze (dále též jen „SOA Praha“ nebo též „Archiv“) včetně zajištění internetové konektivity pro dosažení vzájemné komunikace jednotlivých lokalit zadavatele (centrála Archivu a jeho pobočky - státní okresní archivy ve Středočeském kraji - SOkA) s veškerou odpovědností za nastavení a následné udržení provozuschopnosti ICT sítě a jejích prvků, poskytnutí cloudových a dalších služeb, technické podpory a zajištění migrace prostředí v případě přechodu k jinému dodavateli po skončení platnosti Smlouvy. NIPEZ: 72318000-7, 72400000-4, 72720000-3, 72700000-7, 32424000-1, 72000000-5 a 64215000-6
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Příprava, provedení a vyhodnocení Celostátního sčítání dopravy 2020   
Stručný popis: Na vybraných úsecích dálniční a silniční sítě ČR budou provedeny dopravní průzkumy podle zadaných sčítacích termínů (od poloviny dubna do konce října 2020) s cílem získat data pro výpočty RPDI (roční průměr denních intenzit) dvanácti kategorií vozidel, ukazatelů variací silniční dopravy, dopravních výkonů a dalších dopravně inženýrských ukazatelů a pro potřeby aktualizace TP189. Sčítání bude provedeno ručním způsobem nebo pomocí technických zařízení. ŘSD ČR poskytne data z automatických sčítačů dopravy, které má ve správě. Výpočtová část bude provedena podle metodiky Celostátního sčítání dopravy.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
Státní zemědělský intervenční fond
Realizace kontroly zemědělských dotací pomocí dálkového průzkumu Země v roce 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem kontroly pomocí dálkového průzkumu Země (dále jen „DPZ“) u vybraných subjektů/žadatelů o dotaci a jejich dílů půdních bloků (dále jen „DPB“) v rámci jednotlivých dotačních titulů je kontrola deklarovaných údajů v žádosti o dotaci/dotace, konkrétně výměry obhospodařované půdy, deklarované kultury, případně plodiny, kontrola dodržování podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu (dále jen „DZES“) u vybraných subjektů na 100% DPB evidovaných pro daný subjekt/žadatele v registru půdy LPIS. Kontrola pomocí DPZ bude v roce 2019 probíhat celkem na 8 lokalitách velikosti 20x30km rozprostřených rovnoměrně po celém území ČR. Tento územní rozsah by měl představovat přibližně 1 600 až 1 900 žadatelů tj. 22 000 až 27 000 DPB.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
Liberecký kraj
Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je zpracování celkové aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje z roku 2004 a vyhodnocení jejího vlivu na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon „EIA“), včetně projednání s příslušným orgánem EIA (společně dále jako "dílo"). Jedná se o aktualizaci textové, grafické a tabulkové části podle skutečného i výhledového stavu rozvoje území, vodních zdrojů a spotřeby vody, produkce a čištění odpadních vod, nouzového zásobování vodou v souladu ustanovením § 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) a v souladu s ustanovením § 3 a 4 a přílohou č. 21 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, podle kterých jsou aktualizace zpracovávané ve stanovené elektronické podobě, formátu a obsahu.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
Město Mohelnice
ZŠ MOHELNICE VODNÍ – ŠKOLNÍ DRUŽINA, ŠKOLNÍ KLUB – VYBAVENÍ IKT A PREZENČNÍ TECHNIKY   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka vybavení IKT a prezenční techniky pro školní družinu a školní klub ZŠ Mohelnice, Vodní 27 v souladu se zpracovaným projektem.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
Ostravská univerzita
Zajištění dat a kohorty pro výzkumný program P1   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění těchto služeb: 1) zajištění osobních dat o zdravotním stavu a dotazníkových dat účastníků kohortové studie středního věku (4 000 účastníků) 2) zajištění odběru vzorků žilní krve u části účastníků kohortové studie středního věku (400 účastníků) 3) zajištění anonymizovaných dat o zdravotním stavu účastníků studie případů a kontrol středního věku (70 000 účastníků) 4) zajištění dotazníkových dat účastníků kohortové studie matek a dětí (600 matek) 5) činnosti související se sběrem, správou a předáním získaných dat (příprava elektronické formy dotazníku, příprava webového rozhraní, příprava datového rozhraní a předání dat) Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 5 ZD – Specifikace předmětu plnění, která je nedílnou součástí Zadávací dokumentace.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
Prováděcí smlouva – zajišťování výběrového šetření zemědělské účetní datové sítě ČR (FADN ČR) za rok 2018, část 3   
Stručný popis: Česká republika je jako členský stát EU zavázána ke každoročnímu naplňování Zemědělské účetní datové sítě FADN (dále jen „FADN“) daty umožňujícími statistické sledování vývoje ekonomické situace zemědělských podniků v rámci celé EU. Za Českou republiku práva a povinnosti národního Kontaktního pracoviště FADN plní zadavatel. Předmětem plnění této části veřejné zakázky (zadávané na základě uzavřené rámcové smlouvy) je tak zajištění výběrového šetření FADN za účetní rok 2018, a to u 6-13 zemědělských podniků – právnických osob a u 52-100 zemědělských podniků – fyzických osob, předání těchto podnikových informací zadavateli, v předepsané formě a v požadovaných termínech včetně zabezpečení kontrol a oprav předaných dat podle požadavků zadavatele.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
Prováděcí smlouva – zajišťování výběrového šetření zemědělské účetní datové sítě ČR (FADN ČR) za rok 2018, část 2   
Stručný popis: Česká republika je jako členský stát EU zavázána ke každoročnímu naplňování Zemědělské účetní datové sítě FADN (dále jen „FADN“) daty umožňujícími statistické sledování vývoje ekonomické situace zemědělských podniků v rámci celé EU. Za Českou republiku práva a povinnosti národního Kontaktního pracoviště FADN plní zadavatel. Předmětem plnění této části veřejné zakázky (zadávané na základě uzavřené rámcové smlouvy) je tak zajištění výběrového šetření FADN za účetní rok 2018, a to u 62 - 100 zemědělských podniků – právnických osob a u 420 - 620 zemědělských podniků – fyzických osob, předání těchto podnikových informací zadavateli, v předepsané formě a v požadovaných termínech včetně zabezpečení kontrol a oprav předaných dat podle požadavků zadavatele.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
Prováděcí smlouva – zajišťování výběrového šetření zemědělské účetní datové sítě ČR (FADN ČR) za rok 2018, část 1   
Stručný popis: Česká republika je jako členský stát EU zavázána ke každoročnímu naplňování Zemědělské účetní datové sítě FADN (dále jen „FADN“) daty umožňujícími statistické sledování vývoje ekonomické situace zemědělských podniků v rámci celé EU. Za Českou republiku práva a povinnosti národního Kontaktního pracoviště FADN plní zadavatel. Předmětem plnění této části veřejné zakázky (zadávané na základě uzavřené rámcové smlouvy) je tak zajištění výběrového šetření FADN za účetní rok 2018, a to u 350-500 zemědělských podniků – právnických osob a u 90-140 zemědělských podniků – fyzických osob, předání těchto podnikových informací zadavateli, v předepsané formě a v požadovaných termínech včetně zabezpečení kontrol a oprav předaných dat podle požadavků zadavatele.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Dodávka dat do Informačního systému o silniční a dálniční síti.   
Stručný popis: Sběr dat do Informačního systému o silniční a dálniční síti ČR (ISSDS ČR) je organizovaný odborem silniční databanky a NDIC Ostrava. Jedná se o průběžný a nepřerušený sběr dat registru stavební činnosti, pasportizačního popisu komunikací, popisu křižovatek a konstrukčních vrstev vozovek na dobu 48 měsíců.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Zpracování dat o jakosti surové vody podzemních a povrchových vod pro potřeby nitrátové směrnice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování dat o jakosti surové vody za období 2014-2016 v souladu s vyhláškou č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Předmětem veřejné zakázky je dále publikace zpracovaných dat a doplnění databáze za období 2000-2016
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
Liberecký kraj
COV LK uměleckoprůmyslové – SUPŠS Kamenický Šenov, p.o. – elektro a IT vybavení   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka IT a elektro vybavení, jehož soupis a podrobná specifikace (technické parametry) jsou uvedeny v příloze č. 6 a 7 „Karty vybavení - F IT vybavení část I a část II“ této zadávací dokumentace. Součástí přílohy jsou též informace o umístění výrobků do konkrétních dílen či učeben, požadavky na další služby, jako je doprava, instalace, zařízení, uvedení do provozu, případně zaškolení, apod. Součástí dodávky je vždy doprava na místo, umístění, případně montáž zařízení a zaškolení obsluhy.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie